Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 12 Integrovaná logistická podpora produktů Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 12 Integrovaná logistická podpora produktů Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti."— Transkript prezentace:

1 1 12 Integrovaná logistická podpora produktů Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti strojů legat@tf.czu.cz

2 2 Literatura ČSN EC 60300-3-12 Management spolehlivosti – Část 3-12: Návod k použití – Integrované logistické zajištění (ILS – Integrated logistic support) Poznámka: (S) support dříve překládáno jako zajištění, v současné době se dává přednost termínu podpora; v tomto dokumentu jde o synonyma.

3 3 1 Úvod Integrovaná logistická podpora (ILS – Integrated Logistic Support) je metoda managementu, jejíž pomocí mohou být služby logistické podpory a zajištění sestaveny strukturovaným způsobem a v souladu s daným produktem. Použití ILS poskytuje zlepšení pohotovosti a zajištění údržby a umožňuje dosáhnout dlouhodobých úspor nákladů na logistiku. Náklady na logistiku jsou významné po celou dobu života systému a často mohou mnohokrát převyšovat počáteční náklady na pořízení systému.

4 4 ILS pokrývá: údržbu, pracovní síly a pracovníky, výcvik/školení, náhradní díly, technickou dokumentaci a manipulaci při balení, skladování a přepravě, zdroje logistického zajištění a vypořádání (likvidaci).

5 5 2 Definice 1.Návrhová doba života; projektovaná doba života (design life) období, v němž se očekává, že objekt bude splňovat své specifikace ukazatelů výkonnosti v dohodnutém prostředí a při dohodnuté úrovni využívání s doporučeným logistickým zajištěním 2.Jednotka vyměnitelná na místě (LRU) (line replaceable unit [LRU]) nejnižší úroveň sestavy, podsestavy či komponenty, na níž je na specifikované úrovni opravy doporučeno pro uskutečnění opravy provádět během údržby výměnu

6 6 3.Analýza logistického zajištění; analýza logistické podpory (LSA) (logistic support analysis [LSA]) selektivní používání řady různých úkolů vykonávaných s cílem napomoci při dodržování kritérií zajištěnosti a dosahování jiných cílů ILS 4.Zásobování (provisioning) proces určování a obstarávání sortimentu a množství náhradních dílů požadovaných k provozu a udržování produktu 5.Logistické zajištění; logistická podpora (logistic support) všechny materiály a zdroje požadované pro provoz a údržbu produktu, včetně hardwaru i softwaru

7 7 6.Zajištěnost (supportability) stupeň, do něhož charakteristiky návrhu produktu a plánované zdroje logistického zajištění splňují požadavky provozního využití produktu 7.Optimalizace nákladů a přínosů (trade-off) stanovení optimální vyváženosti mezi charakteristikami produktu (náklady, ukazateli výkonnosti a zajištěností) 8.Koncepce logistického zajištění; koncepce logistické podpory (support concept) doporučená politika logistického zajištění a postup pro konkrétní produkt, které jsou specifické pro určitého uživatele nebo pro určité použití

8 8 3 Principy a plánování ILS Cíle ILS: Logistickou podporu a zajištění začlenit do návrhu (konstrukce a vývoje) projektu. Vyvinout logistickou podporu a zajištění tak, aby vyhovovalo jak návrhu, tak i používání produktu. Poskytovat nutnou logistickou podporu a zajištění v etapách provozu, údržby a vypořádání s optimálními náklady. Umožnit, aby se logistické zajištění produktu zlepšovalo v průběhu jeho celého života.

9 9 Prvky ILS ILS pokrývá následující prvky logistického podpory, přičemž může mimo jiné zahrnovat: plánování údržby, zařízení pro logistickou podporu (včetně nástrojů a testovacího zařízení), technickou dokumentaci, výcvik/školení, pracovní síly a pracovníky, náhradní díly/materiál, balení, manipulaci, skladování a přepravu, logistické zajištění softwaru, vybavení;hlediska životního prostředí, vypořádání (likvidaci).

