Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veterinární farmakovigilance

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veterinární farmakovigilance"— Transkript prezentace:

1 Veterinární farmakovigilance
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

2 Co je farmacovigilance ?
pharmaco – týkající se léčiv vigilance – hlídání, obezřetnost …… Poměr přínosů : rizik (risk:benefit ratio) Bezpečnostní profil přípravku

3 Koncept bezpečnosti léčiv
Každé léčivo (léčivý přípravek) s sebou nese určité riziko Bezpečnostní profil přípravků se vyvíjí po celou dobu, kdy je přípravek v praxi (neznámé interakce, používání v neprověřených indikacích – off label, vznik rezistence, používání u rizikových skupin – věk, onemocnění, genotyp…..)

4 léčebná hladina/dávka toxická hladina/dávka
Jednotlivá léčiva mají různý profil bezpečnosti/účinnosti: účinná látka léčebná hladina/dávka toxická hladina/dávka aminofylin μmol/l > 110 μmol/l digoxin 1 – 1.9 nmol/l > 3.2 nmol/l gentamicin 2 – 8 μmol/l 4 – 8 μmol/l ivermektin 0.2 mg/kg eq- 10x vyšší bo – 30x vyšší fenbendazol 5 – 50 mg/kg 100x vyšší (10gm/kg – lab.)

5 Oblasti zahrnované do veterinární farmakovigilance
nežádoucí účinky léčiv Účinek, který je škodlivý a nezamýšlený a který se objevuje při dávkách běžně používaných u zvířat za účelem prevence, diagnostiky nebo léčby onemocnění nebo ovlivnění fyziologických funkcí. (př. vomitus, apatie, třes, průjem, reakce v místě podání …….) závažné nežádoucí účinky léčiv Nežádoucí účinek, jehož východiskem je smrt, ohrožuje život, má za následek výrazné ohrožení nebo poškození zdraví, je vrozenou anomálií či vrozenou vadou, nebo který má za následek trvalé důsledky nebo prodloužení příznaků u léčených zvířat.

6 Oblasti zahrnované do veterinární farmakovigilance (pokrač.)
nežádoucí účinky veterinárních léčiv u člověka Účinek, který je škodlivý a nezamýšlený a který se objeví u člověka po jeho vystavení veterinárnímu léčivu. (př. kožní vyrážka po styku s VLP, respiratorní obtíže po nadýchání se VLP, náhodná injekční aplikace VLP člověku ….) neočekávané nežádoucí účinky léčiv Nežádoucí účinek, jehož povaha, závažnost nebo východisko nejsou v souladu se souhrnem údajů o přípravku. (př. výskyt „blue eye“ u vakcinovaných psů proti inf. hepatitidě u vakcín obsahujících CAV1, výskyt sarkomů u koček v místě aplikace vakcín….)

7 Oblasti zahrnované do veterinární farmakovigilance (pokrač.)
překročení MRL v potravinách (nedostatečná OL) (nejčastěji mléko – diagnostické metody, jinak: nedostatky ve výrobě, formulaci léčiv ……) nedostatečná účinnost léčiv (nejčastěji vakcíny – změny v atg. struktuře patogenů- chřipka, objevení se nového kmene, antibiotika, antiparazitika - nástup rezistence)

8 Oblasti zahrnované do veterinární farmakovigilance (pokrač.)
nepříznivý vliv léčiv na životní prostředí (nejčastěji insekticidy, endektocidy – otravy vodních toků, včelstev) off label používání Používání veterinárního léčivého přípravku, které není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, včetně nesprávného použití nebo závažného zneužití přípravku. (endektocidy – zvýšená citlivost některých plemen psů – colie, sheltie apod., zvýšená citlivost želv, nesteroidní antiflogistika – kys. acetylosalicylová– zvýšená citlivost u koček )

9 Jak se dostane veterinární léčivý přípravek k veterinárnímu lékaři ?
Průmysl výrobce (-i) (kontrolní lab.) žadatel (držitel registrace) Žádost o registraci + registrační dokumentace Registrační agentura

