Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení k oblasti podpory 1.5, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení k oblasti podpory 1.5, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ"— Transkript prezentace:

1 Školení k oblasti podpory 1.5, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 Struktura semináře Základní informace o projektu EU peníze středním školám Zdroje informací Informace k tvorbě a realizaci projektu Finanční řízení Věcný obsah šablon Výstupy a monitorovací indikátory šablon Jak vytvořit projektovou žádost v aplikaci Benefit 7

3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zdroje informací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodická podpora semináře v regionech call linka web sekce EU peníze středním školám registrace - zasílání aktuálních informací Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) regionální workshopy pro žadatele a příjemce ŽADATELÉ – SŠ, konzervatoře

4 Základní podmínky poskytnutí dotace
Základní podmínky stanovuje Výzva č. 34 sekce EU peníze středním školám Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří Žáci středních škol a konzervatoří U víceletých gymnázií patří mezi cílovou skupinu i žáci nižšího stupně. U taneční konzervatoře patří mezi cílovou skupinu i žáci nižšího stupně. U středních škol, které jsou zároveň vyšší odbornou školou a u konzervatoří nepatří mezi cílovou skupinu žáci těch ročníků, ve kterých studují k dosažení vyššího odborného vzdělání. Žadatel - právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku VÝZVU mají žadatelé v podkladech – dokud nebude oficiálně výzva vyhlášena a zavěšena na webové stránky MŠMT je výzva v materiálech pouze vzor !!!

5 Základní podmínky poskytnutí dotace
Vyhlášení výzvy – 17.června 2011, výzva vyhlášena jako průběžná. Vyplňování v aplikaci Benefit7 je možné od 2. srpna Finalizace projektové žádosti bude možná po termínu stanoveném v ŘO OP VK (web, ) Nyní v B7 uvedeno od , pokud nebude stanoveno jinak. Ukončení výzvy, tj. projektové žádosti lze předložit nejpozději do , do 13 hodin. Doručení = dodání na podatelnu MŠMT, osobně na O CERA, datovou schránkou. Datum doručení je podstatné v případě posuzování skutečností (počtu žáků) dle aktuálně platných dokumentů. Finanční alokace- 1,5 mld. Kč

6 Základní podmínky poskytnutí dotace
Oprávněný žadatel - Střední škola nebo konzervatoř se sídlem mimo hl. město Praha Jedna SŠ může čerpat dotaci pouze na 1 projekt. Výše dotace Minimální částka je Kč na projekt Maximální možná částka na školu je Kč + (počet žáků školy x 2432 Kč) Př. 100 žáků (100 x 2432) = Kč Stanovení počtu žáků v projektové žádosti Škola uvádí počet žáků uvedený v platné verzi přílohy č. 1 Výzvy. Výjimkou pro stanovování počtu žáku k výpočtu maximální výše dotace jsou školy, u kterých došlo ke sloučení či splynutí od do ukončení výzvy v rámci optimalizace. Průběžná výzva – projekty se mohou předkládat od vyhlášení výzvy – ihned následuje proces hodnocení. Finanční prostředky jsou naplánovány tak, aby vyšly na každou základní školu mimo hl. m. Prahu (tj. celkem pro cca 4 000 ZŠ); projekty bude možné podávat průběžně. Zdůraznit min. částka projektu – musí seskládat z šablon alespoň 300 tis. Kč. – Kontrola v Benefitu – nezfinalizují žádost Příklad: Rozpočet projektu oblasti podpory 1.4 Příklad: 300 000 + (100 x 4 300) = 723 000 CZK 100 = počet žáků školy 4 300 = částka na 1 žáka školy Škola může čerpat maximálně 723 000 CZK Počet žáků – přesný počet žáků je uveden v příloze výzvy. Tyto počty jsou ze Statistického ústavu k 30. září příslušného roku, tyto počty se budou vždy ve výzvě aktualizovat na začátku prosince příslušného roku. Doba trvání projektu – 30 měsíců – cca 6 měsíců příprava a ukončení 24 měsíců realizace (pilotní ověření) Zaručuje se každé škole, která si podá projektovou žádost získání finančních prostředků Přílohy výzvy: Úředně ověřené pověření osoby statutárním zástupcem k podepsání projektové žádosti – nepovinná příloha Souhlas kraje se zřízením pozice asistenta pedagoga dle zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §16, odst. 9) a 10) – tato příloha je povinná pro žadatele, který si při tvorbě projektové žádosti vybere šablonu klíčové aktivity Zapojení asistenta pedagoga do inkluzivního procesu vzdělávání žáků se SVP. Souhlas MŠMT dle Pokynu ministra školství mládeže a tělovýchovy čj. 527/ o Zařazení volitelného a dalšího volitelného odborného předmětu, který je vyučován v cizím jazyce. Tato příloha je povinná pro žadatele, který se při tvorbě projektové žádosti vybere šablonu klíčové aktivity č. II/1 Navýšení hodinové dotace pro výuku cizích jazyků, a bude ji využívat na výuku předmětu v cizím jazyce.

