Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 PORADA EKONOMŮ PORADA EKONOMŮ příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení Oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 PORADA EKONOMŮ PORADA EKONOMŮ příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení Oddělení."— Transkript prezentace:

1 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 PORADA EKONOMŮ PORADA EKONOMŮ příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení Oddělení financování škol Odbor školství, mládeže a sportu Květen 2007

2 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 2 ROZPOČET PRO ROK 2007 Příspěvky na provoz na rok 2007 v souhrnu navýšeny o 5 % oproti schválenému rozpočtu 2006. Z návrhu základny pro rozpočet jednotlivých organizací vyloučeny veškeré mimořádné vlivy, v důsledku kterých byla provedena úprava rozpočtu v průběhu roku 2006. Navržena individuální posílení rozpočtu z finančních prostředků, které v odvětví školství zůstaly po realizaci převodů zřizovatelských kompetencí ke střediskům volného času z kraje na obce. Rozpočet gymnázií byl pro rok 2007 opět stanoven normativním způsobem financování provozních nákladů.

3 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 3 ROZPIS PŘÍMÝCH NÁKLADŮ Rozpočet přímých nákladů schválen radou kraje 4. 4. 2007 Ke dni 23. - 24. 4. 2007 odeslány prostředky na přímé náklady na vzdělávání na celé období 1. pololetí roku 2007 Prostředky na přímé náklady na vzdělávání budou školám nadále zasílány čtvrtletně. Nutno zvážit plánování termínu výplat. Nutno zvážit plánování termínu výplat. Doporučujeme termíny až po 1. týdnu v měsíci – v opačném případě vznikají problémy zejména na začátku kalendářního roku.

4 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 4 REZERVA a FINANČNÍ PLÁNY nerozepsáno 5,574 mil. Kč. Na provoz příspěvkových organizací zůstalo nerozepsáno celkem 5,574 mil. Kč.  Velká část je již blokována na avizované úpravy (stěhování, nájmy apod.). minimální  Volné zdroje jsou minimální. Termín 17. 5. 2007 Finanční plány zpracovat na základě rozpisu závazných ukazatelů platných k 4. 4. 2007. Termín 17. 5. 2007.

5 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 5 ODPISY a ODVOD Z INVESTIČNÍHO FONDU Upřesněn postup při odepisování technického zhodnocení majetku - dokončené technické zhodnocení majetku zvyšuje jeho pořizovací cenu. (podrobně viz „Zásady“ Čl. 10, odst. 28) (podrobně viz „Zásady“ Čl. 10, odst. 28) se odpisy zaokrouhlují na celé koruny nahoru Dle Českého účetního standardu č. 512, pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek bodu 4.8. se odpisy zaokrouhlují na celé koruny nahoru. měsíčně Odpisy se účtují měsíčně.

6 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 6 Vyčlenění části příspěvku na provoz účelově určeného na odpisy PO zřízené krajem nemohly v rámci daňového přiznání uplatnit jako „výdaj“ náklady na účetní odpisy svěřeného majetku. daňově neuznatelné výdaje Nejsou-li odpisy účelově určeny nebo dojde-li k jejich podhodnocení, musí PO zvýšit výsledek hospodaření o rozdíl mezi skutečnou výši odpisů a účelově stanoveným příspěvkem na odpisy jako o daňově neuznatelné výdaje a může se dostat do daňové povinnosti. vyčlenění části příspěvku na provoz účelově určeného na odpisy Z tohoto důvodu došlo již v roce 2006 následně i v roce 2007 k vyčlenění části příspěvku na provoz účelově určeného na odpisy. Předpokládáme, že v závěru roku bude možné upravit tuto částku dle aktuální výše odpisů organizace. 34 tis. Kč Organizace byly upozorněny, že v případě nedosažení stanovené výše odpisů, budou nuceny tento příspěvek vrátit. Přesto činily vratky 34 tis. Kč.

7 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 7 Odvod do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu Odvod z odpisů byl pro rok 2007 navržen odlišně oproti předchozímu roku – tj. byl stanoven progresivně podle výše odpisů jednotlivého majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 4, 5 a 6, a to: 25 %  ve výši 25 % u majetku, jehož roční účetní odpis je do 200 tis. Kč včetně, 50 %  ve výši 50 % u majetku, jehož roční účetní odpis je v rozmezí 200 tis. - 1 mil. Kč včetně, 75 %  ve výši 75 % u majetku, jehož roční účetní odpisy přesahují částku 1 mil. Kč. Výsledný odvod byl stanoven ve výši součtu jednotlivých odvodů stanovených podle uvedených kritérií a zaokrouhlen na tisíce Kč.

