Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnoty, ideologie a sociální politika: Diskuse vybraných titulů z odborné literatury. Listopad 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnoty, ideologie a sociální politika: Diskuse vybraných titulů z odborné literatury. Listopad 2004."— Transkript prezentace:

1

2 Hodnoty, ideologie a sociální politika: Diskuse vybraných titulů z odborné literatury. Listopad 2004

3 Liberalismus „je vyjádřením politické teorie omezené vlády a odráží politickou senzitivitu moderního člověka odtrženého od tradic, zvyklostí, náboženství a předsudků a ponechaného ve světě bez jakýchkoli vodítek, kromě těch, které mu může poskytnout jeho rozum“ (Scruton, R) Klasičtí liberálové vždy důrazně prosazovali svobodu trhu, obranu individuální svobody a soukromých vlastnických práv.

4 Po druhé světové válce se v přístupu k roli státu, pojmu spravedlnosti a rozsahu redistribucí zformovaly dva rozdílné směry: Libertariánský liberalismus (Hayek, Nozick, Buchanan)- vládě přiznává omezené funkce (soudnictví obrana, policie), zdůrazňuje individuální práva, především na život, svobodu a vlastnictví a věří v neomezený systém laisses-faire. Libertariánský liberalismus (Hayek, Nozick, Buchanan)- vládě přiznává omezené funkce (soudnictví obrana, policie), zdůrazňuje individuální práva, především na život, svobodu a vlastnictví a věří v neomezený systém laisses-faire. Neoliberalismus ( Rawlse, Dworkin) je umírněnější ve vztahu ke státu a jeho ingerencím do života společnosti Neoliberalismus ( Rawlse, Dworkin) je umírněnější ve vztahu ke státu a jeho ingerencím do života společnosti

5 Konzervatismus „politický názor, který pramení z touhy uchovat věci tak, jak jsou“ (Scruton, R.)

6 Rozdíl mezi konzervatismem a liberalismem

7 Milton Friedman Fridrich von Hayek Robert Nisbet Manfred Spieker

8 Milton Friedman Narozen 1912 jako syn přistěhovalců z Ukrajiny, vystudoval Rutger University of New Jersey Studoval matematiku, pojistnou matematiku a ekonomii. Doktorát na Kolumbijské universitě. 1950 v Paříži spolupracuje na Marshalově plánu. Zabýval se monetární politikou (pohyblivými směnnými kurzy). Pracoval jako ekonomický poradce prezidenta Nixona (1968) a Regana (198O). 1976 M. Friedman obdržel Nobelovu cenu za ekonomii.

9 Kapitalismus a svoboda Milton Friedman Vztah mezi politickou a ekonomickou svobodou: - existuje blízké spojení mezi ekonomií a politikou - je možná pouze určitá kombinace politického a ekonomického uspořádání - společnost, která je socialistická, nemůže být zároveň demokratická ve smyslu záruky svobod jednotlivce Typ ekonomického uspořádání hraje při podpoře svobody dvojí roli: 1. Svoboda ekonomického uspořádání je součástí široce chápané svobody 2. Ekonomická svoboda je nepostradatelná pro dosažení svobody politické

10 Vztah mezi ekonomickou a politickou svobodou, tj. mezi trhem a demokracií. Ekonomické uspořádání může být prostředkem k dosažení cíle politické svobody. Konkurenční kapitalismus, který poskytuje ekonomickou svobodu, podporuje i svobodu politickou - je pro ni nezbytnou podmínkou. Historie ukazuje, že však není podmínkou dostačující (fašistické Německo, Itálie). Může existovat trh v nedemokratických společnostech a naopak může existovat demokracie při omezeném působení trhu?

11 Role vlády Role vlády ochrana národa a jednotlivce před donucením ochrana národa a jednotlivce před donucením vytvoření pravidel hry vytvoření pravidel hry poskytnout prostředky pro pozměňování pravidel, pro interpretaci pravidel a zajištění dodržování pravidel poskytnout prostředky pro pozměňování pravidel, pro interpretaci pravidel a zajištění dodržování pravidel

12 Friedrich von Hayek 1899 - 1992 1921 získal doktorát práv a 1925 doktorát politických věd 1929 habilitoval a přednášel ekonomii na vídeňské universitě Od roku 1931 přednášel na London School of Economics and Political Science, zde také získal profesuru a hodnost doktora věd v oboru ekonomie (pro britské čtenáře napsal Cestu do otroctví 1944) 1950 odešel do USA, do Chicaga, kde se stal profesorem společenských a morálních věd 1974 získal Nobelovu cenu za ekonomii společně s Gunarem Myrdalem za monetární teorii a analýzu souvislostí ekonomického, sociálního a institucionálního fenoménu.

13 Principy liberálního společenského řádu Friedrich von Hayek Dva typy chápání společnosti: 1. společnost jako organizace „typu armády“ - existence přesných pravidel 2. Společnost typu spontánního, na účelu nezávislého řádu, společnost jako tzv. katalaxe K pojmu spravedlnosti - neexistuje kritérium, podle kterého by mohla být stanovena pravidla sociální spravedlnosti. Hayek uznává jen spravedlnost ve smyslu univerzálních pravidel, platných pro všechny. Spravedlivé rozdělování - snaha o „spravedlivé“rozdělování musí směřovat k přeměně spontánního řádu na organizaci nebo -li totalitní řád.

