Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelské prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelské prostředí"— Transkript prezentace:

1 Podnikatelské prostředí
Průzkum AMSP ČR pro Magistrát hl.m.Prahy Podnikatelské prostředí v regionu hlavního města Prahy Hodnocení podmínek pro podnikání očima živnostníků, mikrofirem a malých firem v Praze Analýza podnikatelského prostředí v regionu hlavního města Prahy Možnosti podpory ze strany Magistrátu hlavního města Prahy Znalost a postoj k programům podnikání a konkurenceschopnosti Srpen 2011 © Aspectio a. s.

2 Hlavní témata výzkumného šetření
Hodnocení podnikatelského prostředí v regionu Prahy Jaké podmínky pro podnikání město vytváří? Možnosti podpory ze strany Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen Magistrát) Jaké vnímají firmy překážky podnikání a co by pro zlepšení podnikatelského prostředí mohl udělat Magistrát? Informovanost Jaké informace potřebují firmy ke svému podnikání? Uvítali by podnikatelé podporu v podobě nového informačního centra? Znalost a postoj živnostníků a malých firem k programům podpory podnikání Využívají podnikatelé programy na podporu podnikání a konkurenceschopnosti a co si o nich myslí? Mají o těchto programech dostatečný přehled? Kde potřebné informace ke své činnosti hledají?

3 Metodologie výzkumu Sběr dat Výběrový vzorek
Sběr dat realizovala agentura Aspectio Research a. s. ve dnech 1. – 5. srpna 2011. Výběrový vzorek Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 516 respondentů, živnostníků a dále majitelů či jednatelů mikrofirem a malých firem se sídlem v Praze s maximálním počtem 50 zaměstnanců.

4 Hlavní shrnutí výsledků šetření
A. Hodnocení podnikatelského prostředí v regionu hlavního města Prahy Skoro dvě třetiny (64%) firem hodnotí podmínky pro podnikání v Praze jako příznivé. Při podrobnějším hodnocení, kdy firmy identifikovaly hlavní problémové oblasti podnikatelského prostředí, byla nejhůře hodnocena oblast, týkající se financí (vysoká daňová zátěž, druhotná platební neschopnost). Nejvýznamnější překážku podnikání firmy vnímají ve výši nákladů na zaměstnance. B. Možnosti podpory ze strany Magistrátu Za důležité oblasti zlepšení podnikatelského prostředí, ve kterých by mohl Magistrát přispět, považují firmy lepší dopravní a parkovací podmínky, usnadnění administrativy, lepší dostupnost projektů podpory podnikání a také vstřícnější postoj úředníků. Jako nejdůležitější možné zlepšení ze strany Magistrátu označují firmy rozšíření informačních služeb pro živnostníky a podnikatele. C. Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory Většina dotazovaných firem nikdy nevyužila žádný z programů podpory podnikání a konkurenceschopnosti (93%). Většina z nich si však myslí, že tyto programy mají smysl (62%). Přestože 48% firem by mělo o podporu ze strany těchto programů zájem, pouhých 25% se cítí dostatečně informovaných.

5 Interpretace výsledků šetření
Z výzkumu je zřejmé, že většina firem (64%) vnímá podmínky pro podnikání v regionu jako příznivé. Jako nejvýznamnější hodnotí živnostníci a firmy problémy z oblasti financí - vysokou daňovou zátěž, druhotnou platební neschopnost či výši nájemného, přičemž jako významnou překážku vnímají výši nákladů na zaměstnance. V dalších oblastech projevují firmy nespokojenost s rozsahem korupce (kterou na druhou stranu 33% vnímá jako slabou překážku) a administrativy. Jako překážku podnikání uvádějí také silnou míru konkurence ve svém odvětví. Naopak nedostačující dopravní dostupnost, přístup k podnikatelským úvěrům, nedostatek vhodných prostor či kvalifikovaných pracovních sil nejsou hodnoceny jako zásadní překážky v podnikání. Co se týče geografického rozložení, nejspokojenější jsou s podmínkami pro podnikání firmy sídlící na Praze 2, 4 a 7, nejméně spokojené naopak na Praze 3 a 10. Identifikace překážek v podnikání může být podnětem pro aktivity Magistrátu. Firmy vidí žádoucí změny především v usnadnění administrativy a lepší přístupnosti projektů podpory podnikání. V rámci zkvalitnění podmínek podnikání by většina firem ocenila zkvalitnění dopravní obsluhy, stejně jako celkovou obnovu a zatraktivnění prostředí města. Jako nejvhodnější formu podpory ze strany Magistrátu hodnotí však firmy zavedení informačních služeb pro živnostníky a podnikatele. Přestože jen minimum dotazovaných firem má vlastní zkušenost s programy podpory podnikání a konkurenceschopnosti (7%), více než polovina subjektů je hodnotí jako smysluplné. Vysoký zájem o ně a na druhé straně nedostatečná informovanost mohou svědčit o nedostatku informací potřebných k účasti na těchto programech.

