Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STATISTICKÉ VYKAZOVÁNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STATISTICKÉ VYKAZOVÁNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN"— Transkript prezentace:

1 STATISTICKÉ VYKAZOVÁNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN
Mgr. Bronislava Hanzáková Středočeská vědecká knihovna v Kladně 8. června 2011

2 Výkaznictví knihoven nedílnou součástí práce knihoven
zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě statistické zjišťování má význam pro zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury ČR, Ministerstva financí ČR, Českého statistického úřadu, Středočeského kraje, Národní knihovny ČR a mezinárodních organizací vytváření podkladů k jednání Ministerstva kultury ČR pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury rozborovou činnost zřizovatele metodiky v pověřených knihovnách knihovny samotné

3 Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-01
schválen Českým statistickým úřadem ukazatelé ve výkazu respektují mezinárodní normy sledován je kalendářní rok organizace sběru dat – ve Středočeském kraji je odlišná od ostatních krajů, řídí se již zmíněnou Koncepcí databáze NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) – oddíl Statistika kultury > knihovny

4 Podklady k vyplnění ročního výkazu
deník knihovny – v elektronické podobě na přírůstkový seznam úbytkový seznam - vyhláška 88/2002 Sb. evidence docházejících periodik seznam čtenářů Roční výkaz zisku a ztráty a rozvaha, resp. účetní závěrka Objednávky formulářů a knihovnických pomůcek: Technické ústředí knihoven (TÚK), viz ,Kounicova 65a, Brno, tel.: 541 646 301,

5 Deník knihovny na rok 2011-12 II. Služby uživatelům - výpůjčky
závazné definice používaných termínů pokyny pro vyplňování deníku a ročního výkazu Oddíly: I. Uživatelé knihovny II. Služby uživatelům - výpůjčky III. Elektronické služby IV. MVS, vydavatelská činnost V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) Neprofesionálním knihovnám stačí jeden deník na dva roky. Pokud stránky nestačí, je možné si je dotisknout ze zmíněné adresy

6 I. Uživatelé knihovny počet registrovaných uživatelů - sl. 1 a 2
počet návštěvníků – sl. 3 až 9 – i návštěvy neregistrovaných uživatelů! sl.5 – návštěvníci studoven a půjčoven bez uživatelů internetu Při vyplňování hodnot ve sloupcích 3 a 4 se řiďte předepsanými součty sloupců pod názvem! návštěvníci on-line služeb – sl.9 - virtuální návštěvy z prostoru mimo knihovnu, pracuje-li návštěvník s počítačem v knihovně, pak je to návštěva fyzická = sl.4. = rovná se součtu sl (přenos z oddílu III. Elektronické služby), součet je součástí hodnoty sl.3 (Návštěvníci celkem)

7 II. Služby uživatelům - výpůjčky
od sloupce č. 10 do 26, dělí se podle druhu dokumentů výpůjčky periodik sl.15 – nově se již nepřipočítávají k výpůjčkám naučné literatury, ale evidují se samostatně a přičítají se jen do výpůjček celkem ve sl.10 ! ze sloupce 10 = z výpůjček celkem se zvlášť vykazují: evidované prezenční výpůjčky – obsaženy ve sl.10, ale nově se vykazují ještě zvlášť do sloupce 25 – jeho hodnota rozpočítána do sl.11 až 24 počet prolongací – nově se ještě zvlášť vykazují ve sl. 26, jsou také rozpočítány do sl.11 až 24

8 III. Elektronické služby
27. až 35. sloupec Počet návštěv webové stránky - sl. 27- podle počítadla, vstupy z knihovny i mimo knihovnu (def. 37, 38) bez ohledu na počet prohlížených souborů a dobu „pobytu“ na stránce; tato položka není součtem určitých řádků ve výkazu. může jít i o pododdíl webu zřizovatele věnovaný knihovně a opatřený samostatným počítadlem. Vstupy do elektronického katalogu - sl. 28 a 29 (prohlížení, vyhledávání) a vstupy do elektronického výpůjčního protokolu - sl.30 a 31 (přihlášení uživatele heslem do svého konta) sleduje automatizovaný knihovní systém On-line informační služby ve sl.35 – počet zodpovězených dotazů na vyžádání uživatelů prostřednictvím internetu (např. Ptejte se knihovny, Napište nám...) i elektronické pošty

