Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní podmínky FIDIC, The RED BOOK pro projekty, spolufinancované z

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní podmínky FIDIC, The RED BOOK pro projekty, spolufinancované z"— Transkript prezentace:

1 Obchodní podmínky FIDIC, The RED BOOK pro projekty, spolufinancované z
prostředků fondu soudržnosti v operačním programu Doprava

2 FIDIC Úvod - obecné souvislosti Způsobilost výdajů Základní odlišnosti
Měření a oceňování (kapitola 12 VOP) Změny a úpravy (kapitola 13 VOP) Dílčí platba, čl VOP

3 FIDIC 1. Úvod Proč je používán FIDIC, The RED BOOK jako obchodní podmínky pro české stavební projekty v rámci OPD ?

4 FIDIC Modifikace všeobecných podmínek FIDIC do zvláštních OP jako součásti „balíku smluvních ujednání“

5 FIDIC kontra Operační program Doprava a jeho řízení

6 FIDIC 2. Způsobilost výdajů

7 FIDIC Platí od Metodická příručka MMR jako národního orgánu pro koordinaci „ZPŮSOBILÉ VÝDAJE “ a k ní „METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINACOVATELNÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ “, aktualizovaná verze k

8 FIDIC Obecné vymezení způsobilostí výdajů
soulad s evropskou a národní legislativou a s operačními programy, přímá vazba na projekt a nezbytnost pro jeho realizaci, výdaje musí být přiměřené, vynaložené v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti.

9 Časové vymezení způsobilosti výdajů
FIDIC Časové vymezení způsobilosti výdajů Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondu, pokud vznikly a byly skutečně uhrazeny mezi daty a Řídící orgány mohou stanovit užší kritéria pro způsobilost výdajů. Obecně platí, že výdaje musí být vzniklé a uhrazené v rámci realizace projektu

10 Dokladování a zaplacení způsobilých výdajů
FIDIC Dokladování a zaplacení způsobilých výdajů Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doloženy příslušnými účetními doklady. Skartační lhůta dle evropských pravidel činí 7 let.

11 Způsobilost výdajů při změnách
FIDIC Způsobilost výdajů při změnách Platí vše výše uvedené a dále požadavek na prokázání „nepředvídatelnosti výdajů“ ve smyslu čl VOP, což znamená, že jde o výdaj, který nemohl být rozumně předpokládán zkušeným zhotovitelem k datu podání nabídky

12 Splývání pojmů způsobilost výdajů a uhraditelnost výdajů
FIDIC Splývání pojmů způsobilost výdajů a uhraditelnost výdajů Pokud se vyloučí ojedinělé případy hodné zvláštního zřetele (např.vady projektu), splývá pojem způsobilost výdajů s uhraditelností výdajů. Tedy jen způsobilé výdaje jsou uhraditelné, pokud není jmenovitě řečeno jinak.

13 3. Základní odlišnosti Tradiční české pojetí
FIDIC 3. Základní odlišnosti Tradiční české pojetí „Máme nárok“ na vše, co je v přijaté nabídce a fakturovat to budeme „jak potřebujeme“

14 Máme nárok když : FIDIC bylo potřeba k provedení díla,
bylo nařízeno jako vícepráce, časově odpovídá prováděným postupům, je řádně změřeno a doloženo ve sledovaném období, je v souladu se smluvními ujednáními a cíly projektu

15 4. Měření a oceňování prací
FIDIC 4. Měření a oceňování prací (Kapitola 12 VOP)

16 FIDIC Čl. 12.1 VOP Dílo bude měřeno a oceňováno pro účely platby
v souladu s touto kapitolou. Kdykoliv Správce stavby požádá o to, aby byla nějaká součást díla změřena bude to oznámeno zástupci zhotovitele, který se bezodkladně buď zúčastní měření nebo pošle kvalifikovaného zástupce, který bude při měření asistovat Správci stavby, b) poskytne veškeré podrobnosti požadované Správcem stavby.

