Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oblast podpory 1.5, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ (ŠABLONY)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oblast podpory 1.5, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ (ŠABLONY)"— Transkript prezentace:

1 Oblast podpory 1.5, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ (ŠABLONY)

2 Základní podmínky poskytnutí dotace
Základní podmínky stanovuje Výzva č. 34 sekce EU peníze středním školám Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří Žáci středních škol a konzervatoří U víceletých gymnázií patří mezi cílovou skupinu i žáci nižšího stupně. U taneční konzervatoře patří mezi cílovou skupinu i žáci nižšího stupně. U středních škol, které jsou zároveň vyšší odbornou školou a u konzervatoří nepatří mezi cílovou skupinu žáci těch ročníků, ve kterých studují k dosažení vyššího odborného vzdělání. Žadatel - právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku VÝZVU mají žadatelé v podkladech – dokud nebude oficiálně výzva vyhlášena a zavěšena na webové stránky MŠMT je výzva v materiálech pouze vzor !!!

3 Základní podmínky poskytnutí dotace
Vyhlášení výzvy – 17.června 2011, výzva vyhlášena jako průběžná. Vyplňování v aplikaci Benefit7 je možné od 2. srpna Finalizace projektové žádosti bude možná po termínu stanoveném v ŘO OP VK (web, ) Nyní v B7 uvedeno od , pokud nebude stanoveno jinak. Ukončení výzvy, tj. projektové žádosti lze předložit nejpozději do , do 13 hodin. Doručení = dodání na podatelnu MŠMT, osobně na O CERA, datovou schránkou. Datum doručení je podstatné v případě posuzování skutečností (počtu žáků) dle aktuálně platných dokumentů. Finanční alokace- 1,5 mld. Kč

4 Základní podmínky poskytnutí dotace
Oprávněný žadatel - Střední škola nebo konzervatoř se sídlem mimo hl. město Praha Jedna SŠ může čerpat dotaci pouze na 1 projekt. Výše dotace Minimální částka je Kč na projekt Maximální možná částka na školu je Kč + (počet žáků školy x 2432 Kč) Př. 100 žáků (100 x 2432) = Kč Stanovení počtu žáků v projektové žádosti Škola uvádí počet žáků uvedený v platné verzi přílohy č. 1 Výzvy. Výjimkou pro stanovování počtu žáku k výpočtu maximální výše dotace jsou školy, u kterých došlo ke sloučení či splynutí od do ukončení výzvy v rámci optimalizace. Průběžná výzva – projekty se mohou předkládat od vyhlášení výzvy – ihned následuje proces hodnocení. Finanční prostředky jsou naplánovány tak, aby vyšly na každou základní školu mimo hl. m. Prahu (tj. celkem pro cca 4 000 ZŠ); projekty bude možné podávat průběžně. Zdůraznit min. částka projektu – musí seskládat z šablon alespoň 300 tis. Kč. – Kontrola v Benefitu – nezfinalizují žádost Příklad: Rozpočet projektu oblasti podpory 1.4 Příklad: 300 000 + (100 x 4 300) = 723 000 CZK 100 = počet žáků školy 4 300 = částka na 1 žáka školy Škola může čerpat maximálně 723 000 CZK Počet žáků – přesný počet žáků je uveden v příloze výzvy. Tyto počty jsou ze Statistického ústavu k 30. září příslušného roku, tyto počty se budou vždy ve výzvě aktualizovat na začátku prosince příslušného roku. Doba trvání projektu – 30 měsíců – cca 6 měsíců příprava a ukončení 24 měsíců realizace (pilotní ověření) Zaručuje se každé škole, která si podá projektovou žádost získání finančních prostředků Přílohy výzvy: Úředně ověřené pověření osoby statutárním zástupcem k podepsání projektové žádosti – nepovinná příloha Souhlas kraje se zřízením pozice asistenta pedagoga dle zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §16, odst. 9) a 10) – tato příloha je povinná pro žadatele, který si při tvorbě projektové žádosti vybere šablonu klíčové aktivity Zapojení asistenta pedagoga do inkluzivního procesu vzdělávání žáků se SVP. Souhlas MŠMT dle Pokynu ministra školství mládeže a tělovýchovy čj. 527/ o Zařazení volitelného a dalšího volitelného odborného předmětu, který je vyučován v cizím jazyce. Tato příloha je povinná pro žadatele, který se při tvorbě projektové žádosti vybere šablonu klíčové aktivity č. II/1 Navýšení hodinové dotace pro výuku cizích jazyků, a bude ji využívat na výuku předmětu v cizím jazyce.

