Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J. Bejček, J. Kožiak 1. Reforma soukromého práva 1991 Základní obsah: - Rozsáhlá novelizace občanského zákoníku - Zrušení hospodářského zákoníku, zákoníku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J. Bejček, J. Kožiak 1. Reforma soukromého práva 1991 Základní obsah: - Rozsáhlá novelizace občanského zákoníku - Zrušení hospodářského zákoníku, zákoníku."— Transkript prezentace:

1 J. Bejček, J. Kožiak 1

2 Reforma soukromého práva 1991 Základní obsah: - Rozsáhlá novelizace občanského zákoníku - Zrušení hospodářského zákoníku, zákoníku mezinárodního obchodu a řady podzákonných předpisů - Přijetí obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.) 2

3 Závazky obecně Závazkový vztah - je vztah, ve kterém věřiteli vzniká právo na plnění a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek Druhy závazků Ze zákona Z právního úkonu (smlouva) Z dalších právních skutečností – např. rozhodnutí státního orgánu 3

4 Obchodní závazky Obchodní závazkový vztah Obtížně definovatelné, pragmatické hledisko Charakteristické rysy Právní vztah Soukromoprávní povaha Obligační charakter Specifické subjekty a/nebo specifický obsah 4

5 Vztah OZ a ObchZ Obecně zpravidla specialita ObchZ Závazkové vztahy – je třeba určit na základě dalších skutečností – typ závazku, postavení smluvních stran 5

6 Druhy obchodních závazků Obligatorní obchody Typové obchody (absolutní?) Relativní obchody Kombinované obchody Fakultativní obchody Absolutní neobchody 6

7 7

8 Relativní obchody § 261 odst. 1 a 2 ObchZ Subjektivní kritérium Primární Specifický charakter smluvní strany Objektivní kritérium Sekundární Specifikum obsahu smlouvy 8

9 Relativní obchody § 261 odst. 1 Závazkové vztahy mezi podnikateli navzájem je-li při jejich vzniku zřejmé, že se týkají jejich podnikatelské činnosti 9

10 Relativní obchody § 261 odst. 2 Závazkové vztahy mezi podnikateli Při jejich podnikatelské činnosti a státem, územně samosprávnými jednotkami nebo nepodnikatelskými státními organizacemi Jestliže se týkají uspokojování veřejných potřeb 10

11 Zvláštní případy relativních obchodů Fiktivní podnikatel x Podnikatel 2 Fiktivní podnikatelé Předstírání, že jde o podnikatele nebo jednání mimo rámec činnosti - §3a ObchZ „Přípravné obchody“ před zahájením podnikání 11

12 Typové obchody Tzv. „absolutní obchody“? Závazkové vztahy upravené především ObchZ ObčZ se použije v neupravených otázkách Typový obchod mezi nepodnikateli? Patří sem Vztahy z obchodních smluv Závazkové vztahy v právu obchodních společností Vztahy z protisoutěžních deliktů 12

13 Typové obchody Závazkové vztahy v právu obchodních společností: mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní společností, mezi společníky navzájem pokud jde o vztahy týkající se účasti na společnosti a vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, jakož i mezi členy družstva navzájem, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu, jakož i ze smluv o převodu členských práv a povinností, mezi společností nebo družstvem a osobou, která je statutárním orgánem nebo jiným orgánem nebo jeho členem, mezi zakladateli a správcem vkladu, 13

14 Typové obchody Vztahy z obchodních smluv - § 261 odst. 3 Obchodní smluvní typy – řídí se ObchZ bez ohledu na povahu stran úplatné smlouvy týkající se cenných papírů a jejich zprostředkování (§ 642). smlouva o prodeji podniku nebo jeho částí ( § 476), smlouva o nájmu podniku ( § 488b) zástavní právo k obchodnímu podílu ( § 117a) smlouva o úvěru ( § 497) smlouva o kontrolní činnosti ( § 591) smlouva zasílatelská ( § 601) smlouva o provozu dopravního prostředku (638) 14

15 Typové obchody smlouva o tichém společenství ( § 673) smlouva o otevření akreditivu ( § 682) smlouva o inkasu ( § 692) smlouva o bankovním uložení věci ( § 700) smlouva o běžném účtu ( § 708) smlouva o vkladovém účtu ( § 716) bankovní záruka ( § 313) cestovního šek ( § 720) slibu odškodnění ( § 725) 15

16 Kombinované obchody Typové občanskoprávní vztahy? Smluvní typ je upraven jen v ObčZ Strany splňují podmínky pro relativní obchody Použije se obecná část z ObchZ 16

17 Kombinované obchody 17 Patří sem: Smlouvy o převodu nemovitostí Výjimky – převod podniku, vklady do obchodních společností Nájemní smlouvy Výjimky – podnikatelský nájem dopravního prostředku Smlouvy o sdružení (konsorciu) podle § 829 ObčZ

