Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola + praxe = úspěch na trhu práce. Cíle projektu zkvalitnění vzdělávání na VOŠL a SLŠ Písekzkvalitnění vzdělávání na VOŠL a SLŠ Písek zkvalitnění spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola + praxe = úspěch na trhu práce. Cíle projektu zkvalitnění vzdělávání na VOŠL a SLŠ Písekzkvalitnění vzdělávání na VOŠL a SLŠ Písek zkvalitnění spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Škola + praxe = úspěch na trhu práce

2 Cíle projektu zkvalitnění vzdělávání na VOŠL a SLŠ Písekzkvalitnění vzdělávání na VOŠL a SLŠ Písek zkvalitnění spolupráce s profesním sektoremzkvalitnění spolupráce s profesním sektorem zvýšení spolupráce školy s vysokoškolským sektoremzvýšení spolupráce školy s vysokoškolským sektorem rozšíření možností studia v distanční formě vzdělávání (e–learningový systém)rozšíření možností studia v distanční formě vzdělávání (e–learningový systém) vytvoření a ověření modulového uspořádání výuky stávajícího vzdělávacího programu a kreditního systému hodnocenívytvoření a ověření modulového uspořádání výuky stávajícího vzdělávacího programu a kreditního systému hodnocení

3 Klíčové aktivity Modulová výuka a kreditní systémModulová výuka a kreditní systém E – learningový vzdělávací portálE – learningový vzdělávací portál Odborné exkurze a praxe studentů VOŠ – ČROdborné exkurze a praxe studentů VOŠ – ČR Odborné stáže studentů v zahraničíOdborné stáže studentů v zahraničí

4 Modulová výuka a Modulová výuka a kreditní systém kreditní systém

5 Hlavní aktivity: 1)vytvoření a následné ověření možností fungování kredit. systému v podmínkách VOŠ a jeho využitelnost při přechodu na VŠ s lesnickým zaměřením 2) vytvoření vzdělávacích modulů

6 Kreditní systém ECTS Kredity jsou „jednotky“ vyjadřující význam daného předmětu pro studijní obor a míru zátěže studenta v daném předmětu.Kredity jsou „jednotky“ vyjadřující význam daného předmětu pro studijní obor a míru zátěže studenta v daném předmětu. Každý předmět, resp. studijní modul je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Tyto kredity student získá absolvováním předmětu, tj. splněním všech podmínek, které jsou předepsány pro ukončení předmětuKaždý předmět, resp. studijní modul je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Tyto kredity student získá absolvováním předmětu, tj. splněním všech podmínek, které jsou předepsány pro ukončení předmětu

7 Standardní tempo studia je 30 kreditů za semestr, min. 20 kreditů a maximálně 40 kreditů za semestr. Získáním daného počtu kreditů je podmíněn zápis do dalšího studijního roku a úspěšné ukončení studia.Standardní tempo studia je 30 kreditů za semestr, min. 20 kreditů a maximálně 40 kreditů za semestr. Získáním daného počtu kreditů je podmíněn zápis do dalšího studijního roku a úspěšné ukončení studia. Podmínkou úspěšného ukončení studia je získání předepsaného počtu kreditů v předepsané skladbě a složení předepsaných zkoušek do doby dané max. možnou délkou studia.Podmínkou úspěšného ukončení studia je získání předepsaného počtu kreditů v předepsané skladbě a složení předepsaných zkoušek do doby dané max. možnou délkou studia.

8 Rozdělení předmětů studijního plánu: –Povinné předměty – jsou takové předměty, které student daného oboru musí absolvovat. S výjimkou 1. semestru, v němž je skladba předmětů předepsána, může volit dobu jejich absolvování. Je však povinen respektovat předepsaná omezení –Povinně volitelné předměty – jsou seskupeny do bloků. Z každého bloku, který je studijním programem oboru předepsán, student povinně volí předměty tak, aby jejich absolvováním získal předepsaný minimální počet kreditů z daného bloku. Touto volbou se odborně profiluje..

9 -Výběrové předměty – jsou to předměty, které škola nabízí studentovi a které může zvolit podle svého zájmu Souhrnná kreditní hodnota povinných a povinně volitelných předmětů je nižší než hodnota, která je nutnou podmínkou pro absolvování studia. Zbývající počet kreditů student získá absolvováním výběrových předmětů. Souhrnná kreditní hodnota povinných a povinně volitelných předmětů je nižší než hodnota, která je nutnou podmínkou pro absolvování studia. Zbývající počet kreditů student získá absolvováním výběrových předmětů.

