Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz Péče soudu o nezletilé děti Polodenní seminář pro advokátní koncipienty JUDr. Daniela Kovářová www.akkovarova.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz Péče soudu o nezletilé děti Polodenní seminář pro advokátní koncipienty JUDr. Daniela Kovářová www.akkovarova.cz,"— Transkript prezentace:

1 www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz
Péče soudu o nezletilé děti Polodenní seminář pro advokátní koncipienty JUDr. Daniela Kovářová

2 O čem bude řeč přehled opatrovnických sporů
zvláštnosti a specifika opatrovnické klientely úloha advokáta a zvláštní kompetence zákon o advokacii a stavovské předpisy jak účtovat opatrovnické věci zvláštnosti řízení - ZZŘS výživné a rozhodování o výchově

3 Prameny dnešního tématu
Úmluva o právech dítěte (OSN 1989) Listina základních práv a svobod (právo na rodinný život) Ústava (rovnost mužů a žen) Občanský zákoník, část II. Zákon č. 292/2013 Sb. (ZZŘS) Zákon o advokacii Pravidla profesionální etiky a soutěže Psychologie – mediace - meditace

4 Kdo z vás má zkušenosti? Kdo se chce této agendě v praxi věnovat?

5 Rodinné listy Jediný odborný časopis, jehož tématem je široká rodina
Předplatiteli jsou advokáti, soudci, notáři, psychologové, pedagogové, zdravotníci Vychází měsíčně Vydává Havlíček Brain Team Roční předplatné 2880 Kč včetně DPH

6 Co čeká rodinného advokáta?
Žádný volný čas Slzy (klientky) a nadávky (klienta) Dech beroucí příběhy Noční a víkendové telefonáty Únava a syndrom vyhoření Mediální pozornost Finanční zajištění Sláva – obdiv – úcta – široká klientela

7 Typy právní pomoci Určení (popření) otcovství
Osvojení, poručenství, opatrovnictví, ústavní výchova Určení výchovy Výživné pro nezletilé dítě Styk rodiče (prarodiče) s nezletilými dětmi Schválení úkonu rodiče/úkony nezletilých Nahrazení souhlasu rodiče Domácí násilí Mezinárodní únosy Trestná činnost nezletilých (ZSM)

8 Související problematika
Advokát a rodinné právo (DK) Opatrovnické řízení (Mgr. Janek) Vystupování před soudy (dr. Sokol) Žaloby a petity (dr. Macek) Vypořádání SJM (dr. Linhartová) Byty a nebytové prostory (dr. Vlk)

9 Mantinely zákona o advokacii
§ 16 ZA 1) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. 2) Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

10 § 17 Zákona o advokacii Advokát postupuje při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže.

11 Pravidla profesionální etiky
Čl. 6 odst. 3 Pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem není advokát oprávněn bez jeho souhlasu ověřovat. Čl. 8 odst. 3 Ve věci, v níž nemá dostatek zkušeností nebo speciálních znalostí, odmítne advokát poskytnutí právní služby, ledaže žadatel po vysvětlení souhlasí, aby právní služba byla poskytnuta; v takovém případě advokát zpravidla postupuje ve spolupráci s jiným advokátem nebo s jiným odborníkem. To se nevztahuje na věci, v nichž byl advokát ustanoven soudem nebo určen Komorou.

12 Čl. 14 Důstojnost a vážnost advokátního stavu
(1) Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. (3) Projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacie jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.

13 Účtování mimosmluvní odměny
Advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb., v platném znění) § 9 odst. 2 Ve věcech péče o nezletilé, osvojení, pěstounské péče…. se považuje za tarifní hodnotu částka Kč. (tedy Kč za jeden úkon)

14 Odměna v řízení o výživné
§ 8 odst. 2 AT Je-li předmětem právní služby opětující se plnění, stanoví se tarifní hodnota součtem hodnot těchto plnění; jde-li však o plnění na dobu delší než pět let nebo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění.

15 Smluvní odměna Smluvní odměna musí být přiměřená. Nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci (Článek 10 odst. 2/ Etických pravidel) Úkonová (např. 500 Kč) Časová (např Kč za hodinu) Paušální (vyřízení rozvodu za Kč)

16 Smluvní odměna čl. 10 odst. 3 Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlédne zejména i k poměru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta, k rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb, ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí a k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí.

17 Povinnosti při smluvní odměně
Při sjednávání podrobné a pravdivé informace Vést záznamy o úkonech Podíl na hodnotě zpravidla maximálně 25 % Zákaz plnění pro klienta nevýhodného Klient nesmí získat bezdůvodný majetkový prospěch (zejména rozdíl mezi odměnou advokáta a odměnou za zastupování určenou soudem v rámci rozhodování o náhradě nákladů řízení). Povinnost advokáta volit finančně nejefektivnější řešení

18 Čas Rozdílné vnímání času (pro dítě běží jinak)
Jen výjimečně lhůty (předběžné opatření, domácí násilí, mezinárodní únosy) Krajové právo a rychlost řízení Jak brzy lze žádat o změnu opatrovnického rozhodnutí? Čas otupuje hrany! Kouzlo 3 let sporů a 12. roku dítěte

19 Spor o dítě Dnes jen při rozvodu nebo při sporech o dítě
Varianty: společná – střídavá – výlučná péče Zájem dítěte z pohledu jeho osobnosti, vloh a možností rozvoje, právo na styk s oběma rodiči Úkol advokáta: zveličování nedostatků druhého rodiče a hra o čas

20 Novinky v NOZ Švagrovství - vztah mezi manželem a příbuznými druhého manžela; zanikne-li smrtí manželství, švagrovství nezaniká § 774 Příbuzenství - vztah založený na pokrevním poutu (může vzniknout i osvojením nebo uměle medicínsky) § 771 an. Sňatečný obřad - přetrvává forma církevní i občanská Připojované příjmení - návrat do šesti měsíců po rozvodu Rodina - manželé, jejich příbuzní až do třetího stupně (děti, vnuci, pravnuci, sourozenci, rodiče, prarodiče, praprarodiče), osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně (příbuzní manžela a každého příbuzného) § 700 odst. 1

21 Uspokojování potřeb rodiny
§ 690 NOZ Uspokojování potřeb rodiny Každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy.

