Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak žádat o dotace z programu Leader?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak žádat o dotace z programu Leader?"— Transkript prezentace:

1 Jak žádat o dotace z programu Leader?
MAS Královská stezka o.p.s. Prezentuje Mgr. Gustav Charouzek „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

2 Místa a data konání školení
OÚ Vilémov od 17:00 OÚ Habry od 17:00 OÚ Horní Krupá od 17:00 Doba trvání školení 2-3 hodiny

3 Osnova školení 1. Úvod 2. Představení území 3. Představení žadatelů
4. Představení programu Leader 5. Prezentace pro obce 6. Prezentace pro podnikatele 7. Prezentace pro NNO 8. Fiche opatření 9. Rozložení financí 10. Příjem žádostí a harmonogram 11. Příklad 12. Projekty spolupráce 13. Závěr

4 MAS Královská stezka o.p.s.
4

5 Představení žadatelů Žadatelé musí mít sídlo v území MAS
Žadatel musí realizovat projekt v území MAS Žádat může kdokoli z území MAS nikoli jen členové MAS

6 Program Leader a jeho specifika
Žádosti se podávají na MAS Projekty hodnotí sama MAS podle potřeby daného území MAS vybírá projekty MAS slouží jako poradní orgán pro žadatele MAS podává projekty na SZIF Brno Dále probíhá projekt podle klasických kritérií a vše si řeší žadatel se SZIF a informuje MAS MAS kontroluje projekty žadatele a informuje o výsledku SZIF

7 Program Leader a jeho specifika
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche; Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi Délka realizace projektu je maximálně 18 měsíců Nová pracovní místa, tak do 6 měsíců

8 Povinné přílohy Jeden výtisk projektu dle závazné osnovy uvedené v příloze 2, příp. 3 Pravidel – originál, plus v elektronické podobě na CD nosiči v aplikaci ADOBE Čestné prohlášení pro příslušné hlavní, příp. vedlejší opatření/podopatření dle závazného vzoru v příloze 7, případně 8, 9 nebo 10 Pravidel – originál Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh V případě, že se jedná o projekty, které jsou realizovány v rámci Fiche označené jako zakládající veřejnou podporu, předkládá se daňové přiznání potvrzené finančním úřadem (u fyzických osob včetně jeho přílohy 1) za poslední uzavřené zdaňovací období předcházející roku podání Žádosti o dotaci– prostá kopie. + další specifické přílohy

9 Prezentace pro obce - budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, zejména pro vodu propustných komunikací (s výjimkou cyklostezek), jejich součástí a příslušenství - budování a obnova sítí technické infrastruktury - parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce (intravilánu), - nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem - stavební obnova, případně nová výstavba ploch a úprava veřejných prostranství - stavební obnova, případně nová výstavba pěších stezek, lyžařských tras, hipostezek a související infrastruktury - nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení v souvislosti s projektem - nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně v obcích

10 Prezentace pro obce II - Budování zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. - Podporovány budou projekty zaměřené na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí. - Podporováno bude také vytvoření muzeí a stálých výstavních expozic.

11 Fiche zaměřené na obce:
Obce a příslušné fiche Fiche zaměřené na obce: Fiche číslo 1 Obnova a rozvoj obcí MAS KS Fiche číslo 2 Občanské vybavení a služby MAS KS Fiche číslo 3 Kulturní dědictví v MAS KS

12 Prezentace pro zemědělské podnikatele
Stavební obnova a výstavba zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou výrobu Obnova a výstavba pastevních areálů Obnova a výstavba manipulačních ploch Obnova a výstavba provozoven Technologie a vybavení provozoven Obnova a výstavba kombinovaných provozoven pro zemědělskou a přidruženou výrobu

13 Prezentace pro zemědělské podnikatele III
- nákup strojního vybavení pro diverzifikace činnosti zemědělských subjektů - výstavba a rekonstrukce hospodářských budov pro diverzifikaci činnosti zemědělských subjektů - výstavba, rekonstrukce a vybavení drobných výroben a podpora zpracování místních produktů (zavádění povinných hygienických standardů) - zřizování a vybavení prodejen místních produktů a podpora přímého prodeje - propagace, inzerce a reklama místních produktů a služeb na regionální, národní i mezinárodní úrovni včetně účasti na prezentačních akcích a jejich pořádání (veletrhy, výstavy, ochutnávky, semináře, …) včetně překladů a tlumočení - marketingové známky, ochranné známky a průmyslové vzory

14 Zemědělští podnikatelé a příslušné fiche
Fiche zaměřené na zemědělce: Fiche číslo 4 Zemědělství v území MAS KS Fiche číslo 5 Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů

15 Prezentace pro podnikatele v lesích
Výstavby a opravy lesních cest a souvisejících objektů, budování retenčních nádrží, usměrňování turistické návštěvnosti v lesích, budování turistických stezek, budování objektů pro turistické využití a objektů souvisejících s bezpečností pro turisty, údržba lesů Obměny stávající mechanizace za mechanizaci výrazně příznivější k ŽP a tedy hospodaření bez negativních dopadů na ŽP. Dále jde o úpravy provozoven a obměny technologií a také o obměny technologií vytápění za ekologicky šetrné (na spalování biomasy) a na pořížení technologie na výrobu pelet.

