Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Projekt Mluvme spolu, pracujme spolu- integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněné, CZ.1.04/3.3.05/31.00167, začal 1.5.2010 a byl ukončen 30.11.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Projekt Mluvme spolu, pracujme spolu- integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněné, CZ.1.04/3.3.05/31.00167, začal 1.5.2010 a byl ukončen 30.11.2011."— Transkript prezentace:

1

2  Projekt Mluvme spolu, pracujme spolu- integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněné, CZ.1.04/3.3.05/31.00167, začal 1.5.2010 a byl ukončen 30.11.2011. Projekt je složen z několika na sebe navázaných modulů. včetně vytvoření osmi pracovních míst.  Hlavním záměrem projektu bylo přispět ke zlepšení kvality života u osob zdravotně znevýhodněných, naplňovat individuální potřeby účastníků prostřednictvím rozvoje schopnosti a dovednosti potřebných k uplatnění na trhu práce a tím přispět k jejich integraci ve společnosti.  Osoby se zdravotním znevýhodněním, které představují na trhu práce rizikovou skupinu tím, že velice často těžko získávají pracovní uplatnění. Projekt napomáhal těmto osobám poznat své reálné možnosti a rozvíjet své kompetence, což umožňuje jejich následnou integraci, konkrétně získání praxe v oborech:  administrativní pracovník/ce  florista/ka

3  Projekt vychází z poznatků, že vzdělávací program odborná kvalifikace, ale i rekvalifikace je dnes nemyslitelná bez celoživotního učení, jehož podstatou je zejména rozvoj pracovních kompetencí, které mají svá specifika u zainteresované cílové skupiny, tedy osob se zdravotním znevýhodněním.  Práce zaujímá ve společnosti vysoké postavení v žebříčku hodnot; slouží k materiálnímu zajištění života, je výrazem sociálního postavení a osobní identity, je zdrojem společenských kontaktů (rozhovorů, navazování přátelství, vzájemných setkávání aj.), přispívá k lepšímu sebehodnocení a časově strukturuje naše dny i život.  Ztráta práce či společenského nezájmu u zdravotně znevýhodněných osob je v našich poměrech zraňujícím zážitkem, protože pokud jedinec nedobrovolně přijde o zaměstnání, případně není schopen práci ze zdravotních důvodů najít, vede to k dalekosáhlým důsledkům v oblasti ekonomické, sociální, psychologické i zdravotní (mimo jiné se objeví například pochybnosti o vlastních schopnostech, strach z budoucnosti, útlum aktivity, omezení kontaktů s lidmi, ztráta pracovních návyků a dovedností.

4

5 ROKČ.K.A. KLÍČOVÁ AKTIVTADOBA REALIZACE 201001Přípravné práce a organizační zajištění aktivit projektu, oslovení cílových skupin 01.05. – 31.07. 201002Vstupní moduly- Aktivačně-motivační program a Bilanční diagnostika 03.08. - 09.09. 201003Modul Profesní poradenství 13.09.- 24.09. 201004Modul Rekvalifikační program- teoretická část 27.09. – 12.11. 2010- 2011 05Modul Rekvalifikační program- praktická část 15.11. – 05.04. 201106Modul Rekvalifikační program- závěrečné písemné práce, obhajoby a zkoušky 11.04. – 15.04. 201107Vytvoření a udržení nových pracovních míst 01.05. – 30.11. 201108Vyhodnocení a ukončení celého projektu 01. – 30. 11.

6  zajištění materiálního vybavení pro realizaci rekvalifikačního programu - byly zakoupeny učební pomůcky a spotřební výukový materiál, v rámci této aktivity byl vyhotoven Osobní list pro účastníky programu, vytvořeny přihlášky do kurzu a diagnostický dotazník.  zajištění prostor pro výuku předmětu Informatika - předmět Informatika se konal ve školícím zařízení VIA ALTA a.s. (celkem v 6 dnech, dle sestaveného rozvrhu hodin - teoretické výuky).  zajištění lektorů  oslovení cílových skupin včetně publicity projektu - byly připraveny nábory cílových skupin, včetně jejich oslovení na základě zajištěné publicity v projektu (inzerát v novinách, informační letáčky zveřejněné na veřejně přístupných místech a zveřejněné informace na internetových stránkách organizace).  pracovní seminář pro CS - první pracovní seminář se konal dne 2. 8. 2010 (viz prezenční listiny)

