Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Fafejta, Ing.Milan Kocáb,MBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Fafejta, Ing.Milan Kocáb,MBA"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Fafejta, Ing.Milan Kocáb,MBA
.   Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) Koncepce oboru z pohledu KGK Ing. Jan Fafejta, Ing.Milan Kocáb,MBA

2 Co bylo na začátku? VÚGTK byl pověřen Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním zpracováním koncepce zeměměřictví na léta 2012 až 2016 Schema koncepce horizontální členění (tematické okruhy činností) vertikální členění (hodnocení témat z různých pozic)

3 Potřebujeme koncepci? Máme tři základní složky oboru působící na uživatele geodat: státní správa – školy - a soukromá sféra - více pozornosti bylo v koncepci věnováno popisu současného stavu bez analýzy financování činností - jak by věci měly vypadat v budoucnu (plán ČÚZK) - cíle, ke kterým by měly cesty směřovat - cíle mohou v průběhu směřování doznávat určitých změn To, o čem si dnes myslíme, že bude trvat desítky let, může být uskutečnitelné během několika roků

4 Co se stále nedaří !! Vytvořit organizaci stanovenou zákonem sdružující geodetické soukromé firmy a tak dochází ke stoprocentní závislosti celého oboru na státním orgánu – nevyváženost zájmů Pro výkon státní správy, pro územní plánování, pro správce inženýrských sítí, pro technické mapy atp. chybí mapa velkého měřítka s výškopisem, neboť se neplní nařízení vlády ČR č. 430/2006 o SMD – není kontrola Pro vytyčování staveb zpravidla chybí řádná dokumentace Stavebník nemusí předávat stavebnímu úřadu geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby Na stavbách nejsou geodetické činnosti koordinovány Chybí soustavné vzdělávání zeměměřičů, kontrola a dohled nad výkonem ÚOZI

5 Co se stále nedaří !! Evropské země již v současnosti začínají řešit problematiku evidence ploch bytových a nebytových jednotek jednotným způsobem a naše služba by tyto standardy měla využívat i pro správu katastru nemovitostí, kde se tyto jednotky vedou. Dalším příkladem jsou podzemní prostory pod historickými jádry starých měst, které zasahují velmi často pod pozemky sousedního vlastníka i pod veřejně přístupné komunikace, což je obzvláště nebezpečné. Je též nutné věnovat se vývoji katastru ve 3D a to nejen v souvislosti s evidencí bytů a nebytových prostor, ale též dalších podzemních i nadzemních prostor, kde je v současnosti prokazování vlastnictví velmi problematické a po právní stránce neujasněné. Tím jsou míněny zejména ty podzemní prostory, které jsou pod budovami, k těmto budovám i patří, ale částečně zasahují pod nemovitosti jiného vlastníka.

6 Současná praxe při zobrazení bytů v ISKN
Vlastnictví bytů a nebytů se eviduje v souboru popisných informací KN údaji o jednotce, ale nejsou součástí zákresu v katastrální mapě (SGI). „prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek“ předpokládá i grafickou část s půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotky a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách Cena za m2 těchto ploch se pohybuje v řádech desetitisíců Kč, avšak není přesně určena, není ověřena ÚOZI a je stále častěji vlastníky rozporována

7

8

9 Poučíme se z chyb v minulosti?
Překotnost rychlou reakcí na společenskou poptávku bez uvážení všech souvislostí ve svých důsledcích neúčelné a ztrátové např. v poslední době ÚKM Nesystematičnost Řešení co nejrychleji dílčího problému bez ohledu na konečný cíl např. digitalizace SPI bez SGI

10 Rozdělení kompetencí Státní správa se musí orientovat pouze na výkon státní správy oboru. Uvolní se tak poměrně značné kapacity, z nichž část bude možné využít pro rozšíření zeměměřických činností pro zaměřování dalších prvků v KN dosud neevidovaných a k rozšíření spolupráce s orgány místní správy a samosprávy k navýšení zeměměřických činností pro katastr nemovitostí. Nalezení vyváženého poměru činností mezi státním a soukromým sektorem vždy bylo a bude zásadním úkolem pro rozvoj oboru. Privatizovat vše co privatizovat je možné a účelné Součástí reorganizace musí být posílení soukromé sféry, vzdělávacích institucí a vytvoření komory ze zákona.