14 Role státu Role státu úkolem vlády - snaha o zachování tržního řádu, především podmínek, aby byla zajištěna míra konkurence potřebná pro efektivní usměrňování trhu „Vláda by měla být poslušna stejných pravidel jako každý soukromý občan a neměla by mít monopol na jednotlivé služby.“

15 Robert Nisbeth narozen 1913 - 1996 vystudoval univerzitu v Berkely Věnoval se převážně univerzitní dráze s výjimkou období let 1942 - 1946, kdy sloužil v armádě přednášel na University of California

16 Konzervatismus: Sen a realita Robert Nisbeth 1. Neslučitelnost svobody a rovnosti 1. Neslučitelnost svobody a rovnosti Názor na svobodu a rovnost jsou považovány v konzervativismu za neslučitelné. Důvod: Obě hodnoty mají protichůdný účel. Svoboda: jejím smyslem je ochrana individuálního a rodinného vlastnictví Rovnost: smyslem je přerozdělení nestejně rozdělených hodnot nebo statků. Pokusy o eliminaci této různosti prostřednictvím zákona a státních zásahů vedou k omezování svobody všech zúčastněných, hlavně pak těch nejsilnějších a nejschopnějších.

17 2. Chápání svobody Základ konzervativního pojetí svobody – existence zprostředkujících společenských skupin a komunit, které tvoří součást společenského řádu – vystupují jako prostředníci mezi jednotlivcem a vyšší politickou mocí. 3. Vztah konzervatismu a liberalismu Liberalismus je podle konzervativců jakýmsi trojským koněm totalitarismu, protože svou podporou osvobozeneckých skupin působí proti tradičním autoritám a společenským rolím, čímž oslabuje tradiční společenskou strukturu.

18 4. Názory na rovnost a přerozdělování Ostré odmítnutí rovnosti – většina forem rovnosti ohrožuje svobodu jednotlivců a skupin Přerozdělování – má zhoubný účinek na různorodost společnosti

19 Manfred Spieker Narozen 1943 v Mnichově německý křesťanský sociolog Přednáší na univerzitě v Osnabrück systematickou teologii a křesťanskou sociální vědu

20 Katolická sociální nauka a sociální tržní hospodářství Mnfred Spieker Antropologický přístup k chápání člověka – „vidí v člověku bytost, v níž se spojuje individualita a socialita, samostatnost a sociální vazba, bytost, která je jedinečná, nedisponovatelná, rozumová, mravně odpovědná, která je obrazem Božím, a přesto ambivalentní, tedy náchylná k dobru i zlu. Bytost, která je konstruktivní i destruktivní“.

21 Tři principy křesťanské sociální vědy: Princip solidarity Princip solidarity Princip subsidiarity Princip subsidiarity Princip obecného blaha Princip obecného blaha Pozn.:obecné blaho-souhrn politických a sociálních podmínek, které umožňují a usnadňují individuální rozvoj.

22 HOSPODÁŘSTVÍ Je chápáno jako instituce ekonomická i mravní Je chápáno jako instituce ekonomická i mravní Má-li být mravně ospravedlněno potřebuje antropocentrickou orientaci, tj. člověk je původcem, středem i cílem veškerého hospodářského života Má-li být mravně ospravedlněno potřebuje antropocentrickou orientaci, tj. člověk je původcem, středem i cílem veškerého hospodářského života

23 Role státu Zajištění svobody těch, kteří se účastní hospodářského procesu ve prospěch obecného blaha. Zajištění svobody těch, kteří se účastní hospodářského procesu ve prospěch obecného blaha. Zajištění ochrany práce. Zajištění ochrany práce. Zajištění právních podmínek soutěže a sankce za jejich nedodržení. Zajištění právních podmínek soutěže a sankce za jejich nedodržení. Podpora rozvoje individuálního života občanů systémem sociálních dávek, nesmí však podrývat soukromou iniciativu výrobců a daňových poplatníků (zásahy státu slučitelné s trhem) Podpora rozvoje individuálního života občanů systémem sociálních dávek, nesmí však podrývat soukromou iniciativu výrobců a daňových poplatníků (zásahy státu slučitelné s trhem)

24 Koncept sociálního tržního hospodářství – trh nemůže být ponechán sám sobě, potřebuje stát. Úkoly státu: Zabezpečení svobody soutěže Zabezpečení svobody soutěže Význam etiky účastníků soutěže Význam etiky účastníků soutěže Zajištění sociální spravedlnosti Zajištění sociální spravedlnosti

25 Literatura: Hayek, F.: Principy liberálního společenského řádu Friedman, M.: Kapitalismuz a svoboda Nisbet, R.: Konzervatismus a svoboda Spieker, M.: Katolická sociálnínauka a sociální tržní hospodářství Hayek, F.: Cesta do otroctví Scruton, R.: Slovník politického myšlení Večeřa, M.: Sociální stát - východiska a přístupy Filippi - Codaccioni, A.: Dějiny 20. století Čabanová, B.: Sociální spravedlnost a solidarita IZPE 2005


Stáhnout ppt "Hodnoty, ideologie a sociální politika: Diskuse vybraných titulů z odborné literatury. Listopad 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google