Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovněprávní vztah s cizím prvkem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovněprávní vztah s cizím prvkem"— Transkript prezentace:

1 Pracovněprávní vztah s cizím prvkem
Mgr. Ilona Kostadinovová advokát, pedagog Tel. +420/ Pracovněprávní vztah s cizím prvkem Pracovní právo v praxi Konference VŠE Praha

2 Příspěvek / Contribution
I. K Příspěvek / Contribution PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH S CIZÍM PRVKEM PO REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE LABOUR LAW RELATIONSHIP WITH THE FOREIGN ASPECT AFTER THE RECODIFIKATION OF THE PRIVATE LAW IN THE CZECH REPUBLIC Ilona Kostadinovová

3 I. K Abstrakt Cílem příspěvku bude zhodnocení dopadů nového českého občanského zákoníku a zákona o mezinárodním právu soukromém v návaznosti na zákoník práce pro praxi pracovněprávních vztahů s cizím prvkem v České republice. V soukromém právu má přednost tzv. volba práva, která dává smluvním stranám možnost zvolit si právní řád. V pracovním právu je však nutné respektovat ochrannou funkci právního odvětví a řídit se zakazujícími kogentními normami. Shrneme zásadní rozdíl právní úpravy pracovněprávního vztahu s cizím prvkem podle stávající české právní úpravy do konce roku 2013 a podle nové české právní úpravy od roku 2014.

4 I. K Abstract The aim of the contribution is to evaluate the new Czech civil code and the act about the international private law in connection with the labour code for the praxis of the labour law relations with foreign aspect in the Czech Republic. There is the so called choice of the law in the private law that enable the contractual side the possibility to choice the law system. In the labour law it´s necessary to respect the defend function of the law branch and follow the prohibiting binding rules. There will be the resume of the different aspects of the labour law relationships with foreign aspect according to the Czech current law until the end of the year 2013 and according to the new Czech law from the year 2014.

5 Volba práva a veřejný pořádek
I. K Osnova: Pracovněprávní vztah Volba práva a veřejný pořádek Cizí prvek – místo výkonu práce, občanství, sídlo spjato se zahraničím Občan Evropské unie Cizinec

6 Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění/ZP
I. K Prameny práva: Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění/ZP Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, z. č. 97/1964 Sb., v platném znění do /stávající ZMPSP Zákon o mezinárodním právu, z. č. 91/2012 Sb., účinný od /nový ZMPS

7 Listina základních práv a svobod, usn. č. 2/1993 Sb./LZPS
I. K Veřejný pořádek Listina základních práv a svobod, usn. č. 2/1993 Sb./LZPS Ústava ČR, z. č. 1/1993 Sb. Občanský zákoník z. č. 89/2012 Sb./OZ účinný od

8 Cizí prvek v pracovněprávnímprávním vztahu
I. K Cizí prvek v pracovněprávnímprávním vztahu Závislá práce - § 2 ZP - nadřízenost zaměstnavatele/ZV - podřízenost zaměstnance/ZN Volba práva v pracovní smlouvě má v soukromém právu přednost před obecnou právní úpravou – limit kogentní ustanovení, od kterých se nelze odchýlit

9 Občanství zaměstnance Sídlo zaměstnavatele
I. K Hraniční určovatel podle obecné právní úpravy mezinárodního práva soukromého nebo volba práva smluvními stranami – limit smluvní volnosti – tzv. veřejný pořádek ČR Místo výkonu práce Občanství zaměstnance Sídlo zaměstnavatele

10 Obecná právní úprava mezinárodního práva soukromého – pracovní poměr
I. K Obecná právní úprava mezinárodního práva soukromého – pracovní poměr Starý zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb. účinný do – zvláštní úprava Nový zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění účinný od a ve znění novely č. 303/2013 Sb. účinné od Subsidiarita použití občanského zákoníku, § 4 ZP a ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém a to v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů

11 Základní zásady pracovněprávních vztahů
I. K Základní zásady pracovněprávních vztahů Listina základních práv a svobod–usn.č.2/1993 Sb., o vyhlášení její součásti ústavního pořádku ČR - čl. 26 právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu jakož i právo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost Zákoník práce - § 2 ZP definice závislé práce, § 1a ZP + § 346a,b,c ZP zásady Ochrana postavení zaměstnance – historický nestarší ochranná funkce pracovního práva Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky - ochrana zdraví, OZP=osoby zdravotně postižené, viz základní informace na webu Spravedlivé odměňování – rovnost, zákaz diskriminace Řádný výkon práce ZN v souladu s oprávněnými zájmy ZV Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace, § 16, 17 ZP + Antidiskriminační zákon, z. č. 198/2009 Sb., v platném znění Práce fyzických osob do 15 let a do skončení povinné školní docházky je zakázána, povolení činnosti dítěte – krajská pobočka Úřadu práce ČR, v souladu se zákonem o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění – viz zvláštní tiskopis dostupný na Nelze ukládat peněžní postihy zaměstnanci ani je od něho požadovat, ani požadovat peněžitou záruku, což se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá. ZV nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. ZV nesmí ZN postihovat nebo znevýhodňovat za to, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Př. Činnost v odborové organizaci. ZN nemůže ZV zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících ZN v souvislosti s výkonem práce. Př. A co smluvní ujednání o volbě právního řádu, kterým se bude právní vztah řídit?