6 Shrnutí výsledků šetření
Doporučení O služby městského informačního centra pro podnikatele projevila zájem většina firem bez rozdílu zaměření či počtu zaměstnanců (57%). Zájem firmy projevují především o informace z oblasti veřejných zakázek, obecných informací a aktualit z městských částí, ale i o právní a daňové poradenství. Jako nejvíce žádané se informační služby, stejně jako programy podpory a konkurenceschopnosti ukazují pro firmy z výrobního odvětví, následované obchodem a službami. O tyto služby městského informačního centra projevily zájem především firmy od 20 do 50 zaměstnanců. Při možném zavádění informačních a poradenských center je nezbytné přihlédnout ke skutečnosti, že většina živnostníků a malých firem hledá informace o existujících programech téměř výhradně na internetových stránkách. Proto doporučujeme využívat zejména internet při rozšiřování informačního zázemí pro podnikatele.

7 Analýza podnikatelského prostředí
Hodnotíte podmínky pro podnikání v regionu hlavního města Prahy jako příznivé? Z uvedeného grafu je patrné, že celých 64% firem hodnotí podnikatelské prostředí v Praze jako příznivé (nejspokojenější jsou firmy na Praze 2, 4 a 7). Naopak jako nepříznivé jej vnímá 13% firem (Praha 3 a 10). Pohled AMSP Koresponduje s pohledem živnostníků napříč celou republikou, obvykle jsou ti, kteří podnikají ve větších městech, spokojenější než podnikatelé na ven- kově, což je dáno vyšší poptávkou, vyšší životní úrovní a dobrou infrastrukturou. Praha vychází v porovnání s ostatními městy v hodnocení lépe. N = 507

8 Analýza podnikatelského prostředí
Pohled AMSP Pozitivní je vnímání dobré dopravní infrastruktury a poměrně solidně vnímaná podpora úřadů. Je patrné, že firmy nemají zásadní problém s prac. silou, která je ve větších městech dosažitelná i kvalifikovaná, nicméně dražší než v regionech. Očekávali jsme větší vnímání konkurence. Vyso- ké nájemné, orientované na zahr.klientelu nebo obchodníky z šedé ekonomiky, se může stát v čase brzdou podnikání drobných podnikatelů. e Analýza podnikatelského prostředí AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze Které body v rámci uvedených oblastí představují významné překážky Vašeho podnikání? N = 516

9 Možnosti podpory ze strany Magistrátu hlavního města Prahy
Pohled AMSP Je zcela zřejmé, že drobný podnikatel přichází díky vyšší míře administrativy o část zisků z podnikání neboť nemalou část pracovní doby stráví přebujelým administrováním živnosti. Možnosti podpory ze strany Magistrátu hlavního města Prahy Uveďte prosím jednu konkrétní věc, kterou by mohl magistrát Hlavního města Prahy nejvíce zlepšit podnikatelské prostředí. (otevřená otázka) Při zcela otevřené odpovědi jsou jako nejdůležitější oblasti zlepšení podnikatelského prostředí jmenovány: Usnadnění administrativy (elektronizace a dostupnost online) 2. Lepší možnosti parkování (zrušení modrých zón či možnost zde parkovat v pracovní době) Výdaje na nájem, reklamu a dopravu (snížené sazby jízdenek pro turisty/návštěvníky) Jako další zlepšení firmy samy uvádějí možnost online komunikaci s úřady, zvýšení atraktivity města a turistického ruchu či nižší nájemné a náklady spojené s provozem. Přínos otevřených odpovědí je právě v tom, že nabízí nové možnosti mimo předem daný rámec. S přihlédnutím k odpovědím na otázku č. 4, která nabídla předem dané možnosti, lze jako velmi zásadní hodnotit zlepšení podmínek administrativy a dopravní obsluhy.

