Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

63. zasedání Rady ředitelů (Praha, 22. března 2007) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "63. zasedání Rady ředitelů (Praha, 22. března 2007) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1 63. zasedání Rady ředitelů (Praha, 22. března 2007) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S družení a utomobilového průmyslu je členem:

2 2 Navržený program 63. zasedání Rady ředitelů Hlasuje se aklamací Návrh programu se předkládá ke schválení

3 3 Bod programu zasedání: 1. Nový Zákoník práce (RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády (RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR) a ministr práce a sociálních věcí ČR) Předpokládaný čas: 10.10 – 10.45

4 4 Bod programu zasedání: 2. Problematika agenturního zaměstnávání, kont pracovní doby a další praktické zkušenosti firem Sdružení AP s novým Zákoníkem práce firem Sdružení AP s novým Zákoníkem práce Předpokládaný čas: 10.45 – 11.20 Diskuse účastníků zasedání za účasti ministra práce a sociálních věcí - řídí Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek, prezident Sdružení AP

5 5 Bod programu zasedání: 3. Inspekce práce ve vazbě na Zákoník práce, činnost oblastních inspektorátů, možnosti spolupráce se zaměstnavateli, vzájemná komunikace apod. (Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor (Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce) Státního úřadu inspekce práce) Předpokládaný čas: 11.20 – 11.50 (včetně diskuse) Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

6 6 Bod programu zasedání: 4. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2006 (Ing. Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu) Předpokládaný čas: 11.50 – 12.10 (včetně diskuse) „Výsledky hospodaření“ byly rozeslány spolu s pozvánkou na zasedání (podklad č. 2).

7 7 Výsledky hospodaření za rok 2006 /1

8 8 Výsledky hospodaření za rok 2006 /2

9 9 Výsledky hospodaření za rok 2006 /3

10 10 Výsledky hospodaření za rok 2006 /4

11 11 Výsledky hospodaření za rok 2006 /5 Dluh z roku 2006 mají tedy k datu 15. 3. 2007 jen 2 firmy – SVA Holýšov a NOVAK CV. U obou firem je členství ve Sdružení AP pozastaveno.

12 12 Výsledky hospodaření za rok 2006 /6 Stav k 20.3.2007

13 13 Výsledky hospodaření za rok 2006 /7 „Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2006“ byly projednány Revizní skupinou Sdružení AP i Představenstvem Sdružení AP se závěrem předložit Radě ředitelů ke schválení. ****************** DISKUSE, DOTAZY

14 14 Usnášení se schopnost Rady ředitelů Podle Statutu Sdružení AP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 138 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 70 hlasů. Pro schválení „Výsledků hospodaření za rok 2006“ je za- potřebí nadpoloviční většiny všech členů (tj. 70 hlasů). Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno?

15 15 Návrh usnesení Rady ředitelů k „Výsledkům hospodaření za rok 2006“: Ke schválení se předkládá: Hlasuje se aklamací

16 16 Bod programu zasedání: 5. Diskuse, různé 5. Diskuse, různé (řídí Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek, prezident Sdružení AP) 5.1 Informace sekretariátu 5.1 Informace sekretariátu (Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu) 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP 5.3 Činnost ODETTE ČR 5.4 Informace finálních výrobců vozidel 5.5 Různá sdělení a informace firem 5.6 Všeobecná diskuse Předpokládaný čas: 12.10 – 12.15

17 17 V květnu tohoto roku se předpokládá vydání: Informace č. 1 - ŽÁDOST 2007 2002 -2006 Zpracování těchto materiálů není možné bez spolupráce firem zapojených do činnosti Sdružení AP (= poskytnutí základních údajů). Dovolujeme si tímto požádat ty firmy, které dosud nepředaly potřebné podklady („Databázové listy“, údaje pro „Statistiku“) o jejich urychlené zaslání do sekretariátu Sdružení AP. Děkujeme za pochopení!

18 18 Aktuální informace sekretariátu jsou na vstupní internetové stránce Sdružení AP www.autosap.cz www.autosap.cz Další informace v příslušných rubrikách Nové přístupové heslo: aia2007 Na těchto stránkách je od 21. března 2007 dostupný návrh technické novely „Zákoníku práce“ a dalších zákonů a to (mimo jiné): Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích; Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů; Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; Zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců a další. Tyto návrhy jsou nyní v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky firem Sdružení AP je možno uplatnit prostřednictvím HK ČR. Dovolujeme si požádat o zaslání Vašich případných připomínek k uvedeným návrhům změn zákonů nejpozději do 6. dubna 2007. Informace č. 2 Dne 21.3.2007 byly návrhy změn zákonů zaslány e-mailem všem členům Sdružení AP.