17 FIDIC Čl. 12.2 VOP Není – li ve Smlouvě uvedeno jinak a nehledě na
místní praxi : bude se měřit NETTO skutečné množství každé položky zhotovovacích prací, metoda měření bude v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty.

18 FIDIC Čl. 12.3 VOP Pro příslušnou položku bude vhodná nová sazba
nebo cena, jestliže : a) (i) měřené množství položky se změní o více než 10 %, (ii) tato změna vynásobená stanovenou sazbou převyšuje o 0,01% přijatou cenu díla, (iii) tato změna množství má přímý vliv na změnu nákladů na jednotku množství této položky o více než 1 %, (iv) tato položka není uvedena jako „položka za pevnou cenu“

19 FIDIC Čl. 12.3 VOP - pokračování
Pro příslušnou položku bude vhodná nová sazba nebo cena, jestliže : b) (i) pokyn k práci byl vydán dle Kapitoly 13 Změny a úpravy, (ii) ve smlouvě o dílo není pro tuto položku uvedena žádná sazba ani cena, (iii) není vhodná žádná z uvedených sazeb ani cen, protože práce není podobného charakteru ani není prováděna za podobných podmínek.

20 FIDIC Čl. 12.3 VOP - pokračování
Do doby, než je příslušná sazba nebo cena odsouhlasena nebo stanovena, určí Správce stavby pro účely potvrzení dílčí platby PROVIZORNÍ SAZBU NEBO CENU. Pozn. Dle čl VOP smí Správce stavby jen ze dvou důvodů odmítnout zhotoviteli potvrzení dílčí platby.

21 Základní rozpor mezi FIDIC a postupem podle národní legislativy
5. Změny a úpravy (Kapitola 13 VOP) Základní rozpor mezi FIDIC a postupem podle národní legislativy

22 FIDIC VOP č. 13.1 Zhotovitel neprovede žádnou změnu nebo úpravu pokud Správce stavby¨nevydá pokyn ke změně, nebo ji neschválí. VOP č. 13.3 Jestliže Správce stavby před vydáním pokynu ke změně požádá o návrh, bude na to zhotovitel reagovat tak rychle, jak je to jen uskutečnitelné buď ….. atd. Každí změna bude oceněna v souladu s Kapitolou 12. Měření a oceňování

23 FIDIC VOP č. 13.2 Zhotovitel může kdykoliv předložit Správci
stavby písemný návrh, který, pokud bude schválen urychlí dokončení, sníží náklady objednatele ….. Návrh bude připraven na náklady zhotovitele. Podle ustanovení odstavce ad c) se případná vyčíslená úspora dá dělit „půl na půl“.

24 FIDIC Dle VOP je Správce stavby Suverénem.
U konečných příjemců s velitelsko štábní strukturou řízení typu SŽDC, ŘSD bude mít klíčovou roli kým je Správce stavby jmenován a jaké má konkrétní pravomoci ve vztahu k VOP (delegování pravomoci směrem dolu).

25 FIDIC 6. Dílčí platba čl. 14.6 VOP
Z žádného jiného důvodu nebude potvrzení dílčí platby odmítnuto, kromě toho, kdy : se ukáže, že některá dodaná věc nebo práce není v souladu se smlouvou o dílo…….. zhotovitel neprovedl nebo neprovádí některou práci nebo povinnost v souladu se SoD a takto mu bylo oznámeno Správcem stavby, může ……

26 Dílčí platba čl. 14.6 VOP pokračování
FIDIC Dílčí platba čl VOP pokračování Správce stavby může v kterémkoliv potvrzení platby provést změnu nebo modifikaci, která měla být správně provedena v některém předchozím potvrzení dílčí platby . Nebude se mít za to, že potvrzení platby znamená přijetí, schválení, souhlas nebo spokojenost Správce stavby.

27 FIDIC Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Obchodní podmínky FIDIC, The RED BOOK pro projekty, spolufinancované z"

Podobné prezentace


Reklamy Google