10 10 Klíčové oblasti, které tvoří styčné body k ILS, jsou: projektová příprava systémů a návrhu, analýza bezporuchovosti (IEC 60812), analýza udržovatelnosti (IEC 60706-2), analýza nákladů životního cyklu (LCC) (IEC 60300-3-3), údržba zaměřená na bezporuchovost (IEC 60300-3-11).

11 11 Kromě toho se ILS přímo dotýká: managementu projektu, managementu rizika, analýzy bezpečnosti a nebezpečí, analýzy vlivu lidského činitele, zkoušek a přejímek, managementu konfigurace, jakosti, požadavků na prostředí, a často odráží přístup k těmto oborům a přispívá k nim.

12 12 Vzájemný vztah analýz LSA a jiných činností návrhu

13 13 Použitelnost úkolů LSA v některých etapách životního cyklu

14 14 4 Omezení vyplývající z profilu zákazníka Studie z provozu produktu: provozního cyklu, včetně počtu provozních dní nebo cyklů za jednotku času, bezpečnostních požadavků, počtu produktů, které se mají logisticky zajišťovat, počtu stanovišť u zákazníka a úrovní údržby, požadavků na pohotovost a/nebo dobu opravy/obnovení dodávky služby, dovolených období pro provádění údržby,

15 15 částí společných s jinými systémy a jiným zařízením zákazníka, vlivu používání produktu na životní prostředí; vymezení prostředí provozu a skladování produktu, pravděpodobného počtu, odborné způsobilosti a dovednosti (kvalifikace) obsluhy a pracovníků údržby, závažných rozhodnutí týkajících se přepravy, například jaký je způsob, druh, množství, které má být přepravováno, jaká jsou místa určení, doba a časový plán přepravy, návrhové doby života a doby života služby; jakýchkoliv jiných omezení ohledně používání produktu.

16 16 5 Zlepšení logistické podpory: provést nápravu nepřiměřených ukazatelů výkonnosti logistické podpory a zajištění zjištěných u předchozích produktů, sbírat kvantitativní data o logistické podpoře od minulých produktů s možnou návazností na nový produkt, použít tato data k poskytování základny pro posuzování hlavních nároků na logistickou podporu nového produktu, stanovit hlavní nároky na logistickou podporu pro možná návrhová řešení nového produktu.

17 17 Volitelné možnosti návrhu a logistické podpory

18 18 Hlavní klíčové faktory ovlivňující logistickou studii optimalizace nákladů a přínosů jsou: a)způsob provozu, b)bezporuchovost a udržovatelnost, c)podpora (zajištěnost), d)náklady.

19 19 Pro provádění optimalizace nákladů a přínosů je nutné stanovit kritéria: ukazatele výkonnosti, fyzikální parametry, bezporuchovost a udržovatelnost (R&M), vyrobitelnost, udržovatelnost, náklady na údržbu a její logistické zajištění a ostatní příslušné náklady životního cyklu, rizika, dopad na životní prostředí.

20 20 6 Zpráva o ILS pro produkt studie alternativ / optimalizace nákladů a přínosů logistické podpory, dosažené ukazatele výkonnosti ve srovnání s náklady na logistické zajištění: zjišťují se oblasti, kde by malé změny ukazatelů výkonnosti, včetně pohotovosti, mohly vést k významnému snížení nákladů LCC, analýzu úrovně opravy (LORA); LORA je specifická studie optimalizace nákladů a přínosů, která se používá ke zjišťování optimální úrovně údržby nebo optimálního místa provádění opravy; LORA (Level Of Repair Analysis).

