Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. Sterilní výroba a Sterilizační procesy Verze 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. Sterilní výroba a Sterilizační procesy Verze 2011."— Transkript prezentace:

1 13. Sterilní výroba a Sterilizační procesy Verze 2011

2  sterilní výroba  sterilizace  základy procesu  druhy  použití Verze 2011

3  Např. a zejména : Výroba injekcí; sterilních mastí a krémů; infuzních roztoků  Vyr 32 dopl.: Výroba sterilních léčivých přípravků  VYR_32_Doplnek_1_Sterilní výroba_1.pdf VYR_32_Doplnek_1_Sterilní výroba_1.pdf  Sterilizační procesy se uplatňují především u výrob sterilních Verze 2011

4  Výrobní činnost lze rozdělit do dvou skupin:  za prvé na ty, kde produkt je terminálně sterilizován (v konečných obalech)  za druhé na ty, které jsou prováděny za aseptických podmínek v některých nebo ve všech stupních výroby. Verze 2011

5  Příklady činností pro přípravky sterilizované v konečných obalech ve vztahu k třídě čistoty  A plnění přípravků s vysokým rizikem kontaminace  C příprava roztoků s vysokým rizikem kontaminace, plnění přípravků  D příprava roztoků a komponent pro následné plnění  Příklady činností pro aseptické operace ve vztahu k třídě čistoty  A aseptická příprava a plnění  C příprava roztoků následně filtrovaných  D manipulace s komponenty po jejich umytí Verze 2011

6  Výrobky sterilizované v konečných obalech  28. Příprava komponent a většiny přípravků má probíhat alespoň v ovzduší třídy D, aby se snížilo riziko částicové a mikrobiální kontaminace, přiměřené pro následnou filtraci a sterilizaci. U přípravků, kde je vysoké riziko mikrobiální kontaminace, např. léčivý přípravek aktivně podporuje růst mikroorganismů nebo je uchováván po dlouhou dobu před sterilizací, případně léčivý přípravek není připravován v uzavřeném výrobním zařízení, má příprava probíhat v prostředí třídy C.  29. Plnění léčivých přípravků terminálně sterilizovaných má probíhat alespoň v prostředí třídy C.  30. U přípravků, kde je vysoké riziko kontaminace z prostředí, např. plnění probíhá velmi pomalu, nebo primární obaly mají široká hrdla, případně dochází k působení okolního prostředí při plnění po dobu delší než je několik vteřin, má být plnění prováděno v prostředí třídy A s pozadím prostředí alespoň třídy C. Příprava a plnění mastí, krémů, suspenzí a emulzí mají být zpravidla prováděny v prostředí třídy C s následnou terminální sterilizací. Verze 2011

7  Aseptická příprava  31. S komponentami po jejich umytí má být manipulováno alespoň ve třídě D. S výchozími sterilními surovinami a materiály, nebudou-li následně sterilizovány nebo filtrovány filtrem zachycujícím mikroorganismy, má být zacházeno v prostředí třídy A s pozadím odpovídajícím třídě B.  32. Příprava roztoků, které mají být později sterilizovány filtrací se má provádět v prostředí třídy C; pokud se nebudou filtrovat, má se pracovat v prostředí třídy A s pozadím třídy B.  33. Manipulace s asepticky připravovanými produkty a jejich rozplňování se má prováděn v prostředí třídy A s pozadím třídy B.  34. Transport částečně uzavřených primárních obalů s produktem před jejich úplným zazátkováním, které jsou používány např. při lyofilizaci, má být prováděn v prostředí třídy A s pozadím třídy B nebo v uzavřených transportních obalech v prostředí třídy B.  35. Příprava a rozplňování sterilních mastí, krémů, suspenzí a emulzí má probíhat v prostředí třídy A s pozadím třídy B, pokud je při přípravě produkt vystaven vlivu vnějšího prostředí a později se již sterilně nefiltruje. Verze 2011

8  Sterilizační procesy slouží k odstraňování – zabíjení - mikroorganismů  Patří ke kritickým krokům výroby sterilních produktů.  Každý sterilizační proces musí být validován a vhodně monitorován  Záznam o sterilizaci musí být součástí dokumentace sterilních produktů Verze 2011

9  Proces kterým se odstraňují všechny mikroorganismy : bakterie, viry, houby atd.  Dosažení sterilizační úrovně ( SAL - Sterility Assurance Level ): z populace 10 6 přežije méně než 1 mikroorganismus Verze 2011

10  Sterilizace vlhkým teplem  Sterilizace suchým teplem  Sterilizace zářením  Sterilizace chemická  Sterilizace filtrací Verze 2011

11  Snižování resp. usmrcování MO ( mikroorganismů ) lze formálně popsat pomocí kinetiky reakcí prvního řádu dC/ dt = k C  C koncentrace MO v čase  C 0 koncentrace MO na počátku sterilizace (biozátěž - bioburden)  t čas  k - rychlostní konstanta hynutí MO  t 0 - smrtící účinek ( čas ) t 0 = D * log C 0 / C D – Decimal Reduction Time - čas zahřívání nebo působení sterilizačního prostředí potřebný na to, aby se obsah MO snížil při dané teplotě o jeden řád Verze 2011

12  D - je specifické podle druhu MO. Údaje jsou vztahovány k teplotě standardní 121°C.  BI biologický indikátor – používá se rezistentní např. nejčastěji Bacilus stearothermophillus nebo Bacilus coagulans s D od 0,1 – 2 minuty  Předpokládá se usmrcení všech BI v testu - do systému se vkládá např. až 10 BI – prokazuje se redukce MO nejméně o 6 řádů Verze 2011

