Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Bronislava Hanzáková Středočeská vědecká knihovna v Kladně 8. června 2011 STATISTICKÉ VYKAZOVÁNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Bronislava Hanzáková Středočeská vědecká knihovna v Kladně 8. června 2011 STATISTICKÉ VYKAZOVÁNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN 1."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Bronislava Hanzáková Středočeská vědecká knihovna v Kladně 8. června 2011 STATISTICKÉ VYKAZOVÁNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN 1

2 Výkaznictví knihoven nedílnou součástí práce knihoven zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě statistické zjišťování má význam pro – zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury ČR, Ministerstva financí ČR, Českého statistického úřadu, Středočeského kraje, Národní knihovny ČR a mezinárodních organizací – vytváření podkladů k jednání Ministerstva kultury ČR pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury – rozborovou činnost zřizovatele – metodiky v pověřených knihovnách – knihovny samotné 2

3 Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-01 schválen Českým statistickým úřadem ukazatelé ve výkazu respektují mezinárodní normy sledován je kalendářní rok organizace sběru dat – ve Středočeském kraji je odlišná od ostatních krajů, řídí se již zmíněnou Koncepcí databáze NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) – http://www.nipos-mk.cz, oddíl Statistika kultury > knihovnyhttp://www.nipos-mk.cz 3

4 Podklady k vyplnění ročního výkazu deník knihovny – v elektronické podobě na http://www.nipos-mk.cz/?cat=88 přírůstkový seznam úbytkový seznam - vyhláška 88/2002 Sb. evidence docházejících periodik seznam čtenářů Roční výkaz zisku a ztráty a rozvaha, resp. účetní závěrka Objednávky formulářů a knihovnických pomůcek: Technické ústředí knihoven (TÚK), viz http://www.mzk.cz/pro- knihovny/technicke-ustredi-knihoven,Kounicova 65a, 601 87 Brno, tel.: 541 646 301, e-mail: tuk@mzk.cztuk@mzk.cz 4

5 Deník knihovny na rok 2011-12 závazné definice používaných termínů pokyny pro vyplňování deníku a ročního výkazu Oddíly: I. Uživatelé knihovny II. Služby uživatelům - výpůjčky III. Elektronické služby IV. MVS, vydavatelská činnost V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) Neprofesionálním knihovnám stačí jeden deník na dva roky. Pokud stránky nestačí, je možné si je dotisknout ze zmíněné adresy http://www.nipos-mk.cz/?cat=88 5

6 I. Uživatelé knihovny počet registrovaných uživatelů - sl. 1 a 2 počet návštěvníků – sl. 3 až 9 – i návštěvy neregistrovaných uživatelů! sl.5 – návštěvníci studoven a půjčoven bez uživatelů internetu Při vyplňování hodnot ve sloupcích 3 a 4 se řiďte předepsanými součty sloupců pod názvem! návštěvníci on-line služeb – sl.9 - virtuální návštěvy z prostoru mimo knihovnu, pracuje-li návštěvník s počítačem v knihovně, pak je to návštěva fyzická = sl.4. = rovná se součtu sl. 29 + 31 + 33 (přenos z oddílu III. Elektronické služby), součet je součástí hodnoty sl.3 (Návštěvníci celkem) 6

7 II. Služby uživatelům - výpůjčky od sloupce č. 10 do 26, dělí se podle druhu dokumentů výpůjčky periodik sl.15 – nově se již nepřipočítávají k výpůjčkám naučné literatury, ale evidují se samostatně a přičítají se jen do výpůjček celkem ve sl.10 ! ze sloupce 10 = z výpůjček celkem se zvlášť vykazují: evidované prezenční výpůjčky – obsaženy ve sl.10, ale nově se vykazují ještě zvlášť do sloupce 25 – jeho hodnota rozpočítána do sl.11 až 24 počet prolongací – nově se ještě zvlášť vykazují ve sl. 26, jsou také rozpočítány do sl.11 až 24 7

8 III. Elektronické služby 27. až 35. sloupec Počet návštěv webové stránky - sl. 27- podle počítadla, vstupy z knihovny i mimo knihovnu (def. 37, 38) bez ohledu na počet prohlížených souborů a dobu „pobytu“ na stránce; tato položka není součtem určitých řádků ve výkazu. může jít i o pododdíl webu zřizovatele věnovaný knihovně a opatřený samostatným počítadlem. Vstupy do elektronického katalogu - sl. 28 a 29 (prohlížení, vyhledávání) a vstupy do elektronického výpůjčního protokolu - sl.30 a 31 (přihlášení uživatele heslem do svého konta) sleduje automatizovaný knihovní systém On-line informační služby ve sl.35 – počet zodpovězených dotazů na vyžádání uživatelů prostřednictvím internetu (např. Ptejte se knihovny, Napište nám...) i elektronické pošty 8