10 Jak se dostane veterinární léčivý přípravek k veterinárnímu lékaři
Jak se dostane veterinární léčivý přípravek k veterinárnímu lékaři ?(pokrač.) Registrační agentura posouzení žádosti (registrační dokumentace) přijetí rozhodnutí Agentura vydá rozhodnutí o registraci, pokud na základě odborného posouzení dojde k závěru, že přínosy léčivého přípravku převažují nad riziky kladné rozhodnutí (registrace) – možnost uvádění přípravku na trh

11 Kdo posuzuje rizika spojená s VLP ?
1. před zaregistrováním VLP žadatel (držitel) – příprava registrační dokumentace registrační agentura – odborné posouzení předložené žádosti a registrační dokumentace 2. po zaregistrování VLP držitel – sběr a hodnocení nových informací o VLP agentura – hodnocení veškerých dostupných informací o VLP veterinární lékař – hodnocení informací o VLP v každém jednotlivém případě – SPC, příbalová informace, údaje na obalu, údaje v odborné literatuře (včetně off label) jiní uživatelé (chovatelé) – hodnocení VLP s ohledem na svůj prospěch – údaje na obalu, příbalová informace, vlastní zkušenost apod……

12 Kdo se účastní na veterinární farmakovigilanci a jaká je jeho odpovědnost ?
1. před zaregistrováním veterinárního léčivého přípravku držitel příprava registrační dokumentace řádné provedení zkoušek a hodnocení předložení pravdivých a vědecky podložených údajů v rámci předložení žádosti o registraci návrh na označení přípravku a příbalovou informaci odrážející všechna identifikovaná rizika registrační agentura odborné posouzení předložené registrační dokumentace dle platných právních předpisů posouzení, zda návrh na označení VLP a příbalovou informaci je dostatečný pro správné používání VLP

13 Kdo se účastní na veterinární farmakovigilanci a jaká je jeho odpovědnost ? (pokrač.)
2. po zaregistrování veterinárního léčivého přípravku držitel ustanovení systému pro sběr a vyhodnocování informací o nežádoucích účincích VLP ve všech zemích, kde je přípravek uváděn na trh, včetně ustanovení kvalifikované osoby předávání zpráv/hlášení agenturám doplňování informací o VLP s ohledem na výskyt nových informací o VLP (změna údajů o přípravku, registrační dokumentace) provádění doplňkových studií prokazujících bezpečnost VLP přijímání dalších opatření k omezení nepříznivého působení VLP (např. stažení z trhu, akutní bezpečnostní opatření …….) činit motivační opatření pro hlášení NÚ, včetně úhrady laboratorních/postmortálních vyšetření apod. povinnosti - plynou z právních předpisů

14 Kdo se účastní na veterinární farmakovigilanci a jaká je jeho odpovědnost ? (pokrač.)
2. po zaregistrování veterinárního léčivého přípravku agentura ustanovení systému pro sběr a vyhodnocování informací o nežádoucích účincích VLP, které získává od držitelů, veterinárních lékařů, osob, které používají VLP a z dalších zdrojů (odborná literatura, lékárníci, náhodní pozorovatelé, zpracovatelský průmysl…..) předávání zpráv/hlášení držitelům doplňování informací o VLP s ohledem na výskyt nových informací o VLP (změna údajů o přípravku, registrační dokumentace) ukládání opatření držitelům (změny registrace, bezodkladná bezpečnostní opatření, předkládání zpráv, provedení doplňkových studií…….) povinnosti - plynou z právních předpisů