5 Základní podmínky poskytnutí dotace
Doba trvání projektu - maximálně 24 měsíců (pevné nastavení) Není možný partner projektu Přílohy: 1) Čestné prohlášení o počtu žáků + prostá kopie nové zřizovací listiny/dodatku ke zřizovací listině (pouze v případě splynutí/sloučení škol) 2) Souhlas kraje se zřízením pozice asistenta pedagoga (šablona VII/2), 3) Souhlas MŠMT se zařazením volitelného odborného předmětu vyučovaného v cizím jazyce (závisí na výběru šablon klíčových aktivit) (II/6) 4) Úředně ověřené pověření osoby statutárním zástupcem k podepsání projektové žádosti

6 Optimalizace SŠ Maximální výše rozpočtu dle aktuálního počtu žáků školy. Jedna škola může získat dotaci pouze na jeden projekt! Ke sloučení či splynutí došlo v období od do ukončení výzvy. 1) Sloučení 2 škol, každá již obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zahájila projekt: nástupnická organizace se zavazuje převzít projekt slučované školy v plném rozsahu. 2) Sloučení 2 škol, žádná ještě neobdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace: nástupnická organizace podává žádost s rozpočtem podle aktuálního počtu žáků sloučených škol. 3) Sloučení 2 škol, z nichž jedna má vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace: nástupnická organizace nemůže podat další žádost, na základě které by mohla realizovat další projekt.

7 Podpořené oblasti I. Čtenářská a informační gramotnost II. Cizí jazyky
Na základě mezinárodních výzkumů TIMMS a PISA stanoveny následující oblasti, které budou podpořeny tímto projektem: I. Čtenářská a informační gramotnost II. Cizí jazyky III. Využívání ICT IV. Matematika V. Odborné kompetence - na středních odborných školách a konzervatořích (a pro vzdělávací oblast Člověk a příroda a Člověk a jeho svět pro gymnázium) VI. Finanční gramotnost VII. Inkluzívní vzdělávání VIII. Podpora pedagogických pracovníků - mentoring Oblast podpory 1.4 –aktivity Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváření podmínek pro budování finanční gramotnosti žáků, tj. znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných pro finanční zabezpečení a aktivní vystupování na trhu finančních produktů a služeb, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Inkluzívní vzdělávání - je navíc zaměřeno na zapojení speciálního pedagoga, školního psychologa nebo asistenta pedagoga do procesu vzdělávání a vytváření primárně preventivního programu na základní škole.

8 Typy šablon Individualizace Inovace DVPP Inkluzívní vzdělávání
Projekt může být složen např.: z více šablon tematicky souvisejících z více šablon tematicky nesouvisejících z jedné šablony zvolené vícekrát Projekt nelze sestavit pouze ze šablon, které jsou řešeny z velké části dodavatelsky: II/3, II/4, II/5, V/1, V/3, VI/3, VII/1, VIII/1 a VIII/3 Omezením ve výběru šablon klíčových aktivit jsou celkové náklady projektu (dle uvedeného výpočtu). Ke každé šabloně klíčové aktivity se automaticky a pevně váže jednotková cena. Jednotkovou cenu nelze měnit! Zjednodušení - žadatelé nemusejí do detailů popisovat vše, co budou v rámci projektu realizovat za aktivity, vyberou si šablony klíčových aktivit. Z těchto šablon si mohou vybrat ty, které jim pro realizaci v podmínkách školy nejlépe vyhovují a jsou pro ně nejvíce potřebné. Výběrem šablon se v podstatě vytvoří i celá projektová žádost. Smyslem oblasti podpory 1.4 je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodních šetření typu TIMSS a PISA) jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách („ZŠ“). Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace. Vytipovaná témata budou podpořena v celkové výši cca 4,5 mld. Kč, které mohou využít všechny základní školy v ČR, mimo území hl. města Prahy. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) je mezinárodním projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání, který se uskutečňuje od roku 1995 ve čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého světa. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech. Projekt organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA). Cílem projektu PISA je opakované zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Jeho hlavním záměrem je poskytnout tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů.