21 21 Analýza zajištění (podpory) údržby (LSA) PHS&T - Packaging, handling, storage and transportation

22 22 Postup ověřování (zkoušení a vyhodnocování) logistické zajištěnosti (podpory)

23 23 7 Výstupy ILS Plán (program) údržby Náhradní díly (katalog a doporučené díly) Zařízení pro logistické zajištění (k provádění údržby a oprav) Dokumentace o údržbě Požadavky na dovednosti/kvalifikaci a pracovní síly Požadavky na balení, skladování a manipulaci Požadavky na jakékoliv nové vybavení Logistické zajištění softwaru

24 24 A.Příklady úkolů LSA 1. Data o omezeních (příklad fotokopírka) Požadavky zákazníka Profil provozuObvyklý: 40 h týdně, 1 cyklus zapnuto/vypnuto denně, 46 týdnů za rok Nejhorší případ: 70 h týdně, 5 cyklů zapnuto/vypnuto denně, 52 týdnů za rok Když se nepoužívá, je na volně přístupné ploše Počet míst/produktůBude se dodávat 1 000 systémů na různá místa Pohotovost99,5 % doby použitelného stavu za dobu, kdy je použitelný stav požadován Přípustná údržba1 týden údržby za rok. Jakékoliv opravy musejí být provedeny za méně než 1 den. Doba odezvy je 24 h. ProstředíObvyklé kancelářské prostředí s ohledem na ostatní omezení ObsluhaBezpředmětné ÚdržbaOpravy prováděné dodavatelem Pracovní síly a pracovníciPersonál vyškolený dodavatelem PřepravaPevná místa v UK Provozní životnost5 let Ostatní omezeníOmezený prostor pro instalaci a údržbu

25 25 2. Názorný příklad analýzy logistické normalizace Stávající zdroje Průmyslově vyráběné zařízení Speciální nástroje A, B a C, model X1 Speciální nástroje D, E a F, model X2 Automatické testovací zařízení A Přenosné zařízení: Souprava nářadí pro opraváře A Plánované zdrojePrůmyslově vyráběné zařízení Speciální nástroj G, model X3 Automatické testovací zařízení B Přenosné zařízení: Souprava nářadí pro opraváře B Možná omezeníUváží se návrh používat průmyslově vyráběné zařízení Y1 a soupravu nářadí B. Pro rozhraní s modelem X3 bude nutné nové zařízení pro logistické zajištění. Všeobecná normalizacePro zařízení Y1 se v maximální míře používají moduly existující v modelu X3. Moduly, které lze použit beze změny nebo s minimálními modifikacemi, jsou X3, A, B, D a G. Vzhledem k zamýšlenému použití soupravy nářadí B se též musí převzít všeobecně používané metody upevňování součástí.

26 26 3. Názorný příklad analýzy zlepšení logistického zajištění (testovací kabel fotokopírky – H1 jako náhrada za G1) 1 Příslušné produktyTestovací kabel G1 2Kvalitativní dataNevyhovující význačné vlastnosti testovacího kabelu G1 Spojování konektoru je obtížné v důsledku omezeného přístupu a vlivem znečištění uhlovodíky Nevyhovující bezporuchovost. Nevyhovující udržovatelnost. Zalitý blok konektoru, který vyžaduje, aby se montážní sestava vyhodila. Jsou důkazy o pronikání vlhkosti do obou konců spojeného konektoru, což způsobuje náhodné zkraty konektoru. Dobré význačné vlastnosti testovacího kabelu G1 Nejsou žádné případy prasknutí krytu, přestože dochází k ostrým ohybům při zasunování 3Kvantitativní dataOdhadovaná hodnota MTBF kabelu > 876 h Počet kabelů: 100 Počet poruch za rok: 1 000 Doba opravy na jeden kabel: 1 h Náklady – £35/h plus náklady na konektorový blok £250 Náhradní díly na místě – žádné. Přináší si je technik. Náklady na přepravu – bezpředmětné POZNÁMKA Všechny náklady jsou v současných cenách