18 18

19 Absolutní občanskoprávní vztahy Absolutní neobchody? Vyloučeny z úpravy obchodního zákoníku Pojistné smlouvy - § 267 odst. 7 ObchZ 19

20 Fakultativní obchody Nejsou typovými ani relativními obchody Normálně by podléhaly občanskoprávnímu režimu Strany sjednaly režim obchodního zákoníku § 262 odst. 1 Písemná forma povinná Nesmí se zhoršit postavení nepodnikatelské smluvní strany (dokonce se ke zhoršení nesmí ani „směřovat“) – obtížně splnitelné 20

21 Ochrana spotřebitele Korekce fakultativních obchodů Ustanovení o Spotřebitelských smlouvách Adhezních smlouvách Zneužívajících klauzulích A jiná ustanovení k ochraně spotřebitele… se použijí vždy, je-li to ve prospěch nepodnikající smluvní strany 21

22 Zajištění závazků Zajištění zástavním právem k cenným papírům Řídí se vždy obchodním zákoníkem § 261 odst. 4 Zajištění závazků podle § 261 odst. 1-3 Řídí se vždy obchodním zákoníkem § 261 odst. 4 22

23 Zajištění závazků Zajištění fakultativních obchodů Řídí se obchodním zákoníkem jen pokud … - s tím osoba poskytující zajištění poskytne souhlas, nebo - v době vzniku zajištění ví, že jezajišťován obchodní závazek 23

24 Další dělení závazkových vztahů Synalagmatické x Asynalagmatické Lukrativní x Onerozní Pro obchodní právo typická úplatnost 24

25 Výhled do budoucnosti Rekodifikace občanského práva Návrh občanského zákoníku Dekodifikace obchodního práva Návrh zákona o korporacích - dříve obchodního zákona Úprava korporací – obchodněprávních právnických osob Neobsahuje závazkovou část Neobsahuje soutěžní část 25

26 Obecná část závazkového práva Vznik závazků Změna závazků Zánik závazků Zajištění závazků § 300-323 Společné závazky Odpovědnost za škodu - § 373 - 386 Odpovědnost za prodlení - § 365 – 372a Promlčení závazků - § 387-408 26

27 Vznik závazků a) ze smluv – pojmenovaných x nepojmenovaných b) z jiných právních úkonů - např. ručení c) ze zákona - např. daňová povinnost d) z jiných právních skutečností - způsobením škody - bezdůvodným obohacením - porušením smlouvy prodlením či vadností plnění - rozhodnutím státního orgánu – např. o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem 27

28 Změna závazků Kumulativní novace Prodlení Změny v subjektech Postoupení pohledávky Převzetí dluhu Přistoupení k dluhu Poukázka 28

29 Zánik závazků Splněním – § 324-343 ObchZ Složením do úřední úschovy Privativní novace Dohoda o zrušení Dohoda o narovnání Nemožnost plnění – právní, faktická Započtení pohledávek § 358 – 364 ObchZ Výpověď Neuplatnění práva – prekluze Splynutí 29

30 Zajištění závazků § 300-323 Smluvní pokuta Ručení Bankoví záruka Uznánn závazku Ostatní druhy zajištění – občanský zákoník Zástavní právo, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy, jistota 30

31 Prodlení dlužníka - § 365 a násl. Dlužník nesplnil svou povinnost Řádně – plnění má vady Včas – plnění je pozdě Důsledky Odpovědnost za škodu Úrok z prodlení – viz občanské právo 2T repo+7% Možnost odstoupení – jen pokud to stanoví smlouva nebo zákon 31

32 Prodlení věřitele - § 370 a násl. Neposkytl potřebnou součinnost nebo nepřevezme plnění Vylučuje prodlení věřitele Možnost náhrady škody 32

33 Odpovědnost za škodu Objektivní odpovědnostní princip Kdo poruší povinnost, je povinen nahradit škodu, která tím vznikla, ledaže jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost - § 373 Okolnosti vylučující odpovědnost Překážky nezávislé na vůli Které brání ve splnění Které nebylo možno rozumně odvrátit nebo předvídat 33

34 Odpovědnost za škodu Způsob náhrady – v penězích, výjimečně uvedením v předešlý stav Rozsah náhrady Skutečná škoda x ušlý zisk Předvídatelnost škody 34

35 Společné závazky Jednostranné x Dvoustranné x Vícestranné Jednoduché x Společné (jedna strana = jeden subjekt) (více subjektů na jedné straně) Společné = Dílčí x Solidární § 294 ObchZ – zásadně dílčí rovným dílem, solidarita musí být výslovně určena nebo vyplývat z podstaty Solidarita pasivní (dlužnická) x aktivní (věřitelská) 35

36 Děkuji za pozornost 36


Stáhnout ppt "J. Bejček, J. Kožiak 1. Reforma soukromého práva 1991 Základní obsah: - Rozsáhlá novelizace občanského zákoníku - Zrušení hospodářského zákoníku, zákoníku."

Podobné prezentace


Reklamy Google