7 Základní podmínky poskytnutí dotace
Doba trvání projektu - maximálně 24 měsíců (pevné nastavení) Není možný partner projektu Přílohy: 1) Čestné prohlášení o počtu žáků + prostá kopie nové zřizovací listiny/dodatku ke zřizovací listině (pouze v případě splynutí/sloučení škol) 2) Souhlas kraje se zřízením pozice asistenta pedagoga (šablona VII/2), 3) Souhlas MŠMT se zařazením volitelného odborného předmětu vyučovaného v cizím jazyce (závisí na výběru šablon klíčových aktivit) (II/6) 4) Úředně ověřené pověření osoby statutárním zástupcem k podepsání projektové žádosti

8 Optimalizace SŠ Maximální výše rozpočtu dle aktuálního počtu žáků školy. Jedna škola může získat dotaci pouze na jeden projekt! Ke sloučení či splynutí došlo v období od do ukončení výzvy. 1) Sloučení 2 škol, každá již obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zahájila projekt: nástupnická organizace se zavazuje převzít projekt slučované školy v plném rozsahu. 2) Sloučení 2 škol, žádná ještě neobdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace: nástupnická organizace podává žádost s rozpočtem podle aktuálního počtu žáků sloučených škol. 3) Sloučení 2 škol, z nichž jedna má vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace: nástupnická organizace nemůže podat další žádost, na základě které by mohla realizovat další projekt.

9 Podpořené oblasti I. Čtenářská a informační gramotnost II. Cizí jazyky
Na základě mezinárodních výzkumů TIMMS a PISA stanoveny následující oblasti, které budou podpořeny tímto projektem: I. Čtenářská a informační gramotnost II. Cizí jazyky III. Využívání ICT IV. Matematika V. Odborné kompetence - na středních odborných školách a konzervatořích (a pro vzdělávací oblast Člověk a příroda a Člověk a jeho svět pro gymnázium) VI. Finanční gramotnost VII. Inkluzívní vzdělávání VIII. Podpora pedagogických pracovníků - mentoring Oblast podpory 1.4 –aktivity Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváření podmínek pro budování finanční gramotnosti žáků, tj. znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných pro finanční zabezpečení a aktivní vystupování na trhu finančních produktů a služeb, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Inkluzívní vzdělávání - je navíc zaměřeno na zapojení speciálního pedagoga, školního psychologa nebo asistenta pedagoga do procesu vzdělávání a vytváření primárně preventivního programu na základní škole.

