Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanskoprávní minimum 1. část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanskoprávní minimum 1. část"— Transkript prezentace:

1 Občanskoprávní minimum 1. část
„Učíme se pro život“ Mgr. Tomáš Pavlů

2 Obsah kurzu Právní úpravy občanskoprávních vztahů
Účastnící občanskoprávních vztahů Lhůty v občanskoprávních vztazích a občanském soudním řízení Právní úprava rodinného práva

3 Právní úpravy občanskoprávních vztahů
Co je soukromé právo? Historie právních úprav na našem území Současná právní úprava Struktura občanského zákoníku

4 Co je soukromé právo? Soukromé právo X Veřejné právo
Občanské právo X Trestní právo Smlouva X Rozhodnutí Ius civile est quod ad singulorum utilitatem spectat, ius publicum est quod ad statum rei Romanae spectat.

5 Historie občanského práva u nás
do 18. století nekodifikováno jako celek Codex Theresianus (1766) Codex Josephina (1786) ABGB (1811) Všeobecný zákoník občanský (1937) zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném zákon č. 14/1950 Sb., občanský zákoník zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

6 Současná právní úprava
zákon. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) zákon. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

7 Struktura občanského zákoníku
3081 § 5 částí Obecná část (§ 1 - § 654) Rodinné právo (§ § 975) Absolutní majetková práva (§ § 1720) Relativní majetková práva (§ § 2990) Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ § 3081)

8 Účastníci občanskoprávních vztahů
Osoby Všeobecná ustanovení Fyzické osoby Právnické osoby Spotřebitel Podnikatel Zastoupení Právní jednání Forma Vady, neplatnost Právní události

9 Osoby – všeobecná ustanovení
§ 15 - § 22 Právní osobnost Svéprávnost Fyzická osoba nebo právnická osoba Stát je považován za právnickou osobu Osoba blízká

10 Fyzické osoby § 23 - § 117 Narození, smrt Nasciturus Zletilost
Přiznání svéprávnosti Předběžné prohlášení Nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti Jméno člověka, osobnost člověka Právo na duševní a tělesnou integritu

11 Právnické osoby § 118 - § 418 Ustavení, vznik, zánik Veřejný rejstřík
Název Účel právnických osob Veřejná prospěšnost Orgány právnické osoby Jednání za právnickou osobu Zrušení, přeměna a zánik právnické osoby

12 Korporace, fundace a ústav
Spolek Fundace Nadace Nadační fond Ústav

13 Spotřebitel § Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem § 1810 a násl. Spotřebitelské smlouvy Uzavírání smluv distančním způsobem Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Neobjednané plnění Finanční služby Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby

14 Podnikatel § 420 - § 435 Zápis v obchodním rejstříku
Živnostenské nebo jiné oprávnění Obchodní firma Sídlo

15 Zastoupení § 436 - § 488 Všeobecné ustanovení Smluvní zastoupení
Prokura Zákonné zastoupení Opatrovnictví

16 Právní jednání Všeobecná ustanovení Zdánlivé právní jednání Výklad
Forma Soukromá listina Veřejná listina Neplatnost Omyl Relativní neúčinnost

17 Právní události Skutečnosti nezávislé na vůli osob
Může též být ujednáním stran Význam času Uplynutí doby

18 Lhůty v občanskoprávních vztazích
Počátek Počítání Den, týden, měsíc, rok Sobota, neděle, svátek, pracovní dny Následky zmeškání Promlčení Prekluze

19 Lhůty v občanském soudním řízení
§ 55 Nestanoví-li tento zákon lhůtu k provedení úkonu, určí ji, jestliže je to třeba, předseda senátu. Lhůtu, kterou určil, může předseda senátu též prodloužit. § 56 (1) Lhůta neběží tomu, kdo ztratil způsobilost být účastníkem řízení nebo způsobilost jednat před soudem nebo u něhož bylo rozhodnuto, že musí být zastoupen svým zákonným zástupcem (§ 23). (2) Jakmile v takovém případě do řízení vstoupí jiný účastník, zákonný zástupce nebo opatrovník účastníka, začíná jim běžet nová lhůta od té doby, kdy do řízení vstoupili. § 57 (1) Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. (2) Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. (3) Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. § 58 (1) Soud promine zmeškání lhůty, jestliže účastník nebo jeho zástupce ji zmeškal z omluvitelného důvodu, a byl proto vyloučen z úkonu, který mu přísluší. Návrh je třeba podat do patnácti dnů po odpadnutí překážky a je s ním třeba spojit i zmeškaný úkon. (2) Soud může k žádosti účastníka přiznat odkladný účinek návrhu, aby bylo prominuto zmeškání lhůty.

20 Rodinné právo Manželství Příbuzenství a švagrovství Mateřství
Otcovství Osvojení Rodiče a dítě Vyživovací povinnost Poručenství Opatrovnictví dítěte Svěření dítěte do jiné osoby a pěstounství Ústavní výchova

21 Manželství Vznik Zánik Práva a povinnosti manželů
Sňatečný obřad (občanský, církevní) Zánik Stanovuje zákon Zdánlivé manželství a neplatnost manželství Práva a povinnosti manželů Rodina Výživné mezi manžely Manželské majetkové právo Společné jmění manželů Bydlení manželů

22 Příbuzenství a švagrovství
Linie přímá Linie nepřímá Stupeň příbuzenství Švagrovství

23 Mateřství a otcovství Matka je vždy jistá Určení otcovství
Manželství Prohlášení muže Umělé oplodnění Soud Popírání otcovství Jak matka, tak domnělý otec

24 Osvojení Osvojitel Osvojované dítě Souhlas s osvojením
Péče před osvojením Následky osvojení Utajení osvojení Zrušení osvojení Osvojení zletilého?

25 Rodiče a dítě Obecná ustanovení Jméno a příjmení dítěte
Rodičovská odpovědnost Zastoupení dítěte Péče o jmění dítěte Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství Zvláštní opatření při výchově dítěte § 924

26 Vyživovací povinnost Mezi rodiči a dětmi a předky a potomky
Platí na obě strany Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů Dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu Řízení o vyživovací povinnosti Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce

27 Poručenství a opatrovnictví
Poručník Není-li žádný rodič Nemá vyživovací povinnost Opatrovník Hrozí-li střet zájmů dítěte na jedné a druhé osoby na straně druhé Opatrovník pro správu jmění dítěte Kontrola soudem

28 Svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství a ústavní péče
Svěření do péče Stanoví a vymezí soud Povinnosti stanovuje soud Příbuzní mají přednost Pěstounství Nemůže-li o dítě pečovat rodič ani poručník Možná je i předpěstounská péče Zákonem stanovené povinnosti Zaniká plnou svéprávností nebo zletilostí Ústavní výchova Soud nařizuje ústavní výchovu, podmínky stanovena zákonem 3 roky, možné prodloužení vždy o max. 3 roky Možnost prodloužení i po dosažení zletilosti

29 Děkuji za pozornost Příští seminář bude na téma:
Vlastnické právo a jeho ochrana Závazkové právní vztahy Vybrané smluvní typy, jejich charakteristika a rozdíly Kontakt:


Stáhnout ppt "Občanskoprávní minimum 1. část"

Podobné prezentace


Reklamy Google