11 Podíl soukromé sféry na zeměměřických činnostech pro katastr nemovitostí
Současný stav ve způsobu provádění zeměměřických činností je stále poznamenán dědictvím minulosti: různé druhy katastrálních map, nesoulad SPI s SGI, nedořešená přídělová a scelovací řízení, problémy dvojího vlastnictví, dva druhy parcel vedených na LV (KN a PK), pozdní zahájení digitalizace, omyl s digitalizací do S-SK (KM-D) máme platné mapy DKM, KMD, KM-D, mapy na foliích v souvislém kladu a mapy na papíře tzv. ostrovní, dále existují v digitální formě rastry KN i PK map pořízené PF, OMP (rastr KN+ SPI KN + rastr PK bez SPI + ortofoto) OMP vektorová V současné době vznikají další mapy s názvem ÚKM Soukromá sféra již v devadesátých letech prováděla přímo masovou digitalizaci katastrálních map pro města a obce, která mohla a měla(!) být k tomu využita. – jednání chybí

12 Zeměměřické činnosti pro zakládání a vedení technických map
V současné době jsou TM, vedené převážně v digitální podobě jako DTM, s různým obsahem a aktuálnosti. Jsou vedeny přibližně v 60 % měst a 1-2% obcí. DTM kraje je vedena jedna. V rámci projektu „Digitální mapa veřejné správy“ (DMVS) se k části DTM přihlásily pouze další tři kraje. Tento projekt je vůbec prvním projektem posledních dvou desetiletí v rámci státní politiky, podporujícím alespoň formálně tvorbu DTM. Polohopisná část technické mapy může vznikat třemi způsoby, novým mapováním, převzetím stávajících dat (např. z DKM), jejich dopracováním a „domapováním“ chybějících lokalit nebo zpracováním stávajících dat, bez nového mapování s tím, že až v rámci procesu správy a údržby těchto dat se vytvoří DTM - splňující veškeré požadavky na ní kladené.

13 Společenské uplatnění - zájem
.V čem jsme nenahraditelní? geodetickými základy, data pro geografické informační systémy Skutečnou naší doménou s absolutní nenahraditelností jsou GP pro katastr nemovitostí - tvorba cen za naši práci neodpovídá Stoupající potřebnost v inženýrské geodesii, kdy prostorové uspořádání nově budovaných staveb je stále složitější a na kvalitu a přesnost vytýčení mnohem náročnější To vše dokumentuje, že nedovedeme příležitosti, které se v této společnosti objevují - využít.

14 Potřebnost a nenahraditelnost
Tradiční zaměření SMD, Inženýrská geodézie, Katastr, GIS geodetické základy, Katastr Nové zaměření Kvalita (přesnost lokalizace ) je pro naši budoucnost rozhodující GNSS, -Laserscanning – nové totálky – internet (data on-line) - Kvalifikovaný zeměměřický inženýr

15 Co teď děláme - co bychom měli/neměli dělat
Máme GNSS - určení souřadnic s přesností na cm je otázkou desítek vteřin! PPBP je zbytečné udržovat ! KMD - zpřesnění je problematické, dosavadní polohová přesnost map je nahodilá, identické body nepřesnosti neodstraní Po KPÚ vznikají DKM, ale bez intravilánu obce kvalita díla v důsledku propadu cen klesá - jak po geodetické tak i po projekční stránce

16 Co teď děláme - co bychom měli/neměli dělat
Původní myšlenka DMVS z r dobrá: MV, MŽP, MMR, MZe, ČÚZK, SMO ČR, AK ČR podpis Memoranda o vzniku Základem mapové podklady ČÚZK Ortofotomapa Katastrální mapa Technická mapa Memorandum však již prakticky neplatí

