Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce podpory z 19. výzvy ROP Jihozápad 10. 10. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce podpory z 19. výzvy ROP Jihozápad 10. 10. 2012."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce podpory z 19. výzvy ROP Jihozápad 10. 10. 2012

2 www.rr-jihozapad.cz Obsah  Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace  Prevence chyb v projektech  Změny v projektech  Problematika veřejných zakázek  Nejčastější pochybení při realizaci projektů, nesrovnalosti  Jak zajistit bezproblémovou udržitelnost projektu  Dotazy, diskuse

3 www.rr-jihozapad.cz Příjemce dotace  Z žadatele se stává příjemce dotace až podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (na dotaci není právní nárok!)  Povinnost předložit požadované přílohy nejpozději do 19. 10. 2012  Termín podpisu Smluv o dotaci – do 50 pracovních dnů od VRR – 23. 11. 2012  Vzor smlouvy naleznete na www.rr-jihozapad.cz – Pro žadatele – Dokumenty pro žadatelewww.rr-jihozapad.cz

4 Dokumentace ROP Jihozápad  Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace  Příručka pro žadatele  Příručka pro příjemce  Metodická oznámení  Metodické pokyny (k veřejné podpoře, ke způsobilým výdajům atd.)  Definice indikátorů  Národní legislativa www.rr-jihozapad.cz

5 Povinnosti příjemce při realizaci projektu  Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dotaci – s přesností na kalendářní den (nikoli měsíc!)  Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě o dotaci  Informovat ÚRR o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv  Dodržovat harmonogram projektu

6 www.rr-jihozapad.cz Povinnosti příjemce při realizaci projektu  Vést oddělené účetnictví projektu – způsob oddělené účetní evidence musí být uveden ve vnitřní směrnici k účetnictví konkrétního projektu  Provést audit projektu – u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 30 mil./ nad 100 mil. (žádného ze schválených projektů z 19. výzvy se netýká)  Dodržovat pravidla pro publicitu  Nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace (POZOR na věcná břemena, zástavy, převody a pronájmy majetku !!)

7 Povinnosti příjemce při realizaci projektu  Informovat poskytovatele dotace o změnách projektů před jejich uskutečněním – podrobná definice změn v MO č. 14, rev. č. 3  Pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci realizace projektu proti jeho poškození, zničení a ztrátě min. na hodnotu jeho pořizovací ceny vztažené k způsobilým výdajům  Archivace dokumentace projektu minimálně do konce roku 2021 – povinnost archivovat se vztahuje také na dodavatele příjemce dotace – doporučujeme ošetřit v uzavíraných smlouvách www.rr-jihozapad.cz

8 www.rr-jihozapad.cz Změny v realizaci projektu = jakékoli změny oproti plánu  Žádost o dotaci byla hodnocena a uspěla na základě podkladů, které jste doložili podle nich byste měli projekt zrealizovat  Realizovat projekt beze změn není možné  Pokud příjemce realizuje výraznější změnu (stavební) oproti žádosti o dotaci – není možné hradit ze způsobilých výdajů projektu!

9 www.rr-jihozapad.cz Změny v realizaci projektu Formulář Oznámení příjemce o změně projektu (příloha č. 9 PPP)  Změna nepodstatná  Změna podstatná menšího rozsahu většího rozsahu  Změna obecně nepřípustná – buď nepřípustná za všech okolností, nebo možná výjimka Metodické oznámení č. 14, rev. č. 3 – definice a příklady změn

10 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Obecná pravidla hlášení změn  Změna nepodstatná - schvaluje hl. finanční manažer a vedoucí oddělení kontroly, schválení trvá cca 5 pracovních dní  Změna podstatná menšího rozsahu – posuzována napříč odbory ÚRR, schvaluje vedoucí Odboru řízení programu, schvalování trvá cca 14 dní i déle  Změna podstatná většího rozsahu – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce  Udělení výjimky – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce O schválení či neschválení změny je příjemce informován emailem.

11 www.rr-jihozapad.cz Upozornění  Pokud změna není schválena, nemůže ji příjemce realizovat!  Výdaje spojené s neohlášenou a neschválenou změnou jsou nezpůsobilými výdaji  Pokud příjemce realizuje neschválenou změnu, pak tato skutečnost může být řešena jako nesrovnalost projektu (dle závažnosti) s odpovídajícími důsledky (sankce)

12 www.rr-jihozapad.cz Problematika veřejných zakázek a zadávacích řízení  Bezchybně provedené výběrové řízení je základem dobře zrealizovaného projektu  Při kontrole klasifikujeme nejvíce pochybení v oblasti zadávání zakázek korekce, sankce, porušení rozpočtové kázně  Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou veřejných zakázek – ke stažení na www.rr-jihozapad.cz - Veřejné zakázky příjemců  Možnost konzultovat zadání zakázek před jejich vyhlášením s pracovníky oddělení kontroly – dokumentaci zaslat emailem – do 10 pracovních dní odpověď

