Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12 Integrovaná logistická podpora produktů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12 Integrovaná logistická podpora produktů"— Transkript prezentace:

1 12 Integrovaná logistická podpora produktů
Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti strojů

2 (ILS – Integrated logistic support)
Literatura ČSN EC  Management spolehlivosti – Část 3-12: Návod k použití – Integrované logistické zajištění (ILS – Integrated logistic support) Poznámka: (S) support dříve překládáno jako zajištění, v současné době se dává přednost termínu podpora; v tomto dokumentu jde o synonyma.

3 1 Úvod Integrovaná logistická podpora (ILS – Integrated Logistic Support) je metoda managementu, jejíž pomocí mohou být služby logistické podpory a zajištění sestaveny strukturovaným způsobem a v souladu s daným produktem. Použití ILS poskytuje zlepšení pohotovosti a zajištění údržby a umožňuje dosáhnout dlouhodobých úspor nákladů na logistiku. Náklady na logistiku jsou významné po celou dobu života systému a často mohou mnohokrát převyšovat počáteční náklady na pořízení systému.

4 ILS pokrývá: údržbu, pracovní síly a pracovníky, výcvik/školení, náhradní díly, technickou dokumentaci a manipulaci při balení, skladování a přepravě, zdroje logistického zajištění a vypořádání (likvidaci).

5 2 Definice Návrhová doba života; projektovaná doba života (design life) období, v němž se očekává, že objekt bude splňovat své specifikace ukazatelů výkonnosti v dohodnutém prostředí a při dohodnuté úrovni využívání s doporučeným logistickým zajištěním Jednotka vyměnitelná na místě (LRU) (line replaceable unit [LRU]) nejnižší úroveň sestavy, podsestavy či komponenty, na níž je na specifikované úrovni opravy doporučeno pro uskutečnění opravy provádět během údržby výměnu

6 Analýza logistického zajištění; analýza logistické podpory (LSA) (logistic support analysis [LSA]) selektivní používání řady různých úkolů vykonávaných s cílem napomoci při dodržování kritérií zajištěnosti a dosahování jiných cílů ILS Zásobování (provisioning) proces určování a obstarávání sortimentu a množství náhradních dílů požadovaných k provozu a udržování produktu Logistické zajištění; logistická podpora (logistic support) všechny materiály a zdroje požadované pro provoz a údržbu produktu, včetně hardwaru i softwaru

7 Zajištěnost (supportability)
Zajištěnost (supportability) stupeň, do něhož charakteristiky návrhu produktu a plánované zdroje logistického zajištění splňují požadavky provozního využití produktu Optimalizace nákladů a přínosů (trade-off) stanovení optimální vyváženosti mezi charakteristikami produktu (náklady, ukazateli výkonnosti a zajištěností) Koncepce logistického zajištění; koncepce logistické podpory (support concept) doporučená politika logistického zajištění a postup pro konkrétní produkt, které jsou specifické pro určitého uživatele nebo pro určité použití

8 3 Principy a plánování ILS
Cíle ILS: Logistickou podporu a zajištění začlenit do návrhu (konstrukce a vývoje) projektu. Vyvinout logistickou podporu a zajištění tak, aby vyhovovalo jak návrhu, tak i používání produktu. Poskytovat nutnou logistickou podporu a zajištění v etapách provozu, údržby a vypořádání s optimálními náklady. Umožnit, aby se logistické zajištění produktu zlepšovalo v průběhu jeho celého života.

9 Prvky ILS ILS pokrývá následující prvky logistického podpory, přičemž může mimo jiné zahrnovat: plánování údržby, zařízení pro logistickou podporu (včetně nástrojů a testovacího zařízení), technickou dokumentaci, výcvik/školení, pracovní síly a pracovníky, náhradní díly/materiál, balení, manipulaci, skladování a přepravu, logistické zajištění softwaru, vybavení;hlediska životního prostředí, vypořádání (likvidaci).