19 19 Informace č. 3 V uplynulých měsících obdržel sekretariát upozornění od několika firem Sdružení AP na činnost některých „pora- denských“ resp. „head hunterských“ firem a jejich „ne- standardní“ praktiky. Sekretariát byl požádán o prověře- ní možnosti zavedení systému referencí (včasného varová- ní) o takovýchto firmách a organizacích. Z důvodu značné právní složitosti a možných dopadů (plynoucích v podstatě ze subjektivních názorů) jak na jed- notlivé firmy, tak na Sdružení AP, není možné tento sys- tém oficiálně zavést či provozovat na internetových strán- kách Sdružení AP (a to ani v rubrice „Jen pro členy“). V rámci programu zasedání Rad ředitelů však bude vždy vyhrazen cca 5 min. prostor pro sdělení obecných infor- mací (negativních zkušeností). Tyto informace však nesmí obsahovat jméno žádné firmy či společnosti a měly by být v podstatě „modelovým příkladem“ daného (vzniklého či vznikajícího) problému. V programu dnešního zasedání je to umožněno bodem 5.5 Různá sdělení a informace firem. ***************** Případné další podrobnosti k problematice naznačené v obecném sdělení je pak možno řešit individuálně po ukončení zasedání v rámci dvou – či vícestranných jednání a setkání.

20 20 Informace č. 4 Řešení problematických postupů státních orgánů Na základě oznámení předmětné problematiky firmou dotčenou postupem orgánu státní správy (či samosprávy) sekretariátu Sdružení AP je možno zpracovat stanovisko Sdružení AP reagující na daný případ a toto zaslat věcně příslušnému „nadřízenému“ orgánu či ministerstvu. Rozporovanou záležitost je však nutno v rámci oznámení podrobně popsat a doložit. Dalším kriteriem je, že by měla být charakteru využitelného jako „precedens“ pro ostatní firmy Sdružení AP (nikoli tedy záležitost týkající se pouze jedné firmy bez možnosti určitého zobecnění).

21 21 4. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK V PRŮMYSLU ČR KROMĚŘÍŽ, 27. dubna 2007 Pracovní verze pozvánky byla předávána při prezenci na dnešním zasedání. Informace č. 5

22 22 Informace č. 6 Byly již uzavřeny Partnerské smlouvy mezi Sdružením AP a následujícími kraji:...2. dubna 2007..... Připravují se :...21. června 2007..... Očekává se a je nanejvýš žádoucí trvale aktivní zapojení se firem Sdružení AP do projektu IQ Auto i v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol a učilišť v jednotlivých krajích ČR (zpracování vzdělávacích programů a jejich akreditace). Platforma je připravena a nutno ji naplňovat.

23 23 Informace č. 7 /1 čtvrtek 7. června –Tiskový den čtvrtek 7. června – Tiskový den 08.30 hod. - Tisková konference Sdružení AP 08.30 hod. - Tisková konference Sdružení AP 14.00 hod. - Rada ředitelů 20.00 hod. - Společenský večer Sdružení AP 20.00 hod. - Společenský večer Sdružení AP (zámek Čejkovice) (zámek Čejkovice) V rámci výstavy AUTOSALON Brno 2007 se předpokládají tyto hlavní akce: pátek 8. června – Odborný den 15.00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy 15.00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy 19.00 hod. - Večer vystavovatelů 19.00 hod. - Večer vystavovatelů

24 24 Informace č. 7 /2 9. až 14. června –„ A U T O J O B “ (v pavilonu A2) 9. až 14. června – „ A U T O J O B “ (v pavilonu A2) - burza pracovních příležitostí v autoprůmyslu - burza pracovních příležitostí v autoprůmyslu - možnost prezentace firem autoprůmyslu - možnost prezentace firem autoprůmyslu potenciálním zájemcům o zaměstnání potenciálním zájemcům o zaměstnání - „vystavovatelé“ = personalisté firem AP - „vystavovatelé“ = personalisté firem AP - „návštěvníci“ = zájemci o zaměstnání v AP - „návštěvníci“ = zájemci o zaměstnání v AP pondělí 11. června – Konference „AUTOSYMPO 2007“ pondělí 11. června – Konference „AUTOSYMPO 2007“ - Hlavní téma: Nakládání s autovraky - - zkušenosti s jejich likvidací po 1. 1. 2007 - zkušenosti s jejich likvidací po 1. 1. 2007 Letos poprvé:

25 25 Informace č. 8 REACH - nová evropská chemická legislativa - Evropský parlament a Rada schválily a Úřední věstník Evropské unie publikoval dvě základní právní normy REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. 12. 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. 12. 2006, kterou se mění směrnice týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek - Detailní informace jsou na http://www.schp-adaptabilita.cz

26 26 PSA Trnava – připravuje se prezentace Informace č. 9 Hlavní bloky: - Představení skupiny PSA - Individuální jednání - Zaměření pozornosti na firmy s majoritou českého vlastníka

27 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. CONSTRUCT CZECH, a.s.DEFEND GROUP, a.s.HP Pelzer k.s.TRW – DAS a.s.WITTE Nejdek, spol. s.r.o. Informace č. 10

28 28 Poolové pojištění odpovědnosti za škody a nákladů na stažení výrobku z trhu pro členy Sdružení AP Poolové pojištění uzavřeno pro 9 společností (8 členů Sdružení AP, 1 nečlen) Pool je otevřen pro vstup dalších členů v průběhu pojistného období. Pojistné období:1.3.2007 – 29.2.2008 Pojistná částka:100.000.000,- Kč Spoluúčast:10.000.000,- Kč Územní rozsah:celý svět (včetně USA a Kanady) Rozsah pojištění (odpovědnostní paket): pojištění obecné odpovědnosti za škodu pojištění odpovědnosti za škody vzniklé vadným výrobkem pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu pojištění nákladů na montáž a demontáž vadného výrobku pojištění nákladů na smísení vadného výrobku s bezvadným Kontakt: Ing. Iva Gottliebová obchodní ředitelka RESPECT, a.s. tel: 603 111 914, 227 200 110, email: iva.gottliebova@respect.cz Informace č. 11

29 29 „Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů v tomto čtvrtletí: 50 let oslavil Ing. Radoslav MORAVEC, CSc. (25. 1.1957), generální ředitel, Ing. Radoslav MORAVEC, CSc. (25. 1.1957), generální ředitel, ZEVETA BOJKOVICE, a.s. ZEVETA BOJKOVICE, a.s. 50 let oslaví Ing. Vladimír KOŠÍČEK (26. 3.1957),jednatel, KAMAX, s.r.o. Ing. Vladimír KOŠÍČEK (26. 3.1957), jednatel, KAMAX, s.r.o. GRATULUJEME !!! Informace č. 12

30 30 Návrh usnesení k bodu 5.1 „Informace sekretariátu“: Rada ředitelů na svém 63. zasedání: - vzala přednesené informace na vědomí - vzala přednesené informace na vědomí Uvedené informace a prezentace budou k dispozici na internetových stránkách Sdružení AP v rubrice „ Jen pro členy “. (přístupové heslo = aia2007 )

31 31 Bod programu zasedání: 5. Diskuse, různé 5. Diskuse, různé (řídí Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek, prezident Sdružení AP) 5.1 Informace sekretariátu 5.1 Informace sekretariátu (Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu) 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP (Ing. Jiří Kohoutek, ředitel sekretariátu ATOK) 5.3 Činnost ODETTE ČR 5.4 Informace finálních výrobců vozidel 5.5 Různá sdělení a informace firem 5.6 Všeobecná diskuse Předpokládaný čas: 12.15 – 12.25 (včetně diskuse)

32 Sociálním programem k překonání hrozby nezaměstnanosti v textilním a oděvním průmyslu Projekt MPSV v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

33 33 Realizace projektu: ATOK Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Partner projektu: Sdružení automobilového průmyslu

34 34 N O V Á Š A N C E N O V Á Š A N C E pro zaměstnancepro zaměstnance uvolňované z podniků textilního a oděvního průmyslu (TOP) v rámci restrukturalizace uvolňované z podniků textilního a oděvního průmyslu (TOP) v rámci restrukturalizace pro zaměstnavatele odvětví TOP,pro zaměstnavatele odvětví TOP, kteří jsou nuceni z vážných důvodů tyto zaměstnance propustit v jejich tíživé sociální situaci kteří jsou nuceni z vážných důvodů tyto zaměstnance propustit v jejich tíživé sociální situaci pro zaměstnavatele odvětví automobilového průmyslu (AP) při perspektivním řešení zaměstnanosti využitím osvědčených a rekvalifikovaných zaměstnanců apro zaměstnavatele odvětví automobilového průmyslu (AP) při perspektivním řešení zaměstnanosti využitím osvědčených a rekvalifikovaných zaměstnanců a formou rekvalifikací a příspěvku na mzdy u nově vytvořených pracovních míst

35 35 Územní rozsah projektu Kraje ÚsteckýÚstecký LibereckýLiberecký KrálovéhradeckýKrálovéhradecký PardubickýPardubický ZlínskýZlínský MoravskoslezskýMoravskoslezský