8 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 8 ZMĚNY V PARAGRAFECH Novelizace vyhlášky č. 323/2002, o rozpočtové skladbě. Původní §Nové §Komentář 3116Internátní speciální ZŠ3112 3114 Speciální předškolní zařízení, Vzdělávání žáků se spec. potřebami Zrušeno – přesun na §3112 a §3114 3122Střední odborné školy3122 3126 SOŠ Konzervatoře Konzervatoře nově na §3126 3124 3125 Speciální střední školy Speciální střední odborná učiliště 3124Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením Nově na §3124 také Odborná učiliště a Praktické školy, které byly dříve na §3125 3145Ubytovací zařízení SŠ a učilišť 3145 3147 Internáty Domovy mládeže §3145 – nově všechny internáty Domovy mládeže přesun z §3145 na §3147 3147Školní hospodářství, školní statky, školní polesí SŠ 3125Střediska prak. vyučování a školní hospodářství Školní statky přesun z §3147 na §3125 4322Ústavy péče pro mládež3149Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Na § 3149 nově Dětské domovy – dříve §4322

9 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 9 ZMĚNA ÚČELOVÝCH ZNAKŮ spolufinancovaných z rozpočtu EU Dle novely vyhlášky č. 16/2001 Sb. (vyhláška č. 22/2007 Sb.) dochází od 1. 1. 2007 u příjmů a výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU k rozšíření struktury účelových znaků (ÚZ). ÚZ 09133439 ÚZ má nyní 8 míst (rozšířené o 3 místa vlevo) např. ÚZ 09133439 Dochází k rozlišení: 1) podle nástroje 1) podle nástroje (první dvě místa vlevo): 09 např. operační program rozvoj lidských zdrojů v rámci programovacího období 2004 až 2006 má dvojčíslí 09 2) podle zdrojů financování 2) podle zdrojů financování (třetí místo vlevo): 1  ze státního rozpočtu - 25 % - ÚZ 09133439 5  prostředky EU - 75% - ÚZ 09533439 Organizace, kterých se změna dotkne, budou mít toto zohledněno v přílohách ke Sdělení závazných ukazatelů.

10 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 10 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM Nevyužité dotace ze SR v tis. Kč

11 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 11 Podíl jednotlivých nevyužitých dotací ze SR za PO kraje (v tis. Kč) CELKEM NEVYUŽITO 1 480  Ostatní účelové dotace 519  Projekty romské komunity 509  Přímé náklady 296  SIPVZ neinvestice 156

12 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 12 Meziroční srovnání objemu nevyužitých dotací ze SR za PO kraje (v tis. Kč)

13 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 13 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROZPOČTEM KRAJE (v tis. Kč) Nedočerpáno celkem 305 z toho: dokrytí nákladů na osobní asistenci 15 4 organizace mimořádné dotace (zapojení rezervy) 251 7 organizací účelový příspěvek na odpisy 34 10 organizací dotace EVVO a program LEONARDO 5 2 organizace

14 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 14 Nejčastější chyby při finančním zúčtování Používání mezer, teček a označení Kč v jednotlivých buňkách tabulek, přidávání řádků do sumarizovaných tabulek. Neaktualizované názvy organizací na fakturách – doporučujeme zkontrolovat, zda máte všude nahlášené nové názvy. Používání úředního razítka se státním znakem v běžném písemném styku. (informace k používání kulatého razítka s malým státním znakem zveřejněna na internetových stránkách Moravskoslezského kraje v části - Informace pro školy). U dotací s použitelností i v následujícím roce, je nutno nevyčerpané prostředky časově rozlišovat, nelze vytvářet z nepoužité dotace zisk. U předpisu dotací/finančních darů od obcí je třeba dobře prohlédnout smlouvu - pokud je napsáno příspěvek nebo dotace, je nutno účtovat na 691, až v ostatních případech na finanční dar (účtuje se na 648 30).

15 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 15 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 Výsledky hospodaření za PO kraje 20,5 mil. Kč z toho: hlavní činnost 7,5 mil. Kč doplňková činnost 13 mil. Kč doplňková činnost 13 mil. Kč 197 PO vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 49 PO dosáhlo vyrovnaného hospodaření č.410/2005Sb., Provedeno šetření naplňování požadavků, vyplývajících z vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

16 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 16 Naplňování vyhlášky č. 410/2005 Sb.

17 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 17 ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ Z výkladu MF uvedeného ve Zprávě MF ČR Č. 4/2006 vyplývá, že v případě kladného hospodářského výsledku, musí být podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů učiněn nejprve odvod do fondu odměn alespoň v minimální výši. PO doporučen příděl do fondu odměn následovně: 60% z VH - organizacím se stavem fondu odměn k 31.12.2006 ve výši do 20 tis. Kč bylo doporučeno přidělit 60% z VH, 1 tis. Kč - u ostatních organizací navržena minimální výše 1 tis. Kč. Proveďte opravy haléřového vyrovnání výsledků hospodaření minulých let.