10 Klíčové oblasti, které tvoří styčné body k ILS, jsou:
projektová příprava systémů a návrhu, analýza bezporuchovosti (IEC 60812), analýza udržovatelnosti (IEC ), analýza nákladů životního cyklu (LCC) (IEC ), údržba zaměřená na bezporuchovost (IEC ).

11 Kromě toho se ILS přímo dotýká:
managementu projektu, managementu rizika, analýzy bezpečnosti a nebezpečí, analýzy vlivu lidského činitele, zkoušek a přejímek, managementu konfigurace, jakosti, požadavků na prostředí, a často odráží přístup k těmto oborům a přispívá k nim.

12 Vzájemný vztah analýz LSA a jiných činností návrhu

13 Použitelnost úkolů LSA v některých etapách životního cyklu

14 4 Omezení vyplývající z profilu zákazníka
Studie z provozu produktu: provozního cyklu, včetně počtu provozních dní nebo cyklů za jednotku času, bezpečnostních požadavků, počtu produktů, které se mají logisticky zajišťovat, počtu stanovišť u zákazníka a úrovní údržby, požadavků na pohotovost a/nebo dobu opravy/obnovení dodávky služby, dovolených období pro provádění údržby,

15 částí společných s jinými systémy a jiným zařízením zákazníka,
vlivu používání produktu na životní prostředí; vymezení prostředí provozu a skladování produktu, pravděpodobného počtu, odborné způsobilosti a dovednosti (kvalifikace) obsluhy a pracovníků údržby, závažných rozhodnutí týkajících se přepravy, například jaký je způsob, druh, množství, které má být přepravováno, jaká jsou místa určení, doba a časový plán přepravy, návrhové doby života a doby života služby; jakýchkoliv jiných omezení ohledně používání produktu.

16 5 Zlepšení logistické podpory:
provést nápravu nepřiměřených ukazatelů výkonnosti logistické podpory a zajištění zjištěných u předchozích produktů, sbírat kvantitativní data o logistické podpoře od minulých produktů s možnou návazností na nový produkt, použít tato data k poskytování základny pro posuzování hlavních nároků na logistickou podporu nového produktu, stanovit hlavní nároky na logistickou podporu pro možná návrhová řešení nového produktu.

17 Volitelné možnosti návrhu a logistické podpory

18 bezporuchovost a udržovatelnost, podpora (zajištěnost), náklady.
Hlavní klíčové faktory ovlivňující logistickou studii optimalizace nákladů a přínosů jsou: způsob provozu, bezporuchovost a udržovatelnost, podpora (zajištěnost), náklady.

19 Pro provádění optimalizace nákladů a přínosů je nutné stanovit kritéria:
ukazatele výkonnosti, fyzikální parametry, bezporuchovost a udržovatelnost (R&M), vyrobitelnost, udržovatelnost, náklady na údržbu a její logistické zajištění a ostatní příslušné náklady životního cyklu, rizika, dopad na životní prostředí.

20 6 Zpráva o ILS pro produkt
studie alternativ / optimalizace nákladů a přínosů logistické podpory, dosažené ukazatele výkonnosti ve srovnání s náklady na logistické zajištění: zjišťují se oblasti, kde by malé změny ukazatelů výkonnosti, včetně pohotovosti, mohly vést k významnému snížení nákladů LCC, analýzu úrovně opravy (LORA); LORA je specifická studie optimalizace nákladů a přínosů, která se používá ke zjišťování optimální úrovně údržby nebo optimálního místa provádění opravy; LORA (Level Of Repair Analysis).