15 Kdo se účastní na veterinární farmakovigilanci a jaká je jeho odpovědnost ? (pokrač.)
2. po zaregistrování veterinárního léčivého přípravku veterinární lékaři přestože je právní odpovědnost veterinárního lékaře za sledování bezpečnosti veterinárního léčivého přípravku ve srovnání s držitelem malá, jsou veterinární lékaři nejvýznamnějším zdrojem informací o bezpečnosti VLP a o NÚ spojených s VLP. hlášení NÚ je věcí odbornosti a etiky veterinárního lékaře hlášení NÚ veterinárnímu lékaři umožňuje: dohledat, ve spolupráci s agenturou a držitelem rozhodnutí o registraci příčinnou souvislost NÚ a VLP zajistit, ve spolupráci s držitelem omezení dalšího nepříznivého působení VLP získávat nové informace o možnosti použití VLP, včetně off-label použití (význam: např. endektocidy u želv, citlivá plemena psů ……) hlášení NÚ – etika, odbornost, kvalitní služba pro klienta, snaha o zlepšování vlastností VLP/znalostí o účinku VLP

16 Kdo se účastní na veterinární farmakovigilanci a jaká je jeho odpovědnost ? (pokrač.)
2. po zaregistrování veterinárního léčivého přípravku chovatelé (a další osoby) mají možnost hlásit výskyt NÚ veterinární lékař by tyto osoby měl poučit o možnosti výskytu NÚ před podáním hlášení NÚ by tyto osoby měly případ konzultovat s veterinárním lékařem

17 Kam podávají veterinární lékaři hlášení o nežádoucích účincích ?
1. držiteli nebo 2. agentuře držitel  Agentura 15 ZNÚ, NÚ u ho ostatní NÚ - PSUR Agentura  držitel předávání hlášení

18 Jak podávají veterinární lékaři hlášení o nežádoucích účincích ?
formuláře pro hlášení nežádoucích účinků NÚ u zvířat NÚ u člověka překročení MRL nepříznivý vliv VLP na životní prostředí

19 Jaké informace se předkládají na formuláři pro hlášení NÚ ?
informace o NÚ u zvířat informace o přípravku (název, šarže, držitel) informace o zvířeti (-atech) (kolik ošetřeno, kolik reagovalo, druh, plemeno, linie, pohlaví, březost, ustájení, výživa, kondice ……..) informace o NÚ (začátek po podání, východisko NÚ, reakce na léčbu, dechallenge/rechallenge, symptomy, délka trvání …….) informace o způsobu podání (individuální/hromadné podání, vlastní způsob podání, dávka, opakování podání ……) informace o dalších léčivech/doplňkových látkách podaných současně (veškerá léčiva/doplňkové látky podané současně s VLP) podrobnosti o provedených laboratorních vyšetřeních (údaje o veškerých laboratorních vyšetřeních provedených před nebo po podání VLP, které mohou ovlivnit objasnění NÚ)

20 Jaké informace se předkládají na formuláři pro hlášení NÚ ? (pokrač.)
2. informace o NÚ u člověka informace o VLP (název, šarže, džitel….) informace o postižené osobě (jméno, další údaje – s ohledem na předpisy o ochraně osobních údajů) pohlaví postižené osoby věk postižené osoby (dospělý/dítě…) povolání (pokud má význam s ohledem na hodnocení NÚ) povaha expozice postižené osoby VLP (inhalace, injekce, pozření, dermální expozice…) povaha NÚ (příznaky, začátek, trvání …….) datum expozice přípravku datum výskytu NÚ východisko reakce (stupeň vyzdravení, nutnost specifické léčby…..) identifikace, tel. spojení na lékaře, který poskytl ošetření (toxikologické centrum)

21 Jaké informace se předkládají na formuláři pro hlášení NÚ ? (pokrač.)
3. informace o překročení MRL informace o přípravku (název, šarže, držitel) informace o zvířeti (-atech) (identifikace, kolik ošetřeno, kolik je ve stádě laktujících/stojících na sucho ……..) informace o technologii získávání potravin (způsoby ošetřování struků, frekvence dojení, sanitační programy…..) informace o způsobu podání (vlastní způsob podání, dávka, opakování podání ……) informace o dalších léčivech/doplňkových látkách podaných současně (veškerá léčiva/doplňkové látky podané současně s VLP) podrobnosti o provedených laboratorních vyšetřeních (údaje o provedených zkouškách na přítomnost inhibičních látek/reziduí vet. léčiv)

22 Jaké informace se předkládají na formuláři pro hlášení NÚ ? (pokrač.)
4. informace o environmentálních incidencích informace o přípravku (název, šarže, držitel) informace o nepříznivém působení na živ. prostředí (postižené druhy zvířat, počet zvířat, délka postiženého toku, rozloha postiženého území) podrobnosti o provedených laboratorních vyšetřeních (údaje o výsledcích provedených šetření/vyšetření)

23 Jaké jsou cíle veterinární farmakovigilance ?
shromažďovat a hodnotit veškeré informace týkající se prospěšnosti a rizika VLP v celém rozsahu veterinární farmakovigilance, ve všech zemích, kde je VLP uváděn na trh, včetně informací z odborné literatury….

24 Jaké jsou cíle veterinární farmakovigilance ?
udržovat údaje o přípravku aktualizované, aby jejich uživatelé mohli co možná nejpřesněji posoudit riziko spojené s použitím VLP v každém jednotlivém případě

25 Jaké jsou cíle veterinární farmakovigilance ?
identifikovat vzácné nežádoucí účinky, které nebyly odhaleny v přeregistračním období krátké trvání – není možné stanovit účinky, které se rozvíjí při dlouhodobém používání nebo účinky, které mají dlouhou bodu latence úzká populace zkoušení a hodnocení nezahrnuje v širším měřítku zvláštní skupiny (např. mladé, staré jedince) a populace, na které se provádí hodnocení neodpovídá vždy populaci, která bude vystavena přípravku úzká paleta indikací – zahrnuje indikace pro které se hodnotí účinnost, nepostihuje indikace, které postupně přináší praxe malý výběr populace – léčivý přípravek musí být podán nejméně zvířat, aby se vyskytly NÚ (s 95% jistotou), které mají incidenci 1:10 000 závěr – přederegistrační zkoušení a hodnocení zřídka detekují nebo definují frekvenci veškerých významných nežádoucích účinků

26 Jaké jsou cíle veterinární farmakovigilance ?
sledovat zvýšení incidence známých nežádoucích účinků/ identifikovat rizikové faktory, které mohou akcelerovat/být příčinou výskytu nežádoucích účinků nedodržení podmínek SVP, nedostatečná stabilita přípravku, zvýšená frekvence off-label použití, indetifikace interakcí….

27 Jaké jsou cíle veterinární farmakovigilance ?
eliminovat falešně pozitivní reakce

28 Jaké jsou cíle veterinární farmakovigilance ?
shrnutí: zlepšování vlastností VLP a dostupných informací o možných rizicích spojených s použitím VLP a eliminace VLP s nevhodným poměrem přínosy/rizika z trhu vyšší úroveň poskytované veterinární péče snížení rizika pro pacienty/spotřebitele potravin/ŽP lepší služba pro klienty odbornější přístup odborný růst vlastní ochrana při vzniklých potížích po podání VLP

29 Shrnutí – možnosti a odpovědnost veterinárních lékařů v oblasti veterinární farmakovigilance
Veterinární lékaři mají etickou, právní povinnost: hlásit podezření z výskytu příhod z oblasti veterinární farmakovigilance (NÚ u zvířat, NÚ u člověka, překročení MRL, nedostatečná účinnost, off-label použití, nepříznivý vliv na životní prostředí) držiteli agentuře informovat další uživatele VLP (chovatele) o nutnosti hlásit podezření na NÚ a tento výskyt s nimi konzultovat veterinární lékaři mohou požadovat odbornou pomoc od držitele – má povinnost aktivně působit odbornou pomoc od agentury

30 Třebaže odpovědnost za VLP na trhu je v prvé řadě na držiteli rozhodnutí o registraci, veterinární lékař je nezastupitelným a nejvýznamnějším článkem při získávání informací o vlastnostech VLP

31 Druh léčiva 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Farmaceutika – celkem hlášeno 2 7 8 9 5 opodstatněných reklamací 1 Imunobiologika – 28 19 15 3 opodstatněných reklamací Celkem hlášeno 30 16 27 24 Reklamací


Stáhnout ppt "Veterinární farmakovigilance"

Podobné prezentace


Reklamy Google