9 IV. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) a vydavatelská činnost
MVS - od sloupce č. 36 až 43 písemné požadavky na základě žádanek tištěných a elektronických (tj. prostřednictvím internetu, u) počet kladně vyřízených požadavků: sl.37 - počet dokumentů či jejich kopií, které Vaše knihovna poslala knihovně, která o ně žádala sl.39 - počet dokumentů či jejich kopií, které Vaše knihovna obdržela od knihovny, které jste žádali Vydavatelská činnost – v tištěné i elektronické podobě, titul vydaný v obou formách je počítán jako jeden, knihovna je uvedena jako vydavatel; nepočítají se vnitropodnikové a administrativní dokumenty, respektive nemají-li tiráž

10 V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
sloupce 47 až 51, definice 63 a 64 Kulturní akce (pro veřejnost) - besedy, výstavy, literární pásma, hudební pořady, exkurze... Knihovna si akci vykazuje, pokud je hlavním pořadatelem a v tomto případě i uspořádanou mimo své prostory pozor – nejedná se o akce pro knihovníky – nepatří sem tvorba nástěnek, drobné výstavky, např. novinek Vzdělávací akce – přednášky, školení, kurzy, semináře a např. školní exkurze s aktivním zapojením účastníků vzdělávací cyklus je jedna cyklická akce rozvržená do několika dní, zapisuje se po poslední části, ve sloupci Datum uveďte „od-do“, k názvu uvedeme cyklus a počet jeho akcí, počty účastníků se nesčítají

11 VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr)
sl. 55 až 56 – počty souborů z výměnného fondu a počet jednotlivých svazků celkem v nich obsažených, které si knihovny půjčí (většinou od pověřené knihovny) Do vzdělávacích akcí v této části deníku (sl. 59) se vykazují akce, které knihovna pořádá, nikoliv akce, kterých se knihovník jen zúčastnil

12 Roční výkaz o knihovně – formulář za rok 2010
název zpravodajské jednotky (ZJ) – o které knihovně jsou statistické údaje IČO (dříve, nyní IČ) – identifikační číslo knihovny, pokud jej má Evidenční číslo knihovny – ve volně přístupné databázi MK ČR na adresa - např. Všetaty 81, Pavlíkov telefon, kraj, www stránky ZJ, zřizovatel – např. Obec Všetaty Velikost obsl. populace - Právní forma zpravodajské jednotky – většinou je to příspěvková organizace obce organizační složka obce – má zřiz. listinu, ale ne právní subjektivitu jiná (oddělení OÚ) – nemá právní subjektivitu ani zřizovací listinu

13 I. Knihovní fond (KF) řádek stav knihovního fondu tj. počet knihovních jednotek na konci předešlého roku , tj. 2009, před sledovaným rokem 2010 řádek stav knihovního fondu na konci sledovaného roku 2010 včetně převodů, které se však nepočítají do přírůstků či úbytků řádky – jednotlivé kategorie dokumentů – naučná, krásná literatura a další druhy dokumentů (viz definice v úvodu Deníku) řádek 114 – počet exemlářů titulů docházejících periodik – podle evidence docházejících periodik. Pozor – nepočítat jednotlivá čísla, jen tituly! vyplníte-li číslo v určité položce (řádku), musíte vyplnit i podpoložky!

14 I. Knihovní fond – pokrač.
řádek 115 – počet knihovních jednotek ve volném výběru – pro uživatele volně přístupné dokumenty řádek 116 – přírůstky knihovních jednotek – podle přírůstkového seznamu (nákup, dary, reprografická cesta), ale bez knih získaných převodem (ř.118) řádek úbytky knihovních jednotek - seznam úbytků (knihy ztracené, vyřazené, zničené) , ale bez knih převedených jinam (ř.119) řádky 118 a 119 – převod KF z jiné knihovny a převod KF do jiné knihovny – je to počet svazků z celkového počtu v přírůstkovém seznamu nebo část knih v seznamu úbytku ř. 101 (KF 2009) + ř. 116 (přírůstky) - ř. 117 (úbytky) + ř. 118 – ř. 119 (převody) =  ř. 102 (KF za 2010) U kontrolních součtů dodržujte uvedený rozsah řádků.

