Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce podpory z 19. výzvy ROP Jihozápad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce podpory z 19. výzvy ROP Jihozápad"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce podpory z 19. výzvy ROP Jihozápad
Seminář pro příjemce podpory z 19. výzvy ROP Jihozápad

2 Obsah Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace
Prevence chyb v projektech Změny v projektech Problematika veřejných zakázek Nejčastější pochybení při realizaci projektů, nesrovnalosti Jak zajistit bezproblémovou udržitelnost projektu Dotazy, diskuse

3 Příjemce dotace Z žadatele se stává příjemce dotace až podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (na dotaci není právní nárok!) Povinnost předložit požadované přílohy nejpozději do Termín podpisu Smluv o dotaci – do 50 pracovních dnů od VRR – Vzor smlouvy naleznete na – Pro žadatele – Dokumenty pro žadatele Přílohy viz Oznámení o doporučení projektu k financování z ROP Jihozápad – na oznámení je uveden hl. finanční manažer projektu – komunikace hlavně s manažerem

4 Dokumentace ROP Jihozápad
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce Metodická oznámení Metodické pokyny (k veřejné podpoře, ke způsobilým výdajům atd.) Definice indikátorů Národní legislativa

5 Povinnosti příjemce při realizaci projektu
Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dotaci – s přesností na kalendářní den (nikoli měsíc!) Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě o dotaci Informovat ÚRR o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv Dodržovat harmonogram projektu

6 Povinnosti příjemce při realizaci projektu
Povinnosti příjemce při realizaci projektu Vést oddělené účetnictví projektu – způsob oddělené účetní evidence musí být uveden ve vnitřní směrnici k účetnictví konkrétního projektu Provést audit projektu – u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 30 mil./ nad 100 mil. (žádného ze schválených projektů z 19. výzvy se netýká) Dodržovat pravidla pro publicitu Nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace (POZOR na věcná břemena, zástavy, převody a pronájmy majetku !!) Publicita – dokumenty ke stažení na webu – Tiskové centrum – Pravidla pro publicitu, grafický manuál ROP JZ – doporučení konzultovat návrhy pamětních desek a billboardů, případně dalších forem publicity s hl. finančním manažerem Pronájmy majetku, apod. – možné až po předchozím souhlasu Výboru Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce

7 Povinnosti příjemce při realizaci projektu
Povinnosti příjemce při realizaci projektu Informovat poskytovatele dotace o změnách projektů před jejich uskutečněním – podrobná definice změn v MO č. 14, rev. č. 3 Pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci realizace projektu proti jeho poškození, zničení a ztrátě min. na hodnotu jeho pořizovací ceny vztažené k způsobilým výdajům Archivace dokumentace projektu minimálně do konce roku 2021 – povinnost archivovat se vztahuje také na dodavatele příjemce dotace – doporučujeme ošetřit v uzavíraných smlouvách Pojištění movitých věcí – musí začínat nejpozději dnem předcházejícím dni ukončení projektu a trvat min. po celé období udržitelnosti projektu

8 Změny v realizaci projektu = jakékoli změny oproti plánu
Změny v realizaci projektu = jakékoli změny oproti plánu Žádost o dotaci byla hodnocena a uspěla na základě podkladů, které jste doložili podle nich byste měli projekt zrealizovat Realizovat projekt beze změn není možné Pokud příjemce realizuje výraznější změnu (stavební) oproti žádosti o dotaci – není možné hradit ze způsobilých výdajů projektu! Apel na kvalitní přípravu projektu a na včasnou konzultaci zamýšlených změn!!

9 Změny v realizaci projektu
Změny v realizaci projektu Formulář Oznámení příjemce o změně projektu (příloha č. 9 PPP) Změna nepodstatná Změna podstatná menšího rozsahu většího rozsahu Změna obecně nepřípustná – buď nepřípustná za všech okolností, nebo možná výjimka Metodické oznámení č. 14, rev. č. 3 – definice a příklady změn Doporučujeme číslovat jednotlivé změny Změna obecně nepřípustná – např. přesun mezi investicemi a neinvesticemi – POZOR na správné zaúčtování výdajů dle rozpočtu projektu

10 Obecná pravidla hlášení změn
Změna nepodstatná - schvaluje hl. finanční manažer a vedoucí oddělení kontroly, schválení trvá cca 5 pracovních dní Změna podstatná menšího rozsahu – posuzována napříč odbory ÚRR, schvaluje vedoucí Odboru řízení programu, schvalování trvá cca 14 dní i déle Změna podstatná většího rozsahu – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce Udělení výjimky – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce O schválení či neschválení změny je příjemce informován em.

11 Upozornění Pokud změna není schválena, nemůže ji příjemce realizovat!
Výdaje spojené s neohlášenou a neschválenou změnou jsou nezpůsobilými výdaji Pokud příjemce realizuje neschválenou změnu, pak tato skutečnost může být řešena jako nesrovnalost projektu (dle závažnosti) s odpovídajícími důsledky (sankce)

12 Problematika veřejných zakázek a zadávacích řízení
Problematika veřejných zakázek a zadávacích řízení Bezchybně provedené výběrové řízení je základem dobře zrealizovaného projektu Při kontrole klasifikujeme nejvíce pochybení v oblasti zadávání zakázek korekce, sankce, porušení rozpočtové kázně Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou veřejných zakázek – ke stažení na - Veřejné zakázky příjemců Možnost konzultovat zadání zakázek před jejich vyhlášením s pracovníky oddělení kontroly – dokumentaci zaslat em – do 10 pracovních dní odpověď Dokumenty na webu – Pro příjemce – Veřejné zakázky příjemců

13 Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění – novela zákona č. 55/2012 Sb. – platná od Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období, projekty z 19. výzvy – verze 2/2011 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – Metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie

14 Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení
Řídící orgán ROP Jihozápad zakazuje: Používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele – platí i pro zakázky mimo režim zákona Používat náhodný výběr losem, a to ani v kombinaci s objektivními kritérii

15 Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení
Zakázky nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách – řídí se Závaznými postupy pro zadávání zakázek Příjemce realizující zakázku s vyšší hodnotou II. kategorie po – povinnost nechat si po předchozí dohodě s manažerem projektu zkontrolovat správnost postupu při realizaci výběrového řízení a to ještě před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem! Zakázka nad Kč – veřejný či dotovaný zadavatel – povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření dle postupu stanoveného v § 147 písm. a) zákona o veřejných zakázkách

16 Finanční limity VZMR závazné po 1. 4. 2012
Finanční limity VZMR závazné po Druh veřejné zakázky Finanční limity od dle čl _ I. kategorie VZ na dodávky a služby ≤ Kč VZ na stavební práce ≤ Kč dle čl. 12.2_II. kategorie VZ na dodávky a služb≥y > < Kč > < Kč dle čl. 13.1_I. kategorie ≥ < Kč ≥ < Kč dle čl. 13.2_II. kategorie ≥ Kč ≥ Kč

17 Novela zákona o VZ „Transparenční“ novela zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - publikovaná pod číslem 55/2012 – schválená Poslaneckou sněmovnou Účinnost od Nejdůležitější změny: Snížení limitů pro postup dle zákona – zakázka na dodávky a služby od 1 mil. Kč, zakázka na stavební práce od 3 mil. Kč (od limit pravděpodobně 1 mil. Kč pro všechny zakázky) Nová definice dotovaného zadavatele – nově každý, kdo obdrží více než 50% prostředků na zakázku z veřejných zdrojů ! Nově definovaná významná veřejná zakázka – stát – VZ nad 300 mil. Kč, obce, kraje – VZ nad 50 mil. Kč – schválení vlády, zastupitelstev, nastaveny delší lhůty Limity – vždy cena bez DPH

18 Novela zákona o VZ Nejdůležitější změny:
Ekonomická a finanční kvalifikace – bude prokazována jen čestným prohlášením dodavatele o finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku Nový pojem „osoba se zvláštní působností“ – zaměstnanec zadavatele, vyjádření k ZD + povinný člen hodnotící komise, nutné absolvovat vzdělávací program MMR – účinnost patrně až od Rozšiřování povinnosti uveřejňování dokumentace na profilu zadavatele – celá ZD včetně smlouvy, skutečně nasmlouvaná cena, odůvodnění stanovení technických kvalifikačních požadavků Novela de facto ruší užší řízení – resp. nahrazuje jej dvoukolovým otevřeným řízením Zákaz požadavků na ISO, certifikátů z hlediska ochrany životního prostředí, aj.

19 Novela zákona o VZ Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení při obdržení jen jediné nabídky Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení při hodnocení jediné nabídky Komise pro otevírání obálek již nekontroluje úplnost nabídky Hodnotícím kritériem nesmí být platební podmínky – sankce, splatnost faktur, apod. Taxativně uvedeny podstatné změny smlouvy, které nesmí být provedeny (rozšíření předmětu zakázky, rozšíření okruhu dodavatelů, ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, změna ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele) Povinnost zadavatele uveřejnit předběžné oznámení ke všem nadlimitním a podlimitním zakázkám (mimo zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení) – řízení může být zahájeno až po 1 měsíci od uveřejnění předběžného oznámení

20 Konkrétní pochybení ve VŘ
Konkrétní pochybení ve VŘ Dělení zakázek – nutné zadávat dohromady spolu související plnění z hlediska místa, času i věcného plnění Neoprávněné slučování spolu nesouvisejících plnění – např. vybavení IT technikou a vybavení profesionální kuchyně Diskriminace potenciálních uchazečů – požadovaný obrat x předpokládaná hodnota zakázky Uvádění specifických označení výrobků a služeb Nesprávné použití JŘBÚ (vícepráce) Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design, technické provedení) – pokud nezbytně potřebujete hodnotit dle těchto kritérií, specifikujte jednotlivé body a způsob hodnocení tak, aby byla prokazatelně dodržena zásada transparentnosti. Hodnocení na základě kritérii, která jsou následně do SoD změněna - mohlo mít vliv na výběr dodavatele Nedodržení lhůt ve VŘ – např. svěšení z úřední desky před uplynutím lhůty pro zveřejnění nabídek u zjednodušeného podlimitního řízení Nedodržení SoD při realizaci projektu – změna množství nevyvolaná objektivními příčinami, změna jednotkových cen Nové práce na libovůli zadavatele Vícepráce

21 Konkrétní pochybení ve VŘ
Hodnocení na základě kritérií, která jsou následně do SoD změněna (doba plnění) Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design, technické provedení) Nelze hodnotit zvyšování objemu plnění zakázky – za každý navíc pořízený PC - 1 bod navíc Rozpor návrh SoD x podepsaná SoD Nepřiměřená úhrada za poskytování ZD – cena musí odpovídat nákladům na pořízení kopie, poštovné, balné (nelze přenášet na uchazeče náklady spojené s realizací řízení!)

22 Nejčastější pochybení při realizaci projektů
Nejčastější pochybení při realizaci projektů Pozor na omezené výdaje! Výdaje za projektovou dokumentaci (PD + PŽ, aj.) max. 5% CZV Výdaje spojené s řízením projektu max. 500 tis./50 tis za měsíc BOZP,TDI, autorský dozor – celkem max. 3% ze způsobilých výdajů za skutečně provedené stavební práce Odborné a znalecké posudky v rámci položky „Výdaje na zpracování projektové dokumentace“ max. 1% z CZV (a max Kč) Supervize řízení projektu = nezpůsobilý výdaj! Výše uvedené limity jsou stropem, nikoli částkou, která bude automaticky proplacena ! POZOR – veškeré výdaje omezené % se vypočítávají ze skutečně profinancovaných částek, tj. dle skutečnosti a nikoli dle údajů v žádosti o dotaci!! Jde vždy o součet investiční i neinvestiční položky! Více viz MO č. 12 rev. č. 5

23 Nejčastější pochybení při realizaci projektů
Způsobilé výdaje – podmínky: hospodárné účelné efektivní cena za výdaj v čase a místě obvyklá – poskytovatel dotace může výši ceny ověřovat! Pokud jsou ceny vyšší než jsou ceny obvyklé – dotace bude ponížena.

24 Nejčastější pochybení při realizaci projektů
Nejčastější pochybení při realizaci projektů Účetnictví, ekonomika projektu Samostatná účetní evidence pro projekt Rozdělení na investice/neinvestice – důraz na správné zaúčtování Správné zaúčtování samostatných movitých věcí/souborů movitých věcí – důraz na správnou a průkaznou evidenci souborů movitých věcí! Pro každý projekt je nutné vést samostatnou účetní evidenci – nejčastěji organizaci či analytický účet. Před podáním projektové žádosti výdaje důkladně rozdělit na investiční a neinvestiční. Převod výdajů ať z investičních na neinvestiční či naopak není možný či možný pouze z objektivních důvodů, jež v tomto případě představuje pouze změna zákona! Soubory/movité věci – zaúčtování, vazba na indikátory, fakturace

25 Nejčastější pochybení při realizaci projektů
Projekt musí směřovat k naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů Evidovat spolupráci s partnerem (např. zápisy z jednání) Prokazatelně naplnit environmentální ukazatele uvedené v žádosti o dotaci Doložit naplnění závazků k rovným příležitostem uvedeným v žádosti o dotaci

26 Udržitelnost projektu
I v době udržitelnosti (5/3 roky) je příjemce vázán podmínkami poskytovatele dotace Projekt je úspěšně ukončen nikoli proplacením poslední žádosti o platbu, ale úspěšným ukončením období udržitelnosti – tj. 5 let, pro malé a střední podniky 3 roky V období udržitelnosti projektu se projeví životaschopnost projektu, jeho reálnost, finanční návratnost (u projektů podnikatelských subjektů), schopnost udržet naplánované výstupy projektu (pracovní místa, počet lůžek, pořízené vybavení, atd.) a naplnit cíle projektu Nutné udržet indikátory projektu Pronájem, převod majetku podpořeného z dotace – nutný souhlas VRR 1x za rok povinnost informovat poskytovatele dotace o udržitelnosti projektu prostřednictvím MZ o zajištění udržitelnosti projektu min. 1x v udržitelnosti bude uskutečněna kontrola na místě projektu

27 Na co myslet a na co si dát pozor
Na co myslet a na co si dát pozor Cílem projektu není za přidělené peníze pořídit maximální množství majetku – výdaje musí být účelné (nezbytnost a přímá vazba na projekt), hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) a efektivní (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu) Faktury – musí být na první pohled jasné, co je fakturováno – tj. rozpis jednotlivých položek včetně množství a jednotkových cen; nezapomenout na doložení příloh faktury Doporučení dohodnout se s dodavatelem na vystavení 2 originálů faktur – jeden originál pro účely projektu (založení do složky projektu), jeden pro vlastní účetní evidenci Stanovit si, jakým aktem bude ukončena fyzická realizace projektu – k ukončení FR u staveb je nutné doložit kolaudační souhlas/předčasné užívání stavby Vícepráce – domluvit se s dodavatelem na oddělené fakturaci Nelze za ušetřené prostředky (např. vysoutěžením nižší ceny VZ) pořídit více kusů vybavení, apod.

28 Několik dobrých rad na závěr
Číst, číst, číst! – vše podstatné naleznete v příručkách a na webových stránkách Nebát se zeptat! – v případě nejasnosti raději konzultovat s manažerem projektu, než se dopustit chybného řešení Nenechávat vše na poslední chvíli! – raději odevzdávat dokumenty s časovou rezervou Úspěšná realizace projektu končí po skončení období udržitelnosti projektu!

29 Kontakt Územní odbor implementace programu Plzeň
Poděbradova 2842/1 (Avalon Business Center - 4. patro) Plzeň Úřední hodiny: Pondělí: 8: :30 Úterý – čtvrtek: 8: :30 Pátek: 8: :00

30


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce podpory z 19. výzvy ROP Jihozápad"

Podobné prezentace


Reklamy Google