10 Typy šablon Individualizace Inovace DVPP Inkluzívní vzdělávání
Projekt může být složen např.: z více šablon tematicky souvisejících z více šablon tematicky nesouvisejících z jedné šablony zvolené vícekrát Projekt nelze sestavit pouze ze šablon, které jsou řešeny z velké části dodavatelsky: II/3, II/4, II/5, V/1, V/3, VI/3, VII/1, VIII/1 a VIII/3 Omezením ve výběru šablon klíčových aktivit jsou celkové náklady projektu (dle uvedeného výpočtu). Ke každé šabloně klíčové aktivity se automaticky a pevně váže jednotková cena. Jednotkovou cenu nelze měnit! Zjednodušení - žadatelé nemusejí do detailů popisovat vše, co budou v rámci projektu realizovat za aktivity, vyberou si šablony klíčových aktivit. Z těchto šablon si mohou vybrat ty, které jim pro realizaci v podmínkách školy nejlépe vyhovují a jsou pro ně nejvíce potřebné. Výběrem šablon se v podstatě vytvoří i celá projektová žádost. Smyslem oblasti podpory 1.4 je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodních šetření typu TIMSS a PISA) jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách („ZŠ“). Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace. Vytipovaná témata budou podpořena v celkové výši cca 4,5 mld. Kč, které mohou využít všechny základní školy v ČR, mimo území hl. města Prahy. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) je mezinárodním projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání, který se uskutečňuje od roku 1995 ve čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého světa. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech. Projekt organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA). Cílem projektu PISA je opakované zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Jeho hlavním záměrem je poskytnout tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů.

11 Princip financování Jednotkové náklady - náklady na realizaci nebo pořízení jednotky definované obvykle formou požadovaného výstupu. Cena/hodnota jednotky – reálná a zdůvodnitelná, stanovená na základě analýzy cen na trhu. Hodnota šablony: jednotka: vyučovací hodina cena jednotky: 1200 Kč (zohledněn plat učitele, vyučovací pomůcky…) celková výše dotace na šablonu dle počtu splněných jednotek = dle počtu odučených vyučovacích hodin 64 vyučovacích hodin x 1200 Kč= ,- Kč Příklad: Stanovená jednotka 1200 Kč na hodinu, počet jednotek v šabloně 100 výsledná hodnota šablony je Kč. Na základě Nařízení (ES) 1081/2006, doplněného Nařízením (ES) 396/2009 byl vytvořen zjednodušený postup pro získávání dotace tzv. jednotkové náklady (unit costs) byla vytvořena nová oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

12 Základní rozdíly mezi projekty OP 1.5 a IPo
Jednoduchý výpočet max. výše dotace Minimum příloh k projektové žádosti Předdefinované obsahy klíčových aktivit Požadavky na výstupy (podoba, počet) Jednoduchý způsob tvorby projektové žádosti v aplikaci B7+ Krátká doba administrace (cca 3 měsíce)

13 Šablony klíčových aktivit
I. čtenářská a informační gramotnost I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

14 II. cizí jazyky II/1 Individualizace výuky cizích jazyků
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí II/6 Výuka odborného předmětu v cizím jazyce

15 III. využívání ICT III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT IV. matematika IV/1 Individualizace výuky pro rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

16 V/1 Praktické vyučování V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků
V. odborné kompetence V/1 Praktické vyučování V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů

17 VI. finanční gramotnost VII. inkluzívní vzdělávání
VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol VII. inkluzívní vzdělávání VII/1 Zlepšování sociálního klimatu ve škole -vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí žáků se SVP VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP VII/3 Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP

18 Pozor na omezení ve výběru šablon.
VIII. mentoring VIII/1 Podpora kvality výuky ve třídě – externí mentoring VIII/2 Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce učitelů - mentoring VIII/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu Příklady projektů: Projekt složený z více šablon tematicky souvisejících- II/1, II/2, II/3 Projekt složený pouze z jedné šablony, která je zvolena vícekrát- 3x II/1 Projekt složený z více tematicky nesouvisejících šablon- II/1, III/2, IV/3 Pozor na omezení ve výběru šablon. Příklad č. 1: projekt složený z jediné šablony - při současných hodnotách šablon není možné Klíčová aktivita č. VII/1 Prevence rizikového chování Příklad č. 2: projekt složený z více šablon tematicky souvisejících Klíčová aktivita č. VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se SVP Klíčová aktivita č. VII/3 Zapojení speciálního pedagoga nebo školního psychologa do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se SVP  Příklad č. 3: projekt složený z více šablon tematicky nesouvisejících Klíčová aktivita č. I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Klíčová aktivita č. VI/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti Klíčová aktivita č. IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol  Příklad č. 4: projekt složený výběrem jedné šablony klíčové aktivity vícekrát

