Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12 Boj se změnou klimatu, politická jednání, lobby a alternativní názo ry 1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12 Boj se změnou klimatu, politická jednání, lobby a alternativní názo ry 1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 12 Boj se změnou klimatu, politická jednání, lobby a alternativní názo ry 1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

2 Dopady klimatických změn  Problém klimatických změn otevírá řadu problémů.  Dopady klimatických změn se projevují v zemědělství, vodohospodářství, lesnictví, na celých ekosystémech, na ekonomické prosperitě, duševní pohodě a na lidském zdraví.  Obecně platí, že ekonomicky méně vyspělé oblasti budou vyvolanými klimatickými změnami zranitelnější. 2

3 Můžeme klimatické změně zabránit? Nabízejí se dvě řešení: I.Omezit vliv člověka, tj. zaměřit se na snižování emisí skleníkových plynů. II.Klimatickým změnám se přizpůsobit a hledat způsoby omezování negativních důsledků. Obě cesty mají své opodstatnění.  Je nutné se zaměřit na zpřesňování odhadů budoucích změn a předpovědí extrémních výkyvů počasí.  Je nutné investovat do účinných varovných systémů, které mohou ochránit lidské majetky a životy.  Ve smyslu principu předběžné opatrnosti není na místě nečinnost, protože klima planety se skutečně mění. 3

4 Legislativa Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o klimatické změně uzavřený v roce 1997 na 3. konferenci smluvních stran v Kjótu.  Představuje základní dokument dlouhodobých mezinárodních snah o zamezení nebo zpomalení globálního oteplování.  Je první právně závaznou mezinárodní dohodou o ochraně klimatu založenou na tržních mechanismech, která si klade za cíl dosáhnout v relativně krátkém časovém úseku významného snížení produkce emisí skleníkových plyn ů. 4

5 Střety vědeckých názorů a využívaní vědy k uskutečnění politických cílů  Vědecké teorie nejsou obecná dogmata.  Na půdě vědy se střetávají opačné názory, argumentem k jejich obhájení však musí být především vědecká metoda, resp. praxe.  Často není pro ověření teorie dostatek informací z experimentu, teorie jsou pak pouze hypotézami.  I teorie vytvářené vědci mohou obsahovat chyby (většinou neúmyslné), které vznikly v logických krocích při rozboru experimentů nebo naopak při odvozování předpovědí. 5

6 Obtíže klimatologie  Obecným problémem současné klimatologie a vědy vůbec je skutečnost, že vědecký výzkum je až příliš rozsáhlý.  Vědci jsou pohlceni vývojem ve vlastním oboru a nedokáží svůj výzkum průběžně přizpůsobovat výsledkům z jiných oborů.  Informací je tolik, že není nadále možné sjednotit dostupné poznání do smysluplného celku, jako se o to pokoušely předchozí generace. 6

7 Alternativní hypotézy  Velikost pozorovaného oteplování leží doposud v rozmezí přirozeného dlouhodobého kolísání teplot.  Oteplování je důsledkem odeznění předcházejícího chladného období - malé doby ledové.  Oteplování je důsledkem dlouhodobého kolísání intenzity slunečního záření.  Trend oteplování je z předkládaných dat prozatím neprůkazný a jedná se pouze o statistické kolísání hodnot.  Vliv člověka není významný, klima je chaotický systém, který se otepluje z neurčitelných příčin. 7

8 Vědecký výzkum a politické cíle  Stejně jako jiné oblasti lidské společnosti se i věda může stát předmětem politických cílů.  Příkladem může být závod o dosažení Měsíce, ke kterým došlo mezi USA a SSSR ve dvacátém století.  Jakkoliv byly cíle zdůvodňovány dosažením pokroku ve vědě, hlavním impulsem k vyhlášení měsíčního projektu byly politické cíle – získání prestiže technologicky vyspělé velmoci. 8

9 Změna klimatu a ekonomické zájmy  Alternativní teorie ať už z toho či onoho tábora mohou sledovat politické cíle či hospodářské zájmy.  Na jedné straně je to pochopitelně lobby stávajících průmyslových výrobců, jejichž zisky plynou např. z využití fosilních paliv.  Na druhé straně to mohou být na první pohled ušlechtilé zájmy skupin, které prosazují nové avšak drahé technologie. 9

10 Alternativní technologie a klima  Alternativní technologie mohou mít i negativní důsledky.  O problematice slunečních nebo větrných elektráren a o biopalivech bylo pojednáno v souvislosti s jadernou energetikou. 10

11 Vodík – alternativní palivo  Lehký plyn, který je schopen poskytovat po snadném transportu v plynném nebo v kapalném stavu svou energii nejen spalováním, ale i přímou přeměnou v palivových článcích na elektrickou energii.  V jakémkoliv skupenství pak jako nositel chemické energie je schopen akumulovat velké množství energie např. ze slunečních článků nebo z větrných elektráren.  Je schopen pohánět spalovací i turbínové motory.  Není jedovatý a odpadním produktem jeho spalování je voda nebo vodní pára. 11