22 Rodičovské povinnosti
Právo na styk dítěte s rodičem § 888 Povinnost zdržet se všeho, co výchovu a vztah k rodičům ztěžuje § 888 Povinnost vzájemně si sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů § 890 Při rozhodování o vzdělání dítěte a jeho pracovním uplatnění jsou rodiče povinni vzít v úvahu jeho názor, schopnosti a nadání § 880 odst. 2

23 Výživné mezi členy rodiny
Zrušen korektiv dobrých mravů § 910 – předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost § výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen se sám živit § 915 odst. 1 - životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů § 915 odst. 2 - dítě je povinno zajistit svým rodičů slušnou výživu

24 Výživné na nezletilé dítě
schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného/oprávněné potřeby nezletilého (předkové - potomci) žádná spodní ani horní hranice (tabulky) výpočet z čistého celkového příjmu nespolupracující OSVČ – fikce 25 násobku životního minima § 916 zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti nemá vliv a jeho vyživovací povinnost § 874 právo na výživné i při vlastnictví majetku § 912

25 Styk s dítětem Dohoda nevyžaduje písemnou formu ani soudní rozhodnutí
Soud upravuje styk jen na návrh Je bezdůvodné bránění ve styku změnou poměrů? Souvislosti zákazu styku !!! Právo na styk s příbuznými a dalšími blízkými osobami (prarodiče a sourozenci (§ 927 ZŘS)

26 Osvojení Osvojit lze jakkoli staré dítě, a to i opětovně (readopce)
Osvojenec dědí v první třídě Vyloučení: neslučitelná choroba, nesvéprávnost, registrované partnerství Nutný: bezpodmínečný souhlas manžela, dítěte staršího 18 let, rodičů (matka nejdříve 6 týdnů po porodu, otec až po porodu) § 813 (zjevný nezájem 3 měsíce)

27 Nově povinnost informovat dítě o osvojení do zahájení školní docházky, právo seznámit se se spisem § 836, 838 Právo žádat utajení před původní rodinou osvojovaného dítěte § 837 Po třech letech nelze osvojení zrušit § 840 odst. 2 Má-li osvojené dítě potomka, účinky osvojení dopadají i na ně § 834

28 Nový civilní proces Zákon o zvláštních řízeních soudních
Předběžná opatření, nezletilí, osvojení, mezinárodní únosy, výkon rozhodnutí) Neplatí povinnost tvrzení ani břemeno Soud odpovídá za zjištění stavu věci Lze zahájit i bez návrhu Soud může překročit návrhy stran Úplná apelace Neplatí se náklady řízení (jen výjimky) Zásada vyhledávací a oficiality

29 Soudní řízení § 364 an. ZZŘS Osvobození od soudních poplatků
Místní příslušnost podle bydliště dítěte (trvá i v dalším řízení) Dítě zastoupeno opatrovníkem (OSPOD) Předběžně vykonatelný rozsudek (§ 469) výživné a odnětí z péče) Nové rozhodnutí při změně poměrů (§ 472)

30 Dokazování Výpovědi účastníků Výpovědi svědků Zpráva OSPOD
Postoj dítěte Znalecké posudky (psychologie, psychiatrie, zdravotní stav, ekonomika) Detektivní činnost soudů a účastníků (Facebook, Katastr nemovitostí, OR, místní šetření, OSPOD, jiné řízení)

31 Mediace Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci Účinnost od 1. 9. 2012
Výhody: čas, finance, vztahy, dobrovolnost § 100 odst. 3 o. s. ř.: nařízené první setkání s mediátorem (odměnu platí stát) § 474 odst. 3 ZZŘS Podobně při neplnění soudního rozhodnutí § 503 odst. 1 písm. c) ZZŘS

32 Odvolací řízení Precizně formulovat odvolací důvody
Odvolací orgán není vázán odvoláním a přezkoumává i důvody, které nebyly uplatněny Odvolací soud běžně provádí dokazování (výslechy dětí, znalecké posudky) Bez jednání ruší a vrací věc Dovolání není přípustné (jen u zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti) Proti schválené dohodě se nelze odvolat § 473

33 Výkon rozhodnutí Výživné – opětující se dávky (= pětinásobek ročního plnění) Odlišnosti: výchova dítěte, styk, navrácení dítěte (§ 494 an. ZŘS) Soud písemně vyzve, ev. požádá OSPOD – snaha o dobrovolné plnění Pokuty do výše Kč Setkání s mediátorem, plán režimu Odnětí dítěte

34 Děkuji za pozornost. JUDr. Daniela Kovářová


Stáhnout ppt "Www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz Péče soudu o nezletilé děti Polodenní seminář pro advokátní koncipienty JUDr. Daniela Kovářová www.akkovarova.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google