Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ředitelka školy: Mgr. Marie Filipcová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ředitelka školy: Mgr. Marie Filipcová"— Transkript prezentace:

1 Ředitelka školy: Mgr. Marie Filipcová
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace školní rok 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Marie Filipcová

2 Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný a pohybový talent. Zájmové vzdělávání ve školní družině hraje důležitou roli v prevenci rizikového chování. Rozvíjí u dětí jejich osobní a sociální kompetence. Činnost ve školní družně organicky navazuje na výuku ve škole a rodinnou výchovou. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním zájmového vzdělávání je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, částečně zajištění pedagogického dohledu.

3 Provozní doba školní družiny a školního klubu
ŠD ŠK pondělí 11:30 -15:30 pondělí 13:50 -14:50 úterý 11:30 -15:30 úterý 13:40 -14:40 středa 11:30 -15:30 středa 13:50 -14:50 čtvrtek 11:30 -15:30 čtvrtek 13:50 -14:50 pátek 11:30 -15: pátek 13:50 -14:50

4 Plán práce školní družiny byl zpracován na základě vzdělávacího programu pro školní družinu v souladu se školním vzdělávacím programem „S mojí školou mě baví svět“ a „Škola – místo porozumění“. Vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů platné legislativy plánu práce školy

5 Personální zabezpečení
Mgr. Igor Malík vychovatel I. oddělení Martina Dostálová vychovatelka II. oddělení Mgr. Milan Trunkát- vychovatel školního klubu

6 V souladu s usnesením zákona č
V souladu s usnesením zákona č. 262/2006 Sb; zákoníku práce vydaného s účinnosti od v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí č. 17 organizačního řádu školy. Směrnice se řídí: § 123 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. i a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb; o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů § 11 – 14 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb; o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Výše poplatku S účinnosti od stanovuji úplatu za zájmové vzdělávání takto: úplata za přihlášeného ţáka – 50,-Kč/ měsíc. V Karviné, Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Obecná ustanovení

7 Technické vybavení ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory. Tvoří ji 3 samostatné místnosti, kabinet a šatna. ŠD je součástí školy se samostatným vchodem. Oddělení a herna svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Umožňují příležitost k odpočinku, samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem. Do vybavení školní družiny patří stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, jednoduché hudební nástroje, televizor, audiovizuální technika. ŠD využívá ke své zájmové činnosti hřiště, tělocvičnu, posilovnu, učebna PC, cvičnou kuchyňku a jiné odborné učebny. Naplňuje se do počtu 28 žáků denně přítomných a školní klub v počtu 10 žáků. Technické vybavení

8 Organizace činnosti zájmového vzdělávání
Odpočinkové činnosti se podílí na odstranění únavy, proto se zařazují nejčastěji po obědě a dále dle potřeby kdykoliv. Jde o odpočinek na pohovce či lehátku, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti atd. Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převařuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost dítěte, umožňuje jeho seberealizaci, kompenzaci možných školských neúspěchů, dále rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jedná se o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, a to organizovanou nebo aktivitu spontánní. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení. Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností., není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracování domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatel však žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při běžné činnosti ŠD.

9 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků (BOZ )
Dítěti ve ŠD je zajištěna péče o jeho bezpečnost a zdraví v souladu s platnou legislativou. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se jejich řády. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. Do ŠD děti nenosí cenné předměty nebo větší obnos peněz. Ve výjimečném případě nebo na požádání je uloží vychovatel do bezpečné úschovy. Pokud dítě nebo žák není schopen mít pod osobní kontrolou například mobil, vychovatel předem nabídne možnost jeho bezpečné úschovy. V případě, že nebude tato nabídka využita, škola nezodpovídá za ztrátu (ztráta není hrazena pojišťovnou).

10 Naše prostory

11

12

13

14

15

16

17 Společně na výletě – horská chata Filipka

18

19 Společné workshopy s rodiči

20 Kubík při práci s keramickou hlínou

21 Plné ruce práce s keramickou hlínou


Stáhnout ppt "Ředitelka školy: Mgr. Marie Filipcová"

Podobné prezentace


Reklamy Google