Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovněprávní vztah s cizím prvkem Pracovní právo v praxi Konference VŠE Praha 21. - 22. 11. 2013 Mgr. Ilona Kostadinovová advokát, pedagog

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovněprávní vztah s cizím prvkem Pracovní právo v praxi Konference VŠE Praha 21. - 22. 11. 2013 Mgr. Ilona Kostadinovová advokát, pedagog"— Transkript prezentace:

1 Pracovněprávní vztah s cizím prvkem Pracovní právo v praxi Konference VŠE Praha 21. - 22. 11. 2013 Mgr. Ilona Kostadinovová advokát, pedagog kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/ Tel. +420/ 777 57 40 16

2 Příspěvek / Contribution  PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH S CIZÍM PRVKEM PO REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE  LABOUR LAW RELATIONSHIP WITH THE FOREIGN ASPECT AFTER THE RECODIFIKATION OF THE PRIVATE LAW IN THE CZECH REPUBLIC  Ilona Kostadinovová I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

3 Abstrakt  Cílem příspěvku bude zhodnocení dopadů nového českého občanského zákoníku a zákona o mezinárodním právu soukromém v návaznosti na zákoník práce pro praxi pracovněprávních vztahů s cizím prvkem v České republice. V soukromém právu má přednost tzv. volba práva, která dává smluvním stranám možnost zvolit si právní řád. V pracovním právu je však nutné respektovat ochrannou funkci právního odvětví a řídit se zakazujícími kogentními normami. Shrneme zásadní rozdíl právní úpravy pracovněprávního vztahu s cizím prvkem podle stávající české právní úpravy do konce roku 2013 a podle nové české právní úpravy od roku 2014. I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

4 Abstract  The aim of the contribution is to evaluate the new Czech civil code and the act about the international private law in connection with the labour code for the praxis of the labour law relations with foreign aspect in the Czech Republic. There is the so called choice of the law in the private law that enable the contractual side the possibility to choice the law system. In the labour law it´s necessary to respect the defend function of the law branch and follow the prohibiting binding rules. There will be the resume of the different aspects of the labour law relationships with foreign aspect according to the Czech current law until the end of the year 2013 and according to the new Czech law from the year 2014. I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

5 Osnova:  Pracovněprávní vztah  Volba práva a veřejný pořádek  Cizí prvek – místo výkonu práce, občanství, sídlo spjato se zahraničím  Občan Evropské unie  Cizinec I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

6 Prameny práva:  Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění/ZP  Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, z. č. 97/1964 Sb., v platném znění do 31.12. 2013/stávající ZMPSP  Zákon o mezinárodním právu, z. č. 91/2012 Sb., účinný od 01.01.2014/nový ZMPS I. K. 21.- 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

7 Veřejný pořádek  Listina základních práv a svobod, usn. č. 2/1993 Sb./LZPS  Ústava ČR, z. č. 1/1993 Sb.  Občanský zákoník z. č. 89/2012 Sb./OZ účinný od 01. 01. 2014 I. K. 21. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

8 Cizí prvek v pracovněprávnímprávním vztahu  Závislá práce - § 2 ZP - nadřízenost zaměstnavatele/ZV - podřízenost zaměstnance/ZN  Volba práva v pracovní smlouvě má v soukromém právu přednost před obecnou právní úpravou – limit kogentní ustanovení, od kterých se nelze odchýlit I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

9 Hraniční určovatel podle obecné právní úpravy mezinárodního práva soukromého nebo volba práva smluvními stranami – limit smluvní volnosti – tzv. veřejný pořádek ČR  Místo výkonu práce  Občanství zaměstnance  Sídlo zaměstnavatele I. K. 21. 11. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

10 Obecná právní úprava mezinárodního práva soukromého – pracovní poměr  Starý zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb. účinný do 31.12. 2006 – zvláštní úprava  Nový zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění účinný od 01.01.2007 a ve znění novely č. 303/2013 Sb. účinné od 01. 01. 2014  Subsidiarita použití občanského zákoníku, § 4 ZP a ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém a to v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů I. K. 21. 11. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

