Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum nové naděje Frýdek-Místek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum nové naděje Frýdek-Místek"— Transkript prezentace:

1 Centrum nové naděje Frýdek-Místek
Mentoring II. externí nástroj rozvoje kvality pedagogické práce č.j. akreditace MŠMT : /

2 Mapování nastavení. Co by příště (teď) mělo být jinak, aby to pro vás bylo užitečné? Na co se těším, čeho se obávám (ve vztahu k druhé části kurzu)?

3 Zodpovědnost Za neutralitu (nestojí na ničí straně)
Pracovník poskytující odbornou podporu má zodpovědnost Pracovník přijímající odbornou podporu má zodpovědnost Za neutralitu (nestojí na ničí straně) Za uslyšení zakázky, přání příp. za pomoc toto přání dobře vyslovit Za přinášení techniky, struktury do tématu Za poskytování reflexí v průběhu i závěru celého procesu Za přípravu témat, přinášení témat Za otevřené sdílení svých potřeb, postojů a názorů k tématu Za přijímání a následné využívání zpětné vazby

4 Role a kompetence mentora a mentee.
Rolí mentora je reagovat na potřeby rozvoje mentee. Mentoři mají takové postavení oproti mentee, že toto postavení není vztahem mentoringu ohroženo. Mentor i mentee mají stejnou odpovědnost za rozvoj vztahu mentoringu, za jeho hladký průběh a dosažení stanoveného cíle. Záležitosti řešené v rámci vztahu mentoringu jsou považovány za důvěrné. Vztah obou stran je rovnocenný a je založen na důvěře. Mentor a mentee si předem dohodnou časový harmonogram. Mentor a mentee vzájemně respektují svůj čas a závazky (povinnosti). Povinnosti nesmí být zneužívány mimo rámec mentoringu. Ve vztahu je uplatňován pro-aktivní přístup - mentor vyzývá a podporuje mentee a poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu mentee, mentee se snaží vypořádat se s dohodnutou oblastí rozvoje. Vztah trvá po dobu vzájemně odsouhlasenou oběma stranami. Po jejím uplynutí může buď pokračovat nebo skončit. Obě strany mají možnost po vzájemné dohodě z mentoringu vystoupit. Vztah mentoringu je zcela dobrovolný.

5 Etika. Zkuste formulovat 5 etických pravidel či zásad, které vnímáte jako důležité pro bezpečný průběh mentoringu. (jedna skupina za mentory, druhá za mentorované učitele, třetí za vedení školy, čtvrtá za ostatní pedagogy).

6 Jak být dobrý mentor a zbytečně moc „nementorovat“?
Zaměření na problém (Co je špatně?) – vytváří se hodnotící rámec (expertní přístup vede k nerovnováze vztahu, komunikační rovina Rodič – Dítě). Zaměření na žádaný stav (Co chceme umět?) - vytváří se rozvojový rámec (kognitivní přístup vede k partnerství, komunikační rovina Dospělý – Dospělý).

7 Já mentor. Co vím o sobě jako o mentorovi?
SWOT analýza Jaké jsou mé silné stránky pro mentoring? Jaké jsou mé slabé stránky pro mentoring? Jaké vidím v sobě příležitosti pro rozšíření silných stránek? Jaká rizika, ohrožení by mi to mohla zhatit?

8 Já mentor. Co nevím o sobě jako o mentorovi?
x

9 Já mentor. Co nevím o sobě jako o mentorovi?
Slepá oblast. Cvičení: napište na lísteček (anonymně) komukoli ze skupiny nějaký váš postřeh o jeho vlastnostech, dovednostech či chování.

10 Na kterou oblast se mentor snaží zaměřit?
1. Veřejná oblast obsahuje především ty způsoby chování a motivaci, která je známá nám i ostatním. 2. Slepá oblast vyjadřuje to, že já o některých svých vlastnostech (chování) nevím, jsou však viditelné z pohledu druhých. 3. Skrytá oblast vyjadřuje to, že já o něčem vím, ale před ostatními se to snažím z různých příčin skrývat (moje intimní záležitosti). 4. Neznámá oblast vyjadřuje to, že jisté skutečnosti nejsou známe mě ani ostatním lidem.

11 Na kterou oblast se mentor snaží zaměřit?
Především na tu oblast, na které se předem partnersky dohodli!

12 Kontraktační fáze. Obsahový kontrakt - zakázka.
Jak může vypadat vstupní rozhovor? Otázky na cíl podpory: Čeho chce kolega dosáhnout? V čem cítí potřebu podpory? V čem si chce více porozumět? V čem chce nabýt jistotu? Nutno ujasnit a konkretizovat žádané výstupy! A to jak za celou dobu, tak i za každý den.

13 Zakázka – ověřování a upřesňování.
Otázky na způsob provádění podpory: Jak často a dlouho se budeme scházet? Kdy a jakým způsobem bude – může být spolupráce ukončena? Kde se bude podpora dít? Jak konkrétně to bude vypadat? Jaká PRAVIDLA A ZÁSADY BUDOU PLATIT?

14 Zakázka – ověřování a upřesňování.
Otázky na způsob hodnocení podpory: Jak bude vypadat zpětná vazba? Jak se s ní bude pracovat dál? V jakém rozsahu je závazná? Jak ošetřit formální výstupy vůči třetím stranám?

15 Procesní fáze. Naplňování zakázky.
Práce mentora je jen tak dobrá, jak dobrá byla kontraktační fáze – tzn. jak dobře porozuměl zakázce, ujasnil s s kolegou možnosti a limity jejího naplnění. Mentor hlídá domluvenou zakázku a drží se ji, v případě, že kolega začne v této fázi požadovat a formulovat jinou zakázku, tak se pro to otevírá možnost rekontraktu – nově vydefinovaného kontraktu pro další setkání.

16 Dvě hlavní oblasti zaměření podpory
Dvě hlavní oblasti zaměření podpory! Je velmi složité pozorovat a následně reflektovat více různorodých oblastí. Případová podpora Mentor sleduje interakce. Programová podpora Mentor sleduje metody a formy. Váže se na konkrétní případ, příběh odehrávající se ve vzdělávacím procesu mezi učitelem a žákem, učitel se zastavuje u jednotlivých komunikačních setkání se žákem, přemýšlí o motivech svého jednání, o spouštěčích atd., např.: Agresivní, problémový žák Konflikt mezi žáky Žák vyžadující zvláštní péči Váže se k průběhu pedagogického procesu, k používaným metodám, např.: Jaké další techniky lze použít, když potřebuji, aby se žáci více zapojili? Jaký cíl má mít působení v rámci výuky mého předmětu? Jaké metody mohu použít k zajištění výukových cílů?

17 Evaluační fáze. Vyhodnocení míry naplnění zakázky.
Porovnáváme na začátku společně stanovené žádané výstupy s dosaženým stavem. Dle časového zařazení: Evaluace průběžná (na konci každého setkání) – co bylo přínosné, co příště zachovat, co by bylo užitečnější dělat jinak. Evaluace konečná (na konci spolupráce) – kde se nyní nacházím + na čem dál pracovat.

18 Závěrečná reflexe. Splnil kurz vaše očekávání – co si odnášíte?
Co by příště mělo být jinak, aby to pro vás bylo užitečné?


Stáhnout ppt "Centrum nové naděje Frýdek-Místek"

Podobné prezentace


Reklamy Google