10 Možnosti podpory ze strany Magistrátu
Pohled AMSP V podnikání rozhoduje rychlost, dostupnost a časová a efektivní alokace pracovních sil. Jakékoliv bariéry tohoto charakteru živnostní- ci vnímají nedobře. Možnosti podpory ze strany Magistrátu 4. Jaké oblasti činnosti pro zlepšení podnikatelského prostředí v Praze ze strany Magistrátu považujete za důležité? (uzavřená otázka, více možných odpovědí) Při výběru z předem daných možností jsou nejčastěji jmenovány lepší údržba dopravních komunikací, usnadnění administrativy, lepší dostupnost projektů podpory podnikání a také vstřícnější postoj úředníků. Jako nejvhodnější formu podpory ze strany Magistrátu hodnotí firmy (zejména výrobní) zavedení informačních služeb pro podnikatele, následované usnadněním administrace a revitalizací prostředí (firmy z oblasti služeb). N = 516 5. Jaká z možností zlepšení podnikatelského prostředí v Praze je pro Vás nejdůležitější? N = 509 10/18

11 Možnosti podpory ze strany Magistrátu
Pohled AMSP Je zřejmé, že nadpoloviční většina pražských podnikatelů by Informační centra chtěla. Podnikatel by měl být schopen si příležitosti a příp.nástroje podpory sám vyhledávat, mělo by se to stát dokonce jeho konkurenční výhodou, je to součást jeho podnikání. Stát by neměl plnit roli toho, kdo přinese podnikatelům vše až do jejich firmy. Podnikavější firmy si to uvědomují a těží z toho, ti méně podnikaví to vidí naopak. Faktem ale je, že problém administrativy leží na živnostníkovi samotném, firmy na to mají už vyčleněné pracovníky. Odpovídá tomu i vyváženost odpovědí v průzkumu. e Možnosti podpory ze strany Magistrátu 6. Pokud by existovalo ve Vaší městské části informační centrum pro podnikatele, měl/a byste zájem využívat jeho služeb? 7. O jaké konkrétní informace byste měl/a zájem? (kódovaná otevřená otázka) N = 510 Většina firem, bez rozdílu zaměření a počtu zaměstnanců, by měla zájem využít služeb městského informačního centra pro podnikatele (57%). Zájem projevují firmy především o informace z oblasti veřejných zakázek, obecné informace městských částí o možnostech pronájmu prostor, změnách dopravní obsluhy a situaci na trhu. Zájem projevují také o právní a daňové poradenství. Výroky respondentů: „Přivítal bych informace o nových projektech, podpoře podniků nebo veřejný bezplatný portál“. „Rád bych měl více informací o podpoře z EU a podpoře živnostníků“. N = 247

12 Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory
8.  Domníváte se, že programy, které mají za cíl podporu podnikání a konkurenceschopnosti, mají smysl? Přestože většina (93%) firem dosud nevyužila žádného z programů podpory podnikání a konkurenceschopnosti, celých 62% firem si myslí, že tyto programy mají smysl. Přestože 48% firem by mělo o podporu ze strany těchto programů zájem, pouhých 25% se cítí být dostatečně informováno. Tato zjištění podporují nutnost zajištění širší informační základny, týkající se podnikatelského prostředí a využívané podnikateli na území hlavního města Prahy. N = 440 9a. Podali jste žádost o podporu do některého z existujících programů? Pohled AMSP Je zajímavé, že 38 % drobných podnikatelů nevnímá podporu jako zásadní, jinými slovy spíše spoléhají na vlastní schopnosti. To je dobrá zpráva. N = 516