19 Upozornění V rámci této oblasti podpory nemohou být podpořeny identické aktivity v projektech, resp. projekty zaměřené na stejnou cílovou skupinu, které má daná škola jako příjemce financovány již z oblasti podpory 1.1, 1.2 nebo 1.3 v podobě grantových projektů nebo individuálních projektů ostatních. 19

20 Předpisy Dodržování: Pravidla stanovená Příručkou pro žadatele a příjemce OP 1.5 OP VK Rozhodnutí o poskytnutí dotace + přílohy rozhodnutí Platná legislativa (Zákoník práce, zákon o VZ, ….) Vnitřní směrnice

21 Projektové řízení- základní informace
tvorba projektu fáze schvalování projektu realizace projektu monitorování kontroly na místě veřejné zakázky publicita archivace monitorovací indikátory

22 Tvorba projektu Tvorba projektového záměru
Podobu a obsah projektového záměru stanovuje Příručka pro OP 1.5 Profil Škola21 v případě šablon pro oblast ICT Příručka pro OP 1.5 Tvorba projektové žádosti v aplikaci Benefit 7 Příručka pro tvorbu projektové žádosti v B7 Formální požadavky na projektovou žádost Výzva č. 34 Doručení projektové žádosti na MŠMT MŠMT- O CERA, Karmelistká 7, Praha 1, viz Výzva č. 34

23 Fáze schvalování projektů
Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti 2. Schválení VŘ sekce IV. 3. Narozpočtování projektu 4. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 5. Akceptace příjemcem 6. Zaslání prostředků proces administrace žádosti (zaslání Rozhodnutí) je ukončen do cca 3 měsíců od doručení žádosti MŠMT Záloha se posílá přes zřizovatele – nutné ověřit (kraj – obec – příjemce) Při nedostatku je ZŠ vyzvána k nápravě!!! Žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci Benefit7. Žádost byla dodána 1x v listinné podobě (originál) a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. Všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, a nepovinné, byly dodány 1x v listinné podobě (originál). Počet listů dodaných příloh odpovídá počtu uvedenému na Seznamu příloh v žádosti. Listinná verze žádosti a seznam příloh jsou podepsány statutárním zástupcem/oprávněnou osobou žadatele a orazítkovány. Žadatel má sídlo na území České republiky, mimo hl. město Praha. Žadatel splňuje definici možného příjemce podpory uvedenou v dané výzvě. Předložený projekt je v souladu s definicí typu (podoby) projektu uvedenou ve výzvě. Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvaní projektu uváděnou ve výzvě. Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu s podmínkami stanovenými výzvou, včetně případných stanovených limitů. Počet žáků školy zadaných žadatelem v projektu je v souladu s podmínkami stanovenými výzvou. (uvádí se pouze v případě, že je ve výzvě tato podmínka uvedena)