9 III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
III. využívání ICT III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

10 Upozornění V rámci této oblasti podpory nemohou být podpořeny identické aktivity v projektech, resp. projekty zaměřené na stejnou cílovou skupinu, které má daná škola jako příjemce financovány již z oblasti podpory 1.1, 1.2 nebo 1.3 v podobě grantových projektů nebo individuálních projektů ostatních. 10

11 Předpisy Dodržování: Pravidla stanovená Příručkou pro žadatele a příjemce OP 1.5 OP VK Rozhodnutí o poskytnutí dotace + přílohy rozhodnutí Platná legislativa (Zákoník práce, zákon o VZ, ….) Vnitřní směrnice

12 Tvorba projektu Tvorba projektového záměru
Podobu a obsah projektového záměru stanovuje Příručka pro OP 1.5 Profil Škola21 v případě šablon pro oblast ICT Příručka pro OP 1.5 Tvorba projektové žádosti v aplikaci Benefit 7 Příručka pro tvorbu projektové žádosti v B7 Formální požadavky na projektovou žádost Výzva č. 34 (na stránkách MŠMT) Doručení projektové žádosti na MŠMT MŠMT- O CERA, Karmelistká 7, Praha 1, viz Výzva č. 34 (osobně × poštou)

13 Fáze schvalování projektů
Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti 2. Schválení VŘ sekce IV. 3. Narozpočtování projektu 4. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 5. Akceptace příjemcem 6. Zaslání prostředků proces administrace žádosti (zaslání Rozhodnutí) je ukončen do cca 3 měsíců od doručení žádosti MŠMT Záloha se posílá přes zřizovatele – nutné ověřit (kraj – obec – příjemce) Při nedostatku je ZŠ vyzvána k nápravě!!! Žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci Benefit7. Žádost byla dodána 1x v listinné podobě (originál) a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. Všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, a nepovinné, byly dodány 1x v listinné podobě (originál). Počet listů dodaných příloh odpovídá počtu uvedenému na Seznamu příloh v žádosti. Listinná verze žádosti a seznam příloh jsou podepsány statutárním zástupcem/oprávněnou osobou žadatele a orazítkovány. Žadatel má sídlo na území České republiky, mimo hl. město Praha. Žadatel splňuje definici možného příjemce podpory uvedenou v dané výzvě. Předložený projekt je v souladu s definicí typu (podoby) projektu uvedenou ve výzvě. Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvaní projektu uváděnou ve výzvě. Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu s podmínkami stanovenými výzvou, včetně případných stanovených limitů. Počet žáků školy zadaných žadatelem v projektu je v souladu s podmínkami stanovenými výzvou. (uvádí se pouze v případě, že je ve výzvě tato podmínka uvedena)

