Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Meziobecní spolupráce v souvislostech Odborný tým: Ing. Jiří Hužera Metodik navazování meziobecní spolupráce (MMOS) Školení prosinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Meziobecní spolupráce v souvislostech Odborný tým: Ing. Jiří Hužera Metodik navazování meziobecní spolupráce (MMOS) Školení prosinec."— Transkript prezentace:

1 Meziobecní spolupráce v souvislostech Odborný tým: Ing. Jiří Hužera Metodik navazování meziobecní spolupráce (MMOS) huzera.mos@smocr.cz Školení prosinec 2013, leden 2014

2 Podpora meziobecní spolupráce Účel a poslání : - „filosofická“ obhajoba významu meziobecní spolupráce pro zkvalitnění výkonu veřejné správy v území ORP - praktická realizace nové formy meziobecní spolupráce v kontextu Projektu

3 Podpora meziobecní spolupráce 1.Z metodiky meziobecní spolupráce: a)Část teoretická - Sídelní struktura a možnosti meziobecní spolupráce b)Mezinárodní zkušenosti a poznatky z oblasti meziobecní spolupráce c)Legislativní rámec meziobecní spolupráce d)Návrh věcného řešení nové formy meziobecní spolupráce e)Harmonogram realizace projektu, mapa procesů Metodiky Podpory meziobecní spolupráce

4 Podpora meziobecní spolupráce 4 2.Nastavení metodického řízení, role a aktivity koordinátora meziobecní spolupráce Popis pozice Koordinátora meziobecní spolupráce (KMOS) v Projektu Komunikační platforma – Neformální shromáždění zástupců Řízený rozhovor k zajištění monitoringu současného stavu meziobecní spolupráce v území ORP - Dotazník, část A Aktivity Koordinátora meziobecní spolupráce v jednotlivých fázích Projektu

5 Podpora meziobecní spolupráce Sídelní struktura a možnosti meziobecní spolupráce  Vývoj sídelní struktury v období 1918-1989  Vývoj sídelní struktury po roce 1989  Možnosti řešení rozdrobené sídelní struktury slučování nebo spolupráce?  ratifikace Evropské charty místní správy v roce 1999 čl. 10 Právo místních společenství na sdružování: 1. Místní společenství mají právo při výkonu svých pravomocí spolupracovat a v mezích zákona se k plnění úkolů společného zájmu sdružovat s jinými místními společenstvími.

6 Podpora meziobecní spolupráce 6 Meziobecní spolupráce v Evropě Motto: Úroveň a intenzita meziobecní spolupráce je do značné míry předurčena systémem organizace výkonu veřejné správy v území Vývojové tendence ve výkonu veřejné správy Decentralizace úkolů ze strany státu, nárůst agendy vykonávané obcemi Zvýšené požadavky na znalosti zaměstnanců obcí - tlak na profesionalizaci výkonu správy Růst nákladů spojených se zajištěním služeb ze strany obcí Reakce: administrativní slučování, municipalizace - ztráta zájmu obyvatel účastnit se na rozvoji obce, snaha o kompenzaci x podpora meziobecní spolupráce, 1+1=3

7 Podpora meziobecní spolupráce Spolupráce obcí jako cesta k efektivnímu výkonu veřejné správy v území Francouzský model 1. technická spolupráce mezi obcemi – zájmová sdružení obcí 2. projektová spolupráce (federativní forma s vlastními místními daněmi) EPCI - Společenství obcí – pro venkovské oblasti -Společenství aglomerace- pro okolí větších měst, počet obyvatel nad 50 tis. -Společenství měst- velké aglomerace regionálního charakteru Německý model 1.Podle zákona o meziobecní spolupráci - Obecní pracovní společenství, Účelová dohoda Účelový svaz - nejdůležitější forma obecní spolupráce, je veřejnoprávní korporací. Účelový svaz spravuje jemu předané záležitosti v rámci zákona na vlastní zodpovědnost Správní společenství (Bavorsko), Správní svazek (Sasko) 2. Jiné formy spolupráce -zakládání právnických osob 7