24 Realizace projektu Doba realizace- 24 měsíců Zahájení projektu – po podpisu Rozhodnutí ze strany příjemce, pokud není v Projektu uvedeno datum pozdější Zahájení projektu nejpozději od , tak aby byla možná realizace 24 měsíců Ukončení projektu - nejpozději ke dni uvedenému v Rozhodnutí o poskytnutí podpory jako den ukončení projektu Projekt musí být ukončen nejpozději do 31. srpna 2014. Datum, kdy bylo doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace úspěšnému žadateli, není ještě považováno za datum zahájení realizace projektu. Prvním dnem realizace projektu je teprve datum, kdy ředitel školy toto Rozhodnutí akceptuje, což stvrzuje svým podpisem na formuláři „Prohlášení příjemce dotace“, není-li ve schváleném projektu uvedeno datum pozdější. Od tohoto dne mohou být zahájeny činnosti související s realizací aktivit projektu (den, kdy začne realizace aktivit projektu, resp. začne poskytování služeb a vzniknou náklady spojené s projektem, které může škola začít hradit z rozpočtu projektu). Je možné plánovat zahájení projektu např. na začátek školního roku, případně druhého pololetí školního roku. Nepodstatné změny - Příjemce je nicméně i v případě těchto nepodstatných změn projektu povinen o takové změně písemně informovat v nejbližší průběžné monitorovací zprávě poskytovatele podpory, pokud u konkrétní níže uvedené nepodstatné změny není požadován termín kratší. V těchto případech je možné využít k zaslání informace písemnou formu nebo formu u. Součástí těchto informací musí být zdůvodnění, proč ke změně došlo, uvedení účinnosti změny a případně doložení další dokumentace, která se k provedené změně váže a je požadována poskytovatelem podpory. změna kontaktních údajů příjemce – adresy, telefonního čísla příjemce dotace – oznamováno neprodleně; změna sídla příjemce – oznamováno neprodleně; změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu – oznamováno neprodleně; změna názvu subjektu příjemce - přijemce o této změně dopředu informuje poskytovatele dotace změna statutárního zástupce – příjemce je povinen do 5 pracovních dnů zaslat oznámení o změně statutárního zástupce spolu s podklady, které tuto změnu prokazují Podstatné změny - Příjemce informuje o navrhovaných změnách poskytovatele podpory, včetně zdůvodnění, proč je o schválení navrhovaných podstatných změn žádáno. Žádost o podstatnou změnu projektu může být poskytovateli podpory předložena nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu. Navrhovaná podstatná změna projektu musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu, které jsou předmětem původního schváleného projektu a právního aktu. Jestliže příjemce provede podstatné změny projektu před jejich odsouhlasením poskytovatelem podpory, nebudou tyto změny uznány jako platné a příjemce se jejich realizací vystavuje riziku případného odnětí finanční podpory. Přijaté změny projektu mohou vést k úpravám struktury rozpočtu, tedy např. k jeho snížení, v souvislosti s rozsahem a charakterem navrhovaných podstatných změn, avšak navýšení celkových způsobilých výdajů v rozpočtu projektu není možné. změna začátku realizace projektu (v případě schválení projektové žádosti později než je uvedeno v projektové žádosti); změna data ukončení projektu – nárokovat navýšení poskytnutých prostředků podpory není možné ani v případě prodloužení projektu (do maximální možné doby trvání, tj. do maximálně 30 měsíců od zahájení realizace); změna účtu příjemce – záměr změnit bankovní účet/podúčet je příjemce povinen předem oznámit poskytovateli podpory. Příjemce zašle do 5 pracovních dnů od realizace změny poskytovateli podpory oznámení o provedené změně účtu, jehož součástí musí být ověřená kopie smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář finanční identifikace a doložení převodu všech prostředků z původního účtu projektu. Změna účtu musí být specifikována v následných žádostech o platbu. V případě, že změna banky je vynucena uzavřením bankovních operací banky, u které byl otevřen původní účet projektu, oznámí to příjemce bezodkladně a do 5 pracovních dnů zašle poskytovateli podpory oznámení o provedené změně projektového účtu, jehož součástí musí být kopie smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář finanční identifikace potvrzený bankou;

25 Změny v projektu Nepodstatné změny projektu
Úpravy nebo změny bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory, taková změna neovlivní dosažení cílů projektu a nedotkne se povinností plynoucích z Rozhodnutí Příklady změn: změna statutárního zástupce, změna názvu projektu, změna kontaktních údajů Změna se ohlašuje písemně prostřednictvím formuláře vyvěšeného na Podstatné změny projektu Nesmí být provedena před jejím schválením ŘO a před doplněním Rozhodnutí o poskytnutí podpory formou dodatku Příklady změn: změna čísla BÚ, změna začátku realizace projektu Změna se předkládá ke schválení prostřednictvím formuláře vyvěšeného na