14 Realizace projektu Doba realizace- 24 měsíců Zahájení projektu – po podpisu Rozhodnutí ze strany příjemce, pokud není v Projektu uvedeno datum pozdější Zahájení projektu nejpozději od , tak aby byla možná realizace 24 měsíců Ukončení projektu - nejpozději ke dni uvedenému v Rozhodnutí o poskytnutí podpory jako den ukončení projektu Projekt musí být ukončen nejpozději do 31. srpna 2014. Datum, kdy bylo doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace úspěšnému žadateli, není ještě považováno za datum zahájení realizace projektu. Prvním dnem realizace projektu je teprve datum, kdy ředitel školy toto Rozhodnutí akceptuje, což stvrzuje svým podpisem na formuláři „Prohlášení příjemce dotace“, není-li ve schváleném projektu uvedeno datum pozdější. Od tohoto dne mohou být zahájeny činnosti související s realizací aktivit projektu (den, kdy začne realizace aktivit projektu, resp. začne poskytování služeb a vzniknou náklady spojené s projektem, které může škola začít hradit z rozpočtu projektu). Je možné plánovat zahájení projektu např. na začátek školního roku, případně druhého pololetí školního roku. Nepodstatné změny - Příjemce je nicméně i v případě těchto nepodstatných změn projektu povinen o takové změně písemně informovat v nejbližší průběžné monitorovací zprávě poskytovatele podpory, pokud u konkrétní níže uvedené nepodstatné změny není požadován termín kratší. V těchto případech je možné využít k zaslání informace písemnou formu nebo formu u. Součástí těchto informací musí být zdůvodnění, proč ke změně došlo, uvedení účinnosti změny a případně doložení další dokumentace, která se k provedené změně váže a je požadována poskytovatelem podpory. změna kontaktních údajů příjemce – adresy, telefonního čísla příjemce dotace – oznamováno neprodleně; změna sídla příjemce – oznamováno neprodleně; změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu – oznamováno neprodleně; změna názvu subjektu příjemce - přijemce o této změně dopředu informuje poskytovatele dotace změna statutárního zástupce – příjemce je povinen do 5 pracovních dnů zaslat oznámení o změně statutárního zástupce spolu s podklady, které tuto změnu prokazují Podstatné změny - Příjemce informuje o navrhovaných změnách poskytovatele podpory, včetně zdůvodnění, proč je o schválení navrhovaných podstatných změn žádáno. Žádost o podstatnou změnu projektu může být poskytovateli podpory předložena nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu. Navrhovaná podstatná změna projektu musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu, které jsou předmětem původního schváleného projektu a právního aktu. Jestliže příjemce provede podstatné změny projektu před jejich odsouhlasením poskytovatelem podpory, nebudou tyto změny uznány jako platné a příjemce se jejich realizací vystavuje riziku případného odnětí finanční podpory. Přijaté změny projektu mohou vést k úpravám struktury rozpočtu, tedy např. k jeho snížení, v souvislosti s rozsahem a charakterem navrhovaných podstatných změn, avšak navýšení celkových způsobilých výdajů v rozpočtu projektu není možné. změna začátku realizace projektu (v případě schválení projektové žádosti později než je uvedeno v projektové žádosti); změna data ukončení projektu – nárokovat navýšení poskytnutých prostředků podpory není možné ani v případě prodloužení projektu (do maximální možné doby trvání, tj. do maximálně 30 měsíců od zahájení realizace); změna účtu příjemce – záměr změnit bankovní účet/podúčet je příjemce povinen předem oznámit poskytovateli podpory. Příjemce zašle do 5 pracovních dnů od realizace změny poskytovateli podpory oznámení o provedené změně účtu, jehož součástí musí být ověřená kopie smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář finanční identifikace a doložení převodu všech prostředků z původního účtu projektu. Změna účtu musí být specifikována v následných žádostech o platbu. V případě, že změna banky je vynucena uzavřením bankovních operací banky, u které byl otevřen původní účet projektu, oznámí to příjemce bezodkladně a do 5 pracovních dnů zašle poskytovateli podpory oznámení o provedené změně projektového účtu, jehož součástí musí být kopie smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář finanční identifikace potvrzený bankou;

15 Změny v projektu Nepodstatné změny projektu
Úpravy nebo změny bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory, taková změna neovlivní dosažení cílů projektu a nedotkne se povinností plynoucích z Rozhodnutí Příklady změn: změna statutárního zástupce, změna názvu projektu, změna kontaktních údajů Změna se ohlašuje písemně prostřednictvím formuláře vyvěšeného na Podstatné změny projektu Nesmí být provedena před jejím schválením ŘO a před doplněním Rozhodnutí o poskytnutí podpory formou dodatku Příklady změn: změna čísla BÚ, změna začátku realizace projektu Změna se předkládá ke schválení prostřednictvím formuláře vyvěšeného na