18 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA & ZPRÁVA Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok (dále jen „Výroční zpráva“) podle ustanovení § 10 školského zákona má povinnost zpracovat ředitel školy. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace (dále jen „Zpráva“) zpracovávaná dle části šesté „Zásad..“ Není výroční zprávou podle školského zákona.

19 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 19 ZPRÁVA Ve „Zprávě“ jsou začleněny rozbory hospodaření, jež jsou požadovány dle směrnice MŠMT k Osnově rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC (vyplývá z § 165 školského zákona). vyjadřuje Školská rada se k rozborům hospodaření podle § 165 školského zákona vyjadřuje a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření a školský zákon nestanoví žádný termín. jen údaj o jejím projednání „Zpráva“ obsahuje jen údaj o jejím projednání nebo termín, kdy byla (bude) předána školské radě k vyjádření. prokazatelně Nově musí být se „Zprávou“ prokazatelně seznámeni zaměstnanci příspěvkové organizace.

20 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA Na oddělení rozvoje vzdělávání proběhla kontrola „Výročních zpráv“. Zpracovány v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. a dosahují dobré úrovně. Často chybí základní údaje o hospodaření školy. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Nejzávažnějším zjištěným nedostatkem bylo porušování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů uváděním osobních údajů:  kopie vysvědčení  jména učitelů v souvislosti s délkou jejich praxe  jména a příjmení žáků a jejich tělesné postižení  jména žáků v souvislosti s jejich klasifikací, apod.

21 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 21 OSOBNÍ ASISTENCE Dnem 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dle přechodných ustanovení tohoto zákona je možnost poskytovat osobní asistenci do 30. 6. 2007 bez registrace. 1.748,6 tis. Kč Příspěvkovým organizacím kraje na tento účel poskytnuty na období 1. pololetí 2007 finanční prostředky ve výši 1.748,6 tis. Kč. Vyúčtování proběhne po 30. 6. 2007. nadáleodlišná Osobní asistence je i nadále odlišná od asistence pedagogické. V současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela školského zákona, na jejímž základě by mohli osobní asistence zajišťovat i asistenti pedagoga.

22 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 22 OSOBNÍ ASISTENCE Zajištění osobní asistence ve školách a školských zařízeních Zajištění osobní asistence ve školách a školských zařízeních : právnická osoba nebo fyzická osoba Osobní asistenci zajišťuje registrovaný poskytovatel soc. služeb, právnická osoba nebo fyzická osoba. Škola nebo školské zařízení může požádat o registraci Škola nebo školské zařízení může požádat o registraci dle zákona o sociálních službách a o rozšíření okruhu doplňkové činnosti a stát se poskytovatelem sociálních služeb. Osobní asistenti jsou pak její zaměstnanci a vztahují se na ní při zajišťování této služby všechna ustanovení zákona o sociálních službách. osoba blízká Osobní asistenci zajišťuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba žijící s osobou pobírající příspěvek na péči ve společné domácnosti, od které se nevyžaduje registrace. Možnost působení této osoby ve škole nebo školském zařízení je na dohodě ředitele a osoby.

23 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 23 Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka PO jsou ve většině případů pojištěny na všechny činnosti školy nebo školského zařízení uvedené ve zřizovací listině, a to na území ČR (část pojistných smluv se vztahuje na území Evropy). pojišťovnami Procentuálně nejvyššího zastoupení mezi pojišťovnami dosáhla Kooperativa, pojišťovna, a.s. a dále Česká pojišťovna, a.s. Maximální pojistné plnění Maximální pojistné plnění, které pojišťovna organizaci poskytne k odškodnění jedné škodní události se pohybuje v rozmezí od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

24 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 24 Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka celková roční výše pojištění: Částka, kterou organizace ročně hradí za sjednané úrazové pojištění žáků – celková roční výše pojištění: Výše hrazeného pojištění: Počet škol a školských zařízení Vyjádření v % - do 5 tis. Kč6229,0 - do 10 tis. Kč4822,6 - do 20 tis. Kč7033,0 - do 30 tis. Kč178,0 - do 50 tis. Kč104,8 - nad 80 tis. Kč52,4 Celkem212100,0

25 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 25 Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka pojistných událostí Přehled četnosti pojistných událostí na PO : Počet pojistných událostí: Četnost v souboru škol Vyjádření v % bez pojistné události8238,7 - do 55827,4 - do 10209,4 - do 202511,8 - do 40178,0 - nad 4073,3 počet neuveden31,4 Celkem212100

26 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 26 POHLEDÁVKY do výše 20 tis. Kč Dle zřizovací listiny je organizace oprávněna upustit od vymáhání pohledávky, jde-li o pohledávky do výše 20 tis. Kč v jednotlivém případě. V ostatních případech organizace žádá zřizovatele souhlas s upuštěním od vymáhání pohledávky o souhlas s upuštěním od vymáhání pohledávky. Informaci o zániku pohledávky Informaci o zániku pohledávky podává organizace v případech kdy:  dojde k výmazu dlužníka z obchodního rejstříku  na dlužníka byl konkurs prohlášen, proběhl a bylo vydáno rozvrhové usnesení, podmínkou je, aby předmětná pohledávka byla do konkursu přihlášena.

