Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ SPOJENÉ SE SEMINÁŘEM PRO ŽADATELE o příspěvek z programu Včasná pomoc dětem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ SPOJENÉ SE SEMINÁŘEM PRO ŽADATELE o příspěvek z programu Včasná pomoc dětem."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ SPOJENÉ SE SEMINÁŘEM PRO ŽADATELE o příspěvek z programu Včasná pomoc dětem

2 Donoři Nadace rozvoje občanské společnosti jedna z nejdéle působících neziskových organizací u nás. jejím posláním od počátku bylo znovuobnovit a posilovat občanskou společnost a neziskový sektor v ČR profilovala se přerozdělováním prostředků EU z programu Phare a z dalších programů za dobu své existence NROS podpořila více než 5 000 projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Poskytuje nadační příspěvky z několika grantových programů. z finančních prostředků VELUX Foundations - dánská firemní nadace Je organizace spojující dvě dánské neziskové nadace – VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

3 Včasná pomoc dětem Včasná pomoc dětem je nový grantový program NROS financovaný z prostředků VELUX Foundations. Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. ZÁMĚREM PROGRAMU VČASNÁ POMOC DĚTEM JE: Rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí Posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních oblastech Posílit odbornost poskytovatelů Podpořit spolupráci napříč specializovanými institucemi

4 Prioritní oblasti programu 1. Krizová pomoc, krizová centra Děti a mládež do 18-ti let ohrožené týráním, zneužíváním nebo jinou akutní nepříznivou situací. 2. Služby rané péče Dítě raného věku (0-7 let) se zdravotním postižením, pečující a další osoby.

5 Krizová pomoc, krizová centra Celkový cíl priority: Zvýšit - počet dětí, kterým je poskytnuta krizová pomoc - počet krizových center - dostupnost specializovaných pracovišť - počet kvalifikovaných odborníků - informovanost dětí a veřejnosti Vítané tematické zaměření programu Rozšíření působnosti a kapacity (detašovaná pracoviště) Zvýšení odborné kvalifikace poskytovatelů služeb Systém spolupráce mezi zainteresovanými institucemi

6 Služby rané péče Celkový cíl priority Zvýšit - dostupnost služeb - počet rodin využívajících této služby. - kapacity poskytovatelů Podpořit, případně rozšířit síť služeb Podpořit programy zaměřené na spolupráci s institucemi prvního kontaktu a péče o ohrožené děti Vítané tematické zaměření programu Zabezpečení dostupnosti služeb rané péče pro co možná největší počet rodin Zvýšení odborné kvalifikace poskytovatelů služeb Další inovativní programy podporující síť rodičovské informovanosti a svépomoci.

7 Veřejné výběrové řízení Harmonogram VVŘ Vyhlášení výběrového řízení: 29. září 2014 Uzávěrka příjmu podání žádostí: 7.listopadu 2014 do 16h Hodnotící komise: 2. a 3.12.2014 Podpis smluv: konec prosince 2014 Alokace výzvy Částka k rozdělení: 520 000 EUR Výše požadavku (nadačního příspěvku): max. 26 000 EUR

8 Obecné podmínky právní formy NNO: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví, ústav NNO poskytující služby v oblastech Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče, zapsána v registru poskytovatelů těchto služeb pokud organizace tuto registraci nemá, pak musí být zapojen garant projektu, jedna NNO - jednu žádost - na jednu prioritní oblast na určeném formuláři žádosti, přičemž je třeba dodržet: - počet a formát podaných žádostí - požadovaná výše nadačního příspěvku - termín podání žádosti

9 Finanční podmínky Podpora je vyplácena v Eurech, kurz pro určení výše nadačního příspěvku v korunách stanovuje NROS. Kurzovní ztrátu nese příjemce, kurzovní zisk musí být využit v aktivitách projektu. Počátek čerpání: 1. 1. 2015 Konec čerpání: 31. 12. 2016 (s možností úhrady způsobilých nákladů do 15. 1. 2017) Z nadačního příspěvku není možné hradit – DPH – Nepřímé projektové náklady Pokrytí projektových nákladů: 100% Spolufinancování: je možné do výše 25%.

10 Požadavky na příjemce spolupodílet se na naplnění doplňkových cílů dodržovat evaluační podmínky stanovené nadací - Monitorovací dotazníky zasílané e-mailem - Průběžné informace prostřednictví e-mailu - Průběžné zprávy - Závěrečná zpráva - Poskytnout NROS plnou součinnost v rámci monitorovacích návštěv vyúčtování bude požadováno v Eurech a současně v Korunách. vést oddělené účetnictví. příjemce je povinen uchovávat a předkládat prvotní účetní doklady související s projektem.

11 Doplňkové cíle programu Síťování organizací zabývajících se danou problematikou – uskuteční se 4 setkání tzv. Kulaté stoly Sdílení příkladů dobré praxe - Příprava a publikování elektronického sborníku Zvýšení informovanosti o vybraných oblastech natočením a uveřejněním vzdělávacích spotů upozorňujících veřejnost na danou tématiku Krátká diskuze na dané téma.

12 Jak vyplnit formulář žádosti

13 Děkujeme za pozornost! Přejeme Vám příjemné sepisování projektových žádostí a úspěch ve veřejném výběrovém řízení. Kontakty Alena Šváchová, manažerka programu alena.svachova@nros.cz Klára Čížková, koordinátorka programu klara.cizkova@nros.czalena.svachova@nros.czklara.cizkova@nros.cz


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ SPOJENÉ SE SEMINÁŘEM PRO ŽADATELE o příspěvek z programu Včasná pomoc dětem."

Podobné prezentace


Reklamy Google