16 Monitorovací zprávy Celkem 5 MZ
Průběžná monitorovací zpráva – předkládá se v průběhu realizace projektu v intervalu 1x za 5 měsíců (4). - do 30 dnů. Závěrečná monitorovací zpráva – předkládá se po ukončení realizace projektu za období zbývajících 4 měsíců. - do 60 dnů. Součástí MZ jsou doklady v podobě příloh definované příručkou/metodickými pokyny prokazující informace uvedené v MZ. Monitorovací zprávy budou velice jednoduché budou se v nich uvádět výstupy, dokládat je v průběhu budou čestnými prohlášeními ředitele o výstupu, dále se budou uvádět podstatné a nepodstatné změny. Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, resp. realizaci celého projektu. Věcnou i finanční část vyplňuje příjemce. Monitorovací zpráva se předkládá podle požadavků poskytovatele podpory. Statutárním zástupcem nebo oprávněnou osobou podepsaný originál monitorovací zprávy (se všemi přílohami), případně kopie v počtu stanoveném poskytovatelem, je zasílán poštou či osobně doručen v zalepené obálce opatřené adresou poskytovatele a jménem oprávněné osoby, registračním číslem projektu, číslem jednacím a číslem monitorovací zprávy, názvem projektu a upozorněním „Neotvírat – Monitorovací zpráva“. Poskytovatel podpory určí, zda bude možné monitorovací zprávu pouze zaslat nebo i osobně doručit. První monitorovací zprávu za projekt předkládá příjemce po uplynutí 6 měsíců od zahájení realizace projektu tj. nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí tohoto období. Uplynutí 6 měsíců realizace projektu je možné počítat ode dne začátku realizace projektu nebo v souladu s kalendářními měsíci, tzn. od prvního dne měsíce, v němž začal být projekt realizován, viz příklad níže. Za zahájení realizace projektu je považováno nejdříve datum akceptace Rozhodnutí, není-li v projektu uvedeno datum pozdější. Důrazně upozorňujeme na to, že skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta jako paušální částka, bude známa po závěrečném vyúčtování, na základě prokázaní realizace určitého množství jednotek uvedených v příloze právního aktu , Neprokázání takto stanoveného počtu jednotek a dosažení minimálně 50 % výstupů projektu bude podnětem k řízení o vrácení dotace ve výši, kterou stanoví vyhlašovatel výzvy.

17 Veřejné zakázky dle pravidel OP VK OP 1.5
Pravidla pro VZ malého rozsahu dle Příručky OP 1.5 Kč bez DPH, 2 režimy Kč bez DPH – Kč bez DPH Kč bez DPH a výše  zákon č. 137/2006 Sb., o VZ Stanovení předmětu zakázky: všechna obdobná spolu související plnění v rámci 1 účetního období, místně, časově, věcně související, sčítají se plnění za projekt i za kmenovou činnost. Na výzvě uvedena informace, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Pomocný formulář ke stažení na

18 Veřejné zakázky dle pravidel OP VK OP 1.5
Proces výběrového řízení- dokumenty: Výzva o zahájení výběrového řízení + zadávací dokumentace (obsah upravuje Příručka OP 1.5) Protokol/ zápis obsahující rozhodné události (seznam posouzených a vyřazených nabídek, zdůvodnění vyřazení předložené nabídky,popis způsobu hodnocení nabídek, výsledek hodnocení, údaj o složení hodnotící komise)+ čestná prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti Smlouva s dodavatelem Dodržování principů: rovné zacházení, zákaz diskriminace, transparentnost Subjekt předkládající nabídku se nesmí podílet na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení!

19 Publicita Minimum publicity
1) Plakát respektující vizuální identitu OP VK obdrží příjemce od MŠMT. Umístění na viditelném a přístupném místě v budově školy. 2) Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců na stránkách MŠMT. Musí se dohodnout co je minimum, v příručce prozatím neupraveno, stále se vyvěšuje vlajka 

20 Archivace Dokumenty související s realizací projektu je příjemce povinen archivovat alespoň do roku 2025. Příjemce musí, v případě kontroly předložit všechny archivované dokumenty související s realizací projektu (např. třídní knihy, projektový záměr, dokumentace VZ, právní akt, monitorovací zprávy). Při použití výpočetní techniky se archivací rozumí zálohování údajů vytvářením kopií souborů – inovované vzdělávací materiály je nutné archivovat v originální podobě. Příjemce uchovává originály všech dokladů, pokud jimi disponuje nebo kopie. ŘO uchovává originály, druhopisy, případně ověřené fotokopie nebo kopie těchto dokumentů. (U Monitorovací zprávy příjemce zasílá originál poskytovateli podpory a sám archivuje kopii). Ukládání a archivace se řídí zejména těmito právními předpisy: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provánějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb., a vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.; Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě; Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

21 Specifické pro výzvu 1.5 Pokud žadatel zvolí šablony na ICT (III/1, III/2), musí k projektovému záměru vyplnit dotazník v nástroji Profil Škola21 . Oficiální autoevaluační a plánovací nástroj pro oblast ICT.