8 Podpora meziobecní spolupráce Legislativní rámec meziobecní spolupráce Dobrovolné svazky obcí (dále také DSO) Právní forma DSO, bez ohledu na to, jak jsou formálně pojmenovány, představuje vyhovující základ pro spolupráci v samostatné působnosti obcí, pokud nejde o povinné úkoly samospráv. Spolupráce obcí prostřednictvím institutu Okresního shromáždění Okresní shromáždění kontrolovalo činnost okresního úřadu, schvalovalo a kontrolovalo jejich rozpočet a hospodaření, prosazovalo společné zájmy obcí u okresního úřadu a schvalovalo rozdělení dotací obcím. Spolupráce obcí s dalšími subjekty

9 Podpora meziobecní spolupráce Návrh věcného řešení nové formy meziobecní spolupráce a)Proč je meziobecní spolupráce zasazena do rámce územního obvodu obce s rozšířenou působností ? b)Možné úkoly a činnosti Svazku obcí územního obvodu ORP c)Komunikační platforma- neformální Shromáždění zástupců

10 Podpora meziobecní spolupráce Harmonogram realizace projektu, mapa procesů Metodiky Podpory meziobecní spolupráce a)Mapa procesů Metodiky Podpory meziobecní spolupráce -časový harmonogram postupu realizace projektu b)Organizační a věcné zajištění realizace Projektu – úloha Smluvního partnera, realizačního týmu a motivujících starostů c)Komunikace vně a uvnitř Projektu

11 Checklist Reporting Metodický pokyn Podpora meziobecní spolupráce Nastavení metodického řízení a reportingu Plán práce na období : : Role a činnosti regionálních koordinátorů Nastavení systému komunikace s koordinátorem MOS Podpora činnosti realizačních týmů v území Činnosti a aktivity Realizačního týmu v území ORP KMOS RK

12 Podpora meziobecní spolupráce Popis pozice Koordinátora meziobecní spolupráce (KMOS) v Projektu: Koordinátor meziobecní spolupráce (KMOS) se nejprve seznámí s územím SO ORP, které má na starosti. Náplní jeho práce je zejména komunikace se zástupci dotčených obcí a partnery v území správního obvodu obce s rozšířenou působností, Přispívání k řešení konkrétních problémů, moderuje veřejné debaty a jednání, pomáhá v identifikaci společných zájmů, nastavování vazeb mezi obcemi a podílí se na přípravě založení nebo transformaci dobrovolného svazků obcí. Dále je náplní práce KMOS komplexní řízení projektu na úrovni Smluvního partnera (plnění úkolů, soulad s harmonogramem a reporting výstupů směrem ke Svazu), řízení činnosti dalších členů Realizačního týmu (rozdělování úkolů, kontrola výstupy, atd.).

13 Podpora meziobecní spolupráce Komunikační platforma- neformální Shromáždění zástupců- Vznik neformálního Shromáždění zástupců Motto: Skupinu starostů (případně i členů obecních zastupitelstev) obcí a měst správního obvodu daného ORP, kteří se budou postupně zapojovat do realizace projektu meziobecní spolupráce je možno označit jako neformální Shromáždění zástupců daného ORP. Tato iniciační skupina bude hrát velmi důležitou roli při institucionalizaci meziobecní spolupráce v rámci tohoto projektu.

