Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rešeršní a informační činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rešeršní a informační činnost"— Transkript prezentace:

1 Rešeršní a informační činnost
Vytisknout snímky 1-15, 17-31,37-42, 43?, Mgr. Libuše Krátká

2 Rešerše Výsledek (proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů zpracovává se na základě rešeršního požadavku uživatele, který je zformulován pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje rešeršní strategie rešerše fixovaná na nosič – sekundární dokument

3 Rešerše ČSN: „Operace prováděné s cílem získat informace o dokumentu pomocí vyhledávácího systému“ výsledek inf. průzkumu, zaměřeného na vyhledávání, shrnutí a zhodnocení všech dosažitelných nebo vybraných informací o daném problému a o formách jeho konkrétního řešení druh výběrové bibliografie, soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí nebo souhrn faktograf. informací, odpovídajících danému inf. požadavku

4 obsažené záznamy – výběr podle urč
obsažené záznamy – výběr podle urč. hledisek odpovídajících dotazu uživatele – tematika, časové období, jazyk, typy dokumentů aj. materiály pro rešerši – několik hledisek současně má přesně odpovídat určené tematice inf. požadavku zprac. jako jednorázové soupisy nebo na pokračování – po první rešerši se sestavují další rešerše doplňkové v určeném čas. rozmezí až do dohodnutého termínu

5 Rešeršní požadavek informační požadavek zapsaný formalizovaným způsobem tak, jak to vyžaduje struktura a selekční jazyk databáze

6 Dotazovací jazyk typ uživatelského jazyka; systém příkazů s přesně definovaným významem a pravidly na jejich využívání v dialogu s počítačem při vyhledávání v uložených bázích dat určený na výběr dat a jejich prezentaci uživateli na výstupních paměťových médiích

7 Rešeršér osoba, která zpracovává rešerše
vypracovává rešerše, konzultuje se zadavatelem, formuluje rešeršní požadavek ve speciálním jazyku konkrétního inf. a rešeršního systému, v současnosti nejčastěji v strojem čitelné formě (rešeršování v bázích dat a databázových centrech), vyhodnocuje odezvu systému a formuluje výslednou informaci pro uživatele v souladu s normou „Formální úprava rešerší“

8 Rešeršní činnost rešeršní činnost = informační průzkum – komplex úkonů a prací, jejichž cílem je shrnutí potřebného množství informací jako odpověď na daný rešeršní dotaz

9 REŠERŠE X BIBLIOGRAFIE
u bibliografie se předpokládá širší okruh zájemců Rešerše je zpracována na základě objednávky urč. uživatele, je přizpůsobena konkrétnímu uživateli nebo malému okruhu uživatelů

10 Druhy rešerší dva základní druhy
dokumentografická – soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí faktografická – soupis záznamů faktografických

11 podle způsobu zpracování
klasické strojové kombinované

12 podle úplnosti zahrnutého materiálu, dokumentů
úplná, vyčerpávající výběrová – výběrová hlediska: věcná Časová územní jazyková parametrová druhová a další orientační ověřovací

13 podle druhu zahrnutých dokumentů
druhově komplexní jednodruhová (druhová) vícedruhová literární rešerše

14 podle časového hlediska
jednorázová, (retrospektivní) průběžná průběžná s jednorázovou retrospektivou

15 další možnosti: rešerše jen z vlastních knihovnicko-informačních fondů
rešerše z celkového fondu poznatků prostřednictvím externích inf. zdrojů

16 Hledisko účelové R na stav techniky R na novost (vlastního řešení)
R patentoprávní R na technickoprávní nezávadnost R na jméno R na technickoprávní předpisy

17 hledisko jakosti (stupně) zpracování rešerše
bibliografická rešerše neanotované citace dokumentů; soupis zkrácených bibliografických záznamů (citací) bibliografická rešerše s anotovanýmy záznamy, soupis základních bibliografických záznamů s anotacemi, popř. referáty soupis s kombinací obou předchozích druhů průzkumy studijní rešerše

