Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Daniela Kovářová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Daniela Kovářová"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Daniela Kovářová www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz

2 O čem bude řeč  přehled rodinných problémů  zvláštnosti a specifika klientely  úloha advokáta a zvláštní kompetence  zákon o advokacii a stavovské předpisy  jak účtovat rodinné věci  novinky v zákoně č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)  zákon o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.

3 Prameny dnešního tématu  Listina základních práv a svobod (právo na rodinný život)  Ústava (rovnost mužů a žen)  Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.)  Občanský soudní řád, ZZŘS  Zákon o advokacii  Pravidla profesionální etiky a soutěže  Další stavovské předpisy

4 Co čeká rodinného advokáta?  Žádný volný čas  Slzy (klientky) a nadávky (klienta)  Emoce a citová angažovanost  Dech beroucí příběhy  Noční a víkendové telefonáty  Únava a syndrom vyhoření  Finanční zajištění  Sláva – obdiv – úcta – široká klientela

5 Jaké typy sporů lze v rodinné agendě očekávat?

6 Rodinná agenda  Spory o vznik a neplatnost manželství  Spory o děti (výchova, výživa, úprava styku)  Rozvod manželství  Výživné mezi členy rodiny  Opatrovnické řízení (Mgr. Janek)  Vypořádání SJM (přednáší dr. Linhartová)  Právo nájmu po rozvodu (přednáší dr. Možná)  Dědické spory  Vystupování před soudy (přednáší dr. Sokol)  Žaloby a petity (přednáší dr. Macek)

7 Mantinely zákona o advokacii § 16 1) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. 2) Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

8 § 17 Zákona o advokacii Advokát postupuje při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže.

9 Pravidla profesionální etiky Čl. 6 odst. 3 Pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem není advokát oprávněn bez jeho souhlasu ověřovat. Čl. 8 odst. 3 Ve věci, v níž nemá dostatek zkušeností nebo speciálních znalostí, odmítne advokát poskytnutí právní služby, ledaže žadatel po vysvětlení souhlasí, aby právní služba byla poskytnuta; v takovém případě advokát zpravidla postupuje ve spolupráci s jiným advokátem nebo s jiným odborníkem. To se nevztahuje na věci, v nichž byl advokát ustanoven soudem nebo určen Komorou.

10 Čl. 14 Důstojnost a vážnost advokátního stavu (1) Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. (3) Projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacie jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.

11 Účtování odměny  Advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb., v platném znění): 1500 Kč za úkon + 300 Kč režijní paušál + DPH  Smluvní odměna úkonová (např. 500 Kč)  Smluvní odměna časová (např. 2.000 Kč za hodinu)  Smluvní odměna paušální (vyřízení rozvodu za 5.000 Kč)

12 Čl. 10 Odměna advokáta (2) Smluvní odměna musí být přiměřená. Nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. (3) Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlédne k poměru vyjednávacích schopností, možností advokáta a klienta, k rozsahu informací klienta na trhu právních služeb, ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem, k časovým požadavkům klienta, k obtížnosti a novosti problémů a k pravděpodobnosti, že advokát bude muset odmítnout převzetí jiných věcí.

13 Čl. 10 Odměna advokáta (5) Advokát je oprávněn sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci. Za přiměřenou nelze však zpravidla považovat smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud tento podíl je vyšší než 25 %. (6) Advokát nesmí uzavřít s klientem smlouvu, pro klienta nevýhodnou, ledaže byla písemná a klient měl možnost se o ní poradit. Stejně nesmí uzavřít smlouvu, dle které by klient získal neoprávněný majetkový prospěch (rozdíl mezi odměnou advokáta a odměnou určenou soudem v rámci rozhodování o náhradě nákladů řízení). (8) Advokát se snaží o finančně nejefektivnější řešení.

