Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKUTNÍ STAVY V NEUROLOGII MUDr. Rudolf Černý CSc (Guelmim, jižní Maroko)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKUTNÍ STAVY V NEUROLOGII MUDr. Rudolf Černý CSc (Guelmim, jižní Maroko)"— Transkript prezentace:

1 AKUTNÍ STAVY V NEUROLOGII MUDr. Rudolf Černý CSc (Guelmim, jižní Maroko)

2 2 OBECNÉ PRINCIPY

3 3 Primární x Sekundární trauma l Primární trauma – nelze ovlivnit l Sekundární trauma –ireverzibilní léze –rozšíření rozsahu postižení l MECHANISMY –Intracelulární –Tkáňové –Intrakraniální hypertenze

4 4 Sekundární trauma (Lancet Neurology 2008) l Pokles perfuze –Vyčerpání ATP, O2, glukozy l Depolarizace membrány (Na/K pumpa, intracel. otok) l Exces excitačních aminokyselin –(  uvolňování,  resorpce glií,) l Vzestup intracelulárního Ca, NO –(  fosfolipáza A, proteázy, kaspazy) l Tvorba kyslíkových radikálů (ROS) –oxidace proteinů, fosfolidů, DNA l apoptoza x Nekroza l tkáňová acidóza l Porucha HEB –edém –nitrolební hypertenze l mícha, hipokampus, motoneurony!! Astroglie

5 5 Terapeutické principy ST l léčba základního onemocnění l symptomatická péče intenzivní medicíny: –stabilizace: l oběh l respirace l vnitřní prostředí –redukce spotřeby energie l antipyretika l tlumení –prevence komplikací (PE,AIM, BP) l perspektivy –neuroprotektivní léčba –zametači volných radikálů –blokáda NMDA receptorů –buněčná a regenerativní medicína

6 6 NITROLEBNÍ TLAK l Monroova – Kellie-ova doktrína : V=V mozku +V krve +V likvoru = konstanta l normální vleže, postranní komora = 0-10 mm Hg (1,3 kPa) l 15 mmHg = kongesce kapilár l 30 mmHg= kongesce žilní l 45 mmHg= zhoršení arteriální perfúze l 70-120 mmHg= zástava perfúze l objemová rezerva cca 50 ml l nárazník = likvorový, vaskulární (venosní) prostor

7 7 Intrakran. hypertenze - ICP l CPP (ICP-MaP>30-50, norma 70-100mmHg) l norma ICP 10-15-20 mmHg l monitoring ICP – akutní stadium, Lundberg: –maligní vlny A (plateau) – 50až100 Hg, B vlny rychlé, C vlny l STK = ICP+60 l Otlakové konusy ! l TERAPIE –elevace 30 stp –sedativa, myorelaxace- pipekuronium bromid 4 mg –osmotická léčba – l NaCl 3% (24%) l manitol 20% 1,25-5,0ml/kg a 3-8 hodin –hyperventilace PaCO2 3,5-4,5 kPa –barbiturátové koma (EEG monit) –komorová drenáž, dekompresní kraniotomie

8 8 Pokles perfúzního tlaku

9 9 ICP monitoring

10 10

11 11 Edém mozku l vazogenní l cytotoxický – expanzivní l hydrostatický – hydrocefalus, ne akutně l Intrakran. hypertenze l Mozková herniace l Autoregulace r CBF –Baylisův efekt (reakce cévní stěny na změny syst. TK) – Cushing reflex (vzestup TK při hypoperfuzi oblongaty)

12 12 Konusy = dekompenz. ICH ! l Subfalcinní-konus g. cinguli –med. hemisféra, často bezpříznakový l Centrální –transtentoriální –diencefalické koma, bloudivé pohyby, dekortikace l Temporální-unkální –n.III a mesencefalon, hemoragie. Unilat. mydriaza, kontralat. hemiparéza. Koma pozdní příznak ! l Okcipitální-tonsillární –koma, porucha dechu, apnoe –akutní ohrožení života –ireverzibilní edém mozku x léčitelná expanze v ZJ !!

