Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martina Hellerová 1. NMgr. Učitelství pro základní školy – německý jazyk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martina Hellerová 1. NMgr. Učitelství pro základní školy – německý jazyk."— Transkript prezentace:

1 Martina Hellerová 1. NMgr. Učitelství pro základní školy – německý jazyk

2  V celé populaci je asi 10% osob se zdravotním postižením. S věkem se toto procento zvyšuje. Odhaduje se, že u osob nad 80 let má zdravotní postižení 50% osob.  Člověk se zdravotním postižením nepotřebuje pouze zdravotní péči, ale i péči z oblasti pedagogické, sociální a pracovní.

3  Pro stáří jsou častá onemocnění, která mohou vést k omezení soběstačnosti  Těmito onemocnění se zabývá geriatrie a gerontologie.  ATEROSKLEROZA ◦ Kornatění tepen ◦ Ischemická choroba tepen, postižení mozkových tepen, postižení tepen dolních končetin

4  OBSTRUKČNÍ CHOROBA BROMCHOPULMONÁLNÍ (ROZEDMA PLIC) ◦ Příčinou je nejčastěji chronický zánět průdušek ◦ Postižený trpí dušností, na dolních končetinách se objevují otoky  OSTEOARTROZA ◦ Degenerativní postižení kloubní chrupavky a přilehlé kosti ◦ Příčinou bývá dědičnost, ale také zatěžování kloubů a úrazy  OSTEOPOROZA ◦ Vystupňovaná atrofie kosti s úbytkem její hutnosti ◦ Vede ke snížení výšky, k nahrbenému postoji

5  ALZHEIMEROVA NEMOC ◦ Je nejčastější příčinou demence ◦ Atrofie mozku se zánikem buněk  PORUCHY ZRAKU ◦ U seniorů se často objevuje zelený a šedý zákal a také degenerativní postižení žluté skvrny  PORUCHY SLUCHU ◦ Řadíme sem poruchy sluchu, které nejdou ovlivnit sluchadly  PARKINSONOVA CHOROBA ◦ Degenerativní onemocnění mozku ◦ Projevuje se třasem a chvěním končetin, pomalou až šouravou chůzí, zmateností, ztrátou paměti, …

6  DIABETES MELLITUS ◦ U starších jedinců se objevuje „stařecká cukrovka“  SENILNÍ DEMENCE ◦ Projevuje se dezorientací, pomateností, netečností, poruchami paměti ◦ Úbytek kognitivních funkcí a to především inteligence a paměti

7  Počet stárnoucích osob s postižením i bez postižení stále stoupá, takže tato tématika je i při evropských jednáních označována jako velmi důležitá.  Ve většině evropských zemích se předpokládá, že se v následujících letech zvýší doba dožití, což znamená, že se zvýší podíl starších a velmi starých občanu spolu s progresivním úbytkem počtu narozených dětí.

8  Při skutečnosti, že se stále bude zvyšovat věk jedinců, je také důležité, aby toto prodloužení života korespondovalo se schopností „stárnout pozitivně“.  Velmi velká část starších lidí může mít nějaké tělesné či mentální postižení, které může být jak vrozené, tak i získané během života či v procesu stárnutí.

9  Podle údajů Evropského statistického úřadu (EUROSTAT) bude okolo roku 2040 v Evropě 6,5% populace, tzn. 24,5 miliónů lidí s těžkým postižením.  Dle vědeckých výzkumů je dokázáno, že pravidelná pohybová aktivita má pozitivní vliv jak na tělesné, tak i na psychosociální zdraví a proto je dnešním trendem, aby stárnutí probíhalo aktivně a zdravě, čímž se dá mnohým následným postižením předcházet.

10  Právě pohybová aktivita se musí mezi staršími lidmi mnoho propagovat a tím se zabývala i Evropská Unie, která v roce 2005 vydala Akční plán postižení.  Dříve se o lidech s postižením mnoho nemluvilo a byli také vyřazováni ze společnosti, ale to by se právě mělo v 21. století změnit.

11  Senioři v Evropě nejčastěji žijí ve vlastních domácnostech, v rodinných domcích či v bytech.  Ve východní a střední Evropě žije 75% stále ve vlastní domácnosti a to buď s pomocí rodiny či bez pomoci.  Rozdílem je právě západní Evropa, kde již 40% starších lidí žije v různých geriatrických zařízeních.

12  V současnosti asi 20% procent starší populace využívá určitou formu domácí péče a očekává se, že toto procento stále poroste.  Starší lidé žijící nezávisle nevyžadují tolik finančních prostředků jako ti, žijící ve specializovaných geriatrických institucích. Přes rozdílné podmínky se počet domovů pro seniory a množství služeb domácí péče zvyšuje v celé Evropě.