11 Základní zásady pracovněprávních vztahů  Listina základních práv a svobod–usn.č.2/1993 Sb., o vyhlášení její součásti ústavního pořádku ČR - čl. 26 právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu jakož i právo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost  Zákoník práce - § 2 ZP definice závislé práce, § 1a ZP + § 346a,b,c ZP zásady - Ochrana postavení zaměstnance – historický nestarší ochranná funkce pracovního práva - Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky - ochrana zdraví, OZP=osoby zdravotně postižené, viz základní informace na webu http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp - Spravedlivé odměňování – rovnost, zákaz diskriminace - Řádný výkon práce ZN v souladu s oprávněnými zájmy ZV - Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace, § 16, 17 ZP + Antidiskriminační zákon, z. č. 198/2009 Sb., v platném znění  Práce fyzických osob do 15 let a do skončení povinné školní docházky je zakázána, povolení činnosti dítěte – krajská pobočka Úřadu práce ČR, v souladu se zákonem o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění – viz zvláštní tiskopis dostupný na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/cinnost_ditete http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/cinnost_ditete  Nelze ukládat peněžní postihy zaměstnanci ani je od něho požadovat, ani požadovat peněžitou záruku, což se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá.  ZV nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance.  ZV nesmí ZN postihovat nebo znevýhodňovat za to, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Př. Činnost v odborové organizaci.  ZN nemůže ZV zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících ZN v souvislosti s výkonem práce. Př. A co smluvní ujednání o volbě právního řádu, kterým se bude právní vztah řídit? I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

12 Pracovní smlouva písemná  Právní úkon / právní jednání nově podle znění § 18 ZP ve znění novely č. 303/2013 Sb. účinné od 01. 01. 2014 dvoustranný projev vůle smluvních stran – subjektivní právní skutečnost směřující ke vzniku pracovního poměru na základě obecné právní normy (zákoník práce či zvláštní právní předpis) - náležitost formy – písemná § 34 odst. 4 ZP - náležitost subjektu – ZV (oprávněný zástupce) a ZN (osoba 15let s ukončenou povinnou školní docházkou) - náležitost svobodného projevu vůle obou smluvních stran  Obligatorní neboli podstatné náležitosti pracovní smlouvy, § 34 odst. 4 ZP – druh práce, místo výkonu práce a den nástupu  Fakultativní náležitosti – doba trvání pracovního poměru, pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, zkušební doba max. 3 měsíce (u vedoucích až 6 měsíců atd. Právní řád – kterým se bude právní vztah řídit I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

13 Pracovní smlouva písemná – neplatnost právního jednání zaměstnance  § 18 odst. 3 novelizovaného znění ZP – nezpůsobil-li zaměstnanec neplatnost právního jednání výlučně sám, nemůže být neplatnost tomuto zaměstnanci na újmu  Právní úkon / právní jednání nově podle znění § 18 ZP ve znění novely č. 303/2013 Sb. účinné od 01. 01. 2014 dvoustranný projev vůle smluvních stran – subjektivní právní skutečnost směřující ke vzniku pracovního poměru na základě obecné právní normy (zákoník práce či zvláštní právní předpis) Ujednání o právním řádu – kterým se bude pracovněprávní vztah řídit! I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

14 Hraniční určovatel podle obecné právní úpravy mezinárodního práva soukromého nebo volba práva smluvními stranami – limit smluvní volnosti – tzv. veřejný pořádek ČR  Ústava ČR, z. č. 1/1993 Sb. čl. 2 odst. 4 „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“  Listina základních práv a svobod, usn. č. 2/1993 Sb./LZPS – čl. 2 odst. 3 „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“  Zákaz nucené práce nebo služeb, čl. 9 LZPS  Svobodná volba povolání či podnikání, čl. 26 odst. 1 LZPS  Právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky, čl. 28 LZPS  Právo na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, čl. 30 odst. 1 LZPS A další hospodářská, sociální a kulturní práva zakotvená v Listině základních práv a svobod. I. K. 21. 11. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