13 Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory
9b. Mají programy podpory smysl podle žadatelů a nežadatelů? Je povzbudivé, že programy získaly pozitivní hodnocení od firem, které již usilovaly o účast v některém z nich. Na druhou stranu je však čtvrtina z těchto firem-žadatelů k programům spíše skeptická. Pohled AMSP Díky kritériím EU mají pražští podnikatelé mnohem méně příležitostí k získání podpory ze strukturálních či jiných fondů, než podnikatelé v ostatních regionech. Každopádně zcela chybí dotační tituly na podporu živnostníků. Pro drobné firmy jsou dotační tituly zcela nesrozumitelné, zdroje nepřehledné a enormně administrativně náročné. Firmy samy nejsou schopny vyhovět všem požadavkům pro zpracování projektové žádosti, proto se musejí obracet na poradenské firmy a za tuto službu jim platit. Celkový efekt je pak pro podnikatele minimální, což potažmo způsobuje nízké čerpání evropských peněz obecně. Řešením by mohlo být využití tzv. Technické podpory pro Prahu, ze které by mohly být kryty náklady na zpracování projektové žádosti. N = 440

14 Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory
10.  Měli byste případně zájem o přímou podporu podnikání z některého z těchto programů? Zájem o programy podpory podnikání a konkurenceschopnosti projevily především firmy z výrobního odvětví, a také celá polovina malých firem do 50 zaměstnanců. N = 443 11. Řekli byste, že jste dostatečně informováni o těchto programech? Pohled AMSP Ze všech odpovědí ohledně programů podpory vyplývá určitá rezervovanost podnikatelů v přístupu k dotacím. Hlavní bariérou však nemusí být pouze nedostatečná informovanost (76 % respondentů u ot. 11). Roli při rozhodování hraje také důvěra,časové vytížení s podnikáním spojené a administrativa spojená s čerpáním. N = 454

15 Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory
12.   Kde vyhledáváte informace o těchto programech nejčastěji? Většina firem, které vyhledávají informace o programech podpory, používá jako zdroj internetové stránky. Velmi malá část firem využívá informací pocházejících z ostatních médií, odborných akcí, či ze strany kolegů odborníků. Nejméně z nich využívá poradenských institucí. Pohled AMSP Z výsledků odpovědí vyplývá, že podnikatelé dávají přednost elektronické komunikaci a vyhledávání informací na internetu. Stále je však třeba mít na paměti, že existuje velká skupina podnikatelů, která díky svému oboru s počítačem pracuje sporadicky (např. řemeslníci, kteří vyřizují poštu až o víkendu). Pro větší osvětu tak doporučujeme kombinaci elektronické komunikace s tištěnou, případně poradnou v rámci úřadů jednotlivých městských částí. N = 516

16 Struktura dotázaných společností
Výběrové kritérium: Živnostníci a majitelé či jednatelé mikrofirem a malých firem (do 50 zaměstnanců) se sídlem na území hlavního města Prahy. Proměnné Kategorie Počet % ve sloupci Obor podnikání firmy Služby 348 68% Obchod 124 24% Zemědělství a těžba 3 1% Instituce 7 Výroba 25 5% Věda a výzkum 5 Počet zaměstnanců Méně než 10 421 82% 11-20 54 10% 21-50 35 7% Neuvedl/a Obvod sídla firmy Praha 1 52 Praha 2 44 9% Praha 3 28 Praha 4 99 19% Praha 5 67 13% Praha 6 49 Praha 7 15 3% Praha 8 48 Praha 9 Praha 10 61 12% Obrat společnosti v roce 2010 Méně než 10 mil. Kč 299 58% 10. mil - 30 mil. Kč 69 30 mil mil. Kč 33 6% 100 mil mil. Kč 13 200 mil mil. Kč 4 300 mil. Kč a více 93 18%

17 Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory
Výsledky průzkumu byly zveřejněny na tiskové konferenci radní Aleksandry Udženija dne na Magistrátu hl.m. Prahy včetně představení programu Akcelerace.


Stáhnout ppt "Podnikatelské prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google