27 27 4 Testovací kabel H1 Jsou uvažovány tři volitelné možnosti návrhu: A, B a C Volitelná možnost A Předpovězená kvalitativní a kvantitativní data bez zlepšení jsou stejná Volitelná možnost B Opravitelný blok konektoru. Zlepšené rýhování na konektoru Kvantitativní data, která budou vypočtena Volitelná možnost C Jsou odstraněny všechny problémy Kvantitativní data, která budou vypočtena POZNÁMKA Pro informaci, při kvalitativní analýze se mají vytvářet data prezentovaná pro stávající testovací kabel G1. Jestliže jsou pro důležité požadavky na logistické zajištění nového produktu považovány za významné jiné parametry, mohou se vytvářet data i pro ně.

28 28 4. Názorný příklad analýzy technologické příležitosti ke zlepšení logistiky nebo ke snížení požadavků na logistiku PříležitostPřínos Automatické zaznamenávání poruchových stavů do deníku Pomáhá technikům sledovat vady, monitorovat provozní parametry Zabudovaný test/diagnostika on-line Zjednodušuje opravy prováděné uživatelem

29 29 5. Názorný příklad charakteristik logistického zajištění odhadnutých z analýzy faktorů zajištěnosti Parametr Hodnota Pracovní cyklus VyužitíViz dále Pracovní týdny50 týdnů/rok Průměrný počet provozních hodin za týden Obvykle: 40 h/týden Počet zahájení provozu1 cyklus zapnuto/vypnuto za pracovní den Prostředí Provozní teplota+5 °C až +30 °C Teplota skladování0 °C až 45 °C Hmotnost, objem Hmotnost40 kg (odhad) Objem1 m × 0,5 m × 0,5 m (š/h/v) bez držadel

30 30 Ergonomie OvladatelnostVelmi snadná PřenosnostDva muži R&MR&M Návrhová doba životaOdhadovaná na 5 let Předpovězená provozní MTBF2 500 h na základě záznamů zákazníka o předchozím modelu (s obdobnou složitostí) UdržovatelnostUspokojivá Objekty s omezenou dobou životaBezpředmětné Náklady na kusovou výrobuOdhadem £1000 výrobní cena včetně vývoje a dodání provozní příručky a příručky pro údržbu. Tříletá záruka. Kritické faktory významně ovlivňující některé oblasti produktu nebo týkající se návrhu Životnost/bezporuchovost spínacího zařízení a mechanizmu podavače papíru

31 31 5. Názorný příklad počátečních požadavků na zajištěnost a logistické zajištění vycházejících z profilu zákazníka – Omezení a řada úkolů týkajících se faktorů zajištěnosti Požadavky Hodnota Pracovní cyklus VyužitíViz dále Pracovní týdny50 týdnů/rok Průměrný počet provozních hodin za týden Obvykle: 40 h/týden Počet zahájení provozu1 cyklus zapnuto/vypnuto za pracovní den Prostředí Provozní teplota+5 °C až +30 °C Teplota skladování0 °C až 45 °C Hmotnost, objem Hmotnost80 kg Objem1 m × 0,5 m × 0,5 m (š/h/v) bez držadel

32 32 B. Příklad analýzy optimalizace nákladů a přínosů testovacího kabelu Použit kvalitativní přístup Zvažovány tři varianty: kabel A – stávající kabel, kabel B – nový návrh používající konektory montované v továrně, kabel C – používající samosmontovatelné konektory. Funkční charakteristiky hodnotí konstruktér. Nefunkční charakteristiky (náklady, LCC, bezporuchovost atd.) jsou připojeny později.

