Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistika knihovnických činností za rok 2009 Porada ředitelů pověřených knihoven Plzeňského kraje Plzeň, 3. prosince 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistika knihovnických činností za rok 2009 Porada ředitelů pověřených knihoven Plzeňského kraje Plzeň, 3. prosince 2009."— Transkript prezentace:

1 Statistika knihovnických činností za rok 2009 Porada ředitelů pověřených knihoven Plzeňského kraje Plzeň, 3. prosince 2009

2 Základní informace pro vyplňování: Výkaz Kult(MK) 12-01 za rok 2009 –papírově NIPOS rozesílá do PK (s průvod. dopisem) –elektronicky v „pdf“ a „doc“ ke stažení na http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_stat.htm http://www.nipos-mk.cz/?cat=88

3

4

5

6 Předkládací cesta (na výkaze 25.1.2010) NIPOS: Základní knihovna odešle výkaz včetně údajů za své pobočky do 5. února 2010 pověřené knihovně. Pověřená knihovna zkontroluje a vloží statistické údaje za sebe a za všechny knihovny v oblasti své působnosti do elektronických formulářů statistiky umístěných na internetové stránce NIPOS do 5. března 2010. Současně zašle případné komentáře k výkazu a vyjádření k publikování údajů do NIPOS. Krajská knihovna překontroluje údaje za pověřené knihovny a vloží údaje za sebe do elektronických formulářů statistiky umístěných na internetové stránce NIPOS do 16. března 2010. Současně odešle do NIPOS případné komentáře k výkazům a vyjádření k publikování údajů. Zdroj: NIPOS – CIK Dr. Radová, Dr. Lindnerová

7 Zdroje dat do výkazu Kult Počítadla, statistiky AKS, bází, webových stránek… Klasické papírové seznamy, přehledy … Roční výkaz zisku a ztráty a rozvaha, resp. účetní závěrka Deník knihovny 2009 a 2010 –Stále možno stáhnout a namnožit (NIPOS i KI NK ČR)

8 Roční výkaz o knihovně za rok 2009 Kult(MK) 12-01 I. Knihovní fond II. Uživatelé III. Výpůjčky IV. Další údaje V. Elektronické služby knihovny VI. Zaměstnanci VII. Příjmy resp. výnosy VIII.Výdaje resp. náklady IX. Síť knihoven

9 „Identifikační“ oddíly zpravodajské jednotky Běžně uváděné údaje Evid. č. knihovny - MK ČR – evidence kn. http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=443 http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=443 Velikost obsluhované populace (def. 1) http://aplikace.mvcr.cz/adresa/ část obce … zjistit u městského/obecního úřadu

10

11

12 Název zpravodajské jednotky … Vaše knihovna IČO Evid. Č. knihovny Adresa Telefon Kraj www stránky ZJ E-mail Zřizovatel/zakladatel (vyplní se slovně) Velikost obsluhované populace

13 I. Knihovní fond (Def. č. 2 až 18) Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku0101 Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. sledovaného roku ( součet ř. 0103 – 0113) 0102 naučná literatura0103 krásná literatura0104 rukopisy0105 mikrografické dokumenty0106 kartografické dokumenty0107 tištěné hudebniny0108 zvukové dokumenty (zvukové záznamy)0109 zvukově obrazové dokumenty0110 obrazové dokumenty0111 elektronické dokumenty0112 jiné dokumenty0113 Počet exemplářů titulů docházejících periodik0114 Počet knihovních jednotek ve volném výběru0115 Klasifikace Periodik ? Nasčítání periodik

14 II. Uživatelé (Def. 19 až 27) Registrovaní uživatelé ve sledovaném období0201 z toho registrovaní uživatelé do 15 let0202 Návštěvníci celkem (ř. 0204 + 0208)0203 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)0204 z ř. 0204 návštěvníci využívající internet v knihovně 0205 návštěvníci kulturních akcí0206 návštěvníci vzdělávacích akcí0207 Návštěvníci on-line služeb (ř. 0505 + 0507 + 0511)0208 Kontrolní součet (ř. 0201 – 0208)0229

15 III. Výpůjčky (Def. 28 až 36) Výpůjčky celkem (součet ř. 0302 až č. 0315)0301 Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)0302Komu Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)0303Komu Naučná literatura dětem (knihy)0304Komu Krásná literatura dětem (knihy)0305Komu Výpůjčky periodik0306 Rukopisy0307 Mikrografické dokumenty0308 Kartografické dokumenty0309 …… 0315 Prezenční výpůjčky evidované ( z ř. 0301)0316 Prolongace (z ř. 0301)0317 Odečitatelné při výpočtu tantiém od 0301

16 IV. Další údaje Výměnné fondy Půjčené jiným knihovnám Počet souborů 0409 Počet svazků 0410 Půjč. z jiných knihoven Počet souborů 0411 Počet svazků 0412 Dokončení oddílu IV Poradenská a konzultační činnost (pro knihovníky a v rámci RF) 0413 Vzdělávání knihovníků (knihovníků a v rámci RF) (počet akcí) 0414 Kulturní akce pro veřejnost0415 Vzdělávací akce pro veřejnost0416 z toho z oblasti ICT ( z. ř. 0416)0417 Návštěvníci Započítání v Odd. II. Uživatelé

17 Dokončení oddílu IV. Počet vydaných neperiodických publikací0418 Náklad0419 Počet titulů vydaného periodického tisku0420 Náklad0421 Počet titulů vydaných AV děl0422 Náklad0423 Počet studijních míst k 31.12.0424 Počet počítačů pro uživatele k 31.12.0425 z toho napojených na internet0426

