Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Záměry z nově připravované zemědělské politiky od 1.1.2014 autor Michal Pospíšil Asociace soukromého zemědělství ČR Horoměřice, 19.10.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Záměry z nově připravované zemědělské politiky od 1.1.2014 autor Michal Pospíšil Asociace soukromého zemědělství ČR Horoměřice, 19.10.2011."— Transkript prezentace:

1 Záměry z nově připravované zemědělské politiky od 1.1.2014 autor Michal Pospíšil Asociace soukromého zemědělství ČR Horoměřice, 19.10.2011

2 Nové pojmy v SZP (1) Národní obálka: množství peněz na jeden rok. Pro ČR to je 892 mil EUR/ročně (dříve 909) Aktivní farmář- žádná platba, pakliže nastane jedna z možností: 1. přímá platba je menší jak 5% ročních celkových tržeb z nezemědělské činnosti. 2. pozemky nejsou obdělávány zemědělsky ( golf.hřiště) „ to, ale neplatí na farmáře, kteří dostali méně jak 5000 Eur v předešlém roce“ Doporučení pro ASZ: Nárůst byrokracie ( chybí analýza v ČR-koho se to týká), požadovat studii dopadů do ČR

3 Nové pojmy v SZP(2) Zastropování (capping) – dotace do zaměstnanosti Redukce od 150 000 EUR (20%), 200 000(40%), 250000(70%) Maximální platba 300 000 EUR/ podnik Základ platby je plný nárok na dotace. - 30% zelená platba - náklady na mzdy včetně daní a sociálního pojištění Příklad: Celková dotace 100% = 500 000 EUR ( cca 1960 ha, platba 255 EUR, kurz 1Eur=25 Kč) -30% „zelená platba“ ……………………….150 000 EUR -A)Náklady na mzdy, atd. cca 25 zaměstnanců á 400 000 Kč=10mil Kč = 400 000 EUR -B) Náklady na mzdy, atd. cca 5 zaměstnanců á 500 000 Kč = 2,5mil Kč = 100 000 Eur ( platba 250 000 EUR – redukce 40%. Výsledek snížení v důsledku zastropování: 0 v případě A/, trest za produktivitu v případě B/ Doporučení pro ASZ: ODMÍTNOUT zastropování – dotkne se produktivních konkurenceschopných farem podpoří neefektivní, vzroste ADMINISTRATIVA

4 Nové pojmy v SZP (3) Platební právo – „oprávněný hektar“ V současnosti : Platí v zemích „staré 15“, skončí 31.12.2013. Po roce 2013: celá EU 27 stejný systém jako stará 15 před rokem 2014. Rozhodnutí k 1.8.2013: regionální platby nebo stát jako jeden region První získání platebního práva od 1.1.2014 Na základě dotací z roku 2011, Přenos práv na dotace v případě změn nájmu, prodeje, vstup nového subjektu ……..atd. buď dohodou a nebo přes „národní rezervu: Národní rezerva : maximálně 3% ( o to se sníží finance na přímé platby)- národní rezerva jde pak využít jako kompenzace Vstup nového subjektu v období 2011- 2014: nejasné O definitivním přidělení platebního práva rozhoduje autorita Doporučení pro ASZ: odmítnout tento systém a požadovat systém podobný SAPS ( riziko: WTO-prověřit) Rizika systému: ADMINISTRATIVA jako u kvót, NELEGÁLNÍ TRH s právy

5 Složení přímé platby Místo jedné platby SAPS rozdělení do 6- ti plateb 1.Základní platba = výpočet: co zbyde po odečtení plateb 2-6 2.„Zelená platba“ ………30%, povinná 3.Platba za přírodní znevýhodnění …do 5%, dobrovolná 4.Platba mladým farmářům k základní platbě..2% povinná 5.Systém plateb spojených s produkcí …do 10% dobrovolný 6.Zjednodušené schéma pro malé farmy..do 10%, zavedení povinné, pro zemědělce dobrovolné

6 6 Redistribuce přímých plateb – třetinové snížení rozdílu mezi současnou úrovní a 90% úrovně průměru EU do roku 2020 * Calculated on the basis of all direct aids on the basis of Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and potentially eligible area 2009 Zdroj: Evropská Komise - GŘ Zemědělství a rozvoje venkova * Kalkulace na základě všech přímých plateb dle NR (ES) č. 73/2009, po modulaci a v plné výši, kromě POSEI/SAI a bavlny, potenciálně oprávněná plocha 2009 ** Kalkulace na základě přílohy II návrhu přímých plateb pro kalendářní rok 2019 (rozpočet 2020) a potenciálně oprávněná plocha (PEA) 2009