18 Rešeršní dotazy a rešeršní strategie, postup při zpracování rešerší

19 Metodika zpracování jednorázových rešerší
3 etapy: Příprava Informační průzkum Zpracování výsledků informačního průzkumu

20 Příprava stanovení účelu soupisu (např. rešerše pro disertační práci) a okruhu uživatelů (např. studenti SŠ) vymezení zachycené lit.: 1.     tematické 2.     chronologické 3.     zeměpisné 4.     jazykové 5.     druhové 6.     úplnost

21 vymezení výchozích inf. zdrojů – kde bude prováděn inf. průzkum:
nejprve sekundární zdroje: databáze, katalogy, bibliografie, souborné katalogy (např. JIB)… pak zdroje primární: hledání přímo v knihách a časopisech (encyklopedie, slovníky apod.)

22 je nutné vysvětlení problému jejím zadavatelem, uvedení odb
je nutné vysvětlení problému jejím zadavatelem, uvedení odb. výrazů a cizojazyčných ekvivalentů předpoklady pro to, aby vyhledané informace, co nejvíce odpovídaly rešeršnímu dotazu, dobře provedená příprava – podstatně zkrátí časově nejdelší etapu – tj. vlastní vyhledávání informací. rozhovor se zadavatelem - správné zformulování požadavku; dobrá spolupráce – zkrácení doby přípravy a vypracování rešerše

23 Doporučený postup Konzultace se zadavatelem - žadatel nemusí vždy ovládat metodiku zadávání rešerše; vymezení tématiky zadané rešerše ze všech potřebných hledisek Vlastní studijní příprava rešeršéra Přehled informačních zdrojů  Stanovení klasifikačních znaků  Kategorie uživatelů informací A:  převzetí objednávky R, zjisti všechny rešeršní požadavky z věcných i formálních hledisek, nelze-li si je vyjasnit přímo se zadavatelem – obrátit se na něj písemně, prokonzultovat s ním všechny složitosti tématu – z hlediska oboru i z hlediska možností provedení R, určit druh R, časové rozmezí, specifikace inf. pramenů zahrnutých do R (teritoriální, jazykové vymezení), doba trvání R, rešeršní hlediska se mohou během zpracování R doplňovat, zpřesňovat i měnit na základě analýzy postupně zjišťovaných I a na základě rozhovoru s objednavatelem B. rešeršér musí rozumět rešeršnímu dotazu, přesně stanovit rešeršní úkol, některé problémy tématu nejsou jasné – vyhledat poučení v základních dílech oboru, vš skriptech, slovnících apod.; Rešeršér – univerzálněji zaměřen než zadavatel R  obnovovat, doplňovat své znalosti; studium vhodných materiálů – příprava terminologická (v cizích jazycích); sestavit přehled odborných termínů ve vztahu k dané problematice a v jazycích, které se v R požadují, užitečné již v této fázi R, vlastní studium doplnit i konzultaci se specialisty v oboru C: znát, kde hledat potřebné I, uvážit nejvhodnější inf. zdroje, seznam v pořadí podle důležitosti; podle druhu dotazu – nejrůznější inf. zdroje D. předem zvolit klasifikační znaky, podle nichž bud v inf. fondech, které jsou k dispozici vyhledávat I, určit hesla, znaky MDT či jiných klasifikací, deskriptory, klíčová slova apod. jemnější třídění – stupeň relativnosti vyšší E. na S, rozsah, způsob zpracování R – vliv i osobní profil zadavatele – odborná úroveň, jazykové znalosti, postavení, řídící pracovníky, vědecké pracovníky, studenty; může výrazně ovlivnit celkové zadání R

24 Před zahájením práce - znát odpověď na řadu otázek:
kdo je zadavatel? provedl již zadavatel někdy sám rešerši, ve kterých pramenech a s jakým výsledkem? požaduje zadavatel jen všeobecnou informaci o daném tématu nebo podrobné informace nebo dokonce ze všech dostupných pramenů? pro jaký účel potřebuje zadavatel žádanou informaci?