7 Byly realizovány tyto dva vstupní moduly pro 35 osob:  MODUL A - Aktivačně-Motivační program (konkrétním cílem tohoto modulu byla zejména stabilizace emočního prožívání zdravotně znevýhodněného člověka, zlepšení psychické kondice a psychických dovedností, rozvoj sociálních schopností a dovedností).  MODUL B - Bilanční diagnostika v průběhu tohoto procesu byli účastníci seznámeni s možnostmi svého rozvojového potenciálu (posouzení osobnostních předpokladů, praktických dovedností a zkušeností, ale i výkonových možností ve vztahu k nabízeným možnostem rekvalifikace).  Na základě výsledků bilanční diagnostiky a zájmu účastníků bylo umožněno 24 osobám pokračovat v rámci projektu dalšími moduly.  V této klíčové aktivitě byly použity tyto diagnostické metody: Hollandův inventář zájmů, Osobnostní dotazníky NEO5 a Cattell 16PF, Kvadrant temperamentu, Strategie zvládání stresu - SVF 78, TIP, Kognitivní test Domino – D 48, Baum test, Dotazník sebehodnocení, Dotazník motivace k výkonu.  Byly vypracovány zprávy z Bilanční diagnostiky a předány 35 osobám účastnících se rekvalifikačního programu. Testy jsou archivovány u organizace v osobních složkách jednotlivých účastníků.

8  MODUL C  Pro 24 účastníků byl připraven program profesního poradenství, který měl pro zdravotně znevýhodněné účastníky několik stupňů: - Sociální poradenství - Medicínské poradenství - Psychologické poradenství  Úkolem odborníků zajišťujících tento modul bylo provázet jednotlivce na jejich individuální cestě životem, motivovat je, poskytovat relevantní informace a usnadňovat jim rozhodování. Účastníci v rámci rekvalifikačního programu si vybrali mezi programy Administrativní pracovník/ce nebo Florista/ka.

9  MODUL D  V říjnu 2010 začala teoretická část rekvalifikačního programu v těchto níže uvedených předmětech: 1) učební plán oboru Administrativní pracovník/ce – (Výpočetní technika a Informatika, Personalistika a administrativa, Psychodiagnostika, Výcvik komunikativních a sociálních dovedností, Písemná a elektronická komunikace, Úprava písemností, Základy účetnictví, Evidence a archivace dokumentů, Odborná stáž, Podnikání fyzické a právnické osoby, Prevence syndromu vyhoření, Konzultace k projektu). 2) učební plán oboru Florista/ka- (Stavba, fyziologie a základy genetiky, Květinářství, Aranžování, Ochrana rostlin, Základní podmínky pro růst a vývoj rostlin, Podnikání fyzické a právnické osoby, Odborná stáž, Psychodiagnostika, Prevence syndromu vyhoření, Výcvik komunikativních a sociálních dovedností, Konzultace k projektu). Délka výuky 210 vyučovacích hodin pro každý obor, celkem bylo odučeno 420 vyučovacích hodin teoretické výuky Teoretická výuka byla uskutečněna ve vzdělávacích prostorách předkladatele projektu, A to v učebnách k tomu přizpůsobených formou seminářů, přednášek, výukové a pracovní dílny (workshopy), besedy, konzultace, panelové diskuze.

10  MODUL D  Odborná praxe rekvalifikačního programu byla vykonávána ve vybraných a předem dohodnutých organizacích. Před přijetím na praxi obě strany sepsali Smlouvu o zabezpečení odborné praxe účastníka. Organizace umožnila účastníkovi odbornou praxi tak, aby mu bylo umožněno seznámit se s jejím chodem od nejnižších funkcí a nejjednodušších činností po nejvyšší a nejsložitější. Průběžná praxe oboru “Administrativní pracovník“ byla uskutečněna u různých firem, organizací i státních institucí. Pracovní činnost “Florista“ se realizovala v květinářství či zahradnictví. Za patřičnou odbornost a odpovídající kvalitu průběžné praxe zodpovídal smluvně určený odborník (mentor), který měl dostatečné zkušenosti z praxe v daném oboru. Kontrolu účastníků vzdělávacího programu přímo na pracovišti, popř. v organizacích zajišťoval asistent (terénní pracovník), který navštívil každého účastníka (3x) po dobu praktické části a sepsal s účastníky záznam o průběhu praxe. Délka praktické výuky:  630 hodin (6 hodin denně 8:00 – 14:00 hodin, popř. jak bylo určeno vedením organizace s přihlédnutím k dojíždění účastníka, jeho zdravotnímu stavu a struktuře osobního času či pracovního provozu firmy).  Nejdůležitější byla pro účastníka možnost přímo se aktivně zapojit do co největšího počtu činností, které v organizaci existují tak, aby pochopil jejich místo v soustavě řízení a chodu jednotlivých pracovních úseků dle osnovy praxe. Forma praktické výuky:  odborný výcvik  praktické cvičení  stáže  zapojení do pracovních činností na pracovištích

