Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení financování škol Odbor školství, mládeže a sportu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení financování škol Odbor školství, mládeže a sportu"— Transkript prezentace:

1 Oddělení financování škol Odbor školství, mládeže a sportu
PORADA EKONOMŮ příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení Oddělení financování škol Odbor školství, mládeže a sportu Květen 2007

2 ROZPOČET PRO ROK 2007 Příspěvky na provoz na rok 2007 v souhrnu navýšeny o 5 % oproti schválenému rozpočtu 2006. Z návrhu základny pro rozpočet jednotlivých organizací vyloučeny veškeré mimořádné vlivy, v důsledku kterých byla provedena úprava rozpočtu v průběhu roku 2006. Navržena individuální posílení rozpočtu z finančních prostředků, které v odvětví školství zůstaly po realizaci převodů zřizovatelských kompetencí ke střediskům volného času z kraje na obce. Rozpočet gymnázií byl pro rok 2007 opět stanoven normativním způsobem financování provozních nákladů.

3 ROZPIS PŘÍMÝCH NÁKLADŮ
Rozpočet přímých nákladů schválen radou kraje Ke dni odeslány prostředky na přímé náklady na vzdělávání na celé období 1. pololetí roku 2007 Prostředky na přímé náklady na vzdělávání budou školám nadále zasílány čtvrtletně. Nutno zvážit plánování termínu výplat Doporučujeme termíny až po 1. týdnu v měsíci – v opačném případě vznikají problémy zejména na začátku kalendářního roku.

4 REZERVA a FINANČNÍ PLÁNY
Na provoz příspěvkových organizací zůstalo nerozepsáno celkem 5,574 mil. Kč. Velká část je již blokována na avizované úpravy (stěhování, nájmy apod.) . Volné zdroje jsou minimální. Finanční plány zpracovat na základě rozpisu závazných ukazatelů platných k  Termín 17. 5. 2007.

5 ODPISY a ODVOD Z INVESTIČNÍHO FONDU
Upřesněn postup při odepisování technického zhodnocení majetku - dokončené technické zhodnocení majetku zvyšuje jeho pořizovací cenu. (podrobně viz „Zásady“ Čl. 10, odst. 28) Dle Českého účetního standardu č. 512, pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek bodu 4.8. se odpisy zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Odpisy se účtují měsíčně.

6 Vyčlenění části příspěvku na provoz účelově určeného na odpisy
PO zřízené krajem nemohly v rámci daňového přiznání uplatnit jako „výdaj“ náklady na účetní odpisy svěřeného majetku. Nejsou-li odpisy účelově určeny nebo dojde-li k jejich podhodnocení, musí PO zvýšit výsledek hospodaření o rozdíl mezi skutečnou výši odpisů a účelově stanoveným příspěvkem na odpisy jako o daňově neuznatelné výdaje a může se dostat do daňové povinnosti. Z tohoto důvodu došlo již v roce 2006 následně i v roce k vyčlenění části příspěvku na provoz účelově určeného na odpisy. Předpokládáme, že v závěru roku bude možné upravit tuto částku dle aktuální výše odpisů organizace. Organizace byly upozorněny, že v případě nedosažení stanovené výše odpisů, budou nuceny tento příspěvek vrátit. Přesto činily vratky 34 tis. Kč.

7 Odvod do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu
Odvod z odpisů byl pro rok 2007 navržen odlišně oproti předchozímu roku – tj. byl stanoven progresivně podle výše odpisů jednotlivého majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 4, 5 a 6, a to: ve výši 25 % u majetku, jehož roční účetní odpis je do 200 tis. Kč včetně, ve výši 50 % u majetku, jehož roční účetní odpis je v rozmezí tis. - 1 mil. Kč včetně, ve výši 75 % u majetku, jehož roční účetní odpisy přesahují částku 1 mil. Kč. Výsledný odvod byl stanoven ve výši součtu jednotlivých odvodů stanovených podle uvedených kritérií a zaokrouhlen na tisíce Kč.