10 Hodnocení studia kredity jsou studentům uděleny za úspěšné absolvování předmětu (např. zápočet, zkouška).kredity jsou studentům uděleny za úspěšné absolvování předmětu (např. zápočet, zkouška). Protože počet kreditů hodnotí kvantitu, nikoliv kvalitu studentovy práce, je stále zachována klasifikace. Je – li předmět zakončen zkouškou, stačí pro jeho absolvování a získání kreditů známka „dobře“.Protože počet kreditů hodnotí kvantitu, nikoliv kvalitu studentovy práce, je stále zachována klasifikace. Je – li předmět zakončen zkouškou, stačí pro jeho absolvování a získání kreditů známka „dobře“.

11 Pětistupňová klasifikační stupnice Studenti, kteří uspěli, jsou rozděleni do 5 skupin (tříd) např. dle procentního pořadí:horních 10% známka A, dalších 25% známka B, dalších 30% známka C, dalších 25% známka D a dolních 10% známka EStudenti, kteří uspěli, jsou rozděleni do 5 skupin (tříd) např. dle procentního pořadí:horních 10% známka A, dalších 25% známka B, dalších 30% známka C, dalších 25% známka D a dolních 10% známka E Studenti, kteří neuspěli mají známku FStudenti, kteří neuspěli mají známku F

12 ECTS Název klasifikační třídy kód třídy numerická hodnota A výborně 1 1,0 A výborně 1 1,0 B velmi dobře plus +2 1,5 B velmi dobře plus +2 1,5 C velmi dobře 2 2.0 C velmi dobře 2 2.0 D dobře plus +3 2.5 D dobře plus +3 2.5 E dobře 3 3,0 E dobře 3 3,0 F nevyhověl 4 4,0 F nevyhověl 4 4,0

13 Výhody a nevýhody kreditního systému z pohledu studenta Kreditní systém přináší studentovi řadu výhod, (zejména možnost vytváření osobního studijního plánu a možnost přerušování studia), zároveň však na něj klade v určitém smyslu vyšší nároky. Student nese plnou zodpovědnost za každé své rozhodnutí, za každou svou volbu. Neřídí-li se doporučeným standardním studijním (vzdělávacím) programem, může si být vědom určitých rizik na větších školách se složitější organizací studia. Kreditní systém přináší studentovi řadu výhod, (zejména možnost vytváření osobního studijního plánu a možnost přerušování studia), zároveň však na něj klade v určitém smyslu vyšší nároky. Student nese plnou zodpovědnost za každé své rozhodnutí, za každou svou volbu. Neřídí-li se doporučeným standardním studijním (vzdělávacím) programem, může si být vědom určitých rizik na větších školách se složitější organizací studia.

14 Nemá zajištěn rozvrh. Výuka jím zvolených předmětů může probíhat ve stejné době.Nemá zajištěn rozvrh. Výuka jím zvolených předmětů může probíhat ve stejné době. Musí mnohem více než dosud promýšlet dopředu další program svého studia, neboť nevhodnou volbou by si mohl zkomplikovat nebo zcela zablokovat možnost dalšího postupu (může např. získat stanovený počet kreditů, ale nesplnit podmínky pro absolutorium).Musí mnohem více než dosud promýšlet dopředu další program svého studia, neboť nevhodnou volbou by si mohl zkomplikovat nebo zcela zablokovat možnost dalšího postupu (může např. získat stanovený počet kreditů, ale nesplnit podmínky pro absolutorium).

15 Má možnost regulovat si sám rychlost plnění podmínek studia, ale při překročení přesně vymezených hranic je mu bez jakéhokoliv předchozího varování studium ukončeno pro neprospěch. Důvodem pro takové ukončení je např.:Má možnost regulovat si sám rychlost plnění podmínek studia, ale při překročení přesně vymezených hranic je mu bez jakéhokoliv předchozího varování studium ukončeno pro neprospěch. Důvodem pro takové ukončení je např.: –nesplnění podmínek stanovených pro 1. semestr (období), –získání méně než 40 kreditů za první rok studia, –získání méně než 80 kreditů za 4 po sobě jdoucí semestry, tedy méně než v průměru 20 kreditů za semestr (období),

16 Vzdělávací moduly 1)Sylabus (vzdělávací program na každý semestr jeden) – viz tabulka - požadavky na studenta pro splnění zápočtu - požadavky na studenta pro splnění zápočtu - osnova předmětu - osnova předmětu - studijní literatura ( min. 10 odkazů) - studijní literatura ( min. 10 odkazů) - studijní pomůcky - studijní pomůcky

17 2) Materiály pro výuku 2) Materiály pro výuku - soubor testových otázek - soubor testových otázek - pracovní listy pro cvičení - pracovní listy pro cvičení - protokoly - protokoly - prezentace z výuky - prezentace z výuky - studijní materiály - studijní materiály Pozor na autorská práva!!! Pozor na autorská práva!!!