11  Rekvalifikační program v oboru Florista/ka byl zakončen testem z odborných předmětů a praktickým úkolem v aranžování (Velikonoční aranžmá), vzhledem k počtu účastníků se závěrečné zkoušky konaly ve dvou dnech 11.4.2011- 12.4.2011, důraz byl kladen na odbornost a zručnost, na ekonomické provedení a celkové zhodnocení realizovaného zadání. Výstupem absolvovaného programu bylo získání Osvědčení s celostátní platností. Součástí Osvědčení je dodatek s doplněním oblasti vykonávané praxe a profesního zaměření. Účastník dále získal Hodnocení své pracovní činnosti, které zpracoval zástupce organizace (mentor), u které byla vykonávána praxe.  Rekvalifikační program v oboru Administrativní pracovník byl zakončen obhajobou závěrečné písemné práce, kterou účastník vytvořil během praxe, v níž shrnul své poznatky, vědomosti a uplatnil svou tvořivost směrem ke specializaci vykonávané praxe.  Dva týdny před obhajobou byly práce předány k posouzení oponentům z řad lektorů, kteří zpracovali oponentní posudek a doporučili práci k obhajobě či přepracování. Obhajoba závěrečné práce probíhala vzhledem k počtu účastníků ve dvou dnech 13.4.2011 - 14.4.2011 před čtyřčlennou komisí, která se skládala z lektorů kurzu a organizátora.  Výstupem absolvovaného programu bylo získání Osvědčení s celostátní platností. Součástí Osvědčení je dodatek s doplněním oblasti vykonávané praxe a jejího profesního zaměření. Účastník dále získal Hodnocení své pracovní činnosti, které zpracoval zástupce organizace (mentor), u které byla vykonávána praxe.

12  Pro 8 účastníků z celkového počtu 24 osob (tj. 33%) bylo po skončení praktické části rekvalifikačního kurzu vytvořeno nové pracovní místo u organizace odpovídajícího oboru, který účastník v rámci projektu absolvoval, tzn. administrativní pracovník/ce a florista/ka.  Po dobu sedmi měsíců spadajících do realizace projektu byl zaměstnavatelům hrazen příspěvek na mzdu účastníků projektu.

13  Vyhodnocení celého projektu proběhlo v dubnu 2011 po závěrečných obhajobách rekvalifikačního programu. Celý projekt byl ukončen třetím pracovním setkáním (seminářem), kam byly pozvány všechny osoby zapojené do realizace rekvalifikačního programu (včetně zástupců CS). Výstupem semináře bylo vypracování závěrečné hodnotící zprávy, která byla prezentována a trvale zveřejněna. Úplné ukončení projektu se uskutečnilo v listopadu 2011.

14  Organizace IMPULS TŘEBÍČ pořádala od 3.8.2010 do 15.4.2011 denní devítiměsíční rekvalifikační projekt v oboru administrativní pracovník a florista (dle vlastního výběru účastníka), který byl určen pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením a zdravotně znevýhodněné osoby registrované na ÚP. Poslední fází projektu bylo vytvoření a udržení nových pracovních míst po dobu 7 měsíců od 1.5.2011 do 30.11.2011 pro 8 uchazečů rekvalifikačního programu. Projekt přinesl tyto výstupy:  Počet účastníku kurzu: 35  Počet absolventů kurzu: 24  Z toho: 26 žen a 9 mužů  Počet účastníků, kteří získali zaměstnání: 9 Projekt napomáhal zdravotně znevýhodněným osobám překonávat problémy a překážky, které jim brání ke vstupu na trh práce a zlepšit jejich postavení ve společnosti.