9 IV. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) a vydavatelská činnost MVS - od sloupce č. 36 až 43 písemné požadavky na základě žádanek tištěných a elektronických (tj. prostřednictvím internetu, e-mailu) počet kladně vyřízených požadavků: sl.37 - počet dokumentů či jejich kopií, které Vaše knihovna poslala knihovně, která o ně žádala sl.39 - počet dokumentů či jejich kopií, které Vaše knihovna obdržela od knihovny, které jste žádali Vydavatelská činnost – v tištěné i elektronické podobě, titul vydaný v obou formách je počítán jako jeden, knihovna je uvedena jako vydavatel; nepočítají se vnitropodnikové a administrativní dokumenty, respektive nemají-li tiráž 9

10 V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost sloupce 47 až 51, definice 63 a 64 Kulturní akce (pro veřejnost) - besedy, výstavy, literární pásma, hudební pořady, exkurze... Knihovna si akci vykazuje, pokud je hlavním pořadatelem a v tomto případě i uspořádanou mimo své prostory pozor – nejedná se o akce pro knihovníky – nepatří sem tvorba nástěnek, drobné výstavky, např. novinek Vzdělávací akce – přednášky, školení, kurzy, semináře a např. školní exkurze s aktivním zapojením účastníků vzdělávací cyklus je jedna cyklická akce rozvržená do několika dní, zapisuje se po poslední části, ve sloupci Datum uveďte „od-do“, k názvu uvedeme cyklus a počet jeho akcí, počty účastníků se nesčítají 10

11 VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) sl. 55 až 56 – počty souborů z výměnného fondu a počet jednotlivých svazků celkem v nich obsažených, které si knihovny půjčí (většinou od pověřené knihovny) Do vzdělávacích akcí v této části deníku (sl. 59) se vykazují akce, které knihovna pořádá, nikoliv akce, kterých se knihovník jen zúčastnil 11

12 Roční výkaz o knihovně – formulář za rok 2010 název zpravodajské jednotky (ZJ) – o které knihovně jsou statistické údaje IČO (dříve, nyní IČ) – identifikační číslo knihovny, pokud jej má Evidenční číslo knihovny – ve volně přístupné databázi MK ČR na http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=443 adresa - např. Všetaty 81, 270 21 Pavlíkov telefon, kraj, www stránky ZJ, e-mail zřizovatel – např. Obec Všetaty Velikost obsl. populace - http://aplikace.mvcr.cz/adresa/index.html Právní forma zpravodajské jednotky – většinou je to příspěvková organizace obce organizační složka obce – má zřiz. listinu, ale ne právní subjektivitu jiná (oddělení OÚ) – nemá právní subjektivitu ani zřizovací listinu 12

13 I. Knihovní fond (KF) řádek 101 - stav knihovního fondu tj. počet knihovních jednotek na konci předešlého roku, tj. 2009, před sledovaným rokem 2010 řádek 102 - stav knihovního fondu na konci sledovaného roku 2010 včetně převodů, které se však nepočítají do přírůstků či úbytků řádky 103 - 113 – jednotlivé kategorie dokumentů – naučná, krásná literatura a další druhy dokumentů (viz definice v úvodu Deníku) řádek 114 – počet exemlářů titulů docházejících periodik – podle evidence docházejících periodik. Pozor – nepočítat jednotlivá čísla, jen tituly! vyplníte-li číslo v určité položce (řádku), musíte vyplnit i podpoložky! 13

14 I. Knihovní fond – pokrač. řádek 115 – počet knihovních jednotek ve volném výběru – pro uživatele volně přístupné dokumenty řádek 116 – přírůstky knihovních jednotek – podle přírůstkového seznamu (nákup, dary, reprografická cesta), ale bez knih získaných převodem (ř.118) řádek 117 - úbytky knihovních jednotek - seznam úbytků (knihy ztracené, vyřazené, zničené), ale bez knih převedených jinam (ř.119) řádky 118 a 119 – převod KF z jiné knihovny a převod KF do jiné knihovny – je to počet svazků z celkového počtu v přírůstkovém seznamu nebo část knih v seznamu úbytku ř. 101 (KF 2009) + ř. 116 (přírůstky) - ř. 117 (úbytky) + ř. 118 – ř. 119 (převody) = ř. 102 (KF za 2010) U kontrolních součtů dodržujte uvedený rozsah řádků. 14