13  Sterilizační účinnost může být hodnocena na základě teploty a času nebo na základě výpočtu „F“ hodnot : F =  i 10 (Ti-Tstd)/Z.  ti  Ti~okamžitá hodnota teploty  Tstd~standardní teplota pro daný typ sterilizace   ti~časový interval  Z~změna teploty, která způsobí změnu hodnoty D o 1 řád  a)sterilizace sytou parou:Fo=  i 10 (Ti-121)/10.  ti  b)sterilizace suchým teplem:FH=  i 10 (Ti-160)/20.  ti  c)depyrogenizace suchým teplem:FD=  i 10 (Ti-250)/46,4.  ti Verze 2011

14  Sterilizace teplem ( uveden pouze příklad ):  Vlhké teplo :např. vaření ve vodě 100°C 30 minut opakované 3x po 24 hodinách  Zahřívání ve vodní páře pod tlakem :  150 kPa 110°C, 40 minut  170 kPa 115°C, 30 minut  200 kPa 120°C, 20 minut Verze 2011

15  VYR-34_Procesy sterilizace teplem.pdf VYR-34_Procesy sterilizace teplem.pdf  Parní sterilizace ( teplota 121°C, 15 – 20 minut – nepřežití MO v materiálech nebo na povrchu objektů )  Sterilizováním ve farmaceutické praxi se rozumí snížení počtu mikroorganismů o 3 až 6 řádů.  Celý sterilizační cyklus se dělí na vyhřívací fázi, dobu sterilizace a chladicí fázi.  Doba sterilizace začíná, když nejstudenější místo náplně dosáhne požadované sterilizační teploty (platí pro cyklus, který je kontrolován a řízen na základě teploty a času). Verze 2011

16  Pára  Proudící pára ( teplota závisí na tlaku vzduchu ). Směs páry a vzduchu ( tlak je součet tlaku páry a vzduchu )  Nasycená pára – v kontaktu s vodou v určitém prostoru – (tlak je závislý na teplotě)  Nenasycená pára – vyplňuje prostor, který by vyplnilo více páry  Přehřátá pára není ve styku s vodní fází (tlak je závislý na teplotě a objemu)  Mokrá pára vzniká při ochlazení nasycené páry Verze 2011

17  Ke kontrole procesu je třeba sledovat jak teplotu tak tlak.  Sytá pára teplota tlak.xlsx Sytá pára teplota tlak.xlsx Verze 2011

18  Přenos tepla vzduchem. Při procesu chybí hydratace a hydrolýza molekul. Proces probíhá denaturací molekul v buňce. Nutno dodat více tepla ve srovnání s vlhkou sterilizací.  Popis sterilizace lze popsat analogicky s vlhkou sterilizací Verze 2011

19  Teplota se zpravidla volí 160°C po dobu 120 minut  Indikátory s MO Bacillus subtilis  Proces je řízen podle charakteru vsádky (např.poréznost), podle geometrie, způsobu přenosu tepla Verze 2011

20  Záznamy teplot v nejstudenějším místě  Sterilizaci předchází vyhřátí celého prostoru  Zpravidla nucený oběh filtrovaného vzduchu v komoře  Při chlazení nutno použít sterilní vzduch, plyn Verze 2011

21  Používá se γ záření nebo β záření  Dochází k denaturaci nebo ničení molekul (rozklad vody na peroxidy, které ničí buňku)  Sterilizace je prováděna v suchém stavu materiálu  Doba ozařování je specifická síle zdroje  Použití pro materiály, které nesnáší tepelnou sterilizaci  Nutno prokázat, že při sterilizaci nedochází k škodlivým účinkům na materiál Verze 2011

22  Při sterilizaci dochází k chemické reakci nukleofilů nebo radikálů s molekulami v buňkách. Tím dochází k denaturaci molekul.  Ethylenoxid, peroxid vodíku, kyselina peroctová, oxid chloričitý, formaldehyd  K indikaci se používá Bacilus subtilis nebo stearothermophilus Verze 2011

23  Používá se u specifických případů  Nesmí docházet ke škodlivým účinkům na produkt  Zabezpečení dostatečného kontaktu media s předměty, povrchy  Průběžné kontroly monitoring teploty, tlaku, vlhkost Verze 2011

24  Bakteriální filtrace (zpravidla papírové svinuté – svíčkové filtry s velikostí „otvorů“ 0,2 μm ) může být metodou sterilizační, ale i pouze aseptickým postupem pokud se produkt plní do sterilních nádob, které se sterilně uzavírají. Verze 2011

25  V rámci výběrové soutěže o výstavbu nového provozu výroby injekcí byly předloženy tři projekční návrhy. Klíčovou otázkou k rozhodnutí, které řešení vybrat byla technologie plnění ampulí z pohledu čistých prostor a otázka nákladová.  1.řešení Plnění ve třídě A, okolí třída B. Vstup personálu a materiálu přes jednoduchou smyčku z třídy D.  2. řešení Plnění ve třídě A, okolí třída B. Vstup personálu a materiálu přes dvojitou smyčku z třídy C.  3.řešení Plnění v isolátoru. Okolí třída C. Vstup personálu a materiálu z okolí přes jednoduchou smyčku. Náklady jsou porovnatelné. Opravte a diskutujte jednotlivá řešení a navrhněte to, které považujete za nejlepší. Verze 2011


Stáhnout ppt "13. Sterilní výroba a Sterilizační procesy Verze 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google