26 Monitorování projektu
Oprávněnost použití dotace bude posuzována ověřením, zda stanovené výstupy šablony klíčové aktivity byly skutečně dosaženy. Předmět kontroly MZ Výstupy zvolených šablon Monitorovací indikátory Další povinnosti vyplývající z Příručky OP 1.5 (Popis publicity, hlášení změn v projektu a realizovaných kontrol na místě, dodržení data odevzdání MZ) Informování o průběhu realizace projektu a plnění jednotlivých výstupů zvolených šablon probíhá průběžně prostřednictvím předkládání monitorovacích zpráv prostřednictvím aplikace B7. SANKCE Účel dotace a výstup klíčových aktivit Účelem dotace je realizace projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1 oblasti podpory 1.4 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí. K tomu, aby naplnil účel dotace, musí příjemce řádně využít alespoň 50% jednotek nákladů plánovaných celkem pro všechny šablony klíčových aktivit uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí. Výstupem klíčové aktivity se rozumí předměty nebo činnosti specifikované zvláště pro každou šablonu v příloze č. 1 projektu. Pozastavení proplácení prostředků dotace Pokud poskytovatel nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dle tohoto Rozhodnutí, zjistí, že příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí, je poskytovatel oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, popř. k porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Odvod za porušení rozpočtové kázně V případě, že příjemce řádně nevyužije minimální počet jednotek nákladů požadovaných pro každou klíčovou aktivitu, bude mu uložen odvod ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace V případě, že příjemce řádně využije minimální počet jednotek nákladů požadovaných pro každou klíčovou aktivitu, ovšem nevyužije všechny v příloze č. 1 předpokládané jednotky nákladů a při závěrečném vypořádání dotace nevrátí na účet poskytovatele nevyužité finanční prostředky, bude mu uložen odvod ve výši součinu jednotkové ceny a počtu jednotek, které nebyly příjemcem po dobu realizace projektu využity. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně porušením povinností stanovených tímto rozhodnutím neuvedených v předchozím odstavci, činí odvod za porušení rozpočtové kázně 2% z celkové výše dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně nesmí být nikdy vyšší nežli celková suma finančních prostředků poskytnutých příjemci ke dni porušení rozpočtové kázně. V případě prokázaného porušení rozpočtové kázně předá poskytovatel věc k řešení příslušnému finančnímu úřadu, který uloží příjemci sankční odvod ve výši porušení rozpočtové kázně, případně ve snížené výši včetně případného penále. Část nařízeného odvodu odpovídající spolufinancování ze státního rozpočtu bude odvedena na určený účet poskytovatele, část odpovídající podílu financování z prostředků ESF pak na určený účet PCO.

27 Výstupy šablon šablony individualizace  odučené hodiny
šablony inovace  sady vzdělávacích materiálů šablony DVPP  osvědčení o absolvování DVPP, výstupní zpráva šablony inkluze (VII/2, VII/3)  zapojení asistenta pedagoga/školního psychologa/speciální pedagoga s požadovaným úvazkem Příručka pro žadatele a příjemce OP 1.5 stanovuje způsob doložení výstupů v monitorovacích zprávách a předmět kontroly na místě.

28 Monitorovací zprávy Celkem 5 MZ
Průběžná monitorovací zpráva – předkládá se v průběhu realizace projektu v intervalu 1x za 5 měsíců (4). - do 30 dnů. Závěrečná monitorovací zpráva – předkládá se po ukončení realizace projektu za období zbývajících 4 měsíců. - do 60 dnů. Součástí MZ jsou doklady v podobě příloh definované příručkou/metodickými pokyny prokazující informace uvedené v MZ. Monitorovací zprávy budou velice jednoduché budou se v nich uvádět výstupy, dokládat je v průběhu budou čestnými prohlášeními ředitele o výstupu, dále se budou uvádět podstatné a nepodstatné změny. Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, resp. realizaci celého projektu. Věcnou i finanční část vyplňuje příjemce. Monitorovací zpráva se předkládá podle požadavků poskytovatele podpory. Statutárním zástupcem nebo oprávněnou osobou podepsaný originál monitorovací zprávy (se všemi přílohami), případně kopie v počtu stanoveném poskytovatelem, je zasílán poštou či osobně doručen v zalepené obálce opatřené adresou poskytovatele a jménem oprávněné osoby, registračním číslem projektu, číslem jednacím a číslem monitorovací zprávy, názvem projektu a upozorněním „Neotvírat – Monitorovací zpráva“. Poskytovatel podpory určí, zda bude možné monitorovací zprávu pouze zaslat nebo i osobně doručit. První monitorovací zprávu za projekt předkládá příjemce po uplynutí 6 měsíců od zahájení realizace projektu tj. nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí tohoto období. Uplynutí 6 měsíců realizace projektu je možné počítat ode dne začátku realizace projektu nebo v souladu s kalendářními měsíci, tzn. od prvního dne měsíce, v němž začal být projekt realizován, viz příklad níže. Za zahájení realizace projektu je považováno nejdříve datum akceptace Rozhodnutí, není-li v projektu uvedeno datum pozdější. Důrazně upozorňujeme na to, že skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta jako paušální částka, bude známa po závěrečném vyúčtování, na základě prokázaní realizace určitého množství jednotek uvedených v příloze právního aktu , Neprokázání takto stanoveného počtu jednotek a dosažení minimálně 50 % výstupů projektu bude podnětem k řízení o vrácení dotace ve výši, kterou stanoví vyhlašovatel výzvy.

