Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Posílení konkurenceschopnosti společnosti KARIM, spol. s r. o

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Posílení konkurenceschopnosti společnosti KARIM, spol. s r. o"— Transkript prezentace:

1 Projekt Posílení konkurenceschopnosti společnosti KARIM, spol. s r. o
Projekt Posílení konkurenceschopnosti společnosti KARIM, spol. s r.o., formou systematického rozvoje klíčových kompetencí jejich zaměstnanců Hulín,

2 Základní informace o projetu
Grantový projekt :Posílení konkurenceschopnosti společnosti KARIM, spol. s r.o., formou systematického rozvoje klíčových kompetencí jejich zaměstnanců, Reg.č. CZ.1.04/1.1.02/ Projekt charakteru neinvestiční povahy Dotace – Finanční podpora ze strukturálních fondů EU (Evropský sociální fond ESF a rozpočtu ČR) v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost OP LZZ

3 Základní informace o projetu
Výše schválené finanční podpory: ,22 Kč Forma financování: 85 % celkového rozpočtu projektu – OP LZZ 15% rozpočet České republiky Gestor programu OP LZZ: MPSV Administrace projektu: MPSV

4 Základní informace o projetu
Období realizace projektu: 01/2011 – 12/2012, celkem 24 měsíců Proč...projekt vznikl?... Absence systematického kontinuálního podnikového vzdělávání se zaměřením na rozvoj tzvn. obecných klíčových dovedností zaměstnance, které zvyšují či udržují jeho uplatnitelnost na trhu práce bez závislosti na charakteru zastávané profese. Potřeba udržení pozitivního ekonomicko-hospodářského trendu růstu společnosti, udržení konkurenceschopnosti společnosti na současném trhu, a tím související "umění" efektivního řízení lidských zdrojů a organizace práce.

5 Hlavní cíl projektu Projekt se zaměřil na zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti KARIM s.r.o., a to v oblasti obecného vzdělávání, v klíčových oblastech rozvoje osobnosti zaměstnance, jeho jazykové a PC gramotnosti a dále zvýšení profesních oborových znalostí a dovedností souvisejících s výkonem jejich pracovní pozice. Projekt byl zacílen na zvyšování znalostí a dovedností jednotlivých pracovníků, čímž reagoval na nové potřeby zaměstnanců související s rozvojem společnosti směrem k zahraničnímu trhu.

6 Hlavní cíl projektu -využívání nových efektivních metod vzdělávání (realizace development centra, interaktivní vzdělávání, elearningové vzdělávání, plán rozvoje kompetencí) -ověření a změření současné úrovně klíčových kompetencí zaměstnanců -standardizace úrovně kompetencí u shodných cíl.skupin -vytvoření plánů rozvoje kompetencí u jednotlivých skupin -podpora využívání IT dovedností -zvýšení úrovně jazykových dovedností -nastavení systému evaluace a měření efektu systematického vzdělávání ve firmě

7 Potřeba realizace projektu
potřeba zvýšení úrovně kompetencí z hlediska udržení se ve vedoucím postavení na trhu a získání nových zákazníků - nepřesné sledování nadefinovaných klíčových kompetencí u jednotlivých pracovních pozic - plánování dílčích vzdělávacích aktivit s omezenou vzájemnou návazností a předáváním si výstupů - nízká efektivita investovaných finančních prostředků do vzdělávání nesledováním aplikace získaných poznatků a dovedností do firemní praxe - nevyužívání různých interaktivních metod vzdělávání, které by vedly k vyšší motivaci zaměstnanců a respektování jejich časových kapacit a k vyšší efektivitě investovaných finančních prostředků - zlepšení komunikace s klíčovými dodavateli

8 Obsahová témata projektu
1) Vzdělávání zaměstnanců za účelem zvýšení jejich profesní kvalifikace, čímž se stanou více adaptabilní a uplatnitelní na trhu práce a současně tak dojde k rozvoji konkurenceschopnosti společnosti KARIM s.r.o. K naplnění hlavního cíle projektu bylo stanoveno 10 prioritních aktivit, tzvn. Klíčových aktivit.

9 Klíčové aktivity projektu
Klíčová aktivita 1 (KA 01) Příprava a organizace klíčových aktivit Klíčová aktivita 2 (KA 02) Vzdělávací modul – Komunikační dovednosti pro THP Klíčová aktivita 3 (KA 03) Měření úrovně kompetencí formou Development centra (vstupní i Srovnávací) Klíčová aktivita 4 (KA 04) Vzdělávací modul – Obchodní akademie (v CZ jazyce) Klíčová aktivita 5 (KA 05) Vzdělávací modul – Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky

10 Klíčové aktivity projektu
Klíčová aktivita 6 (KA 06) Vzdělávání v oblasti IT dovedností Klíčová aktivita 7 (KA 07) Jazykové vzdělávání Klíčová aktivita 8 (KA 08) Realizace zákonných školení Klíčová aktivita 9 (KA 09) Publicita Klíčová aktivita 10 (KA 10) Vzdělávací modul – Obchodní akademie (v AN jazyce)

11 Klíčová aktivita 01 Výstupy Zajištění a realizace:
-výběrové řízení na poskytovatele vzdělávacích služeb -2 dny vstupní a srovnávací DC -41 tréninkových dnů vzdělávání pro všechny cíl.skupiny -12 dnů IT vzdělávání -školení ze zákona popsaných v klíč.aktivitě č.8 -jazykového vzdělávání popsaného v klíč.aktivitě č.7 -publicity a jejich aktivit

