Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 6. března 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 6. března 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 6. března 2013

2 1. Finance 2. Finanční vztahy 3. Finanční činnost 4. Pojem finančního práva 5. Postavení finančního práva 6. Systém finančního práva 7. Prameny finančního práva 8. Finančněprávní vztahy 9. Finanční orgány Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3  souhrn peněžních vztahů vznikajících při tvorbě, rozdělování a použití peněžní masy a jejích částí  finance x peníze  členění financí Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4 Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4 Finance veřejné státnímístní soukromé právnických osob fyzických osob

5  peněžní vztahy, které souvisejí s vytvářením, rozdělováním, přerozdělováním a užitím peněžní masy  finanční vztahy x peněžní vztahy Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6  soustřeďování, rozdělování, přerozdělování a používání peněžní masy  metody finanční činnosti 1.nenávratná metoda 2.návratná metoda 3.pojišťovací metoda 4.realizační metoda Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7  soubor právních norem upravujících veřejné finance  § 121 soudního řádu správního  § 8 odst. 2 zákona o auditorech Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8  samostatné právní odvětví  část veřejného práva Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9  obecná část  zvláštní část 1.rozpočtové právo 2.daňové právo v širším smyslu (berní právo / daňové právo / poplatkové právo / celní právo / právo povinných dávek / právo povinných plateb / právo povinných peněžitých plnění) 3.měnové právo 4.úvěrové právo 5.devizové právo 6.právo finančního trhu Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10 I. ústavní zákony ◦ čl. 4 a 11 Listiny ◦ čl. 42, 33, 97, 101 a 98 Ústavy II. mezinárodní smlouvy III. právní předpisy Evropsk é unie IV. zákony V. nařízení vlády VI. vyhlášky VII. (interní normativní instrukce) VIII. (judikatura) Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11 Rozeslána dne 24. května 2002 198. Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 210. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

12 ČÁST PÁTÁ Změna zákona o daních z příjmů § 15 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,… …, zákona č. 128/2002 Sb. a zákona č. 210/2002 Sb., se mění takto: 2. V § 19 odst. 1 se tečka za písmenem zb) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zc), které zní: "zc) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního předpisu. 4h) ". Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o daních z příjmů Čl.II Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., … …, zákona č. 128/2002 Sb. a zákona č. 198/2002 Sb., se mění takto: 2. V § 19 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zc), které zní: "zc) příjmy poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, které jim plynou jako odvod části výtěžku loterií a jiných podobných her povolených podle § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb. … Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14 Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15 2. V § 37 odstavec 1 zní: „(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně… 5. V § 37 odst. 2 se slova „uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)“ nahrazují slovy „může zaokrouhlit podle odstavce 1“. 6. V § 37 se odstavec 3 zrušuje. 7. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní: … 8. V § 38 odstavec 4 zní: „(4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku… 10. V § 74 se doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) V případě přijetí … Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16 62. V § 37 odstavec 1 zní: „(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně… 63. V § 37 odst. 2 se slova „uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)“ nahrazují slovy „může zaokrouhlit podle odstavce 1“. 64. V § 37 se odstavec 3 zrušuje. 65. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní: … 66. V § 38 odstavec 4 zní: „(4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku… 103. V § 74 se doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) V případě přijetí … Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17  D-pokyny  jsou pramenem práva?  jsou právně závazné?  D-144  IV. ÚS 146/01  2 Ans 1/2005  I. ÚS 629/06  6 Ads 88/2006 Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18 Ústavní soud vychází ze skutečnosti, že lhůty pro vyřizování věcí sice nejsou stanoveny zákonem, nicméně postup, který územní finanční orgány pro svá rozhodování zvolily, nesvědčí o respektu k právům stěžovatele na spravedlivé vyřízení věci v přiměřené lhůtě. Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19 Vytvořila-li se na základě pokynu Ministerstva financí č. D-144 z roku 1996, o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení (§ 43 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), správní praxe spočívající v tom, že vytýkací řízení se uzavírají v určitých lhůtách, případně ve lhůtách prodloužených podle přesně určených pravidel, vyplývá ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), že pro správní orgán je takováto správní praxe právně závazná. Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

20 Přehodnocení interpretace ze strany správních úřadů nebo soudů, za nezměněného stavu interpretovaných právních předpisů, jistě není vyloučeno. Představuje však závažný zásah do právní jistoty a intenzitu tohoto zásahu je nutno posuzovat vždy ve světle individuální situace. Legitimita změny správní praxe závisí na otázce, do jaké míry mohl adresát normy rozumně počítat s tím, že se výklad dané normy změní, a to i za nezměněných právních předpisů. To platí zejména se zřetelem na ustálenost, jednotnost, dlouhodobost a určitost správní praxe, na význam daného výkladu práva pro adresáty právní normy, i s ohledem na změnu právních předpisů s danou správní praxí souvisejících a na eventuální změnu relevantních společenských okolností, které mohou objektivně přispívat k poznání správného výkladu práva (a tedy k poznání práva v materiálním smyslu). V každém případě ovšem platí, že změna dlouhodobé správní praxe nebo soudně-správní judikatury - za nezměněného stavu právních předpisů - může nastat jen ze závažných a principiálních důvodů směřujících k dosažení určité právem chráněné hodnoty. V žádném případě se však nesmí dít svévolně. Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

