Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-014
RLC obvody rezonance OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-014

3 Sériový RL obvod Zapojení rezistoru R a indukčnosti L v sérii odpovídá cívka bez železného jádra. Náhradní schéma takové cívky tvoří činný odpor R v sérii s indukčnostním odporem XL cívky. Obvodem prochází proud I. Na činném odporu je velikost napětí U=R.I a na indukčnosti UL = XL.I.

4 Vektorový diagram RL obvodu
Sériový RL obvod Vektorový diagram RL obvodu

5 Sériový RL obvod Vektor svorkového napětí U je geometrickým součtem vektorů UR a UL. Z diagramu je vidět, že vektory napětí UR, UL a U tvoří pravoúhlý trojúhelník. Podle Pythagorovy věty platí pro velikost napětí Výraz je zdánlivým odporem skutečné cívky neboli impedancí obvodu a značíme jej Z. Platí tedy rovnice

6 Sériový RL obvod Vidíme, že zdánlivý odpor cívky Z závisí na kmitočtu napětí, na které je cívka připojena. Velikost svorkového napětí obvodu U vypočítáme potom z rovnice U = ZI a z toho proud Fázový posun určíme ze vztahu

7 Sériový RL obvod Příklad:
Jaký je zdánlivý odpor cívky o činném odporu R = 37 Ω a indukčnosti L = 0,5 H při kmitočtu f = 50 Hz a jaký proud protéká cívkou, je-li připojena na na střídavé napětí U = 230 V.

8 Sériový RL obvod Řešení: Zdánlivý odpor cívky a proud
Pro fázový posun platí A tomu odpovídá úhel φ= 76° 48'.

9 Sériový RC obvod Zapojení odporu R a kapacity C do série (obr. 5) odpovídá ve skutečnosti kondenzátoru, u kterého je vliv vlastních ztrát vyjádřen odporem připojeným do série. Obvod řešíme podobně jako sériový obvod s členy R, L a C. Obvodem prochází proud I, který určíme ze vztahu kde U je efektivní hodnota napětí zdroje a Z je zdánlivý odpor (impedance) obvodu. V tomto případě platí pro zdánlivý odpor vztah

10 Sériový RC obvod Sériový RC obvod

11 Sériový RC obvod Na jednotlivých členech vytváří proud I úbytky napětí, jejichž velikosti jsou podle Ohmova zákona Vektorový diagram je na obr. Velikost výsledného napětí dostane- me pomocí Pythagorovy věty z trojúhelníku napětí.

12 Sériový RC obvod Dosazením za jednotlivá napětí po úpravě dostaneme
Úhel fázového posunu φ určíme pomocí goniometrických funkcí z pravoúhlého trojúhelníka vektorů napětí. Platí vztahy

13 Sériový rezonanční obvod
Tento obvod bývá v praxi tvořen sériovým spojením skutečné cívky a skutečného kondenzátoru. Všemi prvky prochází stejný proud I. Napětí na rezistoru je ve fázi s proudem a má velikost

14 Sériový rezonanční obvod
Napětí na cívce předbíhá proud o 90° a má velikost Napětí na kondenzátoru se zpožďuje za proudem o 90° a má velikost Fázorový diagram obvodu

15 Sériový rezonanční obvod
Podle druhého Kirchhoffova zákona můžeme psát U = UR + UL + UC Napětí UL a UC se sčítají algebraicky, leží na stejné přímce, jen mají opačný směr. Napětí UL je kladné a napětí UC je záporné, neboť leží v záporné části osy y. Na ose y tedy dostaneme rozdíl napětí UL a UC. Absolutní hodnotu celkového napětí vypočteme podle Pythagorovy věty z napěťového trojúhelníku

16 Sériový rezonanční obvod
Po dosazení s použitím Ohmova zákona dostaneme vztah Rozdíl XL – XC = X je výsledná reaktance obvodu. