Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce podpory z 33. a 34. výzvy ROP Jihozápad + náhradníci z 31. výzvy 9. 12. 2014 Ing. Hana Škodová Ing. Irena Šulistová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce podpory z 33. a 34. výzvy ROP Jihozápad + náhradníci z 31. výzvy 9. 12. 2014 Ing. Hana Škodová Ing. Irena Šulistová."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce podpory z 33. a 34. výzvy ROP Jihozápad + náhradníci z 31. výzvy 9. 12. 2014 Ing. Hana Škodová Ing. Irena Šulistová

2 www.rr-jihozapad.cz Obsah  Přílohy před podpisem Smlouvy  Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace  Termíny realizace projektu a jejich dodržování  Změny v projektech  Příprava a předložení závěrečné monitorovací zprávy  Nejčastější body výzev k doplnění monitorovacích zpráv  Jak zajistit bezproblémovou udržitelnost projektu  Dotazy, diskuse

3 „Život projektu“  Podání žádosti o dotaci  Schválení projektu k financování  Přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace  Podpis Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace  Realizace projektu  Řešení případných změn v projektu  Ukončení fyzické realizace projektu - UFR  Příprava monitorovací zprávy + předložení na ÚRR JZ do 20 pracovních dnů od ukončení FR  Kontrola monitorovací zprávy včetně všech příloh  Výzvy k doplnění monitorovací zprávy  Proplacení projektu  Doba udržitelnosti projektu www.rr-jihozapad.cz

4 www.rr-jihozapad.cz Přílohy před podpisem Smlouvy  Z žadatele se stává příjemce dotace podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace  Přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace – 22. 12. 2014 – náhradní projekty individuálně dle data oslovení od finančního manažera projektu  Termín podpisu Smluv o podmínkách poskytnutí dotace – do 50 pracovních dnů od VRR – 30. 1. 2015  Vzor Smlouvy naleznete na www.rr-jihozapad.cz – Pro žadatele – Dokumenty pro žadatelewww.rr-jihozapad.cz

5 Dokumentace ROP Jihozápad  Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace  Příručka pro žadatele  Příručka pro příjemce  Metodická oznámení (celkem 39)  Metodické pokyny (k veřejné podpoře, ke způsobilým výdajům atd.)  Definice indikátorů  Národní legislativa www.rr-jihozapad.cz Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace

6 Metodická oznámení  MO č. 1 – MO č. 10 ZRUŠENO  MO č. 11 – vícepráce, vícenáklady, méněpráce  MO č. 12 – limity pro výdaje na PD, odborné a znalecké posudky, řízení projektu, TDI atd.  MO č. 14 – specifikace změn v projektech  MO č. 22 – investice do objízdných tras a příjezdových komunikací ke stavbě  MO č. 24 – systém náhradních projektů  MO č. 25 – předběžná kontrol zadávací dokumentace www.rr-jihozapad.cz

7 Metodická oznámení  MO č. 27 – přenesená daňová povinnost  MO č. 29 – opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  MO č. 30 – posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce  MO č. 37 – změny v harmonogramu projektů  MO č. 38 – časové etapy  MO č. 39 – k zákonu č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi www.rr-jihozapad.cz

8 www.rr-jihozapad.cz Povinnosti příjemce při realizaci projektu Způsobilé výdaje – podmínky:  hospodárné  účelné  efektivní  cena za výdaj v čase a místě obvyklá – poskytovatel dotace cenu ověřuje

9 www.rr-jihozapad.cz Povinnosti příjemce při realizaci projektu – termíny realizace projektu a jejich dodržování  Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace – s přesností na kalendářní den (nikoli měsíc!)  Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace  Informovat ÚRR JZ o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv  Dodržovat harmonogram projektu!  Mezní termín ukončení fyzické realizace projektu (Doporučení – zahájit výběrová řízení již nyní – je možné vložit do zadávací dokumentace větu, že výběrové řízení bude zrušeno, pokud nedojde k podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace)

10 Prevence chyb v projektech  Číst, číst, číst – vše podstatné naleznete v příručkách a na webových stránkách www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz  Nebát se zeptat – v případě nejasností konzultovat s manažerem projektu  Nenechávat vše na poslední chvíli – odevzdávat dokumenty s časovou rezervou  Úspěšná realizace projektu končí po skončení období udržitelnosti projektu www.rr-jihozapad.cz

11 www.rr-jihozapad.cz Změny v realizaci projektu = jakékoli změny oproti plánu  Žádost o dotaci byla hodnocena a uspěla na základě podkladů, které jste doložili podle nich byste měli projekt zrealizovat  Realizovat projekt beze změn není možné  Pokud příjemce realizuje změnu (např. stavební) oproti žádosti o dotaci – není možné ji automaticky řadit do způsobilých výdajů projektu

12 www.rr-jihozapad.cz Změny v realizaci projektu  Formulář Oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce)  Změna nepodstatná  Změna podstatná - menšího rozsahu - většího rozsahu  Změna obecně nepřípustná – buď nepřípustná za všech okolností, nebo možná výjimka Metodické oznámení č. 14, revize č. 5 – definice a příklady změn  Změny před a po výběrovém řízení z pohledu poskytovatele dotace

13 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Pravidla hlášení změn  Změna nepodstatná - schvaluje hl. finanční manažer a vedoucí oddělení kontroly realizace  Změna podstatná menšího rozsahu – posuzována napříč odbory ÚRR, schvalování trvá cca 14 dní i déle  Změna podstatná většího rozsahu – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce  Udělení výjimky – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce  Neuvádět několik změn na jedno Oznámení o změně  O schválení či neschválení změny je příjemce informován e-mailem

14 Příklady změn projektů  Změna harmonogramu  Změna rozpočtu  Změna indikátoru  Změna v počtu výběrových řízení  Změna termínů v rámci výběrových řízení  Změna předpokládaných hodnot výběrových řízení  Změna kontaktních osob  Změna obecných údajů o příjemci – sídlo příjemce, číslo účtu, statutárního zástupce atd. www.rr-jihozapad.cz

15 www.rr-jihozapad.cz Upozornění  Pokud změna není schválena, nemůže ji příjemce realizovat  Výdaje spojené s neohlášenou a neschválenou změnou jsou nezpůsobilými výdaji  Pokud příjemce realizuje neschválenou změnu, pak tato skutečnost může být řešena jako nesrovnalost projektu (dle závažnosti) s odpovídajícími důsledky (sankce)

16 Změny před výběrovým řízením – dopracování PD  Součástí povinných příloh před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad je ověřená kopie projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně podrobného položkového rozpočtu stavby.  Dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je pro všechny stavby příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného položkového rozpočtu stavby.  Náležitosti projektové dokumentace pro provádění staveb stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb (příloha č. 6) a vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (příloha č. 9).  Nahlášení všech změn způsobených dopracováním vyššího stupně projektové dokumentace před započetím výběrového řízení k posouzení jejich způsobilosti. www.rr-jihozapad.cz

17 Způsob hlášení změn  Změny jsou hlášeny prostřednictvím Oznámení o změně projektu příloha č. 9 Příručky pro příjemce jehož nedílnou součástí jsou i Změnové listy část 1 a 2 příloha č. 11 Příručky pro příjemce.  V Oznámení o změně projektu příjemce přesně popíše, k jaké změně v projektu dojde, aby byla patrná stávající a plánovaná skutečnost. V odůvodnění změny popíše objektivní příčiny nutnosti provedení změny.  Veškeré změny musí být příjemce řádně zdokumentovány (zákresem do projektové dokumentace, technickým popisem, vyjádřením správních orgánů, odborným posudkem, fotodokumentací, atd.) a budou doloženy spolu s Oznámením o změně projektu.  Ve Změnových listech příjemce podrobně vypíše změněné položky včetně finančních změn.  V případě jakýchkoliv nejasností či pochybností doporučujeme osobní konzultaci www.rr-jihozapad.cz

18 Základní pojmy hlášených změn  Vícenáklady jsou dodatečným navyšováním finančního objemu již podepsané Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad (dále též „Smlouva“) a příjemce je vždy povinen uhradit je z vlastních zdrojů. Jedná se tedy o navýšení nezpůsobilých výdajů projektu.  Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo či mandátní smlouvy mezi příjemcem a zhotovitelem, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování sledovaných parametrů projektu).  Vícepráce jsou práce, dodávky a služby, které nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo či mandátní smlouvy mezi příjemcem a zhotovitelem, a to vůbec, nebo v menším kvantitativním rozsahu. Dodatečné vícepráce budou ze strany ÚRR JZ posuzovány z hlediska jejich způsobilosti www.rr-jihozapad.cz

19 Změny v průběhu realizace stavby  Změny hlásit dle Příručky pro příjemce kapitoly 3.9 Povinnost hlášení změn v realizaci a v době udržitelnosti projektu.  Změnu mající vliv na změnu stavebního povolení je nutno nejprve projednat na pracovišti ÚRR.  Změny řádně zdokumentovat ve stavebního deníku nebo v jiném adekvátním dokumentu s podpisem odpovědné osoby za příjemce a dodavatele, technického dozoru stavebníka, autorským dozorem.  Doložit položkové ocenění všech víceprací a méněprací včetně dodatku ke smlouvě o dílo, případně jiné ujednání mezi zadavatelem a dodavatelem dle smlouvy o dílo.  Z hlediska stanovení hodnoty víceprací není možné vzájemně započítávat hodnotu méněprací a víceprací.  Z hlediska způsobilosti výdajů je možné vícepráce a méněpráce započítat pouze do výše způsobilých výdajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace a za předpokladu schválení změny ze strany ÚRR. www.rr-jihozapad.cz

20 Monitorovací zprávy (MZ)  Průběžná monitorovací zpráva - PMZ  Etapová monitorovací zpráva - EMZ  Závěrečná monitorovací zpráva - ZMZ  Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu - MZU www.rr-jihozapad.cz

21 Příprava a předložení závěrečné monitorovací zprávy Povinné přílohy monitorovací zprávy:  Žádost o platbu  Soupiska účetních dokladů  Změny v rozpočtu  Kopie účetních dokladů včetně doložení účelu  Kopie dokladů dokládajících úhradu  Kopie dokladů o zaúčtování  Kopie uzavřených smluv s dodavateli včetně dodatků  Kopie doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt  Kopie dokladů k zadávacím řízením  Aktualizovaný „Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy“ www.rr-jihozapad.cz

22  Kopie dokladů prokazujících ukončení fyzické realizace projektu  Kopie dokumentů souvisejících s dokladováním nově vytvořených pracovních míst  Kopie dokumentů prokazujících splnění ostatních indikátorů  Kopie prezenčních listin, pozvánek apod.  Kopie znaleckého posudku pro ocenění pozemku či stavby  Kopie výpisu z katastru nemovitostí  Kopie podkladů prokazujících dodržení pravidel pro publicitu  Čestné prohlášení o tom, že příjemce je buď malým nebo středním podnikem  Kopie Osvědčení či Rozhodnutí o registraci DPH  Kopie výsledku auditu  Kopie smlouvy o úhradě zdravotní péče  Změnový list (příloha č. 11 Příručky pro příjemce) www.rr-jihozapad.cz

23  Kopie dokladu o prokázání vlastnických vztahů v případě doložení tzv. jiného práva  Kopie dokladu o pojištění majetku  Kopie dokladů k jiným příjmům z realizace projektu (příjmy mimo čl. 55 obecného nařízení)  Prohlášení daňového poradce příjemce o ověření správnosti postupu příjemce při uplatňování DPH vztahující se k projektu dle podmínek Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace v době realizace projektu  Čestné prohlášení o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi  příp. další přílohy na žádost finančního manažera www.rr-jihozapad.cz

24 www.rr-jihozapad.cz Problematika veřejných zakázek a zadávacích řízení  Bezchybně provedené výběrové řízení je základem dobře zrealizovaného projektu  Při kontrole klasifikujeme nejvíce pochybení v oblasti zadávání zakázek korekce, sankce, porušení rozpočtové kázně  Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou veřejných zakázek – ke stažení na www.rr-jihozapad.cz - Veřejné zakázky příjemců

25 www.rr-jihozapad.cz  Dělení zakázek – nutné zadávat dohromady spolu související plnění z hlediska místa, času i věcného plnění  Neoprávněné slučování spolu nesouvisejících plnění – např. vybavení IT technikou a vybavení profesionální kuchyně  Diskriminace potenciálních uchazečů – obalovny asfaltových směsí  Uvádění specifických označení výrobků a služeb  Chybějící písemná dokumentace  Absence dokladu o stanovení předpokládané hodnoty zakázky Konkrétní pochybení ve VŘ

26  Hodnocení na základě kritérií, která jsou následně do SoD změněna (doba plnění)  Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design, technické provedení)  Nedostatečné podklady pro ověření správného postupu komise při hodnocení nabídek  Rozpor návrh SoD x podepsaná SoD  Nepřiměřená úhrada za poskytování ZD – cena musí odpovídat nákladům na pořízení kopie, poštovné, balné (nelze přenášet na uchazeče náklady spojené s realizací zadávacího řízení!) www.rr-jihozapad.cz

27 Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení  Řídící orgán ROP Jihozápad zakazuje: Používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele – platí i pro zakázky mimo režim zákona Používat náhodný výběr losem, a to ani v kombinaci s objektivními kritérii www.rr-jihozapad.cz

28 Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení  Zakázky nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách – řídí se Závaznými postupy pro zadávání zakázek  Příjemce realizující zakázku s vyšší hodnotou II. kategorie (VZ na dodávky a služby nad 5 mil. Kč a VZ na stavební práce nad 10 mil. Kč) po 1. 4. 2012 – povinnost nechat si po předchozí dohodě s manažerem projektu zkontrolovat správnost postupu při realizaci výběrového řízení, a to ještě před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem! Kontrolováno bude: oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva nabídky zápis (protokol) o posouzení a hodnocení nabídek smlouva uzavřená s vybraným uchazečem oznámení o výsledku výběrového řízení www.rr-jihozapad.cz

29 Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení  Zakázka nad 500 000 Kč – veřejný či dotovaný zadavatel – povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření dle postupu stanoveného v § 147 písm. a) zákona o veřejných zakázkách (POZOR – vztahuje se tedy i na VZMR)  Příjemce je povinen uvést v oznámení či výzvě o zakázce a ve smlouvě s vybraným dodavatelem, že se jedná o zakázku spolufinancovanou z ROP NUTS II Jihozápad + dodržovat pravidla pro publicitu  Příjemce je povinen doložit na ÚRR kompletní zadávací dokumentaci řádně chronologicky seřazenou a založenou v šanonu či deskách tak, aby žádný dokument nebyl vložen volně www.rr-jihozapad.cz

30 Finanční limity VZMR závazné od 1. 1. 2014 www.rr-jihozapad.cz Druh veřejné zakázkyFinanční limity od 1. 1. 2014 dle čl. 12.1 _ I. kategorie VZ na dodávky a služby≤ 200 000 Kč VZ na stavební práce≤ 600 000 Kč dle čl. 12.2_II. kategorie VZ na dodávky a služb≥y> 200 000 < 2 000 000 Kč VZ na stavební práce> 600 000 < 6 000 000 Kč dle čl. 13.1_I. kategorie VZ na dodávky a služby≥ 2 000 000 < 5 000 000 Kč VZ na stavební práce≥ 6 000 000 < 10 000 000 Kč dle čl. 13.2_II. kategorie VZ na dodávky a služby≥ 5 000 000 Kč VZ na stavební práce≥ 10 000 000 Kč

31 www.rr-jihozapad.cz Nejčastější body výzev k doplnění monitorovacích zpráv  Nenahlášení změn (stavba, rozpočet, harmonogram, indikátory, výběrová řízení..)  Evidovat spolupráci s partnerem (např. zápisy z jednání)  Prokazatelné naplnění environmentálních ukazatelů uvedených v žádosti o dotaci  Doložení naplnění závazků k rovným příležitostem uvedeným v žádosti o dotaci

32 www.rr-jihozapad.cz Nejčastější body výzev k doplnění monitorovacích zpráv  Doklad k zahájení a ukončení fyzické realizace projektu, nejlépe uvést do popisu v monitorovací zprávě  Velmi stručný popis projektu v MZ  Nedoložení samostatné účetní evidence pro projekt, nedoložení směrnic  Nesoulad částek na vystavených fakturách se soupisem provedených prací  Chybné výpočty v soupisech provedených prací

33 Nejčastější body výzev k doplnění monitorovacích zpráv  Chybějící rozpočet z uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce v elektronické podobě  Inventární karty majetku  Doklady ke stanovení předpokládaných hodnot zakázek  Komplexní dokumentace k výběrovým řízením (doklady o odeslání, doklady o doručení, zpráva a také protokol o hodnocení nabídek, doklady prokazující splnění § 147a – uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů atd.) www.rr-jihozapad.cz

34 www.rr-jihozapad.cz Udržitelnost projektu  I v době udržitelnosti ( 5/3 roky) je příjemce vázán podmínkami poskytovatele dotace  Projekt je úspěšně ukončen nikoli proplacením poslední žádosti o platbu, ale úspěšným ukončením období udržitelnosti – tj. 5 let, pro malé a střední podniky 3 roky  V období udržitelnosti projektu se projeví životaschopnost projektu, jeho reálnost, finanční návratnost (u projektů podnikatelských subjektů), schopnost udržet naplánované výstupy projektu (pracovní místa, počet lůžek, pořízené vybavení, atd.) a naplnit cíle projektu  Nutné udržet indikátory projektu  Pronájem, převod majetku podpořeného z dotace – nutný souhlas VRR  1x za rok povinnost informovat poskytovatele dotace o udržitelnosti projektu prostřednictvím MZ o zajištění udržitelnosti projektu  min. 1x v udržitelnosti bude uskutečněna kontrola na místě projektu

35 Prostor pro dotazy www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz – Pro příjemce – Často kladené dotazy/FAQ

36 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice www.rr-jihozápad.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce podpory z 33. a 34. výzvy ROP Jihozápad + náhradníci z 31. výzvy 9. 12. 2014 Ing. Hana Škodová Ing. Irena Šulistová."

Podobné prezentace


Reklamy Google