Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Meziobecní spolupráce a koordinace rozvojových aktivit

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Meziobecní spolupráce a koordinace rozvojových aktivit"— Transkript prezentace:

1 Meziobecní spolupráce a koordinace rozvojových aktivit
Ing. Marek Jetmar, Ph.D. SMO ČR Plánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni  Vysoká škola ekonomická, 26. března 2013

2 Reforma územní veřejné správy
První etapa územní reformy veřejné správy v sobě rovněž zahrnovala i zřízení krajů, ke kterému došlo na základě ústavního zákona č.347/1997 Sb., Svou faktickou činnost kraje zahájily s účinností zákona č.129/2000 Sb., o krajích, V následující druhé etapě reformy územní veřejné správy se především jednalo o vyřešení problémů spojených s přenosem působnosti zrušených okresních úřadů, které zanikly k , na jiné subjekty – na kraje a převážně na obce s rozšířenou působností ( ORP-„malé okresy“) V současné době je v našich podmínkách uplatňován model tzv. smíšené veřejné správy, kdy územně samosprávné celky – obce a kraje – a jejich orgány vykonávají veřejnou správu jak v oblasti samostatné působnosti,tak se rovněž podílejí na výkonu státní správy (v tzv. přenesené působnosti)

3 Sídelní struktura, role obcí
Cca sídel Cca 6250 obcí rozvoj území je po provedení správní reformy v minulém desetiletí pevně svázána se samostatnou působností obcí a krajů. vychází se z teze, že územní samosprávné jednotky představují instituce, jejichž prostřednictvím společenství občanů rozhodují o realizaci svých potřeb, řeší rozvoj „svého“ území. Legitimita je odvozena z kolektivního práva obyvatelstva příslušného území na samosprávu. §1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění o obcích; ustanovení Čl. 100 Ústavy obsahuje právo na samosprávu jednotlivých územních samosprávných celků.

4 Role obcí Zajištění vybraných veřejných služeb
Realizace dalších rozvojových opatření dle požadavků občanů Snaha o udržení či zlepšení stávající kvality života obyvatelstva vyžaduje a často se i odráží ve spolupráci obcí při zajištění veřejných služeb (typicky základní školství). Podobně mohou obce spolupracovat při prosazování svých cílů u služeb garantovaných státem či krajem.

5 Formy meziobecní spolupráce
realizace výše uvedených aktivit v území však často fakticky překračuje území obce, avšak zároveň nesouvisí s aktivitami krajů (vyhrazených v samostatné působnosti) a ani se neodehrává na celém území kraje. většina aktivit se uskutečňuje v území, které lze spojit s obvyklým každodenním životem obyvatelstva, jeho dojížďkou do škol, zaměstnání, za službami snaha o udržení či zlepšení stávající kvality života obyvatelstva tohoto území vyžaduje a často se i odráží ve spolupráci obcí při zajištění veřejných služeb (typicky základní školství).

6 Formy meziobecní spolupráce
pro řešení společných záměrů obcí v oblasti rozvoje je možné vytvořit formálně právně samostatné subjekty (právnické osoby), kterým je svěřena realizace činností v té či jiné oblasti, nebo zajištění poskytování konkrétních služeb jde o dobrovolnou aktivitu obcí, která spočívá v koordinaci aktivit a společném využívání zdrojů obcí (na bázi meziobecní spolupráce), případně obce (obcí) a dalších veřejných či soukromých subjektů (s využitím ustanovení občanského či obchodního zákoníku)

7 Formy meziobecní spolupráce
Spolupráce obcí spolupráce obcí v samostatné působnosti spolupráce obcí v přenesené působnosti otázka legitimizace PP – veřejnosprávní smlouvy SP/rozvoj mikroregiony, dobrovolné svazky společnosti (podniky) MAS /CLLD ESUS

8 Formy meziobecní spolupráce
l. technická spolupráce mezi obcemi zájmová sdružení obcí jednoúčelová,víceúčelová smíšená zájmová sdružení uzavřená smíšená sdružení , otevřená smíšená sdružení II. projektová spolupráce (federativní Společenství obcí – pro venkovské oblasti forma s vlastními místními daněmi) Společenství aglomerace- pro okolí větších měst , počet obyvatel nad tis. EPCI Společenství měst- velké aglomerace regionálního charakteru,počet obyvatel nad 500 tis.- velká města a souměstí 1.Podle zákona o meziobecní spolupráci Účelová dohoda - má charakter společné dohody o přechodu úkolů na zúčastněný subjekt Účelový svaz - nejdůležitější forma obecní spolupráce , je veřejnoprávní korporací, členy mohou být:obce, okresy, kraje , korporace,instituce a nadace veřejného práva Správní společenství (Bavorsko) ,Správní svazek (Sasko) – pro společný výkon správních agend, plnění úkolů v samostatné působnosti obcí 2.Jiné formy spolupráce - zakládání právnických osob ( a.s., s r. o . případně i obecně prospěšných společností ) obcemi, samosprávnými okresy a kraji v oblasti veřejné dopravy, sociálních a kulturních záležitostí, životního prostředí a hospodářského rozvoje území Francouzský model Německý model

9 Regionální rozvoj Zák. č.248/2000 Sb., o rozvoji regionálního rozvoje, v platném znění § 2 Základní pojmy Pro účely tohoto zákona se rozumí a) regionem územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován podle tohoto zákona Úprava až novelou prostřednictvím zák. č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů  

10 Regionální rozvoj NSRR Strategický cíl Vyvážený rozvoj území, priorita Rozvoj venkovských oblastí Cíl priority: Udržitelný rozvoj venkovských oblastí. Oporou rozvoje venkovských oblastí s důležitou vazbou na hlavní motory rozvoje regionu jsou mikroregionální centra (jedná se především o města se statutem obce s rozšířenou působností případně přirozená centra svazků obcí), která poskytují široké spektrum služeb svému okolí. Podpora rozvoje těchto center umožní posílit přirozenou územní soudržnost, funkčně integrovat území ve vazbě na hlavní rozvojová centra podpořit partnerství města a venkova a dosáhnout vyváženého polycentrického rozvoje.

