Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznámky k aktuálním problémům ochrany spotřebitele na finančním trhu z pohledu ČNB Jiří Rusnok člen BR, ČNB III. Mezinárodní konference €FPA ČR 2014,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznámky k aktuálním problémům ochrany spotřebitele na finančním trhu z pohledu ČNB Jiří Rusnok člen BR, ČNB III. Mezinárodní konference €FPA ČR 2014,"— Transkript prezentace:

1 Poznámky k aktuálním problémům ochrany spotřebitele na finančním trhu z pohledu ČNB
Jiří Rusnok člen BR, ČNB III. Mezinárodní konference €FPA ČR 2014, 17.9.

2 Obsah Některá fakta o trhu finančního poradenství,
Největší problémy v oblasti zprostředkování pojištění, zejm. pak IŽP Otázka odborné péče – jak a proč ji vykládá ČNB Některé negativní praktiky PZ dle podání ČNB Některé zásadní připomínky ČNB k návrhu novely zákona č. 38/2004 Sb. (zákon o distribuci v pojišťovnictví) Závěr

3 Některá fakta o trhu Stav k 9.9.2014
Obchodníci s CP a pobočky zahraničního obchodníka s CP 60 Investiční zprostředkovatelé (IZ) 7 595 Vázaní zástupci IZ 25 425 Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven 51 Pojišťovací zprostředkovatelé Pojišťovací zprostředkovatelé, jejichž domovský členský stát není ČR 5 631 Penzijní společnosti 9 Investiční zprostředkovatelé oprávněni zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření 127 Vázaní zástupci IZ oprávněni zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření 10 397 Vázaní zástupci penzijních společností 14

4 Divergence mezi růstem trhu a počtem PZ
est. Pramen: ČNB a ČAP

5 Působnost ČNB*/ Předmětem dohledu ČNB je mj. dodržování právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k provozování pojišťovací činnosti1, což zahrnuje: dohled nad dodržováním předsmluvních i následných informačních povinností stanovených zák.č. 89/2012 Sb., NOZ, § 2758 a následující, dohled nad dodržováním odborné péče v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv (zák.č. 38/2004 Sb.), a také dohled nad dodržováním zákazu používání nekalých obchodních praktik a plnění povinnosti informovat spotřebitele o ceně podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. */Úřední sdělení, ČNB ze dne 2. května 2012, „K některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání životního pojištění“

6 Odborná péče a pojišťovna
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění; § 6 odst. 1: „Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s ní související povolené jí příslušným orgánem dohledu, je povinna jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených. Za tímto účelem je tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém, pravidelně z něj vyhodnocovat informace a včas přijímat odpovídající opatření.

7 Oborná péče a poj.zprostředkovatel
Zákon 38/2004 Sb. v platném znění § 21;Povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí: (1) Osoba provozující zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví nebo činnost samostatného likvidátora pojistných událostí je povinna tuto svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, zejména nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Na požádání je povinna předložit klientovi, pojišťovně nebo zajišťovně osvědčení o svém zápisu do registru podle tohoto zákona. Na žádost klienta je povinna mu sdělit způsoby svého odměňování. V souvislosti se svojí činností pojišťovacího prostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.

8 Úřední sdělení ČNB ze dne 2. 5
Úřední sdělení ČNB ze dne „K některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání životního pojištění „ bod II. Obecně k plnění informačních povinností odst. 1: „….formální splnění informačních povinností uvedených v zákoně o pojistné smlouvě nelze zaměňovat se splněním povinnosti jednat při sjednávání pojištění s odbornou péčí, jelikož z povinnosti jednat s odbornou péčí mohou plynout dodatečné nároky na rozsah, způsob či formu informování zájemců o uzavření pojistné smlouvy a pojistníků.“ bod II. Obecně k plnění informačních povinností odst. 4: „ČNB očekává, že pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel v rámci své povinnosti jednat s odbornou péčí a s ohledem na zákaz nekalých obchodních praktik poskytnou zájemci…úplné, aktuální a nezkreslené informace o nabízeném pojištění. Informace přitom musí být poskytnuty zájemci o uzavření pojistné smlouvy automaticky, tzn. bez toho, že by byl nucen činit jakýkoli úkon směřující k jejich zjištění. Obdobně je třeba, aby pojišťovna postupovala při informování pojistníka před návrhem na provedení změny pojistné smlouvy tak, aby mohl učinit rozhodnutí s vědomím všech následků navrhované změny.

9 Co rovněž prokazuje odbornou péči
Je nutné řádně zjišťovat a komplexně hodnotit požadavky a potřeby klienta, tj. potenciálního pojistníka (i pojištěného), po celou dobu trvání pojištění, a to ve vztahu k současné i očekávané budoucí osobní a finanční situaci. (např. jde-li o velmi mladé zájemce či zájemce ve velmi pokročilém věku). Podrobně sepsaný záznam o jednání se zájemcem nezbytný pro prokázání jednaní s odbornou péčí. Uzavírání pojistných smluv s osobami, které k tomu nejsou právně způsobilé, jakož i samotné sjednávání produktů neodpovídajících požadavkům a potřebám klienta, resp. neověření a neupozornění na případný nesoulad, bude považováno za jednání v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona o pojišťovnictví a § 21 odst. 1 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.