22 Co je Profil Škola21 Oblasti: Řízení a plánování
ICT ve Školním vzdělávacím programu   Profesní rozvoj   Integrace ICT do života školy   ICT infrastruktura  Stupně: 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním

23 Vyhodnocení u šablon zaměřených na ICT
Vyhodnocení aktivit v šablonách zaměřených na rozvoj ICT kompetencí bude provedeno pomocí evaluačního nástroje Profil Škola21. Úvodní a závěrečné hodnocení z Profilu Škola21 bude přílohou závěrečné monitorovací zprávy Neprokázání „pokroku“ není důvodem k odebrání dotace

24 Typy šablon 1. Individualizace (včetně šablony Praktické vyučování)
2. Inovace 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 4. Speciální šablony

25 Charakteristika šablon zaměřených na individualizaci výuky
Šablony zaměřené na individualizaci výuky jsou tyto: I/1, II/1, III/1, IV/1. Cíl: vytvoření podmínek pro rozvoj individuálních schopností všech žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Cílová skupina: žáci středních škol Dokládaný výstup: 64 odučených hodin nově vytvořené skupiny žáků, nového povinného nebo volitelného předmětu se zaměřením na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti v průběhu 2 školních roků.

26 Forma realizace šablon zaměřených na individualizaci
oddělená skupinová výuka téhož vyučovacího předmětu; skupinová výuka předmětu realizovaná současně alespoň dvěma učiteli, učitelem a asistentem pedagoga, učitelem a specialistou nebo rodilým mluvčím; nový povinný či volitelný předmět, jehož vzdělávací obsah je sestaven s ohledem na odlišné vzdělávací potřeby jednotlivých žáků či skupin žáků (odborný seminář, konverzace v cizím jazyce, zařazení odborného předmětu, vyučovaném v cizím jazyce, tvořivé dílny atd.).

27 Počet žáků ve skupině Počet žáků ve skupině: OP VK nezavádí nové požadavky: řídí se §2, odst. 5, 6, 7 a §13 vyhlášky č. 13/2005Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. Požadavky 1.5 OP VK Žáci musí být zapsáni ve skupinové výuce nebo novém povinném či novém povinně volitelný předmětu v rozsahu nejméně 32 hodin ročně.  V případě skupinové výuky je třeba, aby škola měla předem zpracována kritéria pro zařazení žáka do dané skupiny. Kritéria nemohou být formální. Vhodným kritériem pro dělení může být i skutečnost, že v rámci jedné třídy jsou vzděláváni žáci různých oborů vzdělání. V rámci šablony zaměřených na individualizaci může být podpořena 1 skupina nebo 2 skupiny v celkové časové dotaci 64 hodin za dobu realizace projektu.

28 Využití přidělených finančních prostředků na individualizaci
Organizační a personální zajištění výuky Materiální podpora vyučovacího procesu - výukový software, knihy, učebnice a pracovní sešity, slovníky a odborná literatura, audio a video materiály, didaktické pomůcky, materiály pro testování žáků. Pro šablony na ICT - skupina III i hardware (notebook, interaktivní tabule...) Finanční prostředky nemohou být využity pouze k nákupu pomůcek Nelze hradit zájmovou a volnočasovou činnost!

29 Organizační a personální zajištění individualizace výuky
vybraní pedagogičtí pracovníci mohou vyučovat na jakémkoli stupni SŠ a musí být v pracovně právním vztahu k řešiteli projektu. vybraní žáci mohou být vzděláváni v kterémkoli ročníku SŠ. v případě skupinové výuky je třeba, aby škola měla předem zpracována kritéria pro zařazení žáka do dané skupiny. Dokládání výstupů: konkrétní obsah vzdělávání podpořených žáků a jeho průběh musí být evidován v záznamovém archu. Evidence výstupů (záznamový arch) se posílá jako příloha monitorovací zprávy. Záznam v třídní knize – odlišení od běžné výuky (např. pozn. „EU“) - bude pouze předmětem kontrol na místě.