16 Podnikatelé v lesích a příslušné Fiche
Fiche zaměřené na lesníky: Fiche číslo 6 Les a inrastruktura v MAS KS Fiche číslo 7 Les a hospodaření v MAS KS

17 Prezentace pro podnikazele v cestovním ruchu
Tvorba pěších a lyžařských tras, pěších stezek a hippostezek Rekonstrukce turistických ubytoven, penzionů Úprava a rekonstrukce budov pro agroturistiku Zařízení půjčovny sportovních potřeb

18 Podnikatelé v CR a příslušné Fiche
Fiche zaměřené na podnikatele v CR: Fiche číslo 8 Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu

19 Prezentace pro NNO - odborné vzdělávání - informační činnost
- semináře - exkurze Cílem projektů realizovaných v rámci fiche je rozšíření nabídky vzdělávání a informování osob v oblasti zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví. - sportoviště - pěší a lyžařské trasy, pěší stezeky a hippostezeky

20 NNO a příslušné Fiche Fiche zaměřené na NNO:
Fiche číslo 8 Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu Fiche číslo 9 Vzdělávání pro venkov Fiche číslo 3 Kulturní dědictví v MAS KS Fiche číslo 2 Občanské vybavení a služby v MAS KS Fiche číslo 2 Obnova a rozvoj obcí MAS KS

21 Rozložení financí mezi Fiche
Celková částka alokovaná na projekty 5,7 milionu Kč

22 Rozložení financí mezi Fiche

23 Harmonogram příjmu žádostí

24 Další důležitá data Vyhlášení výzvy 9.7.2009
Aktualizace výzvy Seminář pro realizátory podpořených projektů Potvrzení výsledků SZIF Realizace projektů 2009, 2010 Kontrola na místě 2009 a 2010 Podání žádosti o proplacení 2010

25 Příjem žádostí Příjem žádostí v případě nemožnosti podání žádosti v řádném termínu Úterý od 9:30 do 18:30 Řádný příjem žádostí Úterý od 9:30 do 18:30 Středa od 9:30 do 15:00 Čtvrtek od 9:30 do 16:00

26 Další případné doplňování
Vždy následující týden od odeslání výzvy k doplnění od 9:30 do 18:00 od 9:30 do 15:00 od 9:30 do 18:00 od 9:30 do 15:00 Nedoplnění nebo pozdní doplnění = vyřazení žádosti

27 Příklad projektu NÁZAV: Projekt revitalizace návsi obce ŽADATEL: Obec
VÝŠE DOTACE: 90% KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI: Příslušnost do území MAS V souladu s Fichí POVINNÉ PŘÍL.:Kopie katastrální mapy potvrzená k.ú. Stavební povolení Technická dokumentace+půdorys stavby Čestné prohlášení Projekt výtisk + CD + žádost Seznam příloh NEPOVINNÉ PŘÍL.: Zvýhodnění v bodování

28 Příklad projektu Žadatelem je zemědělský subjekt Projekt řeší výkrmnu kuřat Výše projektu je 1 milion Kč

29 Projekty spolupráce O projekty spolupráce může žádat pouze MAS
Možnost – opatření v lesích Vybudování naučné stezky s odpočívadly, informačními tabulemi v lesích – např. informování o různých lesních ekotypech ve spolupracujících regionech – každá MAS by připravila část informačních materiálů a tabulí, 100% dotace Možnost – rozvoj společenských a kulturních akcí v regionu Vytvoření venkovního kulturně-sportovně-společenského zázemí, které by primárně sloužilo jako taneční parket. Možnost přístřešku s pódiem, případně stánků, krb, ohniště. Součástí by bylo i vystoupení tanečních či hudebních souborů z jednotlivých regionů v ostatních regionech, 90% dotace Možnost – turistické trasy, cesty Vybudování naučné stezky, pěší turistické cesty mimo lesy, 90% dotace Možnost – vzdělávání Vzdělávání pro zemědělce, lesníky, podnikatele na venkově, podnikatele v cestovním ruchu plus propagační materiály. Mohlo by vzniknout informační a komunikační centrum – ICT. 100% dotace Možnost – kulturní dědictví – oprava kapliček, křížků Společný informační materiál a zrekonstruovaných památkách, případně kulturní akce/návštěva jednotlivých regionů, 90% dotace

30 Dotazy a diskuze Kde hledat další informace: www.kralovska-stezka.cz

31 Kontakty www.kralovska-stezka.cz
Poradenství Mgr. Gustav Charouzek Tel.: Mail.: Vypracování projektu do programu LEADER Kateřina Procházková Tel.: Mail.: Předseda MAS K.S. Tel.: Mail:


Stáhnout ppt "Jak žádat o dotace z programu Leader?"

Podobné prezentace


Reklamy Google