25 časové vymezení rešerše (od kterého do kterého období?)?
jaké druhy dokumentů mají být zařazeny? v jaké formě se vyžaduje odpověď – výběrový nebo úplný seznam literatury, anotované či neanotované záznamy, abstrakta nebo studijní rešerše? ve kterých jazycích může zadavateli být předložena literatura? do kdy má být rešerše hotova?

26 Uživatel často NEZNÁ způsoby informační a rešeršní praxe - co má od rešeršéra očekávat; rešeršér doplnit znalosti o tématu rešerše, stanovit hlediska, podle nichž bude práci provádět Přípravná etapa pominuta nebo provedena formálně – později možné časové ztráty, rešerše nebude vyhovovat představám uživatele; konzultovat se zadavatelem i během práce 1. – úloha rešeršéra ve spolupráci s uživatelem, 2. chyby v osobním styky – pracovník zpracovávající R se svými znalostmi nemůže měřit se znalostmi specialistů, ale znalosti rešeršéra jsou širší – mají encyklopedický charakter Období příprav – projeví se schopnost rešeršéra, psychologický přístup k uživateli, jeho znalosti a inf. praxe

27 Informační průzkum Časově nejdelší a nejpracnější, pro rešeršéra nejzajímavější, získá další podněty, které mu pomáhají rozvíjet rešeršní téma sblíží se s tématem – srovnává, doplňuje hesla, třídníky, deskriptory – řetězová reakce – z jednoho nalezeného pramene získá několik dalších odkazů na lit. a z nich opět každý relevantní pramen přináší rešeršérovi další použitelné citace

28 Informační průzkum Začátek hledání – ve fondech vlastního pracoviště (katalogy, kartotéky, databáze) nenalezneme-li dostatek informací – rozšíříme: inf. prameny jiných institucí, informace v souborných katalozích, v národních bibliografiích, v elektronických databázích atd. nalezení prvního relevantního záznamu – nastíní směr rešeršování řetězová reakce – z jednoho nalezeného pramene získá několik dalších odkazů na lit. a z nich opět každý relevantní pramen přináší rešeršérovi další použitelné citace

29 Vést si průběžné poznámky – vypisovat navštívené inf
Vést si průběžné poznámky – vypisovat navštívené inf. zdroje, v časovém sledu, hesla, třídníky, deskriptory, rejstříky, které jsme prohledávali – použijeme při konečném zpracování rešerše - průzkum v kartotéce hotových rešerší vlastního pracoviště či soupisech R - přehledně shrnují vývoj dané problematiky, obsahují soupisy literatury – též východisko pro rešeršování; nevýhoda – I niž nejsou nejnovější

30 Zpracování výsledků informačního průzkumu
vyhledané informace – podoba bibliografických záznamů s anotacemi nebo bez nich inf. průzkum ve více inf. zdrojích – jednotlivé záznamy vzájemně porovnat, aby se zabránilo duplicitě dva záznamy stejného originálního pramene – vybrat ten, který má nejúplnější a nejpřesnější údaje

31 neúplné záznamy, nedaly se doplnit ani z jiných zdrojů, záznamy i s jinými formálními závadami ztěžujícími identifikaci původního pramene – raději vyřadit ze soupisu vůbec kontrola obsahu informací podle stanovených kritérií, rozhodnutí, které záznamy budou definitivně zařazeny rešerše nemá obsahovat žádné informace, které by bezdůvodně přesahovaly obsah  zadání