15 Veřejný pořádek ČR  § 36 ZMPSP právního řádu cizího státu nelze použít, pokud se účinky tohoto použití příčí takovým zásadám společenského a státního zřízení a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat.  § 2 OZ, z. č. 89/2012 Sb. účinný od 01. 01. 2014  Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá občanský zákoník, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání.  „CO NENÍ ZAKÁZÁNO, JE DOVOLENO“  § 3 OZ soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým  § 2401 OZ Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti ZN a ZV z něj vyplývající upravuje jiný zákon – zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. I. K. 21. 11. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

16 § 6 zákoníku práce, z. č. 65/1965 Sb. účinný od 01. 01.1966 do 31.12.2006 (starý zákoník práce)  Pracovněprávní vztahy s cizím prvkem se řídí zákoníkem práce, pokud právní předpisy o mezinárodním právu soukromém nestanoví jinak.  Nový zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. zvláštní odkazovací ustanovení neobsahuje I. K. 21. 11. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

17 Hraniční určovatel podle obecné právní úpravy mezinárodního práva soukromého do 31. 12. 2013  Občanský zákoník, z. č. 40/1964 Sb., účinný do 31. 12. 2013/ObčZ - § 2 odst. 3 účastníci mají v občanskoprávních vztazích rovné postavení  ZMPSP, z. č. 97/1963 Sb., § 1 kterým právním řádem se řídí pracovní vztahy  § 16 ZMPSP – pokud se účastníci pracovní smlouvy nedohodnou na něčem jiném – právem místa, kde pracovník vykonává práci.  Organizace a její sídlo (zaměstnavatel), místo registrace (doprava železniční a silniční), vlajka (doprava námořní)  Bydliště zaměstnance ve státě, kde s práce vykonává  Veřejný pořádek ČR - § 36 ZMPSP právního řádu cizího státu nelze použít, pokud se účinky tohoto použití příčí takovým zásadám společenského a státního zřízení a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat. I. K. 21. 11. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

18 Veřejný pořádek ČR – soukromé právo  § 2 OZ, z. č. 89/2012 Sb. účinný od 01. 01. 2014  Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá občanský zákoník, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání.  „CO NENÍ ZAKÁZÁNO, JE DOVOLENO“  § 3 OZ soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým  § 2401 OZ Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti ZN a ZV z něj vyplývající upravuje jiný zákon – zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. I. K. 21. 11. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

19 Hraniční určovatel podle obecné právní úpravy mezinárodního práva soukromého od roku 2014  Zákon o mezinárodním právu soukromém, z. č. 91/2012 Sb. účinný od 01. 01. 2014/ZMPS § 4 ZMPS výhrada veřejného pořádku: Ustanovení zahraničního právního řádu nelze použít, jestliže by se účinky zjevně příčily veřejnému pořádku.  § 24 výjimečné a podpůrné určení rozhodného práva: „Právní řád nelze použít, jestliže při náležitém odůvodněném uvážení souhrnu všech okolností věci a zejména důvodného očekávání účastníků ohledně použití jiného právního řádu, by se to jevilo nepřiměřené a odporující rozumnému a spravedlivému uspořádání vztahu účastníků.“  § 87 odst. 1 ZMPS smlouvy – pracovní se řídí právem státu, s nímž smlouva nejúžeji souvisí, pokud smluvní strany nezvolily rozhodné právo.  VOLBA PRÁVA - § 87 odst. 1 ZMPS musí být vyjádřena výslovně a musí vyplývat bez pochybností z ustanovení smlouvy nebo z okolností případu.  § 88 odst. 1 ZMPS – PRACOVNÍ PRÁVO Pravomoc českých soudů ve věcech pracovních může být založena ujednáním stran v písemné formě. Věcnou příslušnost českých soudů však nelze měnit ani smluvně.  Pokud by jinak byla dána pravomoc českých soudů, lze sjednat písemně podle § 88 odst. 2 ZMPS příslušnost zahraničního soudu jen po vzniku sporu nebo jestliže ujednání umožňuje pouze zaměstnanci zahájit řízení u soudu jiného státu.  Ochrana postavení zaměstnance je zde pro praxi evidentní. Ustanovení § 86 odst. 2 ZMPS se použije obdobně – zejména z důvodu smluvního ujednání o příslušnosti zahraničního soudu, které je v rozporu s veřejným pořádkem. I. K. 21. 11. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

