Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPRÁVA BEZPEČNOSTI STÁTU Veřejná správa. Základní složky správy bezpečnosti státu  Správa policie  Správa obrany státu  Zpravodajské služby  Další.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPRÁVA BEZPEČNOSTI STÁTU Veřejná správa. Základní složky správy bezpečnosti státu  Správa policie  Správa obrany státu  Zpravodajské služby  Další."— Transkript prezentace:

1 SPRÁVA BEZPEČNOSTI STÁTU Veřejná správa

2 Základní složky správy bezpečnosti státu  Správa policie  Správa obrany státu  Zpravodajské služby  Další složky bezpečnostní správy (justiční, ochrana přírody, ochrana bezpečnosti práce, atp.)

3 Správa policie – úvod  V současné době se pojem správa policie zužuje na státní správu na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti, tedy zejména na ochranu státu před nejrůznějšími poruchami a ohrožením.  Policie ČR  Městská(é) policie

4 Správa obrany státu – úvod  Armáda České republiky  Vojenská policie  Účast v mezinárodních vojenských paktech

5 Zpravodajské služby  Civilní:  Bezpečnostní informační služba,  Úřad pro zahraniční styky a informace,  Vojenské  Vojenské zpravodajství

6 Správa soudnictví - úvod  Zajišťování ochrany pořádku a bezpečnosti při výkonu a správě soudnictví  Vězeňská stráž  Justiční stráž

7 Další správy bezpečnosti státu  ochrana přírody – stráž přírody, myslivecká stráž, lesní stráž, rybářská stráž,  ochrana bezpečnosti práce – Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce,  požární ochrana – Hasičský záchranný sbor, sbory dobrovolných hasičů, požární hlídky aj.,  ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost

8 Policejní správa  Policejní správa jako její užší součást představuje činnost policejních orgánů, jimž zákon ukládá především úkoly ochrany ve věcech bezpečnosti a veřejného pořádku, ale i plnění úkolů v jiných specializovaných oblastech.  Charakteristické pro policejní správu je kvantitativní podíl a intenzita donucovací činnosti, která je pro realizaci stanovených úkolů běžně používána, za předpokladu dodržení požadavku subsidiarity.  Rozhodující slovo na poli bezpečnostní – policejní správy má vláda Českérepubliky, která je vrcholným orgánem výkonné moci, jakož i nejvyšším a ústředním subjektem bezpečnostní správy. Vláda je odpovědná za zajišťování bezpečnosti ČR a za řízení a funkčnost celého bezpečnostního systému. Ze své činnosti se odpovídá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

9 Systém řízení policejní správy - principy  Systém policejní správy a organizační vztahy v jsou přísně hierarchické.  Blíží se, ne-li přímo vychází z vojenského uspořádání vnitřní organizace, uspořádání a vztahů uvnitř systému.  Jedná se o ozbrojeným bezpečnostní sbore, který má hlavní slovo na poli vnitřní bezpečnosti a pořádku,  Specifických organizačních principy  vertikální vztahy nadřízenosti a podřízenosti  principy centralizace,  dekoncentrace (Policie ČR) i koncentrace (Ministerstvo vnitra),  systém územní (Policie ČR) i resortní (Ministerstvo vnitra),  systém jmenovací  monokratického rozhodování  správně právní odpovědnost disciplinární.

10 Úkoly Policie ČR  Ochránit bezpečnost osob a majetku  Spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku  Vést boj proti terorismu  Odhalovat trestné činy, zjišťovat pachatele a realizovat opatření  Zajišťovat ochranu státních hranic  Zajišťovat ochranu ústavních činitelů a zastupitelských úřadů  Dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu (včetně kontroly vozidel a dokladů)  Vyhlašovat celostátní pátrání  Zadržovat děti a mladistvé na útěku ze zařízení ústavní nebo ochranné výchovy  Plnit úkoly státní správy

11 Organizační struktura  Policejní prezidium (policejní prezident)  Útvary s celostátní působností  Útvary se regionální působností  Cizinecká policie  Letecká služby ČR  Služba pořádkové policie  Služba kriminální policie  Mezinárodní složky (Interpol, Europol, policejní mise)

12 Policista ČR  Je ve služebním poměru a realizuje úkoly prováděním služebních zákroků a úkonů.  V souladu se zákonem:  Dbá cti, vážnosti a důstojnosti osob, i své vlastní  Dbá, aby v důsledku jeho činnosti nevznikla bezdůvodná újma  Provádí služební zákroky a jako jediný smí použít výzvu: „Jménem zákona“  Prokazuje se služebním stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie

13 Oprávnění policisty  Vyžadovat vysvětlení a požadovat prokázání totožnosti  Zajistit osobu v policejní cele až na 24 hodin, v případě cizinců na 48 hodin  Agresivní osobu omezit v pohybu připoutáním k vhodnému předmětu  Odebrat zbraň  Provést prohlídku dopravního prostředku  Zakázat vstup na určité místo  V odůvodněných případech otevřít byt nebo jiné prostory  Použít donucovací prostředky  Užít v souladu se zákonem zbraň