14 Novinky I  Švagrovství - vztah mezi manželem a příbuznými druhého manžela; zanikne-li smrtí manželství, švagrovství nezaniká § 774  Příbuzenství - vztah založený na pokrevním poutu (může vzniknout i osvojením nebo uměle medicínsky) § 771 an.  Sňatečný obřad - přetrvává forma církevní i občanská  Připojované příjmení - návrat do šesti měsíců po rozvodu  Rodina - manželé, jejich příbuzní až do třetího stupně (děti, vnuci, pravnuci, sourozenci, rodiče, prarodiče, praprarodiče), osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně (příbuzní manžela a každého příbuzného) § 700 odst. 1

15 § 690 občanského zák. Uspokojování potřeb rodiny Každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy.

16 Novinky II.  § 688 – manžel má právo, aby mu druhý manžel sdělil údaje o příjmech a stavu svého jmění, stávajících o uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech.  § 689 – manžel je povinen při volbě pracovních, studijních aj. činnostech brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte.  § 692 odst. 1 – o záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné domácnosti se mají manželé dohodnout.  § 758 – manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda vedou společnou domácnost, pokud alespoň jeden nechce obnovit společné soužití.

17 Nový civilní proces  Zákon o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.  Předběžná opatření, nezletilí, rodina, osvojení, mezinárodní únosy, výkon rozhodnutí  Neplatí povinnost tvrzení ani břemeno  Soud odpovídá za zjištění stavu věci  Lze zahájit i bez návrhu  Soud může překročit návrhy stran  Úplná apelace  Neplatí se náklady řízení (jen výjimky)  Zásada vyhledávací a oficiality

18 Řízení o rozvod manželství  Hlava V. Řízení ve věcech rodinně právních (manželské a partnerské, domácí násilí, určení a popření rodičovství, předběžné opatření, osvojení, výkon rozhodnutí)  Místní příslušnost – poslední společné bydliště § 383 ZZŘS  Návrh manžela nebo společný návrh § 384 ZZŘS  Ke společnému návrhu se lze připojit  Jestliže soud schválí dohodu, nelze podat odvolání  Soud nařídí jednání a účastníky vyslechne § 389 ZZŘS  Soud vede účastníky k dohodě a usiluje o smíření

19 Výživné mezi členy rodiny  Zrušen korektiv dobrých mravů  § 910 – předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost  § 911 - výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen se sám živit  § 915 odst. 1 - životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů  § 915 odst. 2 - dítě je povinno zajistit svým rodičů slušnou výživu  § 691 odst. 1,2 – (nová vyživovací povinnost) opustí-li jeden z manželů společnou domácnost s dítětem, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele vhodný, a odmítá se vrátit, je povinen přispívat na náklady této domácnosti

20 Výživné mezi rozvedenými  § 760 – není-li schopen se sám živit a tato neschopnost má původ v manželství, pak přiměřená vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě považovat  § 761 - soud vezme v úvahu, jak dlouho manželství trvalo, jak dlouho je rozvedeno, zda manžel odmítl přiměřené zaměstnání, řádně hospodaří s vlastním majetkem, zda se podílel na vedení domácnosti, zda se nedopustil trestného činu vůči manželovi  § 762 - sankční výživné, maximálně tři roky pro toho, kdo se na rozvratu převážně nepodílel

21 Manželské majetkové právo  § 698 - obvyklé vybavení rodinné domácnosti = soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů; není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma nebo jednomu z manželů  § 699 - při opuštění domácnosti žaloba o vydání věcí  § 711 - do SJM patří i výnosy a dluhy z výlučného majetku  § 716 – odlišný smluvený režim, nutný notářský zápis (zvláštní seznam povede katastr nemovitostí)  § 724 – zúžit SJM možné jen z vážných důvodů, nikoli na přání  § 741 – po 3 letech fikce (movité věci podle užívání)

22 Hospodaření rodinného závodu  Podíl na zisku a na věcech směněných § 701  K přijetí rozhodnutí o použití zisku nutný souhlas většiny členů rodiny  Nezbytná osobní povaha účastenství, za souhlasu všech lze převést na jiného příbuzného § 703  Přednost při rozdělení nebo zcizení § 704  Při zrušení, zcizení, zániku atd. právo na vypořádání podílu na zisku a přírůstcích § 705, 706  Přednost má OZ, ale pozor na zvyklosti § 707

