Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEGISLATIVA V KNIHOVNÁCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEGISLATIVA V KNIHOVNÁCH"— Transkript prezentace:

1 LEGISLATIVA V KNIHOVNÁCH
Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

2 Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb.
schválen Národním shromážděním byl chápán jako protiváha tradičních rakouských a německých knihovnických vzorů

3 Zákon o veřejných knihovnách obecních
Hlavní zásady zákona povinnost zakládat knihovny ve všech obcích povinnost zřizovat menšinové knihovny pro jinonárodní skupiny obyvatel každá knihovna musí mít půjčovnu a čítárnu lhůta pro zřízení knihovny je 1-2 roky od vydání zákona

4 Zákon o veřejných knihovnách obecních
veřejné knihovny mohly přebírat do fondů i fondy spolkových i jiných knihoven při knihovnách mají pracovat knihovní rady – rozhodují o jmenování knihovníka, umístění knihovny, doplňování fondů v obcích nad obyv. měla mít knihovna profesionálního knihovníka

5 Zákon o veřejných knihovnách obecních- prováděcí nařízení
Určovalo: skladbu knihovního fondu – byly vydány seznamy nevhodné literatury rozbor zásad pro zakládání menšinových knihoven podrobnosti o místnosti a zařízení knih. povinnost veřejných knih.pomáhat jiným malým knihovnám- školním, měst. úřadů

6 Zákon o veřejných knihovnách obecních- prováděcí nařízení
doporučení poskytovat pomoc i knih. v jiných institucích byla stanovena minimální výpůjční doba půjčování bylo většinou bezplatné byl stanoven plán postupného zřizování knih.podle počtu obyv. v obcích požadavky na osobu knihovníka

7 Význam zákona První na světě jsme dosáhli zásady, že knihovna má být na každém místě. Náš zákon se stal vzorem pro knihovnické zákony v dalších zemích. Týkal se jen veřejných knihoven obecních. Zvýšila se izolace vědeckých knihoven.

8 Malá ukázka XI. Knihovník (k § 9).Článek 45.
Agendou veřejné knihovny pověří se zvláštní knihovník (knihovnice). Knihovníkem jest ustanoviti inteligentní osobu, znalou literatury a správy knihovnické. Knihovník ani jeho pomocníci nemají býti stiženi chorobou sdělnou nebo vzbuzující ošklivost. V knihovně určené více než obyvatelů může býti knihovníkem (knihovnicí) jmenován jen ten, kdo absolvoval aspoň střední školu nebo ústav na roveň postavený a vykonal, zpravidla po jednoročním studiu odborném, státní zkoušku knihovnickou. V knihovnách pro 2000 až obyvatelů se úřad knihovnický svěří osobám, které dokončivše aspoň měšťanskou školu navštěvovaly přiměřený kurs odborný a vykonaly státní zkoušku knihovnickou. O rozsahu odborného vzdělání knihovnického bude vydáno nařízení zvláštní.

9 Zákon o jednotné soustavě knihoven č. 53 1959 Sb.
byl schválen Národním shr. myšlenka jednotné soustavy knihoven se zrodila z potřeb praxe. Bylo nutné řešit rozpor mezi spol. nároky na literaturu a služby knihoven na jedné straně a omezenými možnostmi knihoven na straně druhé. Záměrem bylo vytvořit ucelenou celostátní soustavu knih. všech druhů a typů, v níž by knihovny spolupracovaly

10 Zákon o jednotné soustavě knihoven č. 53 1959 Sb.
Hlavní zásady knihovny jsou důležitým činitelem socialistické výchovy. Přispívají k zajištění všestranné vzdělanosti, rozvoji politické, kulturní odborné úrovně, … výše uvedené úkoly zajišťuje jednotná soustava knihoven, které zřizují a řídí ústřední orgány, národní výbory, JZD, hospodářské a rozpočtové organizace, vědecké a kulturní instituce

11 Zákon o jednotné soustavě knihoven č. 53 1959 Sb.
knihovny v souladu se svou funkcí shromažďují a zpřístupňují literaturu obyvatelstvu a poskytují soustavnou a všestrannou pomoc při práci s lit. Každý občan má právo půjčit si potřebnou knihu z jakékoliv veřejně přístupné knihovny jednotné soustavy