18 Doplňkové aktivity: 4 učební skripta pro výuku nově vytvořených vzděl.. modulů s témat. zaměřením na PES, TĚŽ, LEB, MYS4 učební skripta pro výuku nově vytvořených vzděl.. modulů s témat. zaměřením na PES, TĚŽ, LEB, MYS ( tištěná verze) ( tištěná verze) 1 odborný slovník se dvěma jazykovými mutacemi: česko – anglická a česko – německá ) se zaměřením na lesnictví, dendrologii a myslivost (tištěná i elektronická verze )1 odborný slovník se dvěma jazykovými mutacemi: česko – anglická a česko – německá ) se zaměřením na lesnictví, dendrologii a myslivost (tištěná i elektronická verze )

19 pořízení pomůcek pro zajištění výuky nově vytvořených vzdělávacích modulů:pořízení pomůcek pro zajištění výuky nově vytvořených vzdělávacích modulů: 5 x pily s různým výkonem na odlišné použití v lesním provozu, meteorologická stanice, digitální teodolit, pH metr, klíče k určování věku lesní zvěře, SW pro geografické informační systémy5 x pily s různým výkonem na odlišné použití v lesním provozu, meteorologická stanice, digitální teodolit, pH metr, klíče k určování věku lesní zvěře, SW pro geografické informační systémy

20 Skripta Rozsah: 150 stran textu + přílohy LEB - Hp + Pol MYS – Bl + K TĚŽ - Bí + Čp + Sk PES - Bu + Hr + Kv

21 Slovníky Rozsah: 2 000 hesel + odborné texty Zaměření: lesnictví, myslivost, dendrologie Forma: výkladový slovník + abecední slovník všech použitých slovíček všech použitých slovíček

22 E – learningový E – learningový vzdělávací portál vzdělávací portál

23 Hlavní aktivity: –vytvoření a provoz e – learningového systému pro podporu denní a distanční formy studia (využití bezplatného e-learning. systému Moodle) –vytvoření interaktivních studijních materiálů – 30 x s možností využití i pro dálkové studium

24 Hlavní aktivity: –pořízení a využívání notebooků pro výuku –pořízení a využívání grafického softwaru a digitálního fotoaparátu

25 Odborné exkurze a praxe studentů VOŠ – ČR

26 Hlavní aktivity: 1) týdenní odborné exkurze pro 1. a 2. ročník VOŠ 1. ročník - součást vzdělávacího modulu Ekologie1. ročník - součást vzdělávacího modulu Ekologie lesa lesa 2. ročník - součást vzdělávacího modulu PES a TĚŽ2. ročník - součást vzdělávacího modulu PES a TĚŽ v rámci projektu realizace 2x každý ročník v letním semestru

27 2)odborné praxe pro 3. ročník VOŠ 16 týdenní odborná praxe řízená odborníky z praxe, organizovaná v úzké spolupráci s profesním sektorem 16 týdenní odborná praxe řízená odborníky z praxe, organizovaná v úzké spolupráci s profesním sektorem ( NP Šumava, LM Písku, VLS Horní Planá) ( NP Šumava, LM Písku, VLS Horní Planá) v rámci projektu realizace 2 x v letním semestru únor až květen ) v rámci projektu realizace 2 x v letním semestru únor až květen ) výstupem z exkurzí a praxí bude zpráva a průběhu exkurze, praxe a deník praxe výstupem z exkurzí a praxí bude zpráva a průběhu exkurze, praxe a deník praxe

28 Doplňkové aktivity: –semináře se zástupci podniků, zapojených do systému odborných praxí –seznámení s požadavky zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti studentů a jejich zapracování do vzdělávacích programů

29 Odborné stáže studentů v zahraničí

30 Hlavní aktivity: Pilotní individuální stáže studentů do FinskaPilotní individuální stáže studentů do Finska –zaměření na profesní praxe, poznávání praxe v zahraničí –spolupráce s partnerskými školami ve Finsku –stáže se zúčastní 2 studenti ročně v letních měsících –výstupem bude zpráva o průběhu stáže, včetně návrhů na inovaci výuky z hlediska požadavků praxe

31 Harmonogram klíčových aktivit

32 Harmonogram plnění: 1)Konec února - garanti skript zvolí případné spoluautory, - garanti skript zvolí případné spoluautory, rozdělení kapitol, hodin určených k rozdělení kapitol, hodin určených k vypracování (celkem 150 hodin) vypracování (celkem 150 hodin) - návrh výběrových předmětů - návrh výběrových předmětů

33 2) Konec března 2) Konec března - sylabus - sylabus - kostra studijních materiálů - kostra studijních materiálů 3) Konec května 3) Konec května - nástin slovníků - nástin slovníků

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Škola + praxe = úspěch na trhu práce. Cíle projektu zkvalitnění vzdělávání na VOŠL a SLŠ Písekzkvalitnění vzdělávání na VOŠL a SLŠ Písek zkvalitnění spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google