12 Pracovní smlouva písemná
I. K Pracovní smlouva písemná Právní úkon/právní jednání nově podle znění § 18 ZP ve znění novely č. 303/2013 Sb. účinné od dvoustranný projev vůle smluvních stran – subjektivní právní skutečnost směřující ke vzniku pracovního poměru na základě obecné právní normy (zákoník práce či zvláštní právní předpis) náležitost formy – písemná § 34 odst. 4 ZP náležitost subjektu – ZV (oprávněný zástupce) a ZN (osoba 15let s ukončenou povinnou školní docházkou) náležitost svobodného projevu vůle obou smluvních stran Obligatorní neboli podstatné náležitosti pracovní smlouvy, § 34 odst. 4 ZP – druh práce, místo výkonu práce a den nástupu Fakultativní náležitosti – doba trvání pracovního poměru, pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, zkušební doba max. 3 měsíce (u vedoucích až 6 měsíců atd. Právní řád – kterým se bude právní vztah řídit

13 Pracovní smlouva písemná – neplatnost právního jednání zaměstnance
I. K Pracovní smlouva písemná – neplatnost právního jednání zaměstnance § 18 odst. 3 novelizovaného znění ZP – nezpůsobil-li zaměstnanec neplatnost právního jednání výlučně sám, nemůže být neplatnost tomuto zaměstnanci na újmu Právní úkon/právní jednání nově podle znění § 18 ZP ve znění novely č. 303/2013 Sb. účinné od dvoustranný projev vůle smluvních stran – subjektivní právní skutečnost směřující ke vzniku pracovního poměru na základě obecné právní normy (zákoník práce či zvláštní právní předpis) Ujednání o právním řádu – kterým se bude pracovněprávní vztah řídit!

14 I. K Hraniční určovatel podle obecné právní úpravy mezinárodního práva soukromého nebo volba práva smluvními stranami – limit smluvní volnosti – tzv. veřejný pořádek ČR Ústava ČR, z. č. 1/1993 Sb. čl. 2 odst. 4 „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“ Listina základních práv a svobod, usn. č. 2/1993 Sb./LZPS – čl. 2 odst. 3 „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“ Zákaz nucené práce nebo služeb, čl. 9 LZPS Svobodná volba povolání či podnikání, čl. 26 odst. 1 LZPS Právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky, čl. 28 LZPS Právo na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, čl. 30 odst. 1 LZPS A další hospodářská, sociální a kulturní práva zakotvená v Listině základních práv a svobod.

15 I. K Veřejný pořádek ČR § 36 ZMPSP právního řádu cizího státu nelze použít, pokud se účinky tohoto použití příčí takovým zásadám společenského a státního zřízení a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat. § 2 OZ, z. č. 89/2012 Sb. účinný od Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá občanský zákoník, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. „CO NENÍ ZAKÁZÁNO, JE DOVOLENO“ § 3 OZ soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým § 2401 OZ Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti ZN a ZV z něj vyplývající upravuje jiný zákon – zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb.

16 I. K § 6 zákoníku práce, z. č. 65/1965 Sb. účinný od do (starý zákoník práce) Pracovněprávní vztahy s cizím prvkem se řídí zákoníkem práce, pokud právní předpisy o mezinárodním právu soukromém nestanoví jinak. Nový zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. zvláštní odkazovací ustanovení neobsahuje

17 Bydliště zaměstnance ve státě, kde s práce vykonává
I. K Hraniční určovatel podle obecné právní úpravy mezinárodního práva soukromého do Občanský zákoník, z. č. 40/1964 Sb., účinný do /ObčZ - § 2 odst. 3 účastníci mají v občanskoprávních vztazích rovné postavení ZMPSP, z. č. 97/1963 Sb., § 1 kterým právním řádem se řídí pracovní vztahy § 16 ZMPSP – pokud se účastníci pracovní smlouvy nedohodnou na něčem jiném – právem místa, kde pracovník vykonává práci. Organizace a její sídlo (zaměstnavatel), místo registrace (doprava železniční a silniční), vlajka (doprava námořní) Bydliště zaměstnance ve státě, kde s práce vykonává Veřejný pořádek ČR - § 36 ZMPSP právního řádu cizího státu nelze použít, pokud se účinky tohoto použití příčí takovým zásadám společenského a státního zřízení a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat.

18 Veřejný pořádek ČR – soukromé právo
I. K Veřejný pořádek ČR – soukromé právo § 2 OZ, z. č. 89/2012 Sb. účinný od Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá občanský zákoník, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. „CO NENÍ ZAKÁZÁNO, JE DOVOLENO“ § 3 OZ soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým § 2401 OZ Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti ZN a ZV z něj vyplývající upravuje jiný zákon – zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb.