36 36 Obecné rekvalifikace zvýšení znalostí a dovedností v informačních technologiích, zejména práce s počítačemzvýšení znalostí a dovedností v informačních technologiích, zejména práce s počítačem předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 120 předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 120 zvýšení ekonomických znalostí (základy podnikání, účetnictví, marketing) a možnosti jejich uplatněnízvýšení ekonomických znalostí (základy podnikání, účetnictví, marketing) a možnosti jejich uplatnění předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 60 předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 60

37 37 Odborné rekvalifikace povrchová úprava a ochrana kovůpovrchová úprava a ochrana kovů předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 40 předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 40 montér-karosářmontér-karosář předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 30 předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 30 autoelektrikářautoelektrikář předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 20 předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 20 montáž a odzkušování komponentmontáž a odzkušování komponent předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 30 předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 30 montážní dělníkmontážní dělník předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 50 předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 50 specializované rekvalifikacespecializované rekvalifikace předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 40 předpokládaný počet rekvalifikovaných osob 40

38 38 Podmínky pro provádění odborných rekvalifikací Vzdělávací zařízení APVzdělávací zařízení AP Akreditované kurzy ?Akreditované kurzy ? Poskytování cestovních náhrad účastníkům kurzuPoskytování cestovních náhrad účastníkům kurzu - náhrada cestovních výdajů - náhrada cestovních výdajů - stravné - stravné - ubytování - ubytování

39 39 Vytváření nových pracovních míst Definice: Čistý nárůst pracovních míst v organizaci oproti průměru za posledních 12 měsíců – udržení pracovního místa 2, resp. 3 roky Dokládá se těmito doklady: přehled přepočteného stavu zaměstnancůpřehled přepočteného stavu zaměstnanců pracovní smlouvy zaměstnanců na nových pozicíchpracovní smlouvy zaměstnanců na nových pozicích pracovní náplně nových zaměstnancůpracovní náplně nových zaměstnanců mzdové listy nových zaměstnancůmzdové listy nových zaměstnanců

40 40 Vytváření nových pracovních míst Finanční příspěvek poskytovaný zaměstnavatelům Finanční příspěvek poskytovaný zaměstnavatelům - nejvýše 12 tis. Kč/měs. (48 % mzdy) na jednoho zaměstnance zaměstnance - maximální doba poskytování 6 měsíců - maximální doba poskytování 6 měsíců Celkový počet podpořených nových pracovních míst 50 Celkový počet podpořených nových pracovních míst 50 Uzavření smlouvy se zaměstnavatelem Uzavření smlouvy se zaměstnavatelem

41 41 Doba trvání projektu 1. 12. 2006 – 30. 6. 2008 Harmonogram je aktualizován v závislosti na uvolňování pracovníků z odvětví TOP

42 42 Spolupráce Spolupráce s firmami ATOK Informace o předpokládaných restrukturalizačních opatřeníchInformace o předpokládaných restrukturalizačních opatřeních zavírání provozů, provozoven, hromadné propouštění Motivace uvolňovaných zaměstnancůMotivace uvolňovaných zaměstnanců k zapojení do projektu k zapojení do projektu Uvolňování zaměstnanců k rekvalifikaci již před skončením pracovního poměruUvolňování zaměstnanců k rekvalifikaci již před skončením pracovního poměru

43 43 Spolupráce s firmami Sdružení AP Upřesnit potřebu rekvalifikací podle navržené struktury - profese, počtyUpřesnit potřebu rekvalifikací podle navržené struktury - profese, počty Zajišťování vzdělávacího zařízení pro odborné profeseZajišťování vzdělávacího zařízení pro odborné profese Vytvoření nových pracovních míst podle podmínek projektuVytvoření nových pracovních míst podle podmínek projektu

44 44 Kontakty JUDr. Eva Kohoutková kohoutkova@atok. tel.602 269 546 Ing. Miroslav Přibyl pribyl@pvmp.cz tel. 775 555 542 Ing. Zdeněk Novák sapnov@autosap.cz tel. 221 602 984

45 45 Bod programu zasedání: 5. Diskuse, různé 5. Diskuse, různé (řídí Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek, prezident Sdružení AP) 5.1 Informace sekretariátu 5.1 Informace sekretariátu (Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu) 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP (Ing. Jiří Kohoutek, ředitel sekretariátu ATOK a další) 5.3 Činnost ODETTE ČR 5.3 Činnost ODETTE ČR (Ing. Michal Nettl, Škoda Auto, předseda ODETTE ČR) 5.4 Informace finálních výrobců vozidel 5.5 Různá sdělení a informace firem 5.6 Všeobecná diskuse Předpokládaný čas: 12.25– 12.30