21 Správní praxe zakládající legitimní očekávání je ustálená, jednotná a dlouhodobá činnost (příp. i nečinnost) orgánů veřejné správy, která opakovaně potvrzuje určitý výklad a použití právních předpisů. Takovou praxí je správní orgán vázán. Jen taková správní praxe je doplněním psaného práva a je způsobilá modifikovat pravidla obsažená v právní normě. Správní praxi zakládající legitimní očekávání lze změnit, pokud je taková změna činěna do budoucna, dotčené subjekty mají možnost se s ní seznámit a je řádně odůvodněna závažnými okolnostmi. Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21

22  finanční vztahy regulované finančním právem  prvky A.Subjekty B.Objekt C.Obsah D.Majetkový aspekt Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23  veřejnoprávní subjekty – finanční orgány  fyzické a právnické osoby Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23

24 státníústřední I. Ministerstvo financí II. Česká národní banka III. Nejvyšší kontrolní úřad územní IV. Generální finanční ředitelství V. Odvolací finanční ředitelství VI. Specializovaný finanční úřad VI. Generální ředitelství cel VII. finanční úřadyVIII. celní úřady místní finanční výborykontrolní výbory Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24

25  ústřední správní úřad  organizační složka státu  působnost - § 4 zákona č. 2/1969 Sb. a.v oblasti rozpočtového práva b.v oblasti povinných peněžitých plnění c.v oblasti měnového práva d.v oblasti devizového práva e.v oblasti práva finančního trhu f.ostatní Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25

26  státní rozpočet  státní závěrečný účet  státní pokladna  finanční kontrola  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  finanční hospodaření, hospodaření s majetkem státu a jeho privatizaci  zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu včetně sestavování účetních výkazů za Českou republiku Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26

27  daně  poplatky  clo  pojistné na důchodové spoření  jedno inkasní místo – i pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27

28  platební styk  zavedení jednotné měny euro na území České republiky Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 28

29  věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí  ochrana zahraničních investic Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29

30  finanční trh (s výjimkou dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky)  příspěvek ke stavebnímu spoření  státní příspěvek na penzijní připojištění Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30

31  účetnictví  audit a daňové poradenství  tomboly, loterie a jiné podobné hry  ceny  legalizace výnosů z trestné činnosti  dovoz subvencovaných výrobků Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 31

32  právnická osoba  postavení veřejnoprávního subjektu  čl. 98 Ústavy a zákon č. 6/1993 Sb.  působnost i.péče o cenovou stabilitu ii.vydávání bankovek a mincí iii.vedení účtů iv.stanovení úrokových sazeb v.činnosti spojené s cennými papíry vi.činnosti v bankovnictví vii.devizové hospodářství viii.dohled nad finančním trhem Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 32

33  nezávislý (kontrolní) orgán  výkon kontroly ◦ hospodaření se státním majetkem ◦ plnění státního rozpočtu  nemožnost ukládat sankce Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 33

34  vznik od 1. 1. 2011  zákon č. 456/2011 Sb.  správní úřad, organizační složka státu a účetní jednotka  podřízeno ministerstvu financí  místní působnost  generální ředitel  věcná působnost Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 34

35  vznik od 1. 1. 2013  zákon č. 456/2011 Sb.  správní úřad, organizační složka státu a vnitřní organizační jednotka Generálního finančního ředitelství  podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství  místní působnost  ředitel  věcná působnost Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 35

36  územní působnost  finanční úřad příslušný pro tzv. vybrané subjekty  vybrané subjekty ◦ obrat nad 2 mld. ◦ banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, zajišťovny atd.  některé daně nespravuje Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 36

37  zákon č. 17/2012 Sb.  správní úřad, organizační složka státu a účetní jednotka  podřízeno ministerstvu financí  místní působnost  generální ředitel  věcná působnost Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 37

38  upravuje zákon č. 456/2011 Sb.  správní úřady, organizační složky státu a vnitřní organizační jednotky Generálního finančního ředitelství  podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství  14 finančních úřadů pro jednotlivé kraje  územní působnost  ředitel  věcná působnost Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 38

39  upravuje zákon č. 17/2012 Sb.  správní úřady, organizační složky státu a vnitřní organizační jednotky Generálního ředitelství cel  podřízeny Generálnímu ředitelství cel  14 celních úřadů pro jednotlivé kraje a Celní úřad Praha Ruzyně  územní působnost  ředitel  věcná působnost Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 39

40 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 40


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 6. března 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google