12 Vodíkové technologie  Některé technologie již byly v rámci vývojových projektů vyzkoušeny.  Zavedení do praxe je spojeno s jejich zlevněním.  V současné době svět spotřebovává ročně asi 250 mil. tun průmyslového vodíku.  Vodík se získává převážně ze zemního plynu, štěpením ropy při jejím zpracování v petrochemických kombinátech nebo konverzí fosilních paliv parokyslíkovou směsí.  Jsou vyvinuty i technologie využívající termochemické procesy na katalyzátorech. 12

13 Výroba vodíku  Nejčistější vodík se získává rozkladem vody elektrickým proudem - elektrolýzou.  Je to proces, při kterém se na elektrodách připojených na stejnosměrné napětí a ponořených do vodního roztoku hydroxidu draselného nebo sodného uvolňuje na anodě kyslík a na katodě dvojnásobné množství vodíku.  Současné pokročilé tlakové elektrolyzéry používají jako elektrodu iontové membrány, nebo rozkládají vodní páru na keramickém elektrolytu z oxidu zirkoničitého. 13

14 Energetická náročnost  Na výrobu 1 kg H 2 se spotřebuje 45 kWh elektrické energie.  Účinnost výroby vodíku se podle použité metody pohybuje od 40 do 60 %.  Cena 1 kg vodíku je ve většině zemí srovnatelná s 1 kg propanu nebo ropy.  Ke zkapalnění kilogramu vodíku je třeba vynaložit 40 až 50 MJ. 14

15 Přeprava a skladování  Vodík lze přepravovat potrubím pod tlakem jako zemní plyn; vzhledem k jeho explozivním schopnostem však musí být dodržována příslušná bezpečnostní opatření.  Přepravuje se i v tlakových nádobách pod tlakem 20 až 35 MPa.  V kapalném stavu (při teplotě –253 °C) se přepravuje trailery nebo speciálními tankery a uchovává se v kryogenních, dobře izolovaných nádržích, obvykle při mírném přetlaku 0,4 MPa. 15

16 Využití vodíku v dopravě  Problém s uložením vodíku v palivových nádržích dopravních prostředků s vodíkovými motory vyřešilo vázání vodíku na kovy v podobě hydridů kovů.  Nádoba vyplněná porézním kovem (např. slinutým kovovým práškem prostupným pro plyn), např. na bázi lanthanu a niklu při tlaku 0,5 MPa pohltí tolik vodíku, jako tisíckrát objemnější nádrž plynu.  V 10 cm 3 titanových třísek se dá takto uskladnit 160 litrů vodíku. Když se náplň mírně zahřeje, vodík se uvolní. 16

17 Využití vodíku  V palivových článcích se transformuje elektrochemickou reakcí vodíku s kyslíkem (např. ze vzduchu), za mírné nebo vyšší teploty, chemická energie na energii elektrickou přímou přeměnou s účinností 70 až 90 %, bez hluku a exhalací.  Při přímém spalování vykazuje vodík dvojnásobnou výhřevnost oproti např. benzínu. Hoří pětkrát rychleji než zemní plyn. 17

18 Proces spalování vodíku  Katalytické spalování probíhá při teplotách pod 500 °C s mírnými emisemi NO X.  Jestliže se do hořícího plynu s teplotou 1000 - 3000 °C vstřikuje voda, která předtím chladila stěny spalovací komory, mění se hořák v generátor páry.  Tzv. vodíko - kyslíkové vyvíječe páry mohou být i levnější než klasické kotle pro spalování fosilních paliv. 18

19 Vodíkové motory  Vodík se hodí jak k pohonu pístových motorů s vnitřním spalováním, tak k pohonu plynových turbín.  V pístových motorech hoří rychle, maximální emise NO X jsou srovnatelné s benzínovými motory.  U leteckých turbín se příznivě uplatňuje vysoká hustota vodíkového paliva, nižší hmotnost motoru a to, že lopatky jsou obtékány mnohem méně agresivními plyny. 19

20 Prognóza možných negativních důsledků  Vodíkové technologie jsou pouze tak ekologicky čisté, jak čisté jsou zdroje energie a suroviny, které jsou při jeho výrobě využity.  Při některých způsobech výroby mohou být produkovány škodliviny.  Možným velkým problémem přímého využití vodíku, je schopnost vodíku uniklého při výrobě, dopravě, přečerpávání atd., napomáhat likvidaci ozónové vrstvy.  Vodíkové spalovací motory používané v masovém měřítku lokálně ovlivní obsah vody v atmosféře. 20


Stáhnout ppt "12 Boj se změnou klimatu, politická jednání, lobby a alternativní názo ry 1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google