14 Podpora meziobecní spolupráce Koordinátor meziobecní spolupráce informuje představitele obcí (starosty) ve správním území ORP o zahájení procesu realizace Projektu na daném území a vyzve je ke spolupráci. Spolu se svým Asistentem a Pracovníkem pro analýzy a strategie připraví svůj vlastní komunikační plán zabezpečující průběžnou informovanost všech obcí (starostů) o právě probíhajících aktivitách Realizačního týmu a zajišťující i zpětnou vazbu. Podílí se na realizaci řízeného rozhovoru k zajištění monitoringu současného stavu meziobecní spolupráce v území ORP. Aktivity koordinátora meziobecní spolupráce Fáze I

15 Podpora meziobecní spolupráce Řízený rozhovor k zajištění monitoringu součas- ného stavu meziobecní spolupráce v území ORP Dotazník, část A Metodický pokyn Dotazník Reporting Tabulkový přehled Mapa procesů

16 Podpora meziobecní spolupráce Analytické práce v území, časový interval únor - květen 2014 Koordinace dokončení neformální diskuse se starosty obcí z území ORP nad vzorovými právními dokumenty k prohloubení meziobecní spolupráce –metodický pokyn K zahájení diskuze o možnostech prohloubení meziobecní spolupráce v území ORP. Koordinátor meziobecní spolupráce (potažmo Smluvní partner) společně s představiteli zúčastněných obcí diskutují o výběru vhodného Volitelného tématu. Neformální platforma Shromáždění zástupců se může podílet na výběru Příprava (ve spolupráci se Smluvním partnerem) podkladového materiálu pro I. oficiální setkání představitelů obcí. Fáze II Aktivity koordinátora meziobecní spolupráce

17 Podpora meziobecní spolupráce Tvorba, diskuze a projednání navrhovaných řešení v jednotlivých oblastech spolupráce obcí, volba dalšího postupu při institucio- nalizaci meziobecní spolupráce, časový interval červen- září 2014 Uspořádání I. oficiálního setkání představitelů obcí představitelů obcí v rámci území správního obvodu ORP (květen - červen 2014). –budou projednány zpracované analytické části a diskutován i nástin možných variant řešení problematických okruhů. –proběhne diskuze o možnosti vytvoření dobrovolného svazku obcí (DSO) pro celé území správního obvodu ORP a bude proveden výběr varianty řešení institucionalizace meziobecní spolupráce. Na tomto jednání také bude již formálně ustanoveno Shromáždění zástupců a přijat vzorový jednací řád (viz kapitola 3.7.1 Metodiky meziobecní spolupráce ). Aktivity koordinátora meziobecní spolupráce Fáze III

18 Podpora meziobecní spolupráce Dopracování právních dokumentů pro vznik DSO v území ORP, časový interval říjen2014- leden 2015 Vytvoření Přípravného výboru pro vznik Svazku obcí územního obvodu ORP. KMOS ve spolupráci s Přípravným výborem pro vznik Svazku obcí územního obvodu ORP projednává s obcemi ve Správním území ORP (ve spolupráci s Motivujícími starosty) vybranou variantu institucionalizace meziobecní spolupráce. Externí dodavatel předá (do 31. ledna 2015) konečnou podobu právních dokumentů pro dané ORP, které byly zpracovány se zohledněním připomínek a dle místních podmínek Správního území ORP. Aktivity koordinátora meziobecní spolupráce Fáze IV

19 Podpora meziobecní spolupráce Dokončení projektu, časový interval únor – červen 2015 Smluvní partner ( ve spoluopráci s KMOS) organizuje II. oficiální setkání představitelů obcí v území ORP. –Závěrečné projednání ucelené rozvojové strategie a odsouhlasení vybraných variant řešení. –Projednání postupu v instutucionalizaci MOS (připraví KMOS ve spolupráci s Přípravným výborem pro vznik Svazku obcí územního obvodu ORP). Přípravný výbor pro vznik Svazku obcí územního obvodu ORP přebírá iniciativu a připraví vlastní návrh smlouvy o založení (či transformaci existujícího) svazku (KMOS je nápomocen s využitím servisní podpory Svazu. Fáze V Aktivity koordinátora meziobecní spolupráce

20 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Meziobecní spolupráce v souvislostech Odborný tým: Ing. Jiří Hužera Metodik navazování meziobecní spolupráce (MMOS) Školení prosinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google