32 Elektronické informační zdroje

33 Základní pojmy Data – jakékoli prvky s inf. hodnotou, které jsou zpracovány počítačem; zakódována reprezentace faktů a myšlenek tak, aby se daly zpracovat a komunikovat Databáze – množina rychle přístupných strukturovaných dat ; data tvoří určitý celek z hlediska tematiky nebo druhu uložených záznamů ; komplex souborů dat uložených v pamětích počítačů Nakladatel – subjekt odpovědný za vydávání a šíření bází na CD ROM nebo DVD; může být současně i producentem databáze: množina rychle přístupných strukturovaných dat ; data tvoří určitý celek z hlediska tematiky nebo druhu uložených záznamů ; komplex souborů dat uložených v pamětích počítačů, které jsou v určitém vztahu a jsou přístupné pomocí programového systému (systém řízení databáze)

34 Producent - tvůrce databáze, který ji vystavuje na vlastním hostitelském počítači nebo dává licenci databázovému centru Provozovatel – zpřístupňuje báze online, může být současně i producentem či nakladatelem

35 El. inf. zdroje z hlediska cesty k nim
na optických médiích např. CD ROM, DVD přístupné na Internetu databázová centra, přístup k bázím přes web jednotlivých vydavatelů periodik a bází na CD ROM přístupné přes profesionální online systémy databázová centra

36 přístupné neinteraktivně – off-line
dnes už není běžné, např. v podnicích a některých databázových centrech přístupné v kombinaci různých způsobů jedna báze může být přístupná online přes databázové centrum, ale současně vychází na CD ROM

37 Přehled el. inf. zdrojů české Česká národní bibliografie Bibliomedica
Anopress Infobanka ČTK ASPI Lexikon českých výtvarníků Memoria databáze a katalogy odborných knihoven OPAKOVÁNÍ – PREZENTACE INF. ZDROJE

38 zahraniční EBSCO OCLC New FirstSearch Web of Science SpringerLINK
John Wiley Elsevier Journal Citation Reports Oxford Reference Online …atd.

39 Vyhledávací nástroje rejstříky Booleovské operátory
další pomocné nástroje prostudovat návod – vyhledávací programy se liší, systémy mají někdy standardní nastavení, např. zda systém rozlišuje malá a velká písmena a diakritiku využívat různé nástroje

40 Dotazovací jazyk – základní funkce
výběr příslušné databáze vykonávání průzkumu pomocí termínů nebo jejich kombinací vyhledávání v dopředu určené části záznamu pravo- nebo levostranné rozšíření vyhledávaných termínů vyhledávání řetězců znaků vyhledávání termínu v jedné větě, poli nebo citaci

41 vyvolání si průběhu komunikace
prohlížení slovníku možných termínů vyhledávání v tezauru uchovávání vyladěného rešeršního požadavku na pozdější využití prohlížení jen určitých polí z vyhledaných záznamů umožnění tisku offline v dopředu určeném formátu ukončení komunikace s databázovým centrem

42 Booleovské operátory AND – „a zároveň“ – zúžení dotazu, logický součin, průnik množin OR – „nebo“ – rozšíření dotazu, logický součet, sjednocení množin NOT – „ne, bez“ – výsledek se zužuje, odstranění nežádoucích dokumentů, logická negace, záleží na pořadí slov mohou se kombinovat i s dalšími možnými operátory (ekvivalence, větší, menší, blízkost slov, apod.) logický součin, průnik množin – AND – systém vyhledá D, které jsou reprezentované výrazy vyskytujícími se v jejich reprezentaci zároveň (současně) – spojení dvou klíčových slov do výrazu logického součinu jako A AND B – výsledkem jsou ty záznamy D, které obsahují první i druhé klíčové slovo, ty záznamy,které obsahují jen jedno slovo z požadovaných klíčových slov nebo ani jedno z nich jsou vyloučeny – výsledek průzkumu se zužuje (př. automatizace AND knihovny) logický součet, sjednocení množin – OR – A OR B – vyhledají se záznamy D, které S buď jedno nebo druhé klíčové slovo, často spojuje sémanticky příbuzné pojmy, výsledek průzkumu se rozšiřuje (časopisy OR magazíny) ·        logická negace – NOT – A NOT B – vyloučí záznamy obsahující určité klíčové slovo (B); záleží na pořadí prvků formulovaných v dotaze, výsledek se zužuje (BANKA NOT KOMERČNÍ) MOHOU SE RŮZNĚ KOMBINOVAT, ZNÁZORNĚNÍ POMOCÍ MNOŽIN, PRIORITY OPERÁTORŮ – NOT, AND, OR