13 www.rr-jihozapad.cz Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění – novela zákona č. 55/2012 Sb. – platná od 1. 4. 2012  Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období, projekty z 19. výzvy – verze 2/2011  Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – Metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie

14 Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení  Řídící orgán ROP Jihozápad zakazuje: Používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele – platí i pro zakázky mimo režim zákona Používat náhodný výběr losem, a to ani v kombinaci s objektivními kritérii www.rr-jihozapad.cz

15 Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení  Zakázky nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách – řídí se Závaznými postupy pro zadávání zakázek  Příjemce realizující zakázku s vyšší hodnotou II. kategorie po 1. 4. 2012 – povinnost nechat si po předchozí dohodě s manažerem projektu zkontrolovat správnost postupu při realizaci výběrového řízení a to ještě před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem!  Zakázka nad 500 000 Kč – veřejný či dotovaný zadavatel – povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření dle postupu stanoveného v § 147 písm. a) zákona o veřejných zakázkách www.rr-jihozapad.cz

16 Finanční limity VZMR závazné po 1. 4. 2012 www.rr-jihozapad.cz Druh veřejné zakázkyFinanční limity od 1. 4. 2012 dle čl. 12.1 _ I. kategorie VZ na dodávky a služby≤ 200 000 Kč VZ na stavební práce≤ 600 000 Kč dle čl. 12.2_II. kategorie VZ na dodávky a služb≥y> 200 000 < 1 000 000 Kč VZ na stavební práce> 600 000 < 3 000 000 Kč dle čl. 13.1_I. kategorie VZ na dodávky a služby≥ 1 000 000 < 5 000 000 Kč VZ na stavební práce≥ 3 000 000 < 10 000 000 Kč dle čl. 13.2_II. kategorie VZ na dodávky a služby≥ 5 000 000 Kč VZ na stavební práce≥ 10 000 000 Kč

17 Novela zákona o VZ  „Transparenční“ novela zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - publikovaná pod číslem 55/2012 – schválená Poslaneckou sněmovnou 31. 1. 2012  Účinnost od 1. 4. 2012  Nejdůležitější změny: Snížení limitů pro postup dle zákona – zakázka na dodávky a služby od 1 mil. Kč, zakázka na stavební práce od 3 mil. Kč (od 1.1. 2014 limit pravděpodobně 1 mil. Kč pro všechny zakázky) Nová definice dotovaného zadavatele – nově každý, kdo obdrží více než 50% prostředků na zakázku z veřejných zdrojů ! Nově definovaná významná veřejná zakázka – stát – VZ nad 300 mil. Kč, obce, kraje – VZ nad 50 mil. Kč – schválení vlády, zastupitelstev, nastaveny delší lhůty www.rr-jihozapad.cz

18 Novela zákona o VZ  Nejdůležitější změny:  Ekonomická a finanční kvalifikace – bude prokazována jen čestným prohlášením dodavatele o finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku  Nový pojem „osoba se zvláštní působností“ – zaměstnanec zadavatele, vyjádření k ZD + povinný člen hodnotící komise, nutné absolvovat vzdělávací program MMR – účinnost patrně až od 1. 1. 2014  Rozšiřování povinnosti uveřejňování dokumentace na profilu zadavatele – celá ZD včetně smlouvy, skutečně nasmlouvaná cena, odůvodnění stanovení technických kvalifikačních požadavků  Novela de facto ruší užší řízení – resp. nahrazuje jej dvoukolovým otevřeným řízením  Zákaz požadavků na ISO, certifikátů z hlediska ochrany životního prostředí, aj. www.rr-jihozapad.cz

19 Novela zákona o VZ  Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení při obdržení jen jediné nabídky  Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení při hodnocení jediné nabídky  Komise pro otevírání obálek již nekontroluje úplnost nabídky  Hodnotícím kritériem nesmí být platební podmínky – sankce, splatnost faktur, apod.  Taxativně uvedeny podstatné změny smlouvy, které nesmí být provedeny (rozšíření předmětu zakázky, rozšíření okruhu dodavatelů, ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, změna ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele)  Povinnost zadavatele uveřejnit předběžné oznámení ke všem nadlimitním a podlimitním zakázkám (mimo zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení) – řízení může být zahájeno až po 1 měsíci od uveřejnění předběžného oznámení www.rr-jihozapad.cz

20 www.rr-jihozapad.cz  Dělení zakázek – nutné zadávat dohromady spolu související plnění z hlediska místa, času i věcného plnění  Neoprávněné slučování spolu nesouvisejících plnění – např. vybavení IT technikou a vybavení profesionální kuchyně  Diskriminace potenciálních uchazečů – požadovaný obrat x předpokládaná hodnota zakázky  Uvádění specifických označení výrobků a služeb  Nesprávné použití JŘBÚ (vícepráce) Konkrétní pochybení ve VŘ