18 V oddíle IV. – 3 nové řádky „Náklad“ Oprava v Pokynech pro vyplňování výkazu, Deník knihovny str. 20: Opravuje se číslování od ř. 0418 do ř. 0428 Na webu KI NK - Statistiky- Statistika knihoven 2009 - Oprava http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_stat.htm

19 Roční výkaz o knihovně za rok 2009 Kult(MK) 12-01 (.pdf, 234 kB;.doc též na stránkách NIPOS) Pokyny k vyplňování Ročního výkazu viz Deník str. 17 - 22. Upozornění: V závěrečné etapě oficálního schvalovacího procesu podoby výkazu Kult(MK) 12-01 byly do oddílu VI. Další informace vloženy nově tři řádky, v nichž je třeba uvést náklady knihovnou vydaných dokumentů. Tím se posunulo číslování řádků výkazu oddílu IV. Proto i v Pokynech pro vyplňování výkazu Kult(MK) 12-01 v Deníku knihovny nejsou tyto nové řádky uvedeny a současně číslování původních není dodrženo. To se týká pouze ř. výkazu 0419 až 0429. Problém řeší přiložený soubor Oprava..pdf, 234 kB.doc též na stránkách NIPOSOprava

20 Pokyny pro vyplňování Výkazu Kult(MK) 12-01, Dokončení oddílu IV., Deník knihovny 2009 a 2010. str. 20 Tato část Pokunů zní následovně: Řádky 0418 až 0420 se vyplňují údaji o vydavatelské činnosti knihovny. Údaje přeberete z oddílu IV. MVS a vydavatelská činnost (z části). Ř. 0418 = Sloupec 44 „Počet vydaných titulů neperiodických publikací“. Definice č. 65. Ř. 0419 = součet nákladů vydaných titulů neperiodických publikací. Ř. 0420 = Sloupec 45 „Počet vydaných titulů periodického tisku“. Definice č. 66. Ř. 0421 = součet součet nákladů vydaných titulů periodických tisku. Ř. 0422 = Sloupec 46 „Počet titulů vydaných audiovizuálních děl“. Definice č. 67. Ř. 0423 = součet součet nákladů vydaných titulů audiovizuálních děl. Řádky č. 0424 až 0428 se vyplní dle skutečnosti ve vykazované knihovně k 31.12. vykazovaného roku. Ř. 0424 = „Počet studijních míst k 31.12“. Definice č. 68. Ř. 0425 = „Počet počítačů pro uživatele k 31.12“. Definice č. 69. Ř. 0426 = „Počet počítačů pro uživatele napojených na internet k 31. 12.“ z ř. 0425. Definice č. 70. Ř. 0427 = „Plocha knihovny pro uživatele v m2“. Definice č. 71. Ř. 0428 = „Počet hodin pro veřejnost týdně“. Definice č. 72 a poznámka pod čarou na výkaz

21 V. Elektronické služby knihovny Webová stránka knihovny (def. 37)0501 ANO NE Elektronický katalog knihovny na internetu0502 ANO NE Počet návštěv webové stránky knihovny0503 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny0504 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu0505 Počet vstupů do elektronického výpůjč. protokolu z prostoru knihovny0506 Počet vstupů do elektronického výpůjč. protokolu z prostoru mimo knihovnu0507 Počet vlastních specializovaných elektronických databází0508 Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů0509 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem z prostoru knihovny 0510 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem z prostoru mimo knihovnu 0511 Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů0512 On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) (nezapočít. do virtuálních návštěvníků) 0513 Sn.18 Def. 37 až 56

22 VI. Zaměstnanci Zůstává nezměněno Nevyplňují ZKNP = knihovny obecní (s dobrovolným pracovníkem). V jakém zaměstnaneckém postavení jsou dobrovolní knihovníci? Vyplňují všechny knihovny, které mají internet: Počet s přístupem na internet 0607 poč. fyzických osob zaměstnanců s e-mailovou adresou 0608 poč. fyzických osob

23 Hospodaření Návrh z NIPOSu ( resp. ČSÚ): 2 oddíly: –Příjmy resp. výnosy –Výdaje resp. náklady Údaje z Výkazu zisku a ztráty dle vyhl. č. 505/2002 Sb., v platném znění Pomůcky: –Definice pro tento účel (na webu KI NK ČR) = Dodatek k Pokynům pro vyplňování Výkazu Kult

24 Dodatek k Pokynům pro vyplňování výkazu Kult http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_stat.htm

25

26 Co musí vyplnit všichni? V oddíle VIII. Výdaje, resp. náklady: Náklady na pořízení KF (včetně periodik a licencí na EZ)0808 z toho Náklady na nákup a předplatné periodik0809 z toho Náklady na pořízení licencí na elektronické zdroje0810

27 IX. Síť knihoven k 31. 12. 2009 Zrušen řádek o počtu střediskových knihoven Ostatní údaje oddílu zůstávají

28 Jaká statistika – takové i úspěchy? Údaje mám vždy pohotově k dispozici Údaje o mé knihovně, službě, činnosti … jsou spolehlivé a pravdivé Respektuji oficiální definice a metodická doporučení Za údaji si stojím Mohu se porovnávat s jinými knihovnami http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm Plním Standard VKIS? http://old.nipos-mk.cz/vkis/http://old.nipos-mk.cz/vkis/ Mohu doložit, jak žádané jsou služby a jak nutně potřebujeme prostředky na realizaci …

29

30

31 Děkuji za pozornost a přeji radost z čísel a nad čísly, přísnými pány, ale dobrými pomocníky a prosím dotazy zasílejte na adresu níže, vytvořme společně aktuální „kuchařku“„kuchařku“ Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Ladislava.zemankova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Statistika knihovnických činností za rok 2009 Porada ředitelů pověřených knihoven Plzeňského kraje Plzeň, 3. prosince 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google