7 „Zelená platba“ = 30% Povinné schéma, „eko zemědělci“ automaticky splňují Nejméně 3 různé plodiny ( farmy od velikosti 3 ha, nejsou-li ve schématu pro malé farmáře, nebo s TTP, nebo kteří mají na svém pozemku ekologicky váznamný prvek) Sankce až do přesahu 30% Základní rozdělení- tři podmínky 1. Různorodost produkce Nejméně 3 plodiny, jedna plodina nejméně 5%, nejvíce 70% plochy. „Osevní postup“ 2. Trvalý travní porost Zákaz rozorání, maximální obměna 5% rozlohy, 3. Ekologicky zaměřené plochy Nejméně 7% rozlohy farmy Doporučení pro ASZ: Zelenou platbu jako celek dobrovolnou, nebo alespoň bod 3-ekologicky zaměřené plochy Nárůst ADMINISTRATIVY, formální plnění z povinnosti

8 Příklady naplnění 7% ekologické plochy

9 Přímé platby - složení Platba pro přírodně znevýhodněné oblasti Platba je dobrovolná, ČS určí území Rozhodnutí do 1.8.2013 Maximálně do 5% z národní obálky Doporučení pro ASZ: požadovat studii ÚZEI o možném přístupu k této platbě Platba mladým farmářům Platba povinná, povinnost vyčlenit do 2% zdrojů Maximálně po dobu 5-ti let, +25% průměrné hodnoty platebního nároku nesmí překročit průměrnou rozlohu členského státu: v ČR 89 ha Doporučení pro ASZ: požadovat dopadovou studii do ČR a vyčlenit dostatečné množství finančních prostředků

10 Přímé platby-složení Přímá platba vázaná na produkci - dobrovolná (podoba čl.68., ) Nejsou zahrnuta prasata a drůbež ( jinak vše) Možnost výplaty tam, kde se sektor dostane do neobvyklých potíží a je významný pro region Podléhá notifikaci, maximálně do 5% z národní obálky- výjimečně 10% Rozhodnutí do 1.8. 2013 Doporučení ASZ: Nekompenzovat komodity ale podporovat potencionální rozvoj například (zeleninu, mléčné produkty)

11 Přímé platby - složení Schéma pro malé farmy Zavedení pro stát povinné, zemědělec se může rozhodnout do 15.10.2014 Členský stát vyčlení finanční prostředky Platba nesmí být nižší než-li 500 Eur a vyšší než-li 1000 Eur Farmář musí splnit podmínky „aktivního farmáře“ Malé farmy budou financovány jako odpočet ze „Zelené platby, „znevýhodněných oblastí“, spojené platby s produkcí a s platby pro mladé farmáře. Jestliže platba přesáhne 10% celkové obálky, dojde k lineárnímu krácení celé národní obálky. Doporučení ASZ: Požadovat studii dopadu pro ČR a odhad výše potřeb financí

12 Poradenství Členský stát je povinen zřídit poradenství- Farm Advisory System ( FAS) Poradenský systém může být státní nebo privátní. Členský stát musí zajistit oddělení poradenství od kontrol Poradenství musí pokrývat: 1.Cross- compliance (GAEC a SMR) 2.Zelenou platbu 3.Poradenství v oblasti ochrany vod, klimatických změn, biodiversity, 4.Udržitelný rozvoj farem zařazených do schematu malých farem Poradenství může pokrývat: 1.Ekonomické poradenství 2.Poradenství v oblasti národní legislativy Doporučení pro ASZ: Nastavit soukromý placený systém poradenství s Garancí a odpovědností poradců.

13 Kontrola podmíněnosti Snižuje se počet Směrnic z 18 na 13 Snižuje se počet GAEC ze 10 na 8 Členský stát, který prokáže funkční systém může snížit počet kontrol podmíněnosti. Doporučení pro ASZ: využít změny SZP a nastavit kontroly od 1.1.2014 na minimum, požadované EU, oddělit kontroly státní legislativy od kontrol dotací

14 14 Rozvoj venkova v novém rámci (1) Společný strategický rámec (SSR) – zahrnuje EAFRD, ERDF, ESF, Kohezní fond a EMFF, a odráží EU2020 pomocí společných tématických cílů, které jsou dosaženy klíčovými akcemi pro každý fond Smlouvy o partnerství – národní dokument popisující zamýšlené využití fondů se zaměřením na cíle EU 2020 Politika rozvoje venkova: EAFRD Ostatní SSR fondy (ERDF, ESF, Kohezní fond, EMFF) Programy rozvoje venkova Evropa 2020 Podpora sociálního zařazení, snížení chudoby a ekonomický rozvoj venkova Podpora konkurenceschopnosti všech typů zemědělství a životaschopnosti farem Podpora organizacím potrav. řetězce a řízení rizik v zemědělství Obnovení, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Podpora efektivního využití zdrojů a přechodu na nízkouhlíkové ekonomiky odolné změnám klimatu v zemědělství, potravinářství a lesnictví Podpora výměny znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech Priority Inovace, ŽP a změna klimatu jako základní témata Doporučení ASZ: Věnovat se Rozvoji venkova a jeho prioritám na Radě ASZ v listopadu

15 PETR MARADA PODLE MICHALA POSPÍŠILA Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Záměry z nově připravované zemědělské politiky od 1.1.2014 autor Michal Pospíšil Asociace soukromého zemědělství ČR Horoměřice, 19.10.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google