23 Dluhy v manželství  Dluh před svatbou – zavazuje jen dlužníka  Dluh za manželství – zavazuje oba manžele § 710  Výjimky - pokud se dluh týká výlučného majetku jednoho z manželů a přesahuje výnos nebo pokud se manžel stal dlužníkem bez souhlasu a vědomí druhého manžela  Odmítá-li manžel souhlas, lze jej nahradit soudně § 714  Jedná-li manžel bez souhlasu druhého – lze se dovolat neplatnosti § 714 odst. 2

24 Exekuce proti SJM  Dluh vzniklý za manželství – ze SJM § 731  Dluh vzniklý proti vůli manžela - jen do výše vypořádacího podílu § 732  Do šesti měsíců od zúžení SJM – uspokojení ze SJM § 733  Poškození věřitelé při zúžení nebo vyloučení majetku ze SJM se mohou domáhat uspokojení i z podílu druhého manžela § 734  Vypořádáním SJM nesmějí být dotčena práva třetích osob § 737  Vypořádání dluhů platí jen mezi manžely!

25 Bydlení manželů  Obydlí = místa, kde mají manželé rodinnou domácnost.  Bydliště = místo pro přijímání pošty  § 746 odst. 2 - manžel s právem bydlení má postavení ručitele  Chybí úprava soudního vypořádání či rozhodování pro případ neshody o bydlení po rozvodu  § 751 - ochrana při domácím násilí, soud může na návrh dotčeného manžela omezit či vyloučit na určitou dobu jeho právo bydlení, totéž lze i v případě rozvedených manželů, nikoli druha a družky  § 766 – nájemcem zůstává pozůstalý manžel

26 Domácí násilí  V případě nesnesitelného soužití kvůli domácímu fyzickému nebo duševnímu násilí  Soud může na návrh dotčeného manžela (i rozvedeného) omezit či vyloučit na určitou dobu jeho právo bydlení § 751  Analogicky se může domáhat i jiná osoba, která žije spolu s manžely (i rozvedenými) v rodinné domácnosti (dítě, prarodič)  Nelze v případě druha a družky nebo registrovaných partnerů !!!

27 Soudní ochrana  Obecný soud navrhovatele § 400 ZZŘS  Příslušný soud navrhovatele  Od 16 let plná procesní způsobilost § 403 odst. 3  Rozhodnutí do 48 hodin (předběžné opatření, vykonatelné vydáním)  Lze nařídit povinnost: opustit obydlí, nezdržovat se, nevstupovat, nekontaktovat, nesledovat § 405  Předběžné opatření trvá měsíc, lze prodloužit  Při podání odvolání předloží soud nadřízenému soudu do 15 dnů, ten rozhodne do 7 dnů  Ústní jednání, po něm rozhodnutí do 2 měsíců  Zánik po maximálně 6 měsících

28 Bydlení po rozvodu 1  Společné právo nájmu § 768 odst. 1, 2  Dohoda nebo zrušení rozhodnutím soudu  Soud může rozhodnout o náhradním bydlení  Jestliže nerozhodne, právo bydlet nejdéle jeden rok  Má-li v péče nezletilé dítě, může soud založit právo bydlení

29 Bydlení po rozvodu 2  Odvozené právo bydlení § 769, 770  Dohoda nebo manžel se silnějším právem může žádat vystěhování  Soud rozhodne o povinnosti se vystěhovat  Má-li v péče nezletilé dítě, může soud založit právo bydlení

30 Bydlení po smrti manžela  U společného práva nájmu nájemcem přeživší manžel § 766  U odvozeného práva bydlení zánik práva bydlení § 767  To neplatí, nelze-li spravedlivě žádat, aby pozůstalý manžel dům či byt opustil  Pečuje-li o nezletilé dítě, může soud zřídit věcné břemeno

31 Děkuji za pozornost JUDr. Daniela Kovářová www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz


Stáhnout ppt "JUDr. Daniela Kovářová"

Podobné prezentace


Reklamy Google