21 Analýza zajištění (podpory) údržby (LSA)
PHS&T - Packaging, handling, storage and transportation Analýza zajištění (podpory) údržby (LSA)

22 Postup ověřování (zkoušení a vyhodnocování) logistické zajištěnosti (podpory)

23 7 Výstupy ILS Plán (program) údržby
Náhradní díly (katalog a doporučené díly) Zařízení pro logistické zajištění (k provádění údržby a oprav) Dokumentace o údržbě Požadavky na dovednosti/kvalifikaci a pracovní síly Požadavky na balení, skladování a manipulaci Požadavky na jakékoliv nové vybavení Logistické zajištění softwaru

24 1. Data o omezeních (příklad fotokopírka)
Příklady úkolů LSA 1. Data o omezeních (příklad fotokopírka) Požadavky zákazníka Profil provozu Obvyklý: 40 h týdně, 1 cyklus zapnuto/vypnuto denně, 46 týdnů za rok Nejhorší případ: 70 h týdně, 5 cyklů zapnuto/vypnuto denně, 52 týdnů za rok Když se nepoužívá, je na volně přístupné ploše Počet míst/produktů Bude se dodávat 1 000 systémů na různá místa Pohotovost 99,5 % doby použitelného stavu za dobu, kdy je použitelný stav požadován Přípustná údržba 1 týden údržby za rok. Jakékoliv opravy musejí být provedeny za méně než 1 den. Doba odezvy je 24 h. Prostředí Obvyklé kancelářské prostředí s ohledem na ostatní omezení Obsluha Bezpředmětné Údržba Opravy prováděné dodavatelem Pracovní síly a pracovníci Personál vyškolený dodavatelem Přeprava Pevná místa v UK Provozní životnost 5 let Ostatní omezení Omezený prostor pro instalaci a údržbu

25 2. Názorný příklad analýzy logistické normalizace
Stávající zdroje Průmyslově vyráběné zařízení Speciální nástroje A, B a C, model X1 Speciální nástroje D, E a F, model X2 Automatické testovací zařízení A Přenosné zařízení: Souprava nářadí pro opraváře A Plánované zdroje Speciální nástroj G, model X3 Automatické testovací zařízení B Souprava nářadí pro opraváře B Možná omezení Uváží se návrh používat průmyslově vyráběné zařízení Y1 a soupravu nářadí B. Pro rozhraní s modelem X3 bude nutné nové zařízení pro logistické zajištění. Všeobecná normalizace Pro zařízení Y1 se v maximální míře používají moduly existující v modelu X3. Moduly, které lze použit beze změny nebo s minimálními modifikacemi, jsou X3, A, B, D a G. Vzhledem k zamýšlenému použití soupravy nářadí B se též musí převzít všeobecně používané metody upevňování součástí.

26 3. Názorný příklad analýzy zlepšení logistického zajištění (testovací kabel fotokopírky – H1 jako náhrada za G1) 1 Příslušné produkty Testovací kabel G1 2 Kvalitativní data Nevyhovující význačné vlastnosti testovacího kabelu G1 Spojování konektoru je obtížné v důsledku omezeného přístupu a vlivem znečištění uhlovodíky Nevyhovující bezporuchovost. Nevyhovující udržovatelnost. Zalitý blok konektoru, který vyžaduje, aby se montážní sestava vyhodila. Jsou důkazy o pronikání vlhkosti do obou konců spojeného konektoru, což způsobuje náhodné zkraty konektoru. Dobré význačné vlastnosti testovacího kabelu G1 Nejsou žádné případy prasknutí krytu, přestože dochází k ostrým ohybům při zasunování 3 Kvantitativní data Odhadovaná hodnota MTBF kabelu > 876 h Počet kabelů: 100 Počet poruch za rok: 1 000 Doba opravy na jeden kabel: 1 h Náklady – £35/h plus náklady na konektorový blok £250 Náhradní díly na místě – žádné. Přináší si je technik. Náklady na přepravu – bezpředmětné POZNÁMKA Všechny náklady jsou v současných cenách

27 4 Testovací kabel H1 Jsou uvažovány tři volitelné možnosti návrhu: A, B a C Volitelná možnost A Předpovězená kvalitativní a kvantitativní data bez zlepšení jsou stejná Volitelná možnost B Opravitelný blok konektoru. Zlepšené rýhování na konektoru Kvantitativní data, která budou vypočtena Volitelná možnost C Jsou odstraněny všechny problémy POZNÁMKA Pro informaci, při kvalitativní analýze se mají vytvářet data prezentovaná pro stávající testovací kabel G1. Jestliže jsou pro důležité požadavky na logistické zajištění nového produktu považovány za významné jiné parametry, mohou se vytvářet data i pro ně.