19 I. K Hraniční určovatel podle obecné právní úpravy mezinárodního práva soukromého od roku 2014 Zákon o mezinárodním právu soukromém, z. č. 91/2012 Sb. účinný od /ZMPS § 4 ZMPS výhrada veřejného pořádku: Ustanovení zahraničního právního řádu nelze použít, jestliže by se účinky zjevně příčily veřejnému pořádku. § 24 výjimečné a podpůrné určení rozhodného práva: „Právní řád nelze použít, jestliže při náležitém odůvodněném uvážení souhrnu všech okolností věci a zejména důvodného očekávání účastníků ohledně použití jiného právního řádu, by se to jevilo nepřiměřené a odporující rozumnému a spravedlivému uspořádání vztahu účastníků.“ § 87 odst. 1 ZMPS smlouvy – pracovní se řídí právem státu, s nímž smlouva nejúžeji souvisí, pokud smluvní strany nezvolily rozhodné právo. VOLBA PRÁVA - § 87 odst. 1 ZMPS musí být vyjádřena výslovně a musí vyplývat bez pochybností z ustanovení smlouvy nebo z okolností případu. § 88 odst. 1 ZMPS – PRACOVNÍ PRÁVO Pravomoc českých soudů ve věcech pracovních může být založena ujednáním stran v písemné formě. Věcnou příslušnost českých soudů však nelze měnit ani smluvně. Pokud by jinak byla dána pravomoc českých soudů, lze sjednat písemně podle § 88 odst. 2 ZMPS příslušnost zahraničního soudu jen po vzniku sporu nebo jestliže ujednání umožňuje pouze zaměstnanci zahájit řízení u soudu jiného státu. Ochrana postavení zaměstnance je zde pro praxi evidentní. Ustanovení § 86 odst. 2 ZMPS se použije obdobně – zejména z důvodu smluvního ujednání o příslušnosti zahraničního soudu, které je v rozporu s veřejným pořádkem.

20 I. K Hraniční určovatel podle volby práva smluvními – dle místa výkonu práce především v souladu s tzv. STŘEDISKEM ZÁJMU Zaměstnavatel/ZV - Daňový domicil - Druh právnické osoby dle typu obchodní společnosti a práva podle kterého byla založena - Občanství zaměstnavatele fyzické osoby Zaměstnanec/Z N - Občanství ZN - Bydliště či trvalý pobyt ZN

21 Limit smluvní volnosti – tzv. veřejný pořádek ČR
I. K Limit smluvní volnosti – tzv. veřejný pořádek ČR Ústava a Listina základních práv a svobod ČR Občanský zákoník Zákon o mezinárodním právu soukromém Nadnárodní právo - Právo Evropské unie – společná sociální politika (pracovní právo a právo sociálního zabezpečení), - Úmluvy Mezinárodní organizace práce/MOP/International labour organisation/ILO, - Činnost dalších mezinárodních organizací hájících zájmy postavení zaměstnanců s ohledem na pracovní podmínky a ochranu zdraví při práci – Světová zdravotnická organizace /World Health Organisation/WHO,

22 I. K Síla právní normy?

23 Pracovní smlouva písemná
I. K Pracovní smlouva písemná Právní řád – kterým se bude právní vztah řídit má přednost před všemy ostatními prameny práva, je-li v souladu s prameny vyšší právní síly. Právní úkon/právní jednání nově podle znění § 18 ZP ve znění novely č. 304/2013 Sb. účinné od dvoustranný projev vůle smluvních stran – subjektivní právní skutečnost směřující ke vzniku pracovního poměru na základě obecné právní normy (zákoník práce či zvláštní právní předpis) náležitost formy – písemná § 34 odst. 4 ZP náležitost subjektu – ZV (oprávněný zástupce) a ZN (osoba 15let s ukončenou povinnou školní docházkou) náležitost svobodného projevu vůle obou smluvních stran Obligatorní neboli podstatné náležitosti pracovní smlouvy, § 34 odst. 4 ZP – druh práce, místo výkonu práce a den nástupu Fakultativní náležitosti - podstatné

24 I. K Koordinace sociálního zabezpečení v členských státech Evropské unie a v zemích Evropského hospodářského prostoru Aplikace právního řádu jednoho členského státu Rovné zacházení a zákaz diskriminace Zachování nabytých práv – export a import dávek Sčítání dob pojištění

25 Zahraniční zaměstnanec Zahraniční zaměstnavatel
I. K Vysílání zaměstnanců Poskytování služeb Migrující pracovník Zahraniční zaměstnanec Zahraniční zaměstnavatel Ochrana osob z třetích států, aspekt ekonomických aktivit ve více členských státech

26 I. K Kodexy soukromého práva 2014, rekodifikace,

27 Mgr. Ilona Kostadinovová
advokát Tel. +420/ Děkuji za pozornost a přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne milí posluchači. Praha 21. –


Stáhnout ppt "Pracovněprávní vztah s cizím prvkem"

Podobné prezentace


Reklamy Google