15 II. Uživatelé původní název Čtenáři 15 s platnou registrací ! než dostane obč. průkaz uživ. přišel osobně z oddílu Elektronické služby, z prostoru mimo knihovnu

16 III. Výpůjčky 16 komu - tj. kterým uživatelům i prezenční a prolongace

17 IV. Další údaje Zahrnuje v řádcích 401 až 408 vykazování meziknihovních výpůjčních služeb – MVS Nezaměnit požadavky obdržené z jiných knihoven (počet žádanek) = jsme požádáni (řádek 401) a zaslané požadavky jiným knihovnám = my žádáme službu (řádek 403) Pohyb dokumentů ve výměnných fondech - řádky 409 až 412 –– vykazují se počty poskytnutých nebo naopak přijatých souborů s datem výpůjčky od pověřené knihovny jen v roce sledovaném a celkem svazků v souborech 17

18 IV. Další údaje – pokrač. 18 ICT- informační a komunikační technologie většinou se týká pověřených knihoven

19 IV. Další údaje – pokrač. řádky 418, 420, 422 a 424 – jsou určeny pro počty titulů (ne jednotlivých čísel) knihovnou vydaných neperiodických publikací, periodického tisku, audiovizuálních děl a elektronických dokumentů (musí být v publikaci uvedena knihovna jako vydavatel) řádek 425 – počet studijních míst – stolek s židlí s počítačem nebo bez něho, ale i samostatná židle nebo stojan s PC např. ve volném výběru, studovně, půjčovně, seminární místnosti, čtenářském koutku v hudebním, dětském oddělení, i místo s internetem na OÚ. řádek 426– počet počítačů pro uživatele – včetně počítače, který je k dispozici uživatelům na OÚ (detašované pracoviště knihovny) řádek 427 – z toho napojených na internet – údaj z řádku 426 řádek 429 - týdenní počet hodin pro veřejnost 19

20 V. Elektronické služby knihovny 20 řádky 501 – 513, odpovídají oddílům Deníku 27 - 35 služby poskytované s využitím ICT – informačních a komunikačních technologií podrobný popis pojmů na úvodních stranách deníku též oddíl webové stránky provozovatele, kterou knihovna využívá

21 V. Elektronické služby knihovny - pokračování 21 řádky 508 – 513 se týkají elektronických inf. zdrojů a databází a on-line informačních služeb (dotazy uživatelů prostřednictvím služeb Ptejte se knihovny, Napište nám..., e-mailu) vytváří sama knihovna jde o zdroje a databáze uvedené v ř.508 a 509 def. č. 56

22 VI. Zaměstnanci řádky 601 až 606 vyplňují jen profesionální knihovny řádek 601 - přepočtený stav zaměstnanců (např. úvazek 1 + úvazek 0,5 + úvazek 0,5 = uvedeme číslo 2), definice č. 73 Řádek 607 a 608 vyplňoval i zaměstnanec neprofesionální knihovny, pokud měl přístup na internet. Ve výkazu 2011 budou obsahovat údaje o dobrovolných pracovnících – def. č.76 a 76a 22 adresa zřízená na konkr. osobu ke služebním účelům

23 VII. Příjmy resp. výnosy řádky 701 až 718 Vyplňuje zřizovatel nebo knihovna jako příspěvková organizace. Podklady získáte na ekonomickém oddělení (úseku) knihovny nebo v ekonomickém oddělení (úseku) zřizovatele (obecní, městský úřad). Konkrétní údaje se čerpají z účetní evidence, výkazu zisku a ztráty a rozvahy (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Definice č. 77 až 112 vykazovaných položek z oblasti hospodaření jsou vystaveny na webu KI NK ČR http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_stat.htm 23

24 VIII. Výdaje resp. náklady řádky 801 až 819 vyplňují též jen profesionální knihovny, ale výjimkou jsou řádky 808, 809 a 810 – vyplňují všechny knihovny! Do řádku 810 nepatří náklady na pořízení knihovního systému! 24

25 VIII. Síť knihoven Vyplňte pouze řádek 902 – počet poboček! Kontaktní údaje: datum odeslání, jméno s podpisem vedoucího (ředitelky, ředitele) knihovny, knihovnice (-ka) a kontaktní údaje s podpisem osoby, která výkaz vyplnila. Případné připojení komentáře vítáno. 25


Stáhnout ppt "Mgr. Bronislava Hanzáková Středočeská vědecká knihovna v Kladně 8. června 2011 STATISTICKÉ VYKAZOVÁNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google