30 III/1: ICT – příklady – mimo jiné:
Skupina žáků řeší školní projekt: výsledek = zveřejněná zpráva o projektu, reálné výstupy žáků. Skupina žáků se účastní mezinárodního projektu: etwinning, e-learningová řešení, využití blogů, podcasting a dalších aplikace; Skupina žáků se vzdělává jinou formou – jsou vytvářeny distanční přístupy žáků ke studiu. Řešení vzdělávání dlouhodobě nepřítomných žáků (individuální studijní plány, dlouhodobá nemoc, pro večerní, dálkovou a kombinovanou formu vzdělávání a pro zkrácené studium apod.) Skupina žáků využívá moderní komunikační prostředky (blog, chat) pro podporu individuálních dovedností skupiny žáků.

31 Charakteristika šablon zaměřených na inovaci a zkvalitnění výuky
I/2, II/2, III/2, IV/2, V/2, VI/2 Cíl: inovace a zvýšení kvality výuky Cílová skupina: žáci středních škol Dokládaný výstup: sady inovativních vzdělávacích materiálů, ověřené v běžné výuce (ověření v praxi není hrazeno z projektu) a sdílené s ostatními pedagogickými pracovníky nebo veřejně publikované.

32 Forma realizace šablon zaměřených na inovaci
Vytváření inovativních nebo nových vzdělávacích materiálů na základě inovativního přístupu pedagogických pracovníků při přípravě na vyučovací hodinu. Inovativní přístup: nové zdroje informací, nové zpracování informací, nákup nového software a práce s ním. Vzdělávací materiál je určen pro vzdělávání a přímou práci žáků. Součástí vždy musí být pracovní listy, testy, úlohy, interaktivní vstupy, evaluační nástroje nebo jiné výukové pomůcky pro přímou práci žáků.

33 Proč citovat? z vytvořených vzdělávací materiálů plyne pro autora přímý finanční prospěch – jedná se tedy o komerční využití neplatí stejné podmínky jako pro školní díla užitá v běžné pedagogické praxi (viz § 35 zákona 121/2000 Sb. autorský zákon)

34 Jak správně citovat Kde hledat inspiraci pro správné citování použitých zdrojů? webové stránky portálu RVP: V jaké míře lze citovat? lze citovat v odůvodnitelné míře každý inovovaný materiál musí být zřejmým autorským dílem

35 Využití přidělených finančních prostředků na inovaci
Na organizační a personální zajištění tvorby sad vzdělávacích materiálů. Na materiální podporu tvorby vzdělávacích sad.

36 Materiální podpora pro tvorbu vzdělávacích sad
Nákup pomůcek je vázán ke zvolené vzdělávací oblasti a vlastní tvorbě vzdělávacích materiálů Finanční prostředky nemohou být využity pouze k nákupu pomůcek Vhodnými pomůckami jsou např.: fotoaparát notebook software pro tvorbu výukových programů videokamera didaktické pomůcky

37 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY DUM: pracovní listy, prezentace, testy, videa, zvukové ukázky, animace, flashe, simulace, hry, hodnocení, webquesty. DUM: metodicky zpracované již existující odkazy DUM: připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen i pro využití bez digitálních technologií. DUM: veškeré aktivity odvozené od digitálních technologií (laboratorní cvičení, GPS, geografické mapování, digitální fotografie apod.), které aktivizují žáka.

38 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Využití výukových materiálů jednotlivých nakladatelů (komerčně vytvořené výukové materiály), za podmínek: dvaceti metodickými listy, které budou popisovat dvacet rozdílných způsobů využití výukového materiálu ve výuce vyhodnocení výukových materiálů z hlediska zvýšení znalostí a dovedností žáka postup a vyhodnocení zveřejněno na veřejně dostupném portálu

39 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zdroje informací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodická podpora call linka web sekce EU peníze středním školám registrace - zasílání aktuálních informací

40 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Aleš Skopalík, Ph.D.
Krajský úřad Zlínského kraje Odbor školství, mládeže a sportu


Stáhnout ppt "Oblast podpory 1.5, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ (ŠABLONY)"

Podobné prezentace


Reklamy Google