13  Důležitým programem na podporu aktivního stárnutí je Program výzkumu v oblasti stárnutí pro 21. století, který podporuje realizaci Madridského mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí 2002  Tento program se skládá ze čtyř částí, které jsou uvedeny v následující tabulce:

14

15  Stárnutí je biologický děj.  Proces stárnutí je ovlivněn zevními faktory.  Proces stárnutí je provázen řadou involučních (zánikových) změn v orgánech a tkáních.  Časné stáří → 65-75 let  Střední stáří → 75-85 let  Pozdní stáří → 85 let a výše

16  Procento tělesného tuku se zvýší a hmota kosterního svalstva ubývá. Tím ubývá i svalová síla – častá je nemoc sarkopenie (úbytek svalové hmoty).  Dochází k degenerativním změnám kloubních chrupavek provázeným tvorbou kostních výrůstků – artrózám kloubů, které omezují hybnost kloubů.

17  Hlavním příznakem je snížení dýchání, kdy senior potřebuje maximální množství kyslíku.  Klesá saturace kyslíku, což způsobuje zadýchávání i při malé fyzické zátěži.  Nejčastější problémem u osob starších 65 let jsou však srdeční choroby, které jsou nejčastější příčinou úmrtí ◦ U této věkové skupiny se vyskytují 2/3 všech infarktů!

18  Frekvence, intenzita a zatížení při pohybových aktivitách seniorů by se nemělo přeceňovat, aby nevznikaly různé úrazy, které by mohly mít za následek trvalé postižení. ◦ Toto zatížení musí odpovídat biologickému věku, ale musí se k němu přistupovat jednotlivě. ◦ Doporučuje se především chůze, jízda na kole nebo kondiční gymnastika

19  Je pedagogická disciplína zabývající se edukací seniorů.  Je součástí andragogiky.  Geragogika je nová věda, která vznikla až na konci druhého tisíciletí.

20 1. Prevenční ◦ Opatření, která jsou aplikována v předstihu, tak pozitivně ovlivňují proces stárnutí. 2. Anticipační ◦ Předjímá budoucí životní situace a připravuje člověka na změny života při odchodu do důchodu. 3. Rehabilitační ◦ Napomáhá obnovování a udržování fyzických i duševních sil jedince. 4. Posilovací ◦ Zaměřuje se na rozvoj zájmů a potřeb seniorů a dá se označit také za funkci stimulační

21  Je důležité, aby i starší jedinec dokázal držet čas s dobou, což je bohužel v dnešní přetechnizované době pro starší lidi velice těžké.  Proto již mnoho univerzit v České Republice nabízí tzv. Univerzity třetího věku, kde se může tato generace vzdělávat a rozšiřovat si své obzory.  Pokud by se stalo, že senior se nebude snažit udržovat krok s dobou, tak je možné, že by u něho nastala stagnace a nemusel by se později zapojit do běžného života.

22  Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu.  Cílem paliativní péče je zmírnění bolesti a duševního strádáni takto nemocného pacienta.  Důležité je také zachování důstojnosti pacienta a poskytnutí podpory jeho blízkým.

23  Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (2004) 23 ◦ O organizaci paliativní péče  Je dokument evropského významu, jehož hlavním cílem je, že na paliativní péči se má pohlížet jako na velmi významnou součást systému zdravotnických služeb.  Definuje také pojmy paliativní péče a doporučuje opatření, která by měla vést k rozvoji paliativní péče.  Byl předložen a vydán v 26 členských zemích EU.

24  Je tím rozuměna dobrá klinická praxe v situaci pokročilého stádia onemocnění, která je poskytována odborníky.  Jejím základem je sledování a rozpoznání potřeb pacienta (např. léčba nejčastějších symptomů, respekt k pacientově autonomii, citlivost a empatická komunikace s pacientem a jeho rodinou, manažerská zdatnost při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů, zajištění domácí ošetřovatelské péče atd.).

25  Pod pojmem specializovaná paliativní péče je rozuměna aktivní interdisciplinární péče poskytována pacientům a jejich rodinám speciálními odborníky, kteří jsou vzděláni v oboru paliativní péče.  Poskytování paliativní péče je hlavní náplní tohoto týmu odborníků.

26  zařízení domácí paliativní péče, tj. domácí (případně „mobilní“) hospic  hospic jako samostatně stojící lůžkové zařízení poskytující specializovanou paliativní péči  oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických zařízení (tj. především v rámci nemocnic a léčeben)  konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení (nemocnice nebo léčebny)  specializovaná ambulance paliativní péče  denní stacionář paliativní péče („denní hospicový stacionář“)  zvláštní zařízení specializované paliativní péče (např. specializované poradny a tísňové linky, zařízení určená pro určité diagnostické skupiny atd.)