8 ZMĚNY V PARAGRAFECH Novelizace vyhlášky č. 323/2002, o rozpočtové skladbě. Původní § Nové § Komentář 3116 Internátní speciální ZŠ 3112 3114 Speciální předškolní zařízení, Vzdělávání žáků se spec. potřebami Zrušeno – přesun na §3112 a §3114 3122 Střední odborné školy 3126 SOŠ Konzervatoře Konzervatoře nově na §3126 3124 3125 Speciální střední školy Speciální střední odborná učiliště Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením Nově na §3124 také Odborná učiliště a Praktické školy, které byly dříve na §3125 3145 Ubytovací zařízení SŠ a učilišť 3147 Internáty Domovy mládeže §3145 – nově všechny internáty Domovy mládeže přesun z §3145 na §3147 Školní hospodářství, školní statky, školní polesí SŠ Střediska prak. vyučování a školní hospodářství Školní statky přesun z §3147 na §3125 4322 Ústavy péče pro mládež 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Na § 3149 nově Dětské domovy – dříve §4322

9 ÚZ má nyní 8 míst (rozšířené o 3 místa vlevo) např. ÚZ 09133439
ZMĚNA ÚČELOVÝCH ZNAKŮ Dle novely vyhlášky č. 16/2001 Sb. (vyhláška č. 22/2007 Sb.) dochází od u příjmů a výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU k rozšíření struktury účelových znaků (ÚZ). ÚZ má nyní 8 míst (rozšířené o 3 místa vlevo) např. ÚZ Dochází k rozlišení:  1) podle nástroje (první dvě místa vlevo):   např. operační program rozvoj lidských zdrojů v rámci programovacího období 2004 až 2006 má dvojčíslí 09  2) podle zdrojů financování (třetí místo vlevo): ze státního rozpočtu - 25 % - ÚZ prostředky EU - 75% - ÚZ Organizace, kterých se změna dotkne, budou mít toto zohledněno v přílohách ke Sdělení závazných ukazatelů.

10 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM
Nevyužité dotace ze SR v tis. Kč

11 Podíl jednotlivých nevyužitých dotací ze SR za PO kraje (v tis. Kč)
CELKEM NEVYUŽITO Ostatní účelové dotace Projekty romské komunity 509 Přímé náklady SIPVZ neinvestice

12 Meziroční srovnání objemu nevyužitých dotací ze SR za PO kraje (v tis
Meziroční srovnání objemu nevyužitých dotací ze SR za PO kraje (v tis. Kč)

13 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROZPOČTEM KRAJE (v tis. Kč)
Nedočerpáno celkem z toho: dokrytí nákladů na osobní asistenci 4 organizace mimořádné dotace (zapojení rezervy) 7 organizací účelový příspěvek na odpisy 10 organizací dotace EVVO a program LEONARDO 2 organizace

14 Nejčastější chyby při finančním zúčtování
Používání mezer, teček a označení Kč v jednotlivých buňkách tabulek, přidávání řádků do sumarizovaných tabulek. Neaktualizované názvy organizací na fakturách – doporučujeme zkontrolovat, zda máte všude nahlášené nové názvy. Používání úředního razítka se státním znakem v běžném písemném styku. (informace k používání kulatého razítka s malým státním znakem zveřejněna na internetových stránkách Moravskoslezského kraje v části - Informace pro školy). U dotací s použitelností i v následujícím roce, je nutno nevyčerpané prostředky časově rozlišovat, nelze vytvářet z nepoužité dotace zisk. U předpisu dotací/finančních darů od obcí je třeba dobře prohlédnout smlouvu - pokud je napsáno příspěvek nebo dotace, je nutno účtovat na 691, až v ostatních případech na finanční dar (účtuje se na ).

15 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006
Výsledky hospodaření za PO kraje ,5 mil. Kč z toho: hlavní činnost ,5 mil. Kč doplňková činnost mil. Kč 197 PO vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 49 PO dosáhlo vyrovnaného hospodaření Provedeno šetření naplňování požadavků, vyplývajících z vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

16 Naplňování vyhlášky č. 410/2005 Sb.

17 ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
Z výkladu MF uvedeného ve Zprávě MF ČR Č. 4/2006 vyplývá, že v případě kladného hospodářského výsledku, musí být podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů učiněn nejprve odvod do fondu odměn alespoň v minimální výši. PO doporučen příděl do fondu odměn následovně: - organizacím se stavem fondu odměn k  ve výši do 20 tis. Kč bylo doporučeno přidělit 60% z VH, - u ostatních organizací navržena minimální výše 1 tis. Kč. Proveďte opravy haléřového vyrovnání výsledků hospodaření minulých let.