13 13 Paréza okulomotoriu u temporálního konusu

14 14 Occipitální konus

15 15 NEUROLOGICKÉ URGENCE l KOMA l EPILEPTICKÝ ZÁCHVATpřednáška l CMP přednáška l KC TRAUMA přednáška l MENINGITIDA přednáška l AKUTNÍ PARAPARÉZA přednáška l NEUROGENNÍ RESPIRAČNÍ INSUFICIENCE přednáška l SPECIFICKÉ – NEUROLEPTICKÝ MALIGNÍ SYNDROM – MALIGNÍ HYPERTERMIE

16 KOMATOSNÍ STAVY

17 17 Poruchy vědomí l dvě složky vědomí: 1.bdělost – arousal 2.lucidita – awareness Pacient může být bdělý, ale desorientovaný, naopak nelze l kvalitativní – deliria, amentní stavy l kvantitativní – koma, mánie

18 18 PORUCHY VĚDOMÍ (koma) l Hloubka poruchy vědomí – Glasgow coma scale (Teasdale, 1974) –hodnocení aktuálního stavu –Glasgow coma scale pod 8 ? (3-15) l Klasifikace podle lokalizace postižení : –Extrakraniální (interna) –Intrakraniální (neurologie) –Pseudokoma (psychiatrie- neurologie)

19 19 GCS 3-15 bodů, koma pod 8 Oči otevřeSpontánně 4 Na výzvu 3 nocicepci 2 Nic 1 Verbální projevNormální 5 Zmatená 4 Jednoslovná 3 Jen zvuky 2 Nic 1 MotorikaNormální na výzvu 6 Nocicepční podnět:Cílená reakce 5 Úniková reakce 4 Flekční pohyb 3 Extenční pohyb 2 Nic 1

20 20 Prognóza dle GCS : l 3. den : l motorická reakce -, oči - = 93% veget. stav, 7% přežije s defektem l motorická reakce +, oči - = 61% - 21% - 18% l motorická reakce +, oči + = 8% - 15% - 77% l 7. den : l motorická reakce -, oči - = 100% veget. stav l motorická reakce +, oči - = 58% - 42% - 0% l motorická reakce +, oči + = 6% - 22% - 72%

21 21 Patogeneze Moruzzi, Magoun, 1949 - indukce komatu selektivní lézí orálního pontu a mesencefala. Vědomí vyžaduje intaktní polysynaptickou dráhu RF - intralaminární jádra talamu - kortex Sekce kmene pod n. ruber - zachován spánek bdění při kvadruplegii Sekce interkolikulární - koma i při zachování specifických sensitivních drah Dekortikace, decerebrace

22 22ARAS

23 23 KLASIFIKACE l Extrakraniální –oběhové - perfúzní tlak < 50 mm Hg (7kPa) –metabolické - intoxikace, metabolický rozvrat l Intrakraniální –fokální typ léze (CMP, kontuze, tumor, infekce) l supratentoriální - deprese funkce větší části kortexu l infratentoriální - kritická léze (přerušen ARAS) –nefokální - globální vliv na kortex - komoce, pozáchvatová alterace, SAK, intoxikace, metabolické vlivy l Pseudokoma l hysterie l katatonie l prefrontální apaticko-abulický syndrom l locked in syndrom

24 24 Koma l Akutní stav s vysokou mortalitou bez ohledu na příčinu l hospitalizace na JIP nebo AR lůžku l Možný vývoj : –Úzdrava –Minimal Cognitive State –Persistent Vegetative State (3-6 mšsíců) –PerManent vegetative State –Mozková smrt –Smrt

25 25 Persistentní vegetativní stav l Apalický syndrom –Ztráta funkce mozkové kůry –Zachování podkorových struktur l Minimal Conscious State l > 1 měsíc PVS l > 3 měsíce permanentní VS (PMS) –KC trauma > 12 měsíců l Přežití 2-5 let, nad 10 let vzácné

26 26 Smrt mozku l ireverzibilní ztráta funkce mozku l ztráta VŠECH kmenových reflexů l možnost odběru orgánů l zákon č. 285/2002 sb. –protokol, 2 lékaři, 2x vyšetření odstup minim. 4 hodin –povaha onemocnění – ireverzibilní –ztráta funkcí CNS –není spont. dechová aktivita v apnoickém testu –mozková panangiografie – zástava perfuze na bazi

27 27 PSEUDOKOMA l Locked in syndrom –basální mesencefalon, pons l Apaticko abulický syndrom –prefrontální syndrom l Disociativní porucha –hysterické koma l Psychiatrické poruchy

