Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční konference ROP JZ Informace o ITI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční konference ROP JZ Informace o ITI"— Transkript prezentace:

1 Výroční konference ROP JZ Informace o ITI
Erich Beneš České Budějovice – Clarion Congress Hotel, sál Rožmberk, Pražská třída 14

2 Co je ITI Integrovaná územní investice (dále jen "ITI") představuje realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Počet těchto ITI je v ČR vymezen počtem metropolitních oblastí definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR : pražská-středočeská brněnská ostravská plzeňská hradecko-pardubická ústecko-chomutovská aglomerace olomoucká

3 Co není ITI Komplexní rozvojový program pro město Plzeň ani pro PK
Seznam všech dotovaných projektů v programovém období 2014 – 2020 pro Plzeň a související metropolitní oblast Konkurenční nástroj pro čerpání v regionu Nástroj jen města Plzně

4 Vymezení Plzeňské aglomerace
Pro účely realizace ITI byla vymezena plzeňská metropolitní oblast prostřednictvím multikriteriální analýzy indikátorů s vysokou prostorovou validitou. Vymezení je v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR Ukazatel Období Plzeňský kraj Plzeňská metropolitní oblast Podíl metropolitní oblasti na kraj v % Rozloha km2 7 561 1 383 18,3% Počet obcí 501 118 23,6% Počet obyvatel 54,1% Počet podnikatelských subjektů 86 771 59,3% Počet pracovních míst 64,8%

5 Vymezení Plzeňské aglomerace

6 Informace o stavu zpracování programového dokumentu ITI
Logika integrace a synergie Projednání s územními partnery Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, Strategie Plzeňské aglomerace se projednává v širokém kruhu partnerů působících na území Plzeňské aglomerace. Jedná se především o nositele Strategie, kterým je Statutární město Plzeň /Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. Hlavními partnery jsou Plzeňský kraj, Západočeská univerzita. Při zpracováni je přizváno dalších 150 partnerů (Lékařská fakulta UK, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí Plzeňského kraje, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s., BIC, Techmania Science Center o. p. s., platforma podniků a organizací spolupracujících v rámci RIS3 a další). Spolupracující partneři budou nadále přibývat při zpřesňování cílů a vlastní Strategie.

7 Informace o stavu zpracování programového dokumentu ITI
Logika integrace a synergie Provázání jednotlivých OP a PO/SC Integrace záměrů je podpořena provázáním aktivit z různých OP a PO/SC. Právě tato provázanost dokáže realizovat záměry s vyšší přidanou hodnotou než by měly jednotlivé projekty a přispěje lépe k naplňování cílů Strategie i k naplňování cílů OP.

8 Informace o stavu zpracování programového dokumentu ITI
Logika integrace a synergie Vytvoření specifických a dodatečných indikátorů Strategie Naplnění indikátorů jednotlivých OP je v rámci realizace jednotlivých projektů a aktivit samozřejmostí. Po realizaci jednotlivých aktivit naplánovaných a schválených v rámci Strategie bude ale možné naplnit ještě další specifické indikátory, kde budou konkrétně definovány dopady na území aglomerace. Tento záměr multiplikovat dopady intervencí je plně v souladu s politikou EU a strategií EU 2020.

9 Vize Plzeňská metropolitní oblast – silný konkurenceschopný region
Globální cíl: Rozvoj konkurenceschopnosti plzeňské metropolitní oblasti prostřednictvím spolupráce výzkumných organizací včetně univerzit s podnikatelskou praxí, rozvoje lidských zdrojů především v technických oblastech a oborech s vysokou přidanou hodnotou, migrace perspektivní pracovní síly s vysokou kvalifikací a zvýšení celkové atraktivity plzeňské metropolitní oblasti pro život.

10 Strategické cíle: Plzeňská metropolitní oblast – Evropské centrum techniky zaměření na techniku je vzhledem k tradičním technickým odvětvím a vhodným podmínkám pro její rozvoj hlavním potenciálem rozvoje plzeňské metropolitní oblasti Plzeňská metropolitní oblast – Region bez rizik a bariér tento strategický cíl podporuje a podmiňuje první strategický cíl. Aby se plzeňská metropolitní oblast mohla stát Evropským centrem techniky, je třeba zde získat, vychovat a udržet odborníky v technických oborech. Proto je nutné zatraktivnění plzeňské metropolitní oblasti. K tomu největší mírou přispěje eliminace bariér a rizik

11 Informace o stavu zpracování programového dokumentu ITI Strom Problémů

12 Prioritní oblasti Strategický cíl „Plzeňská metropolitní oblast – Evropské centrum techniky“ synergicky naplňují tyto prioritní oblasti: PO1: Aplikovaný výzkum a technické obory Rozvoj aplikovaného výzkumu, technických oborů a oborů s vysokou přidanou hodnotou je základním předpokladem pro naplnění strategického cíle „Plzeňská metropolitní oblast – Evropské centrum techniky“. Rozvoj této oblasti je zaručen synergií zvýšení přínosů výzkumu pro společnost a zvýšení zájmu žáků a studentů o technické a přírodovědné obory a provázání vzdělání s výzkumem, vývojem a praxí. Dojde tak k poskytnutí podmínek pro nalákání a působení odborníků z technických a přírodovědných oborů a zároveň zajištění dostatku kvalifikované pracovní síly v dlouhodobém horizontu pro udržitelný rozvoj této oblasti výchovou nových, budoucích odborníků PO2: Mobilita Mobilita podporuje kromě odbourávání dopravních bariér a zvýšení dostupnosti veškerých služeb a funkcí v rámci metropolitní oblasti také naplnění vize evropského centra techniky tím, že zpřístupňuje metropolitní oblast kvalifikované pracovní síle a zefektivňuje export a import důležitý pro rozvoj technických oborů.