27  Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení, kde jsou ubytování klienti s nevyléčitelnými chorobami či s velmi těžkým onemocněním.  Hlavním cílem hospiců je zvýšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit důstojné umírání.  Hospice v Úteckém kraji: Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích, Hospic v Mostě Hospic Litoměřice

28  Termín eutanazie (neboli z řečtiny „dobrá smrt“) dle definice označuje dobrovolný odchod ze života za pomoci lékařů neboli asistovanou sebevraždu u nevyléčitelně nemocných. V ojedinělých případech se jím označuje také zmírnění velkých bolestí, které však smrt nepřináší.  Když jsem se v předešlé části své práce zabývala tématem paliativní péče, tak si myslím, že i téma eutanazie by zde mělo být naznačené, ač se zde nechci zabývat se svým osobním názorem.

29  O problému eutanazie se diskutuje na právní rovině již od 18. století a dodnes nepanuje jednotný názor, zda má či nemá být povolena.  Jedná se spíše o právnickou otázku, ale je to především otázka etická a existuje mnoho názorů pro i proti a každý má své opodstatnění.  V dnešní době je eutanazie legální v Nizozemsku, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku a také v amerických státech Oregon a Washington

30  Poskytování sociálních služeb se řídí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Dělení soc. služeb ◦ Ambulantní (klient do zařízení dochází) ◦ Pobytové (klient je v zařízení ubytován) ◦ Terénní (služby jsou poskytovány u klienta doma)

31  Další dělení sociálních služeb ◦ Sociální poradenství (základní, odborné) ◦ Služby sociální péče (pečovatelská služba, osobní asistence, týdenní stacionáře, …) ◦ Služby sociální prevence (azylové domy, ranná péče, domy na půli cesty,…)  Sociální služby jsou poskytovány bez úhrady, s částečnou úhradou či s plnou úhradou

32  Osobní asistence ◦ Je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení ◦ Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s., Clementia o.p.s,  Odlehčovací služby ◦ Je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení ◦ Opora, Domov pro seniory Velké Březno, Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

33  Pečovatelská služba ◦ Je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení ◦ Poskytuje se v domácnosti klienta nebo v centrech denních služeb ◦ Clementia o.p.s., Opora, Pampeliška o.p.s., Pečovatelská služba Ústí nad Labem  Domov pro seniory ◦ Klienti zde mají trvalé bydliště ◦ Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vyššího věku, které potřebují pravidelnou pomoc v oblasti soběstačnosti a osobní péče ◦ Domov pro seniory Bukov, Domov pro seniory Dobětice, Domov pro seniory Krásné Březno

34  Denní stacionáře ◦ Služba je poskytována během denních hodin, klient se večer vrací do své domácnosti ◦ Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace (zřizují Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Denní stacionář Úsměv)  Centra denních služeb ◦ Poskytuje ambulantní služby klientům se sníženou soběstačností ◦ Senior o.s. ( Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem)

35  Týdenní stacionáře ◦ Služby jsou poskytovány během pracovního týdne, o víkendech a svátcích jsou klienti doma ◦ Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

36  Svaz tělesné postižených je neziskovou organizací, jejímž cílem je chránit a podporovat potřeby tělesně postižených, který v ČR existuje od roku 1990.  Pro seniory poskytuje mimo jiné sociální služby, aktivizační služby, půjčení kompenzačních pomůcek nebo také organizuje rekondiční a rehabilitační pobyty.

37  http://www.thenapa2.org/publications/products/Recommendations/Czech_Recommendations.pdf http://www.thenapa2.org/publications/products/Recommendations/Czech_Recommendations.pdf  http://www.mpsv.cz/files/clanky/6007/research_agenda_CZ.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/6007/research_agenda_CZ.pdf  http://www.martabouckova.cz/ShowPage.aspx?tabId=485&chosenMenuItem=453 http://www.martabouckova.cz/ShowPage.aspx?tabId=485&chosenMenuItem=453  http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/fyzio/texty/ch08s03.html http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/fyzio/texty/ch08s03.html  http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/geragogika http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/geragogika  http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/36202/1/Senio%C5%99i%20ve%20v%C3%BDkonu%20tretu%20odn%C4% 9Bt%C3%AD%20svobody%20Jakub%20Zvol%C3%A1nek.pdf http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/36202/1/Senio%C5%99i%20ve%20v%C3%BDkonu%20tretu%20odn%C4% 9Bt%C3%AD%20svobody%20Jakub%20Zvol%C3%A1nek.pdf  http://www.umirani.cz/definice-paliativni-pece.html http://www.umirani.cz/definice-paliativni-pece.html  http://www.umirani.cz/doporuceni-vyboru-ministru-rady-evropy-2003-24.html http://www.umirani.cz/doporuceni-vyboru-ministru-rady-evropy-2003-24.html  http://tema.novinky.cz/eutanazie http://tema.novinky.cz/eutanazie  http://is.muni.cz/th/8452/pedf_m/Diplomova_prace.pdf http://is.muni.cz/th/8452/pedf_m/Diplomova_prace.pdf  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospic http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospic


Stáhnout ppt "Martina Hellerová 1. NMgr. Učitelství pro základní školy – německý jazyk."

Podobné prezentace


Reklamy Google