28 Automatické zaznamenávání poruchových stavů do deníku
4. Názorný příklad analýzy technologické příležitosti ke zlepšení logistiky nebo ke snížení požadavků na logistiku Příležitost Přínos Automatické zaznamenávání poruchových stavů do deníku Pomáhá technikům sledovat vady, monitorovat provozní parametry Zabudovaný test/diagnostika on-line Zjednodušuje opravy prováděné uživatelem

29 5. Názorný příklad charakteristik logistického zajištění odhadnutých z analýzy faktorů zajištěnosti
Parametr Hodnota Pracovní cyklus Využití Viz dále Pracovní týdny 50 týdnů/rok Průměrný počet provozních hodin za týden Obvykle: 40 h/týden Počet zahájení provozu 1 cyklus zapnuto/vypnuto za pracovní den Prostředí Provozní teplota +5 °C až +30 °C Teplota skladování 0 °C až 45 °C Hmotnost, objem Hmotnost 40 kg (odhad) Objem 1 m × 0,5 m × 0,5 m (š/h/v) bez držadel

30 Ergonomie Ovladatelnost Velmi snadná Přenosnost Dva muži R&M Návrhová doba života Odhadovaná na 5 let Předpovězená provozní MTBF 2 500 h na základě záznamů zákazníka o předchozím modelu (s obdobnou složitostí) Udržovatelnost Uspokojivá Objekty s omezenou dobou života Bezpředmětné Náklady na kusovou výrobu Odhadem £1000 výrobní cena včetně vývoje a dodání provozní příručky a příručky pro údržbu. Tříletá záruka. Kritické faktory významně ovlivňující některé oblasti produktu nebo týkající se návrhu Životnost/bezporuchovost spínacího zařízení a mechanizmu podavače papíru

31 Průměrný počet provozních hodin za týden Obvykle: 40 h/týden
5. Názorný příklad počátečních požadavků na zajištěnost a logistické zajištění vycházejících z profilu zákazníka – Omezení a řada úkolů týkajících se faktorů zajištěnosti Požadavky Hodnota Pracovní cyklus Využití Viz dále Pracovní týdny 50 týdnů/rok Průměrný počet provozních hodin za týden Obvykle: 40 h/týden Počet zahájení provozu 1 cyklus zapnuto/vypnuto za pracovní den Prostředí Provozní teplota +5 °C až +30 °C Teplota skladování 0 °C až 45 °C Hmotnost, objem Hmotnost 80 kg Objem 1 m × 0,5 m × 0,5 m (š/h/v) bez držadel

32 B. Příklad analýzy optimalizace nákladů a přínosů testovacího kabelu
Použit kvalitativní přístup Zvažovány tři varianty: kabel A – stávající kabel, kabel B – nový návrh používající konektory montované v továrně, kabel C – používající samosmontovatelné konektory. Funkční charakteristiky hodnotí konstruktér. Nefunkční charakteristiky (náklady, LCC, bezporuchovost atd.) jsou připojeny později.

33 Lze použít jednoduchý systém bodového hodnocení:
5 = mnohem lepší než ... 2 = horší než ... 4 = lepší než ... 1 = mnohem horší než ... 3 = stejný jako ... 0 = bezpředmětné Obdobně lze přehledně shrnout rizika projektu jako: L = Nízké M = Střední H = Vysoké

34 Příklad analýzy optimalizace nákladů a přínosů
Vysvětlivky Známý problém s pronikáním vlhkosti. Je zaručeno hermetické utěsnění. Samosmontovatelné části budou nutně větší než automaticky montované objekty. Samosmontovatelné konektory mají tendenci k samovolnému uvolňování. Ačkoliv to je samo o sobě levnější, špatná bezporuchovost vyžaduje častější opravy. Vyšší kompenzace nákladů vlivem zlepšené bezporuchovosti a snížené doby údržby. Potřebuje delší dobu opravy a speciální nástroje a kvalifikaci. Je nutné navrhnout kabel a vyvinout výrobní linku.