43 Proximitní operátory hledaná slova se vyskytují nedaleko od sebe nebo v těsném sousedství „NEAR“ – uživatel sám určí vzdálenost mezi slovy, někdy je nastaveno standardně (př. NEAR 5) „ADJACENT“ – slova vedle sebe nezávisle na pořadí – výhoda při hledání jmen „FOLLOWED BY“ – slova lze vyhledat jako frázi v jednotlivých databázích se liší

44 Rozšíření; zástupné znaky
Jsou nalezeny záznamy, které obsahují zadaný kořen slova: „*“ - pro více znaků – knihovn* : (vyhledá se) knihovny, knihovnictví, knihovník…atd. „?“ – pro jeden znak, dá se použít i uprostřed slova – ato?: (vyhledá se): atom, atol; filo?ofie: vyhledá jak filozofie tak i filosofie v různých databázích se může lišit – př. v JIB má „?“ funkci „*“ – rozšíří o více znaků používání +, - ; závorky – složitější dotaz, zástupné znaky - ?,*, $ uvozovky, pomlčky – mezi slovy a pomlčkou nesmí být mezera pro vyhledání fráze, velká písmena apod.

45 kroky samotného průzkumu:
výběr databáze výběr termínů pro vyhledávání, jejich kombinace prohlížení vyhledaných záznamů změna rešeršní strategie ukončení průzkumu nejednotnost a různorodost v používání různých dotaz. jaz. – uživatel dá přednost inf. pracovníkovi jako prostředníkovi mezi uživatelem a výpočetním systémem inf. pracovník -         zná důkladně dotaz. jaz. (syntax a sémantiku -         zná chybné hlášky systému zná aspoň zákl. příkazy operačního systému

46 Formální úprava rešerše (doporučení)
Titulní list – měl by obsahovat: výraz Rešerše evidenční číslo rešerše název a adresu knihovny, kde byla rešerše vypracována znaky MDT, předmětová hesla, klíčová slova apod. název rešerše datum vypracování celkový počet záznamů jméno zpracovatele rešerše

47 Analytický list – může obsahovat:
druhy dokumentů zachycené v rešerši s uvedením počtu příslušných záznamů časové vymezení zachycených dokumentů jazykové vymezení dokumentů přehled inf. pramenů, kterých bylo použito při rešeršním průzkumu přehled použitých zvl. zkratek při vypracování R s jejich výkladem zvolené uspořádání záznamů T.l. a a.l. – mohou tvořit jednu stránku, splývat, hned za údaji může následovat text R; objednávky R jednotlivých knihoven: VKOL;

48 Základní část rešerše obsahuje záznamy vybraných dokumentů; tvoří její podstatnou část, u každého záznamu se doporučuje uvést údaj o uložení dokumentu (pramene) – tj. signaturu, event. siglu knihovny (fondu), kde se nalézá. záznamy se průběžně číslují s použitím arabských číslic. stránky rešerše se číslují (kromě titulního listu) píše či rozmnožuje obvykle jednostranně, dnes i v elektronické podobě – na žádost uživatele, nebo knihovny poskytují automaticky

49 Řazení záznamů v rešerši
podle druhu dokumentu abecedně podle jmen autorů – u více prací jednoho autora pak abecedně podle názvů podle chronologického hlediska sestupně – od nejnovějšího záznamu ke staršímu vzestupně – od nejstaršího záznamu k novějšímu podle geografického hlediska – země vydání podle jazykového hlediska – jazyk dokumentu

50 Uspořádání záznamů z věcného hlediska
logické - záznamy jsou rozděleny podle tematiky do kapitol systematické – podle klasifikačního systému předmětové – podle předmětových hesel křížové – kombinace abecedního řazení podle jmen autorů, názvu a předmětových hesel

51 Bibliografické citace
jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými znaménky slouží na přesnou identifikaci dokumentu, možnost najít ho v knihovně

52 Monografie Jméno tvůrce(ů). Název: podnázev [Vedlejší název]. Vydání. Další tvůrce(i). Místo vydání: nakladatel, rok. Počet stran. Název edice, číslo svazku. ISBN. Poznámky.