15 Atmosféra a prostředí teoretické části byla:  a) výborná - 20  b) spíše dobrá - 4  c) dobrá pouze v některých předmětech - 0  d) slabá - 0 Pracovní vztahy na pracovišti byly:  a) výborné - 11  b) dobré - 9  c) normální – 3  d) špatné - 1

16  Tento kurz mi pomohl najít zaměstnání, panovala dobrá nálada, lektoři byli skvělí, hodně mi tento kurz pomohl.  Znovuzavedení do společnosti, donucení k obnovení denního režimu  Počítače, seznámila jsem se s novými lidmi  Dostala jsem se do pracovního kolektivu lidí, zvýšení sebevědomí při hledání další práce  Spolupráci, vzájemně jsme se doplňovali a obohacovali v teoretické i praktické části. Na obojí jsem se těšila.  Kontakty, zkušenosti v organizaci  Zlepšení znalostí a dovedností ve floristice  Nové znalosti, nové přátelství  Nové znalosti v oboru fyziologie a základy genetiky v profesionálním výkladu Ing. Nováčkové a déle všechny získané znalosti a dovednosti  Psychodiagnostické testy osobnosti – sebepoznání, základy účetnictví, začlenění do společnosti „zdravých“ lidí  Teorie – získání nových znalostí, praxe – být mezi lidmi, něco dělat  Všechno  Obnovení znalostí ze základní a střední školy – pravopis, písemnosti  Nové znalosti, noví přátelé, určitý optimismus  Pohled na tzv. vyšší vrstvu  V kurzu – předměty a lektoři  Že umím zase něco nového a krásného  Rozvoj osobností, seznámení, skamarádění, vím něco nového, jsem šťastnější

17  možná mírně zajít do podrobností  nic  byla jsem spokojena  bez připomínek  složitý výklad  ještě více informací – podrobněji  podané učivo bylo na profesionální úrovni  nic  více PC programů požadovaných zaměstnavateli  více času pro nácvik komunikačních technik a na výuku účetnictví  nic  OK  více hodin v určitých předmětech, teorii – delší  nic  více a více podrobné teorie

18  bez připomínek  nic  na praxi trpělivá paní vedoucí, mnoho nových poznatků, jak v oblasti pěstování květin, tak i ve vázání kytic, aranžování  více samostatnosti  nic  OK  nic  nemám žádné připomínky  nic  více pouštění k profesi, jako práci; chování zaměstnavatelů k zaměstnancům; jinak nejlepší vedoucí paní Renata Dušovská – té moc a moc děkuji, strašně mě to s ní bavilo a bude bavit dále

19  vše bylo dokonalé  byla jsem spokojena po všech stránkách  žádné připomínky  spokojená  termín oznámit v časovém předstihu  nic  OK  ?  nic  dobré  nic  skvěle  OK

20 Kurz byl přínosem pro mé další pracovní uplatnění:  ano - 13  spíše ano - 3  nelze jednoznačně říct - 7  spíše ne - 1  ne - 0  zatím spíše jako koníček, doufám do budoucna se mohu uplatnit Perspektiva budoucího zaměstnání 1. již pracuji nebo po ukončení kurzu mám zajištěnou práci a) na pracovišti, kde jsem vykonával praxi - 7 b) na jiném pracovišti (kde?): - Altreva Třebíč - Vrátka o.s., Třebíč - v jiném zaměření (úklid, výdej obědů) - zaměstnání na zkoušku (8 osob) - Akcent Třebíč 2. perspektiva mého budoucího zaměstnání je v průběhu následujících měsíců nejistá – 7 - ID2 – zdravotní omezení 55% + péče o rodinu (2 děti)

21  Na závěr všem zúčastněným přejeme, aby měli dostatek sil na vytvoření osobní strategie pro překonání krizového období ztráty práce, a to tak, že budete respektovat následující doporučení:  Neztraťte naději a nepodlehněte tlaku nepříznivé situace  Važte si sebe i svého života  Naplánujete si pravidelné domácí aktivity (péče o sebe, rodinu, koníčky)  Rozšiřte si své právní znalosti, abyste se dobře orientovali v právech a povinnostech nezaměstnaných  Zpracujete si seznam svých vědomostí, znalostí a dovedností  Stále sledujte dění kolem sebe a udržujte kontakt s trhem práce  Pěstujte společenské kontakty  Promyslete si spornou životní strategii  Důsledně pečujte o své zdraví a osobní hygienu


Stáhnout ppt " Projekt Mluvme spolu, pracujme spolu- integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněné, CZ.1.04/3.3.05/31.00167, začal 1.5.2010 a byl ukončen 30.11.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google