28 Apaticko abulický syndrom Die drei Faulen, 1812 bří Grimmové Jeden král měl tři syny, všechny tři měl stejně rád a nevěděl, kterého má určit jako dědice po své smrti. Když přišel čas, kdy měl zemříti, zavolal si syny ke smrtelnému loži a pravil: „Drahé děti, těžká volba mě tíží, a proto jsem rozhodl, že toho, který z vás je nejlínější, určím dědicem.“ T u promluvil ten nejstarší: „Otče, tak to říše náleží mě, neboť já jsem tak líný, že když si lehnu ke spánku a spadne mi kapka do oka, tak to já to oko nezavřu s tak usnu.“ T en druhý pravil: „Otče, říše patří mě, neboť já jsme tak líný, že když sedím u ohně, abych se ohřál, nechám si spíše paty shořet, než bych nohama uhnul pryč.“ Ten třetí pravil: „Otče, říše je moje, neboť já jsem tak líný, že když mě budou chtít oběsit a budu mít smyčku na krku a tu mi někdo podá ostrý nůž, abych tu smyčku mohl přeříznout, tak to já se nechám spíše oběsit, než ruku zvednu nahoru k oprátce.“ Když to byl král slyšel, pravil tomu nejmladšímu: „Ty jsi to byl nejdále dotáhnul, ty budeš králem.“ Jeden král měl tři syny, všechny tři měl stejně rád a nevěděl, kterého má určit jako dědice po své smrti. Když přišel čas, kdy měl zemříti, zavolal si syny ke smrtelnému loži a pravil: „Drahé děti, těžká volba mě tíží, a proto jsem rozhodl, že toho, který z vás je nejlínější, určím dědicem.“ T u promluvil ten nejstarší: „Otče, tak to říše náleží mě, neboť já jsem tak líný, že když si lehnu ke spánku a spadne mi kapka do oka, tak to já to oko nezavřu s tak usnu.“ T en druhý pravil: „Otče, říše patří mě, neboť já jsme tak líný, že když sedím u ohně, abych se ohřál, nechám si spíše paty shořet, než bych nohama uhnul pryč.“ Ten třetí pravil: „Otče, říše je moje, neboť já jsem tak líný, že když mě budou chtít oběsit a budu mít smyčku na krku a tu mi někdo podá ostrý nůž, abych tu smyčku mohl přeříznout, tak to já se nechám spíše oběsit, než ruku zvednu nahoru k oprátce.“ Když to byl král slyšel, pravil tomu nejmladšímu: „Ty jsi to byl nejdále dotáhnul, ty budeš králem.“

29 29 Locked in syndrom Alexandr Dumas Hrabě Monte Cristo pan Noirtier de Villefort „Zrak a sluch byly jediné dva smysly, jež ještě oživovaly jako dvě jiskry to lidské tělo, už ze tří čtvrtin propadlé hrobu.“ „Podle dohody projevoval stařec souhlas zavřením očí, odpor několikerým mžiknutím, a když si něco přál, zvedl oči k nebi.“

30 30 Etiologie komatózních stavů Plum a Posner 1980, n = 500

31 31 Patogeneze Plum, Posner 1982 - klinická koncepce kranio-kaudální deteriorace, stadia komatu určena podle funkční úrovně léze : 1Kortex 2Diencefalon 3 Mesencefalon 4 Pons 5 Medulla oblongata

32 32 Kraniokaudální deteriorace l prohlubování komatu (pokles GCS) l ztráta kmenových funkcí (bulby, fotoreakce, reflexy) l svalový tonus (paramyotonie, dekortikační, decerebrační postura, atonie) l selhání vitálních funkcí

33 VYŠETŘENÍ V KOMATU ústí řeky Draa, Maroko

34 34 Neurologické vyšetření Lze využít jen spontánní a reflexní fenomény. 1. Vitální funkce prognoza quoad vitam topická diagnostika kmene – selhávání vit. center neurogenní poruchy dechu arytmie – torsades des pointes 2. Stupeň hloubky bezvědomí GCS a jeho vývoj 3. Kmenové reflexy úroveň funkční deteriorace CNS „vertikální“ diagnostika 4. Diagnostika ložiskového postižení zásadně modifikováno stupněm deteriorace 5. Meningeální známky