53 Záznam české tištěné knihy
VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, s., [160] s. obr. příl. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 2. ISBN

54 Záznam překladu německé knihy do češtiny (s dalšími tvůrci)
PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Z něm. orig. přel. Barbora KÖPPLOVÁ a Monika LODEROVÁ. Praha: Karolinum, s. Mediální studia. ISBN

55 Záznam zahraniční monografické publikace
WITTEN, Ian H., David BAINBRIDGE a David M. NICHOLS. How to build a digital library [Jak vybudovat digitální knihovnu]. 2nd ed. Amsterdam: Morgan Kaufman, xiii, 629 s. The Morgan Kaufmann series in multimedia information and systems. ISBN Dostupny komerčně také z:

56 Záznam učebního textu 4 autorů ve dvou variantách zápisu jmen tvůrců
CEJPEK, Jiří, Pravoslav KNEIDL, Jan ČINČERA a Ivan HLAVÁČEK. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., doplněné vyd. Praha: Karolinum, s., [8] s. obr. příl. ISBN CEJPEK, Jiří aj. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., doplněné vyd. Praha: Karolinum, s., [8] s. obr. příl. ISBN

57 Záznam zahraniční tištěné knihy, jejíž digitální verze byla autorkou zveřejněna později volně na internetu VERHEUL, Ingeborg. Networking for digital preservation: current practice in 15 national libraries. München: Saur, s. IFLA Publications, 119. ISBN Online vydání dostupné také z:

58 Záznam zahraničního sborníku z odborné konference (jako celku)
KALTWASSER, Franz Georg a John Michael SMETHURST, ed. Retrospective cataloguing in Europe: 15th to 19th century printed materials: proceedinds of the International Conference, Munich 28th - 30th November München: Saur, s. Bibliothekspraxis, Bd. 31. ISBN

59 Záznam zahraniční tištěné příručkové publikace, jejímž autorem je odborná mezinárodní korporace
MEZINÁRODNÍ FEDERACE KNIHOVNICKYCH ASOCIACÍ A INSTITUCÍ. Working Group on Corporate Headings. Form and structure of corporate headings. London (Anglie): IFLA International Office for UBC, s. ISBN

60 Záznam starého francouzského tisku, ktery byl v současnosti digitalizován (zahrnuje také trvaly identifikátor ARK) PEIGNOT, Gabriel. Répertoire de bibliographies spéciales, curieuses et instructives… Paris: Renouard, Digitalizovaná kopie původního vydání dostupná také ze systému Gallica (ARK):

61 Záznam knižní publikace bez tvůrce
Lumen gentium: věroučná konstituce o církvi. Předmluva Karl RAHNER. Překlad z latiny Jindra HUBKOVÁ. Praha: Scriptum, s. Církevní dokumenty. ISBN X. ISBN [Harvardský systém]: Anon., Lumen gentium: věroučná konstituce o církvi. Předmluva Karl RAHNER. Překlad z latiny Jindra HUBKOVÁ. Praha: Scriptum. 71 s. Církevní dokumenty. ISBN X. ISBN

62 Záznam části (dílu) tištěné vícesvazkové knižní publikace
Akademický slovník cizích slov. I. díl, A-K. Praha: Academia, s. ISBN (1. díl). ISBN (soubor).