29 Výstupy x monitorovací indikátory
Výstupy stanovené šablonou: Počet výstupů a jejich podoba jsou předem stanoveny v příručce. Např. 64 odučených hodin, 2 sady po 32 materiálech, 1 osvědčení o DVPP…. Monitorovací indikátory: Hodnoty MI nejsou předem stanoveny, ale příjemce je povinen sledovat během realizace předem stanovené indikátory a vykazovat je průběžně v MZ. Nová povinnost všech příjemců nových Výzev OP VK MI týkající se podpořených osob se rozpadají na MI sledující druh zranitelnosti osob na trhu práce.

30 Kontroly na místě V průběhu realizace projektu bude ŘO provádět kontroly na místě. Další možné kontroly ze strany ČŠI, FÚ. ŘO bude kontrolovat výstupy (např. záznamy v třídní knize, inovované výukové materiály atd.), další skutečnosti uvedené v MZ (např. publicita) a povinnosti příjemce vyplývající z Příručky OP 1.5, z Rozhodnutí (např. archivace dokumentů). Předmětem kontroly nejsou účetní doklady a vedení analytického účetnictví.

31 Veřejné zakázky dle pravidel OP VK OP 1.5
Pravidla pro VZ malého rozsahu dle Příručky OP 1.5 Kč bez DPH, 2 režimy Kč bez DPH – Kč bez DPH Kč bez DPH a výše  zákon č. 137/2006 Sb., o VZ Stanovení předmětu zakázky: všechna obdobná spolu související plnění v rámci 1 účetního období, místně, časově, věcně související, sčítají se plnění za projekt i za kmenovou činnost. Na výzvě uvedena informace, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Pomocný formulář ke stažení na

32 Veřejné zakázky dle pravidel OP VK OP 1.5
Proces výběrového řízení- dokumenty: Výzva o zahájení výběrového řízení + zadávací dokumentace (obsah upravuje Příručka OP 1.5) Protokol/ zápis obsahující rozhodné události (seznam posouzených a vyřazených nabídek, zdůvodnění vyřazení předložené nabídky,popis způsobu hodnocení nabídek, výsledek hodnocení, údaj o složení hodnotící komise)+ čestná prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti Smlouva s dodavatelem Dodržování principů: rovné zacházení, zákaz diskriminace, transparentnost Subjekt předkládající nabídku se nesmí podílet na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení!

33 Publicita Minimum publicity
1) Plakát respektující vizuální identitu OP VK obdrží příjemce od MŠMT. Umístění na viditelném a přístupném místě v budově školy. 2) Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců na stránkách MŠMT. Musí se dohodnout co je minimum, v příručce prozatím neupraveno, stále se vyvěšuje vlajka 

34 Archivace Dokumenty související s realizací projektu je příjemce povinen archivovat alespoň do roku 2025. Příjemce musí, v případě kontroly předložit všechny archivované dokumenty související s realizací projektu (např. třídní knihy, projektový záměr, dokumentace VZ, právní akt, monitorovací zprávy). Při použití výpočetní techniky se archivací rozumí zálohování údajů vytvářením kopií souborů – inovované vzdělávací materiály je nutné archivovat v originální podobě. Příjemce uchovává originály všech dokladů, pokud jimi disponuje nebo kopie. ŘO uchovává originály, druhopisy, případně ověřené fotokopie nebo kopie těchto dokumentů. (U Monitorovací zprávy příjemce zasílá originál poskytovateli podpory a sám archivuje kopii). Ukládání a archivace se řídí zejména těmito právními předpisy: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provánějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb., a vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.; Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě; Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