33 33 Lze použít jednoduchý systém bodového hodnocení: 5 = mnohem lepší než...2 = horší než... 4 = lepší než...1 = mnohem horší než... 3 = stejný jako...0 = bezpředmětné Obdobně lze přehledně shrnout rizika projektu jako: L = Nízké M = Střední H = Vysoké

34 34 Vysvětlivky a) Známý problém s pronikáním vlhkosti. b) Je zaručeno hermetické utěsnění. c) Samosmontovatelné části budou nutně větší než automaticky montované objekty. d) Samosmontovatelné konektory mají tendenci k samovolnému uvolňování. e) Ačkoliv to je samo o sobě levnější, špatná bezporuchovost vyžaduje častější opravy. f) Vyšší kompenzace nákladů vlivem zlepšené bezporuchovosti a snížené doby údržby. g) Potřebuje delší dobu opravy a speciální nástroje a kvalifikaci. h) Je nutné navrhnout kabel a vyvinout výrobní linku. Příklad analýzy optimalizace nákladů a přínosů

35 35 Vyhodnocení analýzy nákladů a přínosů Volitelné možnosti Funkční charakte- ristiky Nefunkční charakte- ristiky Riziko projektu Výsledné pořadí A stávající kabel 20 bodů 18 bodů L*L38+ L*L B konektory montované v továrně 26 bodů 20 bodů L*M46+L*M C samosmonto- vatelné konektory 16 bodů 15 bodů L*L31+L*L

36 36 C. Příklad databáze LSA SW databáze pro 30 až 800 datových prvků Databáze LSA obsahuje hlavní klasifikace datových prvků Zbytečné vytváření dat může být velmi nákladné Seznam je nutné pečlivě přizpůsobit tak, aby splňoval specifické potřeby produktu nebo projektu Příklad se týká fotokopírky

37 37 Vybrané specifikace datových prvků Položka Parametr Podrobnosti o produktu 1Název objektu 2Název hlavního produktu/projektu 3Popis objektu nebo co objekt dělá 4Je tento objekt součástí rozsáhlejšího produktu? 5Identifikace objektu/výrobní číslo dílu (součásti) 6Typ výkresu 7Číslo výkresu 8Skladové číslo 9Referenční číslo objektu/kód v databázi LSA 10Počet použitý na každý objekt/systém 11Ve kterých systémech se používá stejný objekt? 12Popis toho, co se považuje za poruchu (používá se pro nastavení garančních dob) 13Počet míst/produktů

38 38 Podrobnosti o dodavateli 14Dodavatel produktu 15Adresa dodavatele 16Alternativní dodavatel/objekt Požadované ukazatele výkonnosti 17Pohotovost (teoretická) 18Pohotovost (praktická, která je pod kontrolou návrháře) 19Pohotovost (praktická, včetně všech faktorů) 20Profil provozu/pracovní cyklus nebo využití 21Celkové roční využití 22Očekávaná doba života produktu

39 39 Prostředí 23Provozní teplota 24Skladovací teplota 25Popis provozního prostředí 26Obsahuje objekt nebezpečný materiál nebo je nebezpečné jej používat či udržovat? Údržba 27Koncepce údržby 28Doba mezi plánovanými úkoly údržby 29Odkaz na instrukce/dokumenty o plánované údržbě 30Oprávněnost plánu údržby 31Počet objektů vyměněných za rok 32Rozsah pracovních sil pro plánovanou údržbu a údržbu po poruše jako poměr provozní doby 33Doba údržby za rok (plánované i neplánované) 34Doba do obnovy (střední)

40 40 35Doba do obnovy (maximální) 36Střední doba mimo provoz 37Střední doba provedení úkolu údržby 38Střední doba mezi zásahy údržby (včetně všech zdrojů) 39Střední doba mezi zásahy údržby vlivem nedostatku vnějších zdrojů 40Střední doba mezi zásahy údržby vlivem vadné diagnostiky 41Střední doba mezi plánovanými zásahy údržby 42Metoda identifikace poruch 43Oprávněnost a popis plánovaných úkolů údržby a jejich použití 44Doba do odezvy 45Požadavky na kalibraci, její četnost a postupy 46Popis požadovaného testovacího zařízení 47Kde lze provést opravu? 48Oprávněnost plánované údržby 49Výsledky kontrolního seznamu udržovatelnosti 50Popis úkolu údržby 51Jak často se musí úkol údržby provádět? Údržba - pokračování