63 Kapitola v knize, stať ze sborníku
Jméno tvůrce(ů) příspěvku. Název příspěvku: podnázev příspěvku. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového dokumentu. Název zdrojového dokumentu: podnázev zdrojového dokumentu [Vedlejší název]. Vydání. Další tvůrce(i). Místo: Nakladatel, Datum publikování, číslování svazku apod., rozsah stran příspěvku ve zdrojovém dokumentu. Název edice, číslo svazku. Standardní identifikátor(y). Poznámky. Problém tečky, čárky za rokem u monografie – někdo uvádí S s . je přehlednější, je jasná, ze se jedna o sbornik, ne o serial

64 Záznam příspěvku v tištěném domácím tematickém sborníku
ŠMILAUER, Bohdan. Elektronická MVS a dodávání dokumentů (ILL/DD). In: Z. KLOUČKOVÁ a L. MACHALOVÁ, sest. Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2003: sborník příspěvků. Praha: Státní technická knihovna, 2003, s ISBN

65 Záznam příspěvku ve sborníku (dostupného i elektronicky) pravidelné slovenské konference
VOKÁLOVÁ, Júlia, Iveta KRJAKOVÁ a Daniela DŽUGANOVÁ. Akademická knižnica - učiaca (sa) organizácia. In: INFOS 2001: zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava: Spolok slovenskych knihovníkov, 2001, s ISBN Dostupny také z:

66 Záznam příspěvku ve svazku tematického českého sborníku, ktery vycházel s nepravidelnou periodicitou (již nevychází) CEJPEK, Jiří. Internet jako sociální jev. In: B. SEDLÁČKOVÁ, ed. Acta bibliothecalia et informatica. 2. Opava: Slezská univerzita Opava, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 1997, s ISBN

67 Záznam příspěvku ve svazku zahraničního sborníku vycházejícího v rámci známé rozsáhlé edice LNCS vydavatelství Springer MACEK, Tomáš, Martin LABSKY, Jan KLEINDIENST a Hana TRUSKOVÁ. Monitoring User Distraction in a Car by Segmentation of Experimental Data. In: Konstantine STEPHANIDIS, ed. Universal Access in Human-Computer 15 Interaction: Context Diversity: 6th International Conference, UAHCI 2011, Held as Part of HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9-14, 2011: Proceedings, Part III. Berlin: Springer, 2011, s Lecture notes in computer science, vol. 6767/2011. ISBN (Print). ISBN (Online). Příspěvek dostupny také komerčně ze systému SpringerLink (DOI):

68 Článek z časopisu Jméno tvůrce(ů) článku. Název článku: podnázev článku. Název seriálu: podnázev seriálu. Rok publikování, číslování, rozsah stran. Standardní identifikátor(y). Poznámky.

69 Záznam článku v českém tištěném časopise (dvě varianty)
ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. In Čtenář. 2010, roč. 62, č. 10, s ISSN Dostupny také z: ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. In Čtenář. 2010, 62(10), ISSN Dostupny také z:

70 Seriál Název seriálu: podnázev seriálu. Vydání. Místo vydání: Vydavatel, datum publikování, číslování seriálu. ISSN. Poznámky.

71 Záznam již zaniklého českého tištěného časopisu (jako celku a jeho jednoho čísla ve dvou variantách)
Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, ISSN x ročně. Vycházel také v elektronické formě (ISSN ). Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990, roč. 1, č. 1. ISSN Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990, 1(1). ISSN

72 Elektronické monografie, webová sídla a databáze
Jméno tvůrce(ů). Název: podnázev [Vedlejší název] [Označení nosiče]. Vydání a/nebo Verze. Další tvůrce(i). Místo: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online zdrojů]. Název edice, číslo svazku. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístup. Poznámky (např. požadavky na systém aj.). datum citování – povinné pro online dokumenty

73 Záznam elektronického dokumentu uveřejněného na WWW
LAGOZE, C., Herbert van de SOMPEL, Michael NELSON a Simeon WARNER, ed. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 2.0 of , Document version T20:42:00Z [cit ]. Dostupny z:

74 záznam české oborové terminologické online databáze
KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, [cit ]. Dostupny z:

75 záznam souboru elektronickych textů na CD-ROM ze čtyř konferencí
New Information Technology Conference proceeding [CD-ROM]. Ching-chih Chen (ed.); disc created by Ching-chih Chen, Amanda LO, Yu-Huei Lainer. West Newton (Mass.): MicroUse Information, Vyhledávací systém: Kaware. Obsahuje: 1st Pacific, Bangkok, 1987; 2nd Pacific, Singapore, 1989; 3rd International, Guadalajara, 1990; 4th International, Budapest, 1991.

76 Příspěvky do elektronickych monografií, webovych sídel a databází
Jméno tvůrce(ů) příspěvku. Název příspěvku: podnázev příspěvku. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu [Vedlejší název] [Označení nosiče]. Další tvůrce zdrojového dokumentu. Vydání a/nebo Verze. Další tvůrce(i). Místo: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize, číslování svazku apod., rozsah stran příspěvku ve zdrojovém dokumentu [Datum citování u online zdrojů]. Název edice, číslo svazku. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístup. Poznámky.

77 záznam příspěvku z jednoho ročníku české online konference
KNOLL, Adolf a Stanislav PSOHLAVEC. ENRICH: Budujeme evropskou digitální knihovnu rukopisů. In: INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích, : sborník z konference informačních profesionálů [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2007 [cit ]. ISSN Dostupný z:

78 záznam hesla z české oborové terminologické online databáze, která je v jednom z předchozích příkladů (74) MATUŠÍK, Zdeněk a Zdeněk JONÁK. Dokument. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, [cit ]. Systém. č.: Dostupná z:

79 záznamy neautorizovaných hesel ze dvou jazykovych verzí zahraniční online univerzální encyklopedie (typu wiki) Copyright. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, , last modif. on 26 December 2011 [cit ]. Anglická verze. Dostupné z: Autorské právo. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, , naposledy edit [cit ]. Česká verze. Dostupné z:

80 Článek v elektronickém časopise
Jméno tvůrce(ů) článku. Název článku: podnázev článku. Název seriálu: podnázev seriálu [Označení nosiče]. Rok publikování, číslování, rozsah stran [Datum citování u online seriálů]. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístup. Poznámky.

81 záznam článku z českého online elektronického časopisu
SAKASTROVÁ, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořenych encyklopedickych. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit ]. URN-NBN:cz-ik6683. ISSN Dostupný z: Dostupny také z digitálního archivu E-LIS (HDL):

82 Elektronický seriál Název: podnázev seriálu [Druh nosiče]. Vydání a/nebo Verze. Místo vydání: vydavatel, datum publikování, číslo seriálu [datum citování u online zdrojů]. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístupnost. Poznámky.

83 záznam elektronické online dostupné verze českého odborného časopisu
Národní knihovna: knihovnická revue [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit ]. ISSN (On-line). Dostupný z: 4x ročně. Vycházel také v tištěné formě (ISSN , Print).

84 záznam elektronického online dostupného zahraničního časopisu
Information Research: an international electronic journal [online]. Sheffield: Information Research, ISSN Dostupný z:

85 Vysokoškolské závěrečné (nepublikované)
Autor. Název. Vedoucí práce. Místo, rok. Počet stran. Druh práce. (Přidělený titul). Instituce přidělující titul.

86 ČERŇOVÁ, Dagmar. Regionální funkce knihoven v Plzeňském kraji
ČERŇOVÁ, Dagmar. Regionální funkce knihoven v Plzeňském kraji. Plzeň, , XXI s., 7 tab. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. KUKRECHTOVÁ, Markéta. Mimoškolní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků. Vedoucí práce: Petr Škyřík. Brno, s. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. Dostupný také z: <http://is.muni.cz/th/329438/ff_m/>


Stáhnout ppt "Rešeršní a informační činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google