35 Vyhodnocení analýzy nákladů a přínosů
Volitelné možnosti Funkční charakte-ristiky Nefunkční charakte-ristiky Riziko projektu Výsledné pořadí A stávající kabel 20 bodů 18 L*L 38+ L*L B konektory montované v továrně 26 L*M 46+L*M C samosmonto-vatelné konektory 16 15 31+L*L

36 C. Příklad databáze LSA SW databáze pro 30 až 800 datových prvků Databáze LSA obsahuje hlavní klasifikace datových prvků Zbytečné vytváření dat může být velmi nákladné Seznam je nutné pečlivě přizpůsobit tak, aby splňoval specifické potřeby produktu nebo projektu Příklad se týká fotokopírky

37 Vybrané specifikace datových prvků
Položka Parametr Podrobnosti o produktu 1 Název objektu 2 Název hlavního produktu/projektu 3 Popis objektu nebo co objekt dělá 4 Je tento objekt součástí rozsáhlejšího produktu? 5 Identifikace objektu/výrobní číslo dílu (součásti) 6 Typ výkresu 7 Číslo výkresu 8 Skladové číslo 9 Referenční číslo objektu/kód v databázi LSA 10 Počet použitý na každý objekt/systém 11 Ve kterých systémech se používá stejný objekt? 12 Popis toho, co se považuje za poruchu (používá se pro nastavení garančních dob) 13 Počet míst/produktů

38 Podrobnosti o dodavateli
14 Dodavatel produktu 15 Adresa dodavatele 16 Alternativní dodavatel/objekt Požadované ukazatele výkonnosti 17 Pohotovost (teoretická) 18 Pohotovost (praktická, která je pod kontrolou návrháře) 19 Pohotovost (praktická, včetně všech faktorů) 20 Profil provozu/pracovní cyklus nebo využití 21 Celkové roční využití 22 Očekávaná doba života produktu

39 Prostředí 23 Provozní teplota 24 Skladovací teplota 25 Popis provozního prostředí 26 Obsahuje objekt nebezpečný materiál nebo je nebezpečné jej používat či udržovat? Údržba 27 Koncepce údržby 28 Doba mezi plánovanými úkoly údržby 29 Odkaz na instrukce/dokumenty o plánované údržbě 30 Oprávněnost plánu údržby 31 Počet objektů vyměněných za rok 32 Rozsah pracovních sil pro plánovanou údržbu a údržbu po poruše jako poměr provozní doby 33 Doba údržby za rok (plánované i neplánované) 34 Doba do obnovy (střední)

40 Údržba - pokračování 35 Doba do obnovy (maximální) 36 Střední doba mimo provoz 37 Střední doba provedení úkolu údržby 38 Střední doba mezi zásahy údržby (včetně všech zdrojů) 39 Střední doba mezi zásahy údržby vlivem nedostatku vnějších zdrojů 40 Střední doba mezi zásahy údržby vlivem vadné diagnostiky 41 Střední doba mezi plánovanými zásahy údržby 42 Metoda identifikace poruch 43 Oprávněnost a popis plánovaných úkolů údržby a jejich použití 44 Doba do odezvy 45 Požadavky na kalibraci, její četnost a postupy 46 Popis požadovaného testovacího zařízení 47 Kde lze provést opravu? 48 Oprávněnost plánované údržby 49 Výsledky kontrolního seznamu udržovatelnosti 50 Popis úkolu údržby 51 Jak často se musí úkol údržby provádět?