14 Povolání policisty  Policista musí splňovat následující kritéria:  Občanství ČR  Starší 18 let  Bezúhonnost  Střední vzdělání s maturitou  Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost  Nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí  Nevykonává živnostenskou činnost (nepodniká)  Není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob

15 Ukončení služebního poměru  Ze závažných důvodů, které nedovolují další setrvání ve služebním poměru  Ze zdravotních důvodů  Uplynutím doby (úvodní zkušební doby)  Dovršením věku 65 let  Propuštěním na vlastní žádost  Z důvodu spáchání úmyslného nebo nedbalostního trestného činu  Uložením kázeňského trestu odnětí služební hodnosti  Úmrtním policisty nebo prohlášením za mrtvého

16 Hodnosti Policie ČR Služební hodnostHodnostní označení ReferentRotný Vrchní referentStrážmistr AsistentNadstrážmistr Vrchní asistentPodpraporčík InspektorPraporčík, nadpraporčík KomisařPoručík, nadporučík Vrchní komisařKapitán, major RadaPodplukovník, plukovník Vrchní státní radaPlukovník Vedoucí organizační strukturyBrigádní generál Ředitel, náměstekGenerálmajor Policejní prezidentGenerálporučík

17 Obecní policie – strážníci  Jsou při plnění úkolů obecní policie oprávněni:  Požadovat vysvětlení  Požadovat prokázání totožnosti  Předvést osobu  Odebrat zbraň  Zakázat vstup na určená místa  Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor  Odejmout věc  Použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla  Vstoupit do živnostenských provozoven  Zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech  Měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích

18 Obecní strážník má právo  Kontrolovat docházku žáků do školy  Používat donucovací prostředky k ochraně bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní a majetku  Zabránit výtržnosti, nebo jinému závažnému jednání je-li ohrožen veřejný pořádek  Požadovat údaje, které přispějí k objasnění deliktu

19 Ve smysl zákona používá strážník donucovací prostředky  Hmaty a chvaty sebeobrany  Slzotvorné prostředky  Pouta a prostředky dočasně znehybňující, zneschopňující, psa  Zbraň a varovný výstřel (jen za podmínek nutné obrany nebo krajní nouze, aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže zadržet jiným způsobem

20 Shrnutí Ministerstvo vnitra ČR Policejní prezident Policejní prezidium Útvary s působností na celém území ČRÚtvary s územně vymezeno působností Služby policie ČR Mezinárodní spolupráce PČR Služební poměr policisty VznikZařazeníHodnoceníPostupSkončení Policista ČR ZákrokyOprávněníHodnostVýzbroj Zastupitelstvo obce Obecní – městská policie

21 Správa obrany státu - orgány  Prezident republiky  Parlament České republiky  Vláda České republiky  Bezpečnostní rada státu  Ministerstvo obrany České republiky

22 Ministerstvo obrany jak správní instituce  Zabezpečování obrany ČR  Správa vojenských újezdů  Řízení Armády ČR

23 Ministerstvo obrany  Generální štáb  Vojenský úřad sociálního zabezpečení  Vojenský lesní úřad  Vojenský vlečkový úřad  Vojenské ubytovací zařízení  Úřad pro standardizaci, kategorizaci a státní ověřování jakosti  Armádní sportovní centrum Dukla  Úřad státního odborného dozoru  Vojenský historický ústav  Vojenské školy  Organizace vojenských veteránů

24 Pro zabezpečení obrany MO ČR  Podílí se na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu  Navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě ČR, Radě obrany státu a prezidenta ČR  Koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně  Řídí Vojenské zpravodajství  Zajišťuje nedotknutelnost vzdušného prostoru ČR  Organizuje a provádí opatření k mobilizaci, vede evidence občanů podléhající branné povinnosti  Povolává občany ČR k plnění branné povinnosti  Organizuje součinnost s armádami jiných států v rámci nadnárodních struktur  Vykonává státní dozor nad radiační ochrannou ve vojenských objektech

25 Úřady územní samosprávy  Se podílejí na evakuaci obyvatel  V případě ohrožení rozhodují o prostředcích pro účely zajištění obrany  Vydávají povolávací příkazy  Evidují osoby podléhající branné povinnosti

26 Armáda ČR  Hlavním úkolem je zabezpečovat obranu území státu s využitím možnosti kolektivní obrany NATO  Brání svobodu, suverenitu, celistvost a nezávislost území ČR, životy a zdraví občanů, majetkové hodnoty, vnitřní pořádek a vnější bezpečnost stát  Platí ze monokratické rozhodování a hierarchické řízení  Armáda se skládá z cca 25.000 profesionálních vojáků a 13.000 civilních zaměstnanců

27 Organizační složky AČR  Generální štáb AČR  Vojenský vikariát AČR  Ozbrojené síly  Vojenské útvary  Vojenské odbornosti  Vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary  Vojenské hodnosti  Vojenské mise  Vojenská policie  Vojenská kancelář  Hradní stráž