27 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 27 POHLEDÁVKY K odpisu pohledávky by mělo dojít dnem výmazu dlužníka z obchodního rejstříku, v případě rozhodnutí soudu dnem nabytí právní moci. vždy odepsaná. V případě zániku pohledávky musí být pohledávka vždy odepsaná. informace o zániku Součástí informace o zániku pohledávky je upozornění na možnost vykázání záporného výsledku hospodaření. projednání s právníkem. Pokud organizace předkládá souhlas s upuštěním nebo informaci o zániku pohledávky, spolupracuje s pracovníkem oddělení financování škol OŠMS a současně je nutné projednání s právníkem.

28 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 28 DOTAČNÍ PROGRAMY Poskytnuto: 907 000 Kč Na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 907 000 Kč na rok 2007 Dopis k vyúčtování i se závazným rozpočtem obdrží organizace do 20.5.2007. Podmínkami pro poskytování dotací Nutno se řídit Podmínkami pro poskytování dotací platnými od 22.12.2005 (usn. ZK 8/758/1)

29 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 29 DOTAČNÍ PROGRAMY environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních Programy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních na školní rok 2007/08 Dne 6. 4. 2007 byla uzávěrka žádostí Schválení dotací bude projednáváno v ZK dne 28. 6. 2007 novými Tento program se řídí novými Podmínkami pro poskytování ze dne 21.12.2006 dotací ze dne 21.12.2006 (usn. ZK 15/1288/1).

30 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 30 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ (za období od 1. 1. do 31. 12. 2006) POČET UKONČENÝCH KONTROL u PO 76 (tj. po ukončení námitkového řízení) 76 29 zjištěno porušení rozpočtové kázně 29 47 bez odvodu do rozpočtu kraje (62 %) 47

31 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 31 DŮVODY PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Oblast FKSP: - úhrada rekreace ve výši příspěvku, rekreace v době, kdy zaměstnanec nečerpá dovolenou, - nákup smutečních kytic, potravních doplňků namísto vitamínů, alkohol - vybavení kanceláří nábytkem z důvodu „zlepšení pracovního prostředí“ Přímý ONIV: - nákup spotřebního materiálu, - úhrada časově rozlišovaných nákladů (předplatné časopisů) Investiční fond: - úhrada oprav automobilů, kopírek apod. není porušení rozpočtové kázně Na základě výkladu MF není od března 2005 považováno za porušení rozpočtové kázně nesprávné platové zařazení zaměstnance, poskytnutí příplatků v nesprávné výši apod.

32 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 32 ODVODY DO ROZPOČTU KRAJE (stav k 31. 12. 2006) 882.533,50 Kč CELKEM 882.533,50 Kč Odvod 696.277,50 Kč - z toho úleva 322.501,90 Kč Penále 186.256 Kč - z toho úleva 131.455 Kč

33 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 33 Návrhy opatření vůči řediteli organizace za nedostatky zjištěné kontrolou Závažnost zjištění Popis zjištěníPostup – opatření A1Nedostatky formálního charakteru – např. chybějící výpis z Rejstříku trestů ve složkách zaměstnanců, nevedení finančních prostředků fondů na samostatných analytických účtech, chybné časové rozlišení nákladů, odpisování majetku, Bez opatření A2Méně závažné nedostatky – např. chybný výpočet zákonného pojištění, nesepsání dohod o hmotné odpovědnosti, nesprávná tvorba FKSP, neprojednání náhrad za škodu a penále, VKS nevytváří provázaný systém, VKS není v souladu s ostatními vnitřními předpisy Pohovor

34 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 34 Závažnost zjištění Popis zjištěníPostup – opatření B1 Závažné nedostatky - pronájem prostor bez stanovení úplaty, pronájmy na dobu neurčitou bez souhlasu zřizovatele, nezpracování přehledu rizik ani způsobu jejich zjišťování, vyhodnocování a minimalizace, neplnění opatření k nápravě nedostatků Vytýkací dopis Snížení nebo odejmutí OP B2 Nejzávažnější nedostatky mající za následek škodu významného rozsahu - neprovádění předběžné, průběžné a následné kontroly, nevymáhání pohledávek, nepřijetí včasných a účinných opatření k zabránění vzniku platební neschopnosti Snížení nebo odejmutí OP Odvolání Ř z funkce


Stáhnout ppt "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 PORADA EKONOMŮ PORADA EKONOMŮ příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení Oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google