13 Prioritní oblasti Strategický cíl „Plzeňská metropolitní oblast – Region bez bariér a rizik“ synergicky naplňují tyto 3 prioritní oblasti: PO3: Vzdělávání a zaměstnávání, sociální a zdravotní služby V této oblasti povede plnění specifických cílů k odstranění rizik a bariér v oblasti zaměstnávání zajištěním vyváženosti nabídky a poptávky kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly. V dlouhodobém měřítku podpoří tuto rovnováhu dosažení dobré dostupnosti a propustnosti vzdělávání, které zaručí poptávanou kvalifikovanou pracovní sílu uplatitelnou na trhu práce a zároveň zpřístupnění vzdělávání všem specifickým skupinám potenciálních žáků a studentů. Rozvoj sociálních a zdravotních služeb nezajistí pouze obecnou prospěšnost těchto služeb, ale povede k sociální inkluzi, eliminaci sociálně patologických jevů a tím i zatraktivnění celé metropolitní oblasti. Sociální inkluze je zároveň podpořena preventivním působením dostupnosti zaměstnání a vzdělání proti sociálnímu vyloučení. Pro efektivní plnění specifických cílů této oblasti je nutné, aby byla zajištěna dobrá dopravní dostupnost vzdělávání, zaměstnávání, sociálních a zdravotních služeb v rámci celé metropolitní oblasti. Z tohoto důvodu je nutné naplnit specifické cíle v PO2, obzvláště SC2.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

14 Prioritní oblasti Strategický cíl „Plzeňská metropolitní oblast – Region bez bariér a rizik“ synergicky naplňují tyto 3 prioritní oblasti: PO4: Technická infrastruktura a životní prostředí Nedostatečný stav a kapacita technické infrastruktury omezuje udržitelný rozvoj území a ohrožuje životní prostředí. Kromě nedostatečné dopravní infrastruktury řešené v PO2, je nejvíce limitující současný stav vodohospodářské infrastruktury, tedy systém zajišťování pitné vody a systém likvidace odpadu šetrný k životnímu prostředí. Odstranění určitých rizik v oblasti protipovodňových opatření je nutnou podmínkou pro rozšiřování páteřní sítě komunikací, tedy pro zlepšení dostupnosti metropolitní oblasti a jejího centra a tím i pro celou PO2: Mobilita. PO2: Mobilita Rozvoj a zefektivnění mobility povede k eliminaci rizik a bariér v dopravě. Bude zajištěna eliminace bariér a rizik v mobilitě a zároveň dobrá dostupnost plzeňské metropolitní oblasti a jejího centra, která podpoří eliminaci bariér v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a sociálních a zdravotních služeb zlepšením dostupnosti Plzně pro celou metropolitní oblast.

15 Informace o stavu zpracování programového dokumentu ITI

16 Finanční plán programového dokumentu ITI
ITI SC Operační program Specifický cíl Alokace v mil. Kč OPŽP celkem 1 500 SC: 4.1, 4.2 1.1 1 200 SC: 4.1 1.2 150 SC: 4.3 1.3 OPZ 100 SC: 3.2, 3.3 2.1 40 SC: 3.2 2.4 60 OPPIK 400 SC:1.1 2.2 SC:1.2 OPD 1 000 SC: 2.2 1.4 IROP 2 000 SC: 2.1 1500 SC: 3.3 2.3 50 SC: 3.1 OPVVV 1.1(IP 1) 500 SC: 1.1 1.2(IP 1) 350 SC: 1.2 2.5(IP 1) SC:3.1 3.1(IP 1) 20 SC: 1.2, 3.1 3.2(IP 2) 3.4(IP 2) 10 3.5(IP 2) 30 OPPha  0 Celkem 6 000

17 Informace o stavu zpracování programového dokumentu ITI

18 Spolupráce s ostatními partnery v regionu
Na základě usnesení vlády ČR ze dne č. 344 bylo Ministerstvu pro místní rozvoj (dále též „MMR“) uloženo, aby předložilo akční plán, jakým bude naplňována Strategie regionálního rozvoje ČR coby zásadní rozvojový dokument určující podobu regionální politiky ČR v daném období Akční plán realizace SRR 2014 – 2020 bude kromě aktivit na národní úrovni vycházet rovněž z Regionálních akčních plánů Na implementaci územní dimenze a naplňování akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR se podílí mimo jiné Regionální stálá konference RSK je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí včetně orgánů veřejné správy. RSK je založena a řízena na principu partnerství.

19 OP D OP IROP OP Z OP PIK OP VVV OP ŽP
Informace o stávajícím stavu vyjednávání a stavu přípravy Operačních programů OP D OP IROP OP Z OP PIK OP VVV OP ŽP

20 Implementační struktura IROP
Součástí implementační struktury IROP jsou: Řídicí orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zprostředkující subjekty: Centrum pro regionální rozvoj ČR, Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Nositelé integrovaných strategií pro integrované teritoriální investice Národní orgán pro koordinaci: Ministerstvo pro místní rozvoj Platební a certifikační orgán: Ministerstvo financí ČR Auditní orgán: Správce finančního nástroje bude vybrán podle postupů stanovených v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

21 Implementační struktura IROP

22 Realizační struktura IROP

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výroční konference ROP JZ Informace o ITI"

Podobné prezentace


Reklamy Google