41 41 Pracovní síly a pracovníci 52Jaký výcvik/školení se požaduje? 53Jak se bude výcvik provádět? 54Dovednosti/kvalifikace požadované pro provoz/údržbu objektu Přeprava 55Popis nebezpečných faktorů a činitelů prostředí 56Speciální problémy přepravy Náhradní díly 57Sklad/uchovávání náhradních dílů 58Počáteční nakoupené množství 59Mezní stavy skladu náhradních dílů 60Velikost zabaleného náhradního dílu 61Hmotnost zabaleného náhradního dílu 62Počet objektů pro specifický úkol 63Datum, kdy bude objekt logistického zajištění k dispozici 64Kdo co může opravovat?

42 42 Vybavení 65Jaké vybavení je zapotřebí? 66Meze/omezení návrhu 67Popis vybavení 68Název vybavení 69Jak je používáno/požadováno? 70Jak je dostupné? 71Náklady na vybavení a jejich oprávněnost Bezporuchovost a udržovatelnost 72Četnost poruch 73Základna pro data o bezporuchovosti 74Jak snadno lze provádět opravy (vyjádřeno v procentech oprav za stanovenou dobu)?

43 43 Analýza poruch 75Popis příčiny poruchy 76Popis vlivu poruchy na objekt, systém a jiné oblasti 77Vliv poruchy na objekt/produkt 78Jak lze poruchu detekovat? 79Jak často se porucha vyskytuje? 80Kdo je za poruchu odpovědný? 81Referenční číslo každého druhu poruch 82Procento poruch způsobených každou příčinou 83Vysvětlení dat o poruše 84Popis používání v čase vzniku poruchy 85Doba provozu 86Poruchy způsobené specifickou příčinou 87Způsobilost zabudovaného testu/míra, do jaké je zabudovaný testovací systém dobrý 88Procento poruchových stavů zjištěných pomocí zabudovaného testu 89Kolik je situací typu „poruchový stav nezjištěn“ 90Do jakých podrobností funguje způsobilost zabudovaného testu.

44 44 Ergonomie 91Hmotnost/váha – zařízení/produktu 92Objem 93Ovladatelnost 94Přenosnost Různé 95Vysvětlení základu pro rozhodování o logistickém zajištění 96Druh použité měny (např. libra šterlinků) 97Jednotka měření použitá pro konkrétní datovou položku Zařízení pro logistické zajištění 98Název zařízení pro logistické zajištění 99Hmotnost/váha – zařízení pro logistické zajištění/testy 100Objem

45 45 Technická dokumentace 101Identifikační číslo a číslo vydání technické dokumentace 102Název technické publikace Požadavky na výcvik/školení 103Popis požadavků na výcvik/školení Náklady životního cyklu 104Pořizovací náklady 105Roční náklady na provoz 106Náklady na údržbu zařízení pro logistické zajištění 107Náklady na výcvik/školení 108Náklady na dodávky hlavních objektů a náhradních dílů 109Cena objektu (jednotkové výrobní náklady) 110Náklady na vývoj (hardwaru i softwaru)

46 46 Balení, manipulace, skladování a přeprava 111 Jak bude objekt dodáván? 112 Požadavky na speciální manipulaci/zacházení 113 Požadavky na označování Logistické zajištění softwaru 114 Identifikační označení softwarového programu/modulu 115 Číslo vydání softwarového programu/modulu 116 Odpovědnost za software

47 47 Závěr ILS - Integrovaná logistická podpora (zajištění) se vztahuje k produktu (výrobku) ILS poskytuje zlepšení pohotovosti a zajištění údržby a umožňuje dosáhnout dlouhodobých úspor nákladů na logistiku Uplatnění ILS pro složité produkty vyžaduje SW podporu


Stáhnout ppt "1 12 Integrovaná logistická podpora produktů Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google