35 35 Neurologické vyšetření - schéma 1. Vitální funkce 1.respirační vzorec !! 2.arytmie 3.tělesná teplota 1. Hypotalamus - diabetes insipidus, regulace teploty, arytmie, změny EKG 2. Svalový tonus 1.spontánní motorika 2.POSTURY 1. decerebrační – retikulospinální, tektospinální, vestibulospinální dráhy (bipedální) 2. dekortikační – vestibulospinální, extenze (kvadrupedální) 3. Zornice 4. Oči 1.postavení 2.abnormní pohyby 5. Kmenové reflexy 6. Motorika 1.Grimasa na nocicepci 2.Pasivní pád končetin 3.Míšní myotatické reflexy 4.Spastické pyramidové reflexy 7. Meningeální jevy

36 36 Cheyne-Stokesovo dýchání Ataktické dýchání

37 37 Kmenové reflexy l umožňují vertikální topickou lokalizaci ve kmeni l Ciliospinální – sympatická stimulace – dilatace zornice = Diencefalon l Okulocefalický –RTG C páteře! –Vertikální Mesencefalon –Horizontální Pons l Fotoreakce Mesencefalon l Masseterový Pons l KorneálníPons l Dávivý, kašlací (odsávací rourka) Oblongata l VestibulookulárníOblongata

38 38 Okulocefalický a vestibulookulární reflex

39 39 Zornice (norma: 2,5-4,5 mm) l unilat. areaktivní mydriaza – laterální Mesen sy l špendlíkovité reagující - Pons l dilatované areaktivní - Medulla

40 40 Postury v komatu

41 41 Povrchní koma l Subkortikální –Spinociliární výbavný –paratonická rigidita, cílená obrana –bloudivé pohyby, fotor + l Diencefalické –Cheyne stokes dýchání, pokles GCS 6-8 –chybí spinociliární r –dekortikační rigidita –oči – bloudivé pohyby –fotor – zachována, mioza (bilat. centr. Horner)

42 42 Mesencefalický syndrom l respirace – Cheyne Stokes, hyperpnoe l mizí Vertik okulocefal l decerebrační rigidita l fotoreakce chybí l bulby fixované

43 43 Pons l hluboké koma l mizí korneální, masseterový, H okulocefal l zachován kašlací, dávivý l decerebrační ridigidia l zornice špendlíkovité, oči -bobbing

44 44 Medulla l ataktické dýchání, apnoické pauzy l atonie svalová, chybí reflexy kmenové l areaktivní mydriaza l oči divergentní postavení, ztuhlé

45 45 Stadia komatu přehled A. Subkortikální l cílená odpověď, zachovaná fotoreakce B. Diencefalické l flekční odpověď, zachovaná fotoreakce C. Mesencefalické l decerebrace, fotoreakce - D. Ponto –medulární l atonie, areaktivní zornice

46 46 NEUROLEPTICKÝ MALIGNÍ SYNDROM l život ohrožující komplikace terapie –neuroleptika, LDOPA l porucha termoregualčních center hypotalamu – dopaminergní blokáda l symptomy –horečka, hypertonus, rigidita, flexibilitas cearea –akineze –komplikace – respirační a renální selhání –leukocytoza, myoglobinurie, zvýšení CK l terapie –vysadit provokující léčivo –dantrolene, bromokriptin –intenzivní péče, fyzikální chlazení

47 47 MALIGNÍ HYPERTERMIE l mutace ryanodinového receptoru RYR1 (dále CACNA1, SCN4…) l uvolnění Ca ze sarkoplasmat. retikula pod vlivem kurare, inhal. narkotik l generalizovaný hypertonus, křeče, hypertermie, smrt v katabolismu l dantrolene, ukončení anestézie

48 48 Neurologický JIP l high tech = drahá péče l potenciálně reverzibilní postižení NS s ohrožením vitálních funkcí –iCMP –hemoragie –SAK –pooperační stavy, neurotraumata, rehabilitace l co může poskytnout ? –monitoring vitálních funkcí (TK, puls, respirace, saturace O2) –trombolýza při iCMP –IVIG, plasmaferéza u AIDP –terapie edému mozku –bilance poruch vnitřního prostředí

49 49 Struktura pacientů na JIPu n=241 za rok 2000

50 50 dotazy ?

51 pobřeží u Agadiru, Maroko


Stáhnout ppt "AKUTNÍ STAVY V NEUROLOGII MUDr. Rudolf Černý CSc (Guelmim, jižní Maroko)"

Podobné prezentace


Reklamy Google