11 Regionální rozvoj – území ORP
statistická jednotka, sběr vybraných dat ČSÚ, 248/2000 Sb. § 13a, Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména jsou povinny na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje. jednotka využívaná pro regionalizaci – vymezování ekonomicky slabých oblastí x růstových center některé kraje, MMR, SRR- regiony se soustředěnou podporou státu („problémové regiony“) – okresy a území ORP Rada obcí pro udržitelný rozvoj území – zvláštní orgán, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

12 Regionální rozvoj Společenství obcí
Pracovní skupina pro řešení problematiky malých obcí v letech při odboru rozvoje územní veřejné správy MV koncepční materiál „»Návrh nové formy meziobecní spolupráce- Společenství obcí« společenství obcí by bylo veřejnoprávní korporací (mělo by tedy mít právní subjektivitu) založeno na dobrovolné dohodě obcí na základě uzavřené zakladatelské smlouvy zákonem měly být stanoveny podstatné náležitosti zakladatelské smlouvy, jejíž nedílnou součástí bude i stanovení rozsahu společného výkonu samostatných i přenesených působností obcí

13 Regionální rozvoj Společenství obcí
orgány: shromáždění zástupců jako nejvyšší orgán, předseda (volený shromážděním zástupců), tajemník úřadu, kontrolní orgán – analogie s obcí kompetence těchto orgánů měly být zásadně vymezeny zákonem a dále dopracovány ve statutu společenství obcí, který bude dále upravovat ustanovení všech orgánů, jejich postavení, úkoly, práva a povinnosti, způsob svolávání shromáždění zástupců, jeho působnost a způsob rozhodování, schválení tajemníka úřadu společenství obcí a jeho postavení, působnost a postavení kontrolního orgánu.

14 Subjekt společenství obcí
Založení a vznik společenství obcí Zakladatelská smlouva, statut společenství obcí, registrace, vznik společenství Orgány společenství obcí Shromáždění zástupců tajemník Úřad společenství obcí předseda Kontrolní orgán společenství obcí Zrušení a zánik společenství obcí

15 Regionální rozvoj Společenství obcí
úkoly a činnost společenství Program hospodářského a sociálního rozvoje - analýza hospodářského a sociálního rozvoje, stanovení priorit a opatření v podpoře aktivit v jeho samostatné působnosti, finanční zajištění navrhovaných opatření 2 volitelně povinné činnosti dopravní obslužnost, školství, cestovní ruch, vodní a odpadové hospodářství, sociální a zdravotní služby, kulturní rozvoj, provádění účetnictví pro členské obce společenství

16 Svazek obcí územního obvodu ORP
Pokračování debaty o spolupráci obcí Zajištění veřejných služeb v samostatné kompetenci obcí (3E) Posílení komunikace mezi obcemi Institucionalizovaní spolupráce s ostatními partnery v území Vytvoření kapacity pro využívání ESIF Podpora integrovaných přístupů Subjekt regionálního rozvoje

17 Svazek obcí územního obvodu ORP
spolupráce je založená na bázi meziobecní spolupráce spolupráce vychází ze samostatné působnosti obcí a ochoty jejího sdílení při řešení společných potřeb, má z principu dobrovolný charakter využití veřejnoprávní formy pro spolupráci obcí; kompetenční a organizační uspořádání však může být upraveno zákonem (zákon o obcích); svazek má právní subjektivitu a jedná svým jménem, má své orgány; sestavuje rozpočet, může vlastnit majetek; primárně se nepředpokládá spolupráce při výkonu přenesené působnosti obcí;

18 Svazek obcí územního obvodu ORP
rozhodnutí je přijímáno na základě kvalifikované většiny, alternativně je rozhodnutí přijímáno na základě většiny počtu obcí a zároveň počtu obyvatel cílem spolupráce je rovněž podpořit fungování stávajících účelových mikroregionů založených obcemi, podporovat dosahování jejich cílů, podpořit jejich rozvojové aktivity plánované v období

19 Závěry Potenciál správního obvodu ORP:
správní jednotka (Ɨ okres, obvod SO OPOÚ?) nejnižší smysluplné území pro realizaci regionálního rozvoje/regionální politiky smysluplné území pro realizaci spolupráce obcí v SP možnost realizace spolupráce i s dalšími veřejnými subjekty – víceúrovňová veřejná správa existence entity , která by byla subjektem i objektem regionálního rozvoje vytvoření společné rozvojové strategie – integrovaného plánu rozvoje území SO ORP

20 Meziobecní spolupráce a koordinace rozvojových aktivit
Děkuji Ing. Marek Jetmar, Ph.D.


Stáhnout ppt "Meziobecní spolupráce a koordinace rozvojových aktivit"

Podobné prezentace


Reklamy Google