46 46 Společný cíl Podílet se na vývoji evropských a globálních doporučení pro komunikaci a spolupráci mezi partnery v automobilovém průmyslu Propagovat a koordinovat jejich implementaci Naplňováníní cíle zcela závisí na lidech z AP

47 47 Cena Odette

48 48 “The Automotive Industry Communication Show Case” 20. a 21. listopadu hotel Hilton Praha 12. Odette konference 2007

49 49 OEM - 1 dodavatelé - 8 IT poskytovatelé - 5 Členství v Odette ČR pouze 14 firem potřeba zvýšit informovanost a vliv  rozšířit počet členů Plné členství v Odette International od 1993

50 50 Děkuji za pozornost www.odette.cz www.odette.org http://edi.skoda-auto.cz

51 51 Bod programu zasedání: 5. Diskuse, různé 5. Diskuse, různé (řídí Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek, prezident Sdružení AP) 5.1 Informace sekretariátu 5.1 Informace sekretariátu (Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu) 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP (Ing. Jiří Kohoutek, ředitel sekretariátu ATOK a další) 5.3 Činnost ODETTE ČR 5.3 Činnost ODETTE ČR (Ing. Michal Nettl, Škoda Auto, předseda ODETTE ČR) 5.4 Informace finálních výrobců vozidel 5.5 Různá sdělení a informace firem 5.6 Všeobecná diskuse Předpokládaný čas: 12.30 – 12.45

52 52 Osobní automobily: ŠKODA AUTO, a.s. (výroba v r. 2006 celkem 556 433 ks) TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, s.r.o. (výroba v r. 2006 celkem 293 537 ks) MTX, s.r.o. (výroba v r. 2006 celkem 0 ks)

53 53 Nákladní vozy : Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. (výroba v r. 2006 celkem 468 ks) TATRA, a.s. (výroba v r. 2006 celkem 1 511 ks)

54 54 Autobusy : IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. (výroba v r. 2006 celkem 2 477 ks) SOR LIBCHAVY, s.r.o. (výroba v r. 2006 celkem 407 ks)

55 55 Motocykly : JAWA MOTO, s.r.o. (výroba v r. 2006 celkem 1 001 ks)

56 56 Přípojná vozidla: AGADOS, s.r.o. (výroba v r. 2006 celkem 17 319 ks) PANAV, a.s. (výroba v r. 2006 celkem 1 112 ks) SCHWARZMÜLLER s.r.o. (výroba v r. 2006 celkem 1 066 ks)

57 57 Nástavby: KAROSERIA, a.s. TOVÁRNA HASÍCÍ TECHNIKY, s.r.o.

58 58 Bod programu zasedání: 5. Diskuse, různé 5. Diskuse, různé (řídí Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek, prezident Sdružení AP) 5.1 Informace sekretariátu 5.1 Informace sekretariátu (Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu) 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP (Ing. Jiří Kohoutek, ředitel sekretariátu ATOK a další) 5.3 Činnost ODETTE ČR 5.3 Činnost ODETTE ČR (Ing. Michal Nettl, Škoda Auto, předseda ODETTE ČR) 5.4 Informace finálních výrobců vozidel 5.5 Různá sdělení a informace firem 5.6 Všeobecná diskuse Předpokládaný čas: 12.45– 12.50 Má někdo z přítomných zástupců firem zájem o stručné vystoupení, sdělení informací ostatním apod.?

59 59 Bod programu zasedání: 5. Diskuse, různé 5. Diskuse, různé (řídí Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek, prezident Sdružení AP) 5.1 Informace sekretariátu 5.1 Informace sekretariátu (Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu) 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP 5.2 Projekt ATOK – rekvalifikace pracovníků textilního průmyslu pro potřeby AP (Ing. Jiří Kohoutek, ředitel sekretariátu ATOK a další) 5.3 Činnost ODETTE ČR 5.3 Činnost ODETTE ČR (Ing. Michal Nettl, Škoda Auto, předseda ODETTE ČR) 5.4 Informace finálních výrobců vozidel 5.5 Různá sdělení a informace firem 5.6 Všeobecná diskuse Předpokládaný čas: 12.50 – 13.00

60 60 Konec oficiální části zasedání ************* Společné občerstvení, možnost dvou- či vícestranných jednání a setkání Předpokládaný čas: 13.00 – 14.00

61 61

62 62 Konec prezentací


Stáhnout ppt "63. zasedání Rady ředitelů (Praha, 22. března 2007) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google