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA & ZPRÁVA
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok (dále jen „Výroční zpráva“) podle ustanovení § 10 školského zákona má povinnost zpracovat ředitel školy. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace (dále jen „Zpráva“) zpracovávaná dle části šesté „Zásad..“ Není výroční zprávou podle školského zákona.

19 ZPRÁVA Ve „Zprávě“ jsou začleněny rozbory hospodaření, jež jsou požadovány dle směrnice MŠMT k Osnově rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC (vyplývá z § 165 školského zákona). Školská rada se k rozborům hospodaření podle § 165 školského zákona vyjadřuje a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření a školský zákon nestanoví žádný termín. „Zpráva“ obsahuje jen údaj o jejím projednání nebo termín, kdy byla (bude) předána školské radě k vyjádření. Nově musí být se „Zprávou“ prokazatelně seznámeni zaměstnanci příspěvkové organizace.

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA Na oddělení rozvoje vzdělávání proběhla kontrola „Výročních zpráv“. Zpracovány v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. a dosahují dobré úrovně. Často chybí základní údaje o hospodaření školy. Nejzávažnějším zjištěným nedostatkem bylo porušování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů uváděním osobních údajů: kopie vysvědčení jména učitelů v souvislosti s délkou jejich praxe jména a příjmení žáků a jejich tělesné postižení jména žáků v souvislosti s jejich klasifikací, apod.

21 OSOBNÍ ASISTENCE Dnem nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dle přechodných ustanovení tohoto zákona je možnost poskytovat osobní asistenci do bez registrace. Příspěvkovým organizacím kraje na tento účel poskytnuty na období 1. pololetí 2007 finanční prostředky ve výši 1.748,6 tis. Kč. Vyúčtování proběhne po Osobní asistence je i nadále odlišná od asistence pedagogické. V současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela školského zákona, na jejímž základě by mohli osobní asistence zajišťovat i asistenti pedagoga.

22 OSOBNÍ ASISTENCE Zajištění osobní asistence ve školách a školských zařízeních : Osobní asistenci zajišťuje registrovaný poskytovatel soc. služeb, právnická osoba nebo fyzická osoba.   Škola nebo školské zařízení může požádat o registraci dle zákona o sociálních službách a o rozšíření okruhu doplňkové činnosti a stát se poskytovatelem sociálních služeb. Osobní asistenti jsou pak její zaměstnanci a vztahují se na ní při zajišťování této služby všechna ustanovení zákona o sociálních službách. Osobní asistenci zajišťuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba žijící s osobou pobírající příspěvek na péči ve společné domácnosti, od které se nevyžaduje registrace. Možnost působení této osoby ve škole nebo školském zařízení je na dohodě ředitele a osoby.

23 Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka
PO jsou ve většině případů pojištěny na všechny činnosti školy nebo školského zařízení uvedené ve zřizovací listině, a to na území ČR (část pojistných smluv se vztahuje na území Evropy). Procentuálně nejvyššího zastoupení mezi pojišťovnami dosáhla Kooperativa, pojišťovna, a.s. a dále Česká pojišťovna, a.s. Maximální pojistné plnění, které pojišťovna organizaci poskytne k odškodnění jedné škodní události se pohybuje v rozmezí od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

24 Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka
Částka, kterou organizace ročně hradí za sjednané úrazové pojištění žáků – celková roční výše pojištění: Výše hrazeného pojištění: Počet škol a školských zařízení Vyjádření v % - do 5 tis. Kč 62 29,0 - do 10 tis. Kč 48 22,6 - do 20 tis. Kč 70 33,0 - do 30 tis. Kč 17 8,0 - do 50 tis. Kč 10 4,8 - nad 80 tis. Kč 5 2,4 Celkem 212 100,0

25 Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka
Přehled četnosti pojistných událostí na PO: Počet pojistných událostí: Četnost v souboru škol Vyjádření v % bez pojistné události 82 38,7 - do 58 27,4 - do 20 9,4 - do 25 11,8 - do 17 8,0 - nad 7 3,3 počet neuveden 3 1,4 Celkem 212 100

26 POHLEDÁVKY Dle zřizovací listiny je organizace oprávněna upustit od vymáhání pohledávky, jde-li o pohledávky do výše 20 tis. Kč v jednotlivém případě. V ostatních případech organizace žádá zřizovatele o souhlas s upuštěním od vymáhání pohledávky. Informaci o zániku pohledávky podává organizace v případech kdy: ·   dojde k výmazu dlužníka z obchodního rejstříku · na dlužníka byl konkurs prohlášen, proběhl a bylo vydáno rozvrhové usnesení, podmínkou je, aby předmětná pohledávka byla do konkursu přihlášena.