20 Hraniční určovatel podle volby práva smluvními – dle místa výkonu práce především v souladu s tzv. STŘEDISKEM ZÁJMU  Zaměstnavatel/ZV - Daňový domicil - Druh právnické osoby dle typu obchodní společnosti a práva podle kterého byla založena - Občanství zaměstnavatele fyzické osoby  Zaměstnanec/Z N - Občanství ZN - Bydliště či trvalý pobyt ZN I. K. 21. 11. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

21 Limit smluvní volnosti – tzv. veřejný pořádek ČR  Ústava a Listina základních práv a svobod ČR  Občanský zákoník  Zákon o mezinárodním právu soukromém  Nadnárodní právo - Právo Evropské unie – společná sociální politika (pracovní právo a právo sociálního zabezpečení), http://europa.eu/ http://europa.eu/ - Úmluvy Mezinárodní organizace práce/MOP/International labour organisation/ILO, http://www.ilo.org/ http://www.ilo.org/ - Činnost dalších mezinárodních organizací hájících zájmy postavení zaměstnanců s ohledem na pracovní podmínky a ochranu zdraví při práci – Světová zdravotnická organizace /World Health Organisation/WHO, http://www.who.int/ http://www.who.int/ I. K. 21. 11. -22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

22 Síla právní normy? I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/ EU Nařízení, Směrnice Ústava, LZPS Zákony Nařízení vlády, vyhlášky ministerstev Kolektivní smlouvy, vnitřní předpisy pracovní smlouvy

23 Pracovní smlouva písemná  Právní řád – kterým se bude právní vztah řídit má přednost před všemy ostatními prameny práva, je-li v souladu s prameny vyšší právní síly.  Právní úkon / právní jednání nově podle znění § 18 ZP ve znění novely č. 304/2013 Sb. účinné od 01. 01. 2014 dvoustranný projev vůle smluvních stran – subjektivní právní skutečnost směřující ke vzniku pracovního poměru na základě obecné právní normy (zákoník práce či zvláštní právní předpis) - náležitost formy – písemná § 34 odst. 4 ZP - náležitost subjektu – ZV (oprávněný zástupce) a ZN (osoba 15let s ukončenou povinnou školní docházkou) - náležitost svobodného projevu vůle obou smluvních stran  Obligatorní neboli podstatné náležitosti pracovní smlouvy, § 34 odst. 4 ZP – druh práce, místo výkonu práce a den nástupu  Fakultativní náležitosti - podstatné I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

24 Koordinace sociálního zabezpečení v členských státech Evropské unie a v zemích Evropského hospodářského prostoru  Aplikace právního řádu jednoho členského státu  Rovné zacházení a zákaz diskriminace  Zachování nabytých práv – export a import dávek  Sčítání dob pojištění I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

25 Vysílání zaměstnanců  Poskytování služeb  Migrující pracovník  Zahraniční zaměstnanec  Zahraniční zaměstnavatel  Ochrana osob z třetích států, aspekt ekonomických aktivit ve více členských státech I. K. 21. - 22. 11. 2013 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

26 Kodexy soukromého práva 2014, rekodifikace, http://obcanskyzakonik.justice.c z/mezinarodni-pravo/obecne/ http://obcanskyzakonik.justice.c z/mezinarodni-pravo/obecne/ I. K.. 21. - 22. 11. 2013

27 Děkuji za pozornost a přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne milí posluchači. Praha 21. – 22. 11. 2013 Mgr. Ilona Kostadinovová advokát Tel. +420/777 57 40 16 kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/


Stáhnout ppt "Pracovněprávní vztah s cizím prvkem Pracovní právo v praxi Konference VŠE Praha 21. - 22. 11. 2013 Mgr. Ilona Kostadinovová advokát, pedagog"

Podobné prezentace


Reklamy Google