35 Monitorovací indikátory- druhy
74114 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků 74110 Počet podpořených osob - klienti služeb 61200 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd 61210 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd 74120 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 64310 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 74600 Počet úspěšně podpořených osob

36 MI- Podpořené osoby (děti, žáci)
74114 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků Z toho 74115 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - dětí, žáků - chlapci 74116 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - dětí, žáků - dívky 1081 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - neaktivní osoby celkem 1091 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 1181 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - mladí lidé let 1251 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - menšiny 1261 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - migranti 1271 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - zdravotně znevýhodnění 1281 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - ostatní znevýhodněné skupiny 1411 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) - základní ISCED 1 a 2 1421 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) – střední ISCED 3 1431 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) – nástavbové studium ISCED 4 1441 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání (dětí, žáků) – vysokoškolské ISCED 5 a 6

37 MI- Podpořené osoby (klienti služeb)
74110 Počet podpořených osob - klienti služeb Z toho 74111 Počet podpořených osob - klienti služeb - muži 74112 Počet podpořených osob - klienti služeb - ženy 1045 Počet podpořených osob - klienti služeb - zaměstnaní 1185 Počet podpořených osob- klienti služeb - mladí lidé let 1195 Počet podpořených osob - klienti služeb - starší pracovníci let 1255 Počet podpořených osob - klienti služeb - menšiny 1265 Počet podpořených osob - klienti služeb - migranti 1275 Počet podpořených osob - klienti služeb - zdravotně znevýhodnění 1285 Počet podpořených osob - klienti služeb - ostatní znevýhodněné skupiny 1425 Počet podpořených osob - klienti služeb - střední ISCED 3 1435 Počet podpořených osob - klienti služeb - nástavbové studium ISCED 4 1445 Počet podpořených osob - klienti služeb - vysokoškolské ISCED 5 a 6

38 MI- Podpořené osoby (žáci s SVP)
61200 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd Z toho 61201 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd - chlapci 61202 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd - dívky 1085 Počet podpořených osob - žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd - neaktivní osoby celkem 1095 Počet podpořených osob - žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd - neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 1190 Počet podpořených osob - žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd- mladí lidé let 1212 Počet podpořených osob - žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd - menšiny 1213 Počet podpořených osob - žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd - migranti 1214 Počet podpořených osob - žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd - zdravotně znevýhodnění 1215 Počet podpořených osob - žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd - ostatní znevýhodněné skupiny 1216 Počet podpořených osob - žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd - základní ISCED 1 a 2 61210 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd 61211 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných do běžných tříd - chlapci 61212 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných do běžných tříd - dívky 1084 Počet podpořených osob – žáků se SVP zařazených do běžných tříd - neaktivní osoby celkem 1094 Počet podpořených osob – žáků se SVP zařazených do běžných tříd - neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 1184 Počet podpořených osob – žáků se SVP zařazených do běžných tříd - mladí lidé let 1254 Počet podpořených osob – žáků se SVP zařazených do běžných tříd - menšiny 1264 Počet podpořených osob – žáků se SVP zařazených do běžných tříd - migranti 1274 Počet podpořených osob – žáků se SVP zařazených do běžných tříd - zdravotně znevýhodnění 1284 Počet podpořených osob – žáků se SVP zařazených do běžných tříd - ostatní znevýhodněné skupiny 1414 Počet podpořených osob – žáků se SVP zařazených do běžných tříd - základní ISCED 1 a 2

39 INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE
x SKUPINOVÁ INTEGRACE INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE Kód Název Popis 061200 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd Mezi běžné třídy je integrovaná celá třída žáků se SVP 061210 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Žáci se SVP integrovaní do třídy žáků bez SVP Počet žáků ve třídě = 30, z toho je 30 žáků se SVP. Cílová hodnota indikátoru je 30. Počet žáků ve třídě = 30, z toho je 5 žáků se SVP. Cílová hodnota indikátoru je 5.

40 Děkujeme za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Školení k oblasti podpory 1.5, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google