15 II. Uživatelé původní název Čtenáři
s platnou registrací! než dostane obč. průkaz uživ. přišel osobně z oddílu Elektronické služby, z prostoru mimo knihovnu

16 III. Výpůjčky i prezenční a prolongace komu - tj. kterým uživatelům

17 IV. Další údaje Zahrnuje v řádcích 401 až 408 vykazování meziknihovních výpůjčních služeb – MVS Nezaměnit požadavky obdržené z jiných knihoven (počet žádanek) = jsme požádáni (řádek 401) a zaslané požadavky jiným knihovnám = my žádáme službu (řádek 403) Pohyb dokumentů ve výměnných fondech - řádky 409 až 412 –– vykazují se počty poskytnutých nebo naopak přijatých souborů s datem výpůjčky od pověřené knihovny jen v roce sledovaném a celkem svazků v souborech

18 IV. Další údaje – pokrač. většinou se týká pověřených knihoven
ICT- informační a komunikační technologie

19 IV. Další údaje – pokrač. řádky 418, 420, 422 a 424 – jsou určeny pro počty titulů (ne jednotlivých čísel) knihovnou vydaných neperiodických publikací, periodického tisku, audiovizuálních děl a elektronických dokumentů (musí být v publikaci uvedena knihovna jako vydavatel) řádek 425 – počet studijních míst – stolek s židlí s počítačem nebo bez něho, ale i samostatná židle nebo stojan s PC např. ve volném výběru, studovně, půjčovně, seminární místnosti, čtenářském koutku v hudebním, dětském oddělení, i místo s internetem na OÚ. řádek 426– počet počítačů pro uživatele – včetně počítače, který je k dispozici uživatelům na OÚ (detašované pracoviště knihovny) řádek 427 – z toho napojených na internet – údaj z řádku 426 řádek týdenní počet hodin pro veřejnost

20 V. Elektronické služby knihovny
řádky 501 – 513, odpovídají oddílům Deníku služby poskytované s využitím ICT – informačních a komunikačních technologií podrobný popis pojmů na úvodních stranách deníku též oddíl webové stránky provozovatele, kterou knihovna využívá

21 V. Elektronické služby knihovny - pokračování
řádky 508 – 513 se týkají elektronických inf. zdrojů a databází a on-line informačních služeb (dotazy uživatelů prostřednictvím služeb Ptejte se knihovny, Napište nám..., u) vytváří sama knihovna jde o zdroje a databáze uvedené v ř.508 a 509 def. č. 56

22 VI. Zaměstnanci řádky 601 až 606 vyplňují jen profesionální knihovny řádek přepočtený stav zaměstnanců (např. úvazek 1 + úvazek 0,5 + úvazek 0,5 = uvedeme číslo 2), definice č. 73 Řádek 607 a 608 vyplňoval i zaměstnanec neprofesionální knihovny, pokud měl přístup na internet. Ve výkazu 2011 budou obsahovat údaje o dobrovolných pracovnících – def. č.76 a 76a adresa zřízená na konkr. osobu ke služebním účelům

23 VII. Příjmy resp. výnosy řádky 701 až 718 Vyplňuje zřizovatel nebo knihovna jako příspěvková organizace. Podklady získáte na ekonomickém oddělení (úseku) knihovny nebo v ekonomickém oddělení (úseku) zřizovatele (obecní, městský úřad). Konkrétní údaje se čerpají z účetní evidence, výkazu zisku a ztráty a rozvahy (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Definice č. 77 až 112 vykazovaných položek z oblasti hospodaření jsou vystaveny na webu KI NK ČR

24 VIII. Výdaje resp. náklady
řádky 801 až 819 vyplňují též jen profesionální knihovny, ale výjimkou jsou řádky 808, 809 a 810 – vyplňují všechny knihovny! Do řádku 810 nepatří náklady na pořízení knihovního systému!

25 Vyplňte pouze řádek 902 – počet poboček!
VIII. Síť knihoven Vyplňte pouze řádek 902 – počet poboček! Kontaktní údaje: datum odeslání, jméno s podpisem vedoucího (ředitelky, ředitele) knihovny, knihovnice (-ka) a kontaktní údaje s podpisem osoby, která výkaz vyplnila. Případné připojení komentáře vítáno.


Stáhnout ppt "STATISTICKÉ VYKAZOVÁNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN"

Podobné prezentace


Reklamy Google