41 Pracovní síly a pracovníci
52 Jaký výcvik/školení se požaduje? 53 Jak se bude výcvik provádět? 54 Dovednosti/kvalifikace požadované pro provoz/údržbu objektu Přeprava 55 Popis nebezpečných faktorů a činitelů prostředí 56 Speciální problémy přepravy Náhradní díly 57 Sklad/uchovávání náhradních dílů 58 Počáteční nakoupené množství 59 Mezní stavy skladu náhradních dílů 60 Velikost zabaleného náhradního dílu 61 Hmotnost zabaleného náhradního dílu 62 Počet objektů pro specifický úkol 63 Datum, kdy bude objekt logistického zajištění k dispozici 64 Kdo co může opravovat?

42 Vybavení 65 Jaké vybavení je zapotřebí? 66 Meze/omezení návrhu 67 Popis vybavení 68 Název vybavení 69 Jak je používáno/požadováno? 70 Jak je dostupné? 71 Náklady na vybavení a jejich oprávněnost Bezporuchovost a udržovatelnost 72 Četnost poruch 73 Základna pro data o bezporuchovosti 74 Jak snadno lze provádět opravy (vyjádřeno v procentech oprav za stanovenou dobu)?

43 Analýza poruch 75 Popis příčiny poruchy 76 Popis vlivu poruchy na objekt, systém a jiné oblasti 77 Vliv poruchy na objekt/produkt 78 Jak lze poruchu detekovat? 79 Jak často se porucha vyskytuje? 80 Kdo je za poruchu odpovědný? 81 Referenční číslo každého druhu poruch 82 Procento poruch způsobených každou příčinou 83 Vysvětlení dat o poruše 84 Popis používání v čase vzniku poruchy 85 Doba provozu 86 Poruchy způsobené specifickou příčinou 87 Způsobilost zabudovaného testu/míra, do jaké je zabudovaný testovací systém dobrý 88 Procento poruchových stavů zjištěných pomocí zabudovaného testu 89 Kolik je situací typu „poruchový stav nezjištěn“ 90 Do jakých podrobností funguje způsobilost zabudovaného testu.

44 Ergonomie 91 Hmotnost/váha – zařízení/produktu 92 Objem 93 Ovladatelnost 94 Přenosnost Různé 95 Vysvětlení základu pro rozhodování o logistickém zajištění 96 Druh použité měny (např. libra šterlinků) 97 Jednotka měření použitá pro konkrétní datovou položku Zařízení pro logistické zajištění 98 Název zařízení pro logistické zajištění 99 Hmotnost/váha – zařízení pro logistické zajištění/testy 100

45 Technická dokumentace
101 Identifikační číslo a číslo vydání technické dokumentace 102 Název technické publikace Požadavky na výcvik/školení 103 Popis požadavků na výcvik/školení Náklady životního cyklu 104 Pořizovací náklady 105 Roční náklady na provoz 106 Náklady na údržbu zařízení pro logistické zajištění 107 Náklady na výcvik/školení 108 Náklady na dodávky hlavních objektů a náhradních dílů 109 Cena objektu (jednotkové výrobní náklady) 110 Náklady na vývoj (hardwaru i softwaru)

46 Balení, manipulace, skladování a přeprava
111 Jak bude objekt dodáván? 112 Požadavky na speciální manipulaci/zacházení 113 Požadavky na označování Logistické zajištění softwaru 114 Identifikační označení softwarového programu/modulu 115 Číslo vydání softwarového programu/modulu 116 Odpovědnost za software

47 Závěr ILS - Integrovaná logistická podpora (zajištění) se vztahuje k produktu (výrobku) ILS poskytuje zlepšení pohotovosti a zajištění údržby a umožňuje dosáhnout dlouhodobých úspor nákladů na logistiku Uplatnění ILS pro složité produkty vyžaduje SW podporu


Stáhnout ppt "12 Integrovaná logistická podpora produktů"

Podobné prezentace


Reklamy Google