12 Zákon o jednotné soustavě knihoven č. 53 1959 Sb.
Knihovny jsou povinny půjčit a obstarat na požádání knihy i ostatní sbírkové materiály kterékoliv jiné knihovně (MVS), která o to požádá, pokud tomu nebrání zvláštní důvody (hist. fondy) poskytovat si vzájemně pomoc při doplňování svých fondů v oblasti bibliografické a inf. činnosti, v otázkách metodických a při propagaci literatury

13 Zákon o jednotné soustavě knihoven č. 53 1959 Sb.
mají přednostní právo při získávání knih, časopisů a dalších sbírkových materiálů knihovny v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a úřadů tvoří organizované sítě knihoven určitého druhu (lidové, školní, odborové, zemědělské, muzejní, lékařské, atd.)

14 Zákon o jednotné soustavě knihoven č. 53 1959 Sb.
lidové knihovny jsou základem soustavy knihoven, protože tvoří nejrozsáhlejší a nejlépe organizovanou síť sloužící všemu obyvatelstvu Ústřední funkci měla Státní knihovna ČSR

15 Hodnocení zákona Z dnešního hlediska řešil otázky ideové, podceněna byla technicko-materiální základna rozvoje knihovnictví. Jednotlivé sítě pracovaly na různé úrovni a myšlenka jednotné soustavy nebyla nikdy dotažena.

16 Knihovní zákon 257/2001 Sb. Vymezení základních pojmů
knihovna - zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven,

17 Knihovní zákon 257/2001 Sb. knihovní dokument - informační pramen evidovaný jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny, knihovní fond - organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracovávaný, ochraňovaný a uchovávaný soubor knihovních dokumentů, MVS, historický fond, regionální funkce,…

18 Knihovní zákon 257/2001 Sb. Systém knihoven tvoří
Národní knihovna České republiky (dále jen "Národní knihovna"), Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně, zřízené Ministerstvem kultury (dále jen "ministerstvo"), krajské knihovny, zřízené příslušným orgánem kraje, základní knihovny, zřízené příslušným orgánem obce, specializované knihovny.

19 Knihovní zákon 257/2001 Sb. jsou definovány:
veřejné knihovnické a informační služby evidence knihoven druhy knihoven základní knihovna specializovaná knihovna podpora knihoven evidence a revize knihovního fondu

20 Knihovní zákon 257/2001 Sb. vyřazování knihovních dokumentů
ochrana knihovního fondu sankce hodnocení….

21 Povinný výtisk zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích
zákon č.46/2000 Sb., - povinný výtisk periodik příjemci povinných výtisků

22 Svobodný přístup k informacím
Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 definuje kdo má povinnost poskytovat informace: povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce…

23 Svobodný přístup k informacím
zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví Základní pojmy Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci

24 Svobodný přístup k informacím
základní pojmy Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

25 Svobodný přístup k informacím
další paragrafy poskytování informací zveřejňování informací ochrana utajovaných informací žádost o poskytnutí informace postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

26 Svobodný přístup k informacím
rozhodnutí o odmítnutí žádosti odvolání hrazení nákladů výroční zpráva

27 Ochrana osobních údajů
Zákon 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států.

28 Ochrana osobních údajů
Vymezení pojmů: osobní údaje citlivé údaje anonymní údaje Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů

29 Ochrana osobních údajů
Oznamovací povinnost Ten, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje, je povinen tuto skutečnost oznámit Úřadu před započetím zpracovávání osobních údajů. Oznámení je povinen učinit i správce, jestliže hodlá změnit zpracování osobních údajů. Oznámení musí být učiněno písemně.

30 Ochrana osobních údajů
likvidace osobních údajů pokud subjekt údajů zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad s žádostí o zajištění opatření k nápravě ….