12 Klíčová aktivita 02 Výstupy
-10 tréninkových dnů zaměřených na oblast: Komunikační dovednosti, Asertivita, projektové řízení Cíle: -uvědomění a procvičení základních pravidel komunikace -nadefinování principů aktivního naslouchání zákazníka -procvičení a zdokonalení komunikace s různými typy zákazníků -celkově zlepšení přístupu zaměstnanců k zákazníkovi -posílení znalostí projektového řízení a týmové spolupráce -naučit se zvládat problémové situace v komunikaci -modulu se zúčastnilo 15 pracovníků (vedení firmy, projektanti, reklamační technik, mistři z provozu, šéfmontéři, účetní, personalista, asistent obchodu)

13 Klíčová aktivita 03 Výstupy -realizace 2 dnů DC
-výsledky psychodiagnostiky -stanovení dalšího potenciálu účastníků -výsledky účastníků v jednotl.sledovaných kompetencích Cíle: ověření výchozí úrovně obchodních kompetencí účastníků s ohledem na vypracovaný kompet. model -porovnat schopnosti účastníků s definovaným prac. profilem a odhalení potenciálu pro danou prac. pozici

14 Klíčová aktivita 04 Výstupy Výstupy:
-11 tréninkových dnů – obchodní jednání, týmová spolupráce, prezentační dovednosti, péče o zákazníky -1 den závěrečná zkouška

15 Klíčová aktivita 05 Výstupy
- realizace 10 dnů vzdělávání - manažerské dovednosti, řízení týmu, koučování a hodnocení zaměstnanců Cíle: -výběr vhodného stylu pro tým -sebepoznání, testování řídícího stylu -uvědomění si, jak motivovat kolegy -uvědomění si postupu při řešení problému -trénink systematického řešení problému -procvičování způsobu předávání dovedností a znalostí -nadefinování základních principů vedení hodnotícího pohovoru -celkově zdokonalení komunikačních a manažerských dovedností

16 Klíčová aktivita 06 Výstupy - realizace 12 školících dnů IT dovedností
Cíle: Zvýšení PC gramotnosti v oblasti obecných uživatelských dovedností nástrojů a prvků řady MS Office (Word, Excel, Powerpoint)

17 Klíčová aktivita 07 Výstupy
- realizace intenzivní výuky anglického jazyka pro 2 znalostní úrovně účastníků (začátečníci a středně pokročilé) Cíle: analýza úrovně jazykových znalostí zaměstnanců na základě ústního projevu v cizím jazyce a písemného testu – jazykový audit Intenzivní jazyková výuka s cílem rozvoje všech řečových dovedností, které vedou k efektivnímu zvládnutí jazyka, osvojení si jazykových prostředků (procvičování gramatických jevů a slovní zásoby), konverzace a udržení již dosažených znalostí (tzv. keep-up course).

18 Klíčová aktivita 08 Výstupy
realizace vzdělávacích aktivit typu zákonných školení zaměřených na výkon zastávané profese zaměstnance BOZP a PO, Školení na obsluhu zvedacích zařízení jeřábníků a vazačů ….

19 Klíčová aktivita 09 Výstupy Cíl: Prezentace aktivit projektu ve formě:
inzerce v denním tisku 2x v době konání projektu (lze také PR článek) -informování na www stránkách firmy -informování formou firemní tabule ve veřejných prostorách firmy -vytvoření CD (cíle, průběh a výstupy z projektu) -propagační předměty -manuály s přední stránkou opatřenou příslušnými logy Cíl: Splnění pravidel a povinností metodiky D4 Manuál publicity OP LZZ

20 Klíčová aktivita 09 Publicita – interní Publicita – externí
Webové stránky projektu:

21 Klíčová aktivita 09

22 Klíčová aktivita 10 Výstupy
realizace 7 dnů vzdělávání - fáze obchodního jednání, telefonní jednání, vyjednávání a prezentační dovednosti Cíl:zlepšit kompetenci jednání se zákazníkem pracovníků obchodního oddělení

23 Realizační tým projektu
Vedoucí projektu Kateřina Jandová – věcná podpora projektu, základní dotační management Administrátor projektu Martin Ježek – organizační a koordinační podpora projektu, administrace projektu ze strany řádného plnění monitorovacích zpráv a souvisejících povinností programu OP LZZ

24 Rekapitulace dosažených cílů
Informace o čerpaných zdrojích financování Projekt byl financován v celkové výši: ,56 Kč. Z toho: Příspěvek ze strukturálních fondů: ,67 Kč. Příspěvek z národních veřejných zdrojů: ,89 Kč. Přehled čerpané veřejné podpory: 2011 – ,76 Kč 2012 – ,80 Kč

25 Rekapitulace dosažených cílů
Informace o dosažených monitorovacích indikátorech Kód Název Název Jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Datum dosažení plánované hodnoty Počet podpořených osob celkem Počet osob 39 Počet podpořených organizací celkem Počet 1 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Počet nově vytvořených inovovaných produktů 4 Počet úspěšných absolventů kurzů celkem 86

26 Rekapitulace dosažených cílů
Projektový záměr byl naplněn a počet monitorovacích indikátorů dodržen, tj. projekt naplnil stanovené očekávání a byl realizován úspěšně. Získané vědomosti byly účastníky, jednotlivými zaměstnanci dále implementovány ve společnosti KARIM Europe s.r.o.


Stáhnout ppt "Projekt Posílení konkurenceschopnosti společnosti KARIM, spol. s r. o"

Podobné prezentace


Reklamy Google