28 Profesionální voják  Služební poměr  Bezúhonnost  Občanství ČR  Na vlastní žádost  Zletilost

29 Správa zpravodajských služeb  Státní správa bezpečnosti státu a zpravodajských služeb působí na základě následující legislativy:  ústavní zákony  zákon o zpravodajských službách,  o bezpečnostní informační službě,  o ochraně utajovaných informací,  o bezpečnostní způsobilosti,  o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

30 Zpravodajské služby slouží  K zajištění ochrany a obrany státu  K ochraně ekonomických zájmů  K zajištění bezpečnosti státu

31 Správa bezpečnostních služeb  Vláda ČR  Bezpečnostní rada státu ČR  Národní bezpečnostní úřad

32 Národní bezpečností úřad (NBÚ)  Vykonává státní správu v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečností způsobilosti  Má sídlo v Praze  V čele stojí ředitel, který je jmenován vládou na návrh ministra vnitra  Ředitel musí mít osvědčení pro přístup k utajovaným informacím ve stupni “přísně tajné“

33 NBÚ  Rozhoduje o vydání či zrušení osvědčení o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo podnikatele  Plné úkoly v ochraně utajovaných informací  Povoluje poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku  Vede ústřední registr  Provádí státní dozor v oblasti bezpečnosti státu  Provádí certifikaci technických prostředků, informačních systému, kryptografického prostředk a pracoviště

34 Ověřování bezpečností způsobilosti  Je prováděna u fyzických osob, které budou vykonávat činnost, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu ČR  „Citlivou činnost“ může vykonávat pouze osoba bezpečnostně způsobilá, která je držitelem platného dokladu nebo osvědčení  Žadatel podává žádost o prověrku sám  Pokud neuspěje má právo se odvolat k řediteli NBÚ  Pokud i v tomto případě neuspěje, má právo soudního přezkumu

35 Bezpečnostní prověrka dle stupně utajení  Přísně tajný (lhůta 1 rok)  Tajný (lhůta 9 měsíců)  Důvěrný (lhůta 3 měsíce)  Vyhrazený (oznámení)

36 Zpravodajský systém ČR  Zpravodajské služby provádí sběr, vyhodnocování a předávání informací. Instituce zpravodajské služby úkoluje, koordinuje a kontrole vláda ČR  Jedná se o:  Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) – civilní rozvědka  Bezpečností informační služba (BIS) – civilní kontrarozvědka  Vojenské zpravodajství (VZ – vojenská rozvědka + kontrarozvědka)

37 Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIPS)  Zřízena k 1.1. 2012  Sídlí v Praze  Je samostatným ozbrojeným bezpečnostním sborem, v jejímž čele stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády. Z výkonu své funkce je ředitel inspekce odpovědný předsedovi vlády.  Na příslušníky inspekce se vztahuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 361/2003 Sb.  Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami.

38 Smysl existence GIBS  Hlavním předmětem činnosti je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů.  Inspekce také provádí zkoušku spolehlivosti vůči protiprávnímu jednání uvedených příslušníků a zaměstnanců. Navrhuje proti takové činnosti opatření a vydává metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.  U samotných příslušníků a zaměstnanců inspekce, vede fázi před zahájením trestního stíhání vnitřní oddělení inspekce, fázi vyšetřování počínaje zahájením trestního stíhání vede státní zástupce.

39 Činnosti GIBS  Vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je:  příslušník Policie České republiky  celník  příslušník Vězeňské služby České republiky  příslušník inspekce  zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Policii České republiky  zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v inspekci.

40 Činnosti GIBS  Vyšetřovat trestný čin:  příslušníka Policie České republiky  celníka  příslušníka Vězeňské služby České republiky  zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky.  Vyšetřovat trestný čin, který byl spáchán v souvislosti s plněním pracovních úkolů:  zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě ČR  zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce ve Vězeňské službě ČR.

41 Činnost GIBS  Zkouška spolehlivosti znamená, že zkoušená osoba je vystavena uměle situaci, kterou je povinna řešit v rámci výkonu služby nebo zaměstnání, a se kterou se běžně setkává a posuzuje se, zda byl její postup v souladu se zákonem. Účelem této zkoušky je předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání příslušníků bezpečnostních sborů.  Provádět zkoušku spolehlivosti u:  příslušníků Policie České republiky  celníků  příslušníků Vězeňské služby České republiky  příslušníků inspekce  zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky  zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Celní správě ČR  zaměstnance České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě ČR.

42 Znak GIBS

43  Na bílém nebo stříbrném gotickém štítě, posetém modrým pravoúhlým labyrintem, je položen ostříž v letu v přirozené barvě.  Labyrint symbolizuje komplikovanost vyšetřování.  Ostříž zosobňuje rychlost, přesnost a účinnost. Vidí vše přesně, jasně a zasahuje, kde je třeba.  Bílo-modrá kombinace barev štítu symbolizuje čistotu a chlad. Chlad ve smyslu osobní nezúčastněnosti a spravedlnosti.


Stáhnout ppt "SPRÁVA BEZPEČNOSTI STÁTU Veřejná správa. Základní složky správy bezpečnosti státu  Správa policie  Správa obrany státu  Zpravodajské služby  Další."

Podobné prezentace


Reklamy Google