17 Zaměření na kvalitní data a služby
Je proto nutné - soustředit se na kvalitu a obsah map (hlavně velkoměřítkových) - vytvářet více tzv. finálních produktů - více spolupracovat s příbuznými obory a vést tyto práce - více navazovat interdisciplinární vztahy - více se zajímat o zahraniční spolupráci - budovat prestiž oboru Poskytování státního mapového díla dalším resortům a spolupráce na tvorbě a údržbě DTM se současnou péčí o aktuálnost a správnost zeměměřických dat je povinnost našeho oboru vůči ostatním uživatelům zeměměřických dat. Úkolem státní správy resortu by mělo být zajištění těchto požadavků přenesením pravomocí na úředně oprávněné zeměměřické inženýry formou povinného ověřování zeměměřických dat (geodat) používaných v informačních systémech veřejné správy.

18 Kam bychom mohli expandovat?
Především do oblasti informatiky pro práce ve strukturách krajů, měst a obcí DMVS – nevyužitá příležitost Nové katastrální mapování Byty a nebytové prostory Komplexní služby v nemovitostech

19 Proč NOVÉ velkoměřítkové MAPOVÁNÍ?
Je to prvořadý cíl, má smysl a přinese všestranný užitek: 1. pořádek v majetkoprávních vztazích k nemovitostem 2. stane se základem pro tvorbu technických map 3. jeho generalizací vzniknou kvalitnější mapy menších měřítek se snadnější aktualizací (DKM je průběžně aktualizována) 4. přesný zákres inženýrských sítí jako věcných břemen do KN 5. podklad pro tvorbu územně analytických podkladů 6. využití pro další tematické mapy V našem oboru to musí být náš hlavní cíl! Argument, že se v Evropě nemapuje - neobstojí

20 CPD (Continuing Professional Development) Celoživotní Profesní Doškolování
 Budoucí možné uplatnění zeměměřičů (jak vyplývá ze zahraničních zkušeností - např. FIG) může nastat pouze u oboru, který má zajištěno CPD. Na existenci ani na případné výhody s tím spojené nemá prakticky nárok obor, který si nezavede kontinuální systém CPD (lepší uplatnění na trhu práce, možnost „příhraničního“ působení v rámci EU, poskytnutí nižšího pojistného za zodpovědnost apod.). Zatím pouze KGK zpracovala v roce 2010 Program CPD v oborech zeměměřictví a katastru nemovitostí a pokusila se i o jeho koordinaci ve spolupráci s VÚGTK, s vysokými školami, ČÚZK, ČSGK, CAGI a dalšími odbornými organizacemi. Třeba vytvořit novou „Klasifikační strukturu oboru“ – úkol pro KGK

21 Pro úspěšné uplatnění naší profese ve společnosti je nutné aktivně spoluprcovat s ČÚZK, sledovat vše, co se děje kolem nás (zákony, průmysl, výstavba, lidské vztahy, věda a technika) a to nejen u nás, ale i ve světě a posuzovat, zda to s naší prací souvisí - zda se můžeme aktivně zúčastnit. Vše, co je třeba vyjádřit délkou, nebo výškou, nebo tvarem, nebo plochou, nebo kubaturou nebo polohou relativní, či absolutní a má to sloužit pro jakékoli účely (evidenční, správní, právní, informační, vědecké…) musí určovat geodet nejlépe s licencí za úplatu - preferovat vysokou prostorovou přesnost Jde o geodata a než je někomu prodáme, měli bychom si být jisti, že nejsme schopni vytvořit z nich další data (produkty), které bychom prodali ještě výhodněji jako finální produkt a ručit za jejich kvalitu a aktualizaci, vytvářet metadata k datům. Záměry a potřeby podnikatelské sféry se snažit vložit do návrhu katastrálního zákona, vyhlášky a zákona o komoře jako nástroj právní moci

22 Děkuji za pozornost Skalský Dvůr 7. června 2012


Stáhnout ppt "Ing. Jan Fafejta, Ing.Milan Kocáb,MBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google