21  Hodnocení na základě kritérií, která jsou následně do SoD změněna (doba plnění)  Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design, technické provedení)  Nelze hodnotit zvyšování objemu plnění zakázky – za každý navíc pořízený PC - 1 bod navíc  Rozpor návrh SoD x podepsaná SoD  Nepřiměřená úhrada za poskytování ZD – cena musí odpovídat nákladům na pořízení kopie, poštovné, balné (nelze přenášet na uchazeče náklady spojené s realizací řízení!) www.rr-jihozapad.cz

22 www.rr-jihozapad.cz Nejčastější pochybení při realizaci projektů Pozor na omezené výdaje!  Výdaje za projektovou dokumentaci (PD + PŽ, aj.) max. 5% CZV  Výdaje spojené s řízením projektu max. 500 tis./50 tis za měsíc  BOZP,TDI, autorský dozor – celkem max. 3% ze způsobilých výdajů za skutečně provedené stavební práce  Odborné a znalecké posudky v rámci položky „Výdaje na zpracování projektové dokumentace“ max. 1% z CZV (a max. 300 000 Kč)  Supervize řízení projektu = nezpůsobilý výdaj!  Výše uvedené limity jsou stropem, nikoli částkou, která bude automaticky proplacena !

23 www.rr-jihozapad.cz Nejčastější pochybení při realizaci projektů Způsobilé výdaje – podmínky:  hospodárné  účelné  efektivní  cena za výdaj v čase a místě obvyklá – poskytovatel dotace může výši ceny ověřovat! Pokud jsou ceny vyšší než jsou ceny obvyklé – dotace bude ponížena.

24 www.rr-jihozapad.cz Účetnictví, ekonomika projektu  Samostatná účetní evidence pro projekt  Rozdělení na investice/neinvestice – důraz na správné zaúčtování  Správné zaúčtování samostatných movitých věcí/souborů movitých věcí – důraz na správnou a průkaznou evidenci souborů movitých věcí! Nejčastější pochybení při realizaci projektů

25 www.rr-jihozapad.cz Nejčastější pochybení při realizaci projektů  Projekt musí směřovat k naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů  Evidovat spolupráci s partnerem (např. zápisy z jednání)  Prokazatelně naplnit environmentální ukazatele uvedené v žádosti o dotaci  Doložit naplnění závazků k rovným příležitostem uvedeným v žádosti o dotaci

26 www.rr-jihozapad.cz Udržitelnost projektu  I v době udržitelnosti ( 5/3 roky) je příjemce vázán podmínkami poskytovatele dotace  Projekt je úspěšně ukončen nikoli proplacením poslední žádosti o platbu, ale úspěšným ukončením období udržitelnosti – tj. 5 let, pro malé a střední podniky 3 roky  V období udržitelnosti projektu se projeví životaschopnost projektu, jeho reálnost, finanční návratnost (u projektů podnikatelských subjektů), schopnost udržet naplánované výstupy projektu (pracovní místa, počet lůžek, pořízené vybavení, atd.) a naplnit cíle projektu  Nutné udržet indikátory projektu  Pronájem, převod majetku podpořeného z dotace – nutný souhlas VRR  1x za rok povinnost informovat poskytovatele dotace o udržitelnosti projektu prostřednictvím MZ o zajištění udržitelnosti projektu  min. 1x v udržitelnosti bude uskutečněna kontrola na místě projektu

27 Na co myslet a na co si dát pozor  Cílem projektu není za přidělené peníze pořídit maximální množství majetku – výdaje musí být účelné (nezbytnost a přímá vazba na projekt), hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) a efektivní (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu)  Faktury – musí být na první pohled jasné, co je fakturováno – tj. rozpis jednotlivých položek včetně množství a jednotkových cen; nezapomenout na doložení příloh faktury  Doporučení dohodnout se s dodavatelem na vystavení 2 originálů faktur – jeden originál pro účely projektu (založení do složky projektu), jeden pro vlastní účetní evidenci  Stanovit si, jakým aktem bude ukončena fyzická realizace projektu – k ukončení FR u staveb je nutné doložit kolaudační souhlas/předčasné užívání stavby www.rr-jihozapad.cz

28 Několik dobrých rad na závěr www.rr-jihozapad.cz  Číst, číst, číst! – vše podstatné naleznete v příručkách a na webových stránkách www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz  Nebát se zeptat! – v případě nejasnosti raději konzultovat s manažerem projektu, než se dopustit chybného řešení  Nenechávat vše na poslední chvíli! – raději odevzdávat dokumenty s časovou rezervou  Úspěšná realizace projektu končí po skončení období udržitelnosti projektu!

29 www.rr-jihozapad.cz Kontakt Územní odbor implementace programu Plzeň Poděbradova 2842/1 (Avalon Business Center - 4. patro) 301 00 Plzeň Úřední hodiny:Pondělí: 8:00 - 16:30 Úterý – čtvrtek: 8:00 - 15:30 Pátek: 8:00 - 14:00

30 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice www.rr-jihozápad.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce podpory z 19. výzvy ROP Jihozápad 10. 10. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google