31 Autorský zákon Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon

32 Autorský zákon Základní principy autorského práva
Autorským dílem je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (např. román, vě­dec­ká studie, ale i článek). Autorské dílo je chráněno za života autora a ještě 70 let po jeho smrti. Po uplynutí této doby se dílo stává tzv. vol­ným dílem, což znamená, že s ním lze volně nakládat, samozřejmě při respektování osobnostních práv autora díla. To znamená, že např. dílo Aloise Jiráska může kdokoliv vydat tiskem nebo na CD ROMu nebo je zpřístupnit na internetových stránkách, nemůže se však sám označit za jeho autora

33 Autorský zákon způsoby užití díla
užití, ke kterému je vždy nutný souhlas autora, tedy taková užití, která vyžadují předchozí uzavření licenční smlouvy s autorem (popř. jinou osobou, která vykonává autorská práva k dílu na základě smlouvy s autorem – např. vydavatel časopisu). Užití, které je dovoleno přímo ze zákona …

34 Autorský zákon + tradiční knihovnické služby
Tradiční knihovnickou službou je především půjčování dokumentů (knih, časopisů) k prezenčnímu či distančnímu studiu čtenářům. Tato služba spadá pod režim uvedený výše pod bodem 3. Pro půjčování tedy platí, že knihovna může půjčovat vydaná díla bez souhlasu autorů a bez plat­by jakýchkoliv odměn autorům.

35 Autorský zákon + tradiční knihovnické služby
… diplomové práce, seminární a ročníkové práce studentů (tzv. šedá literatura) vydanými díly většinou nebudou. Pro ně tedy platí, že bez souhlasu jejich autorů je nelze v knihovnách půjčovat. Podstatné rovněž je, že omezení autorského práva pro půjčování se nevztahuje na pořizování rozmnoženin za účelem jejich půjčování

36 Autorský zákon + tradiční knihovnické služby
…kopírovací (repro­grafické) služby pro čtenáře. Knihovna může pořizovat rozmnoženiny celých děl nebo jejich částí pro své čtenáře bez souhlasu autorů, ale je povinna zaplatit v souvislosti s tímto rozmnožováním (náhradní) odměnu kolektivnímu správci DILIA, divadelní a literární agentura (souhrnně) jednou ročně ve výši 0,10 Kč za každou černobílou a 0,20 Kč za každou barev­nou tiskovou rozmnoženinu.

37 Autorský zákon + nové knihovnické služby
služby EoD – je zkratka anglického eBooks on Demand (elektronické knihy na požádání): Budete schopni objednat si jakoukoli knihu vydanou mezi roky 1500 a 1900 v digitální podobě Co je to e-kniha EOD? e-kniha EOD je digitalizovaná kniha dodaná ve formě PDF souboru. V pokročilé verzi tento soubor obsahuje naskenované obrázky stránek původní knihy a zároveň její automaticky vytvořený plný text. Je samozřejmé, že značky, poznámky a další značení na okrajích stránek přítomné v původním svazku se také objeví v tomto souboru.

38 Autorský zákon + nové knihovnické služby
Jsou zde nějaké problémy s autorským právem, o kterých bychom měli vědět? Síť EOD network se zabývá převážně volnými díly, vydanými mezi lety 1500 a Nicméně některé Evropské země umožňují digitalizaci nad tento časový rozsah, zejména pro skupiny uživatelů se zvláštními nároky, např. badatele nebo zrakově postižené. Opět je na každé knihovně, jaké knihy nabídne. V podstatě se každá knihovna musí řídit svými národními pravidly a zákony.

39 Autorský zákon + nové knihovnické služby
EDD – elektronické dodávání dokumentů- doručení plného text dokumentu v elektronické podobě Virtuální polytechnická knihovna e-PK Elektronická pedagogická knihovna eDDO – Národní knihovna ČR Studijní vědecká knihovna v HK

40 Autorský zákon + nové knihovnické služby
knihovny ani jiné instituce nemají zákonnou licenci na zhotovování digitálních kopií autorsky chráněných děl a jejich šíření po internetu pokud trvají majetková práva, lze digitální kopii díla zhotovit pouze se souhlasem držitele práv autora možnost uzavření kolektivní licenční smlouvy na EDD ….

41 Autorský zákon + nové knihovnické služby
aktivity Google – books prohledávání plných textů knih přečíst a stáhnout text knihy koupi, půjčit knihu ? za úplatů číst nebo stáhnout knihy chráněné AZ uzavření dohody s vydavateli

42 Autorský zákon + nové knihovnické služby
Europeana – Evropská digitální knihovna knihy, fotografie, mapy, zvukové nahrávky, filmy, záznamy sbírek knihoven, archivů a muzeí

43 děkuji za pozornost V Olomouci 2014


Stáhnout ppt "LEGISLATIVA V KNIHOVNÁCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google