Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČINNOST VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH 1 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. Odbor termomechaniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČINNOST VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH 1 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. Odbor termomechaniky."— Transkript prezentace:

1 ÚČINNOST VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH 1 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. Odbor termomechaniky a techniky prostředí Energetický ústav

2 Osnova příspěvku 2  Úvod  Účinnost vzdělávání  Využití počítačů ve výuce  Laboratorní výuka  Propojení výuky s výzkumem  Kvalitní a trvalé znalosti  Návaznost výuky na praxi  Závěr

3 Vyspělé země připravují na vysokých školách pro technickou praxi bakaláře, inženýry a doktorandy. Úvod 3  Bakaláři rozumí technickým zařízením a jsou pro praxi ekonomicky výhodní.  Inženýři mají širší znalosti, aby mohli zabezpečit rozvoj techniky.  Doktorandi mají být nositeli pokroku ve výzkumu i v praxi. Vysoké školy slouží nejen k získávaní znalostí, ale také k osvojování si různých schopností studentů.

4 Účinnost systémů nebo procesů je obecně definována jako podíl hodnot vystupujících ze systému A k hodnotám vstupujícím do systému B. Účinnost vzdělávání 4  Účinnost výukového procesu je podíl souhrnu vědomostí získaných ve škole A k souhrnu vědomostí požadovaných pedagogy B.  Praktická účinnost vzdělávání je podíl souhrnu vědomostí získaných ve škole A k souhrnu vědomostí požadovaných praxí B. Účinnost 

5 Výchova počítačově znalých odborníků je nezbytná. Využití počítačů ve výuce 5 1985Cíl 1/3 cvičení na počítačích (programování v teoretických předmětech je málo efektivní). 1989Vývoj programu TEST pro Termomechaniku a Přenos tepla - vstupní testy u zkoušek. Příklad otázky z programu TEST

6 Výukové programy 6 1989Vývoj programu Pára pro předmět Termomechanika. 1994Vývoj programu Vzduch pro předmět Termomechanika a oborové studium. Interaktivní grafické programy pro určování stavů a výpočty dějů jsou k dispozici na serveru odboru.

7 Internet ve výuce 7 Obsah serveru odboru http://dt.fme.vutbr.cz  Pracoviště - vybavení laboratoří, personál.  Výzkum - řešené granty, spolupráce s pracovišti, publikace.  Výuka - učební pomůcky, Sbírka příkladů z termomechaniky, výukové programy. Hypertextová skripta Vizualizační a optické měřicí metody (300 s.)

8 Počítače v oboru Technika prostředí 8 Využívání počítačů ve výuce je pro náš obor typické.  CFD pro větrání, vytápění a klimatizaci.  CAD s moduly pro vytápění a vzduchotechniku.  Počítačové měřicí systémy a počítačové vyhodnocování.  Programy firem Klima, Korado, C.I.C. a dalších.  Využití dataprojektorů. T-pole v místnosti Studenti jsou počítačově gramotnější, ale neznají oborový software. Mají k dispozici 2 PC učebny.

9 V laboratořích lze získat znalosti i dovednosti.  Nutnost pracovat samostatně.  Nutnost provádět rozbory nejistot měření.  Počítače v laboratoři jsou sice nutné, ale měřené objekty a principy měření nesmí zůstat v pozadí. Laboratorní výuka 9 Vzduchotechnická traťMěření radiační teploty

10 Prezentace náročných měření 10 Časově, experimentálně a finančně náročná měření předvádíme studentům na přednáškách a cvičeních formou obrazů a videozáznamů. Machův - Zehnderův interferometr se zorným polem o průměru 200 mm L 2

11 Stále je třeba udržovat kontakty s výzkumnými pracovišti, ale nejlépe je provádět vlastní výzkum. Propojení výuky s výzkumem 11  Řešíme projekty COST, GAČR, VZ a další.  Zapojujeme doktorandy i diplomanty.  Výsledky výzkumů využíváme ve výuce. Vyvinutý softwareT-pole v místnosti

12 Laboratoř větrání byla postavena v rámci řešení VZ a projektu COST. Je vybavena počítačovým měřením, PIV systémem s generátorem mlhy a héliových bublinek. Využití grantových prostředků 12

13 Rozvoj techniky přináší stále více poznatků, ale základní zákony musíme znát vždy, za jakýchkoliv okolností. Ve výuce je proto třeba: Kvalitní a trvalé znalosti 13  Sjednotit náročnost, upozorňovat na podstatné problémy a návaznosti, odstranit duplicity.  Zadávat individuální práce a diplomové práce řešit již od 4. ročníku.  Zabezpečit zcela individuální výuku doktorandů.  Na počítačích nepracovat „metodou omylů“, dbát na pečlivost prací, potlačovat přebírání textů, uvědomovat si dosah důsledků práce s počítači. Zákony

14 Používání názorných pomůcek 14 Trvalé znalosti s pochopením podstaty jevů lze zabezpečit také metodou názorné výuky. Pro tyto účely máme k dispozici řadu našich obrazů a videozáznamů z vizualizačních experimentů. Běžné odsávání škodlivin Zesílené odsávání škodlivin

15 Vysoká praktická účinnost vzdělávání vyžaduje stálý kontakt s praxí. Na pracovišti zajišťujeme: Návaznost výuky na praxi 15  Exkurze studentů ve firmách KORADO, ZVVZ, REMAK, Eko-dům, Plabutsch Tunnel Graz apod.  Přednášky odborníků z výrobních firem.  Řešení diplomových prací v praxi.  Aplikaci výsledků výzkumů a řešení praktických problémů v praxi.

16 Tepelná zátěž pracovníků byla snížena lokálním přívodem vzduchu, aniž došlo k ovlivnění výroby. Snížení tepelné zátěže ve sklárnách 16 Přirozené proudění Dolní vzduchová sprchaHorní vzduchová sprcha

17  Na školách musíme využívat počítače, zkvalitnit laboratorní výuku, používat názorné pomůcky, zapojovat studenty do řešení projektů a vychovávat je k větší samostatnosti. Závěr 17 Účinnost vzdělávání na VŠ je vysoká, ale je třeba stále upravovat formy a obsah dle nejnovějších poznatků.  V praxi je třeba efektivněji využívat bakaláře a více spolupracovat při formování studia. Rovněž by bylo vhodné brát zřetel na studijní výsledky nastupujících absolventů.

18  COST G3.20 Výzkum teplotních polí v průmyslových budovách při různých podmínkách větrání a vytápění (1999 až 2003) Použité zdroje 18  COST G3.50 Výzkum zesíleného odsávacího systému (2000 až 2003)  Výzkumný záměr MŠMT Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn (1999 až 2004)  Fond rozvoje vysokých škol Hypertextová skripta Optické měřicí metody (2001)

19 KONTAKT 19 http://dt.fme.vutbr.cz/~pavelek/ pavelek@eu.fme.vutbr.cz

20 Vizualizace mlhou 20

21 Interferometrická vizualizace 21


Stáhnout ppt "ÚČINNOST VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH 1 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. Odbor termomechaniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google