27 POHLEDÁVKY K odpisu pohledávky by mělo dojít dnem výmazu dlužníka z obchodního rejstříku, v případě rozhodnutí soudu dnem nabytí právní moci. V případě zániku pohledávky musí být pohledávka vždy odepsaná. Součástí informace o zániku pohledávky je upozornění na možnost vykázání záporného výsledku hospodaření. Pokud organizace předkládá souhlas s upuštěním nebo informaci o zániku pohledávky, spolupracuje s pracovníkem oddělení financování škol OŠMS a současně je nutné projednání s právníkem.

28 DOTAČNÍ PROGRAMY Poskytnuto:
Na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Kč na rok 2007 Dopis k vyúčtování i se závazným rozpočtem obdrží organizace do Nutno se řídit Podmínkami pro poskytování dotací platnými od (usn. ZK 8/758/1)

29 DOTAČNÍ PROGRAMY Dne 6. 4. 2007 byla uzávěrka žádostí
Programy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních na školní rok 2007/08 Dne byla uzávěrka žádostí Schválení dotací bude projednáváno v ZK dne Tento program se řídí novými Podmínkami pro poskytování dotací ze dne (usn. ZK 15/1288/1).

30 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ (za období od 1. 1. do 31. 12. 2006)
POČET UKONČENÝCH KONTROL u PO (tj. po ukončení námitkového řízení) zjištěno porušení rozpočtové kázně bez odvodu do rozpočtu kraje (62 %)

31 DŮVODY PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
Oblast FKSP: úhrada rekreace ve výši příspěvku, rekreace v době, kdy zaměstnanec nečerpá dovolenou, nákup smutečních kytic, potravních doplňků namísto vitamínů, alkohol vybavení kanceláří nábytkem z důvodu „zlepšení pracovního prostředí“ Přímý ONIV: nákup spotřebního materiálu, úhrada časově rozlišovaných nákladů (předplatné časopisů) Investiční fond: úhrada oprav automobilů, kopírek apod. Na základě výkladu MF není od března 2005 považováno za porušení rozpočtové kázně nesprávné platové zařazení zaměstnance, poskytnutí příplatků v nesprávné výši apod.

32 ODVODY DO ROZPOČTU KRAJE (stav k 31. 12. 2006)
CELKEM ,50 Kč Odvod ,50 Kč - z toho úleva ,90 Kč Penále Kč - z toho úleva Kč

33 Návrhy opatření vůči řediteli organizace za nedostatky zjištěné kontrolou
Závažnost zjištění Popis zjištění Postup – opatření A1 Nedostatky formálního charakteru – např. chybějící výpis z Rejstříku trestů ve složkách zaměstnanců, nevedení finančních prostředků fondů na samostatných analytických účtech, chybné časové rozlišení nákladů, odpisování majetku, Bez opatření A2 Méně závažné nedostatky – např chybný výpočet zákonného pojištění, nesepsání dohod o hmotné odpovědnosti, nesprávná tvorba FKSP, neprojednání náhrad za škodu a penále, VKS nevytváří provázaný systém, VKS není v souladu s ostatními vnitřními předpisy Pohovor

34 B1 B2 Závažnost zjištění Popis zjištění Postup – opatření
Závažné nedostatky - pronájem prostor bez stanovení úplaty, pronájmy na dobu neurčitou bez souhlasu zřizovatele, nezpracování přehledu rizik ani způsobu jejich zjišťování, vyhodnocování a minimalizace, neplnění opatření k nápravě nedostatků Vytýkací dopis Snížení nebo odejmutí OP B2 Nejzávažnější nedostatky mající za následek škodu významného rozsahu - neprovádění předběžné, průběžné a následné kontroly, nevymáhání pohledávek, nepřijetí včasných a účinných opatření k zabránění vzniku platební neschopnosti Odvolání Ř z funkce


Stáhnout ppt "Oddělení financování škol Odbor školství, mládeže a sportu"

Podobné prezentace


Reklamy Google