10 Negativní praktiky PZ – výskyt v obdržených podáních (1)
Při sjednávání návrhu pojistné smlouvy nebyl předán formulář požadavků a potřeb klienta – kopie není ze zákona nárokovatelná; Přesmluvnění - info od PZ, aby spotřebitelé přestali platit pojistné, že pojišťovna zruší sama; Přesmluvnění – nedostatečné záznamy ohledně zdůvodnění proč ke změně pojistné smlouvy dochází; Navolávání klientů – většinou naslepo, motivace přistoupení na schůzku za vidinou materiální úplaty (dárek, lahev vína ap.) Sjednávání pojištění bez účasti pracovníka s registrací pro dané PA – na návrzích pak chybí podpis vlastního sjednatele, který se schůzky účastnil a podklady postoupil dál Spolupráce PZ s klientem – stává se, že klient požádá o postoupení změnových dokladů pro pojišťovnu PZ, který sjednával jeho smlouvy a ten tak neučiní;

11 Negativní praktiky PZ – výskyt v obdržených podáních (2)
PZ přislíbil převedení kapitálové hodnoty na novou smlouvu a bez vědomí klienta sepsal výpověď smlouvy původní s dispozicí postoupit fin. prostředky jako mimořádné pojistné na novou smlouvu a neinformoval klienta o dodatečné daňové povinnosti; Klientům jsou v podstatě na stejná rizika uzavírány 3 – 4 smlouvy IŽP u různých pojišťoven - jsou přesvědčováni, že se jedná o diverzifikaci rizika, tedy věc týkající se investic ne pojištění. Sjednání pojistné smlouvy do vysokého věku - neupozornění spotřebitele na skutečnost, že některá připojištění skončí před koncem účinnosti smlouvy; Sjednání IŽP nezletilému spotřebiteli; Informace, že není třeba vyplnit zdravotní dotazník úplně a podrobně Případy, kdy spotřebitel poptává čistě rizikové pojištění. PZ má v portfoliu více pojišťoven, mezi nimiž se čisté RŽP občas najde, přesto spotřebiteli sjednají IŽP. Nereagování na reklamaci Neupozornění na povinnost dodaňovat při předčasném ukončení IŽP (obdobně neupozornění na nízkou výši odkupného).

12 Některé zásadní připomínky České národní banky k návrhu novely zákona č. 38/2004 Sb. (zákon o distribuci v pojišťovnictví) (1) Zákazník by měl být informován o obsahu závazku nejen před sjednáním pojistné smlouvy týkající se životního pojištění, ale i před každou její podstatnou změnou; Obsah informací prezentovaných formou standardizovaných ukazatelů nákladovosti by neměl být vázán na „hlavní část pojištění“, ale na pojištění jako celek, aby nemotivoval k dílčím zkreslením složek pojištění; Záznamy z komunikace mezi pojistitelem či samostatným zprostředkovatelem a zákazníkem, týkající se vzniku, změny nebo zániku pojištění, by měly být pořízeny a uchovávány vždy (MF navrhuje archivaci pořízených dokumentů, tedy nikoliv záznamů z osobního setkání nebo telefonátu); Měl by platit princip, pokud není pořízen a doložen záznam platí tvrzení zákazníka;

13 Některé zásadní připomínky České národní banky k návrhu novely zákona č. 38/2004 Sb. (zákon o distribuci v pojišťovnictví) (2) Mělo by dojít k prodloužení lhůt uložení sankcí za správní delikty i přestupky z tří na pět let, tj. sjednocení s ostatními sektorovými předpisy; Konstrukce správních deliktů zastoupeného za činnost vázaného zástupce by měla být sjednocena s přístupem na kapitálovém trhu, aby nebyla zpětně zpochybněna rozhodnutí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu; Kromě výše uvedeného ČNB rovněž podporuje: zavedením detailní informace o nákladovosti pojistných produktů obezřetnostní regulaci, vč. pravidel pro rozložení výplaty provizí v čase, alespoň na 5 let řízení střetu zájmů při distribuci pojištění. Vzorem mohou být obecné pokyny ESMA o zásadách a postupech v oblasti odměňování podle MiFID.

14 Pokyny ESMA ESMA vydala v roce 2013 pokyny o odměňování v distribučních řetězcích na kapitálovém trhu. V nich poskytuje metodické vodítko k naplnění požadavku na řízení střetu zájmů při odměňování zprostředkovatelů mj. odklad výplaty odměny, aby zohlednila dlouhodobé dopady zprostředkované investice. neodvozování odměny jen od objemu prodeje, ale dalších „kvalitativních“ ukazatelů, jak je počet stížností nebo výkonnost investice. zákaz zvláštních bonusů pro zprostředkovatele při prodeji určitého inv. produktu, aby nepodporovali tento produkt bez ohledu na zájmy klientů. „top earners“ by měly být podrobeni intenzivnější vnitřní kontrole vzhledem k vyšším rizikům.

15 Závěry Heslo dne: „udržitelný byznys“ prostřednictvím spojení odbornosti a etiky

16 Jiří Rusnok www.cnb.cz jiri.rusnok@cnb.cz
Děkuji za pozornost Jiří Rusnok


Stáhnout ppt "Poznámky k aktuálním problémům ochrany spotřebitele na finančním trhu z pohledu ČNB Jiří Rusnok člen BR, ČNB III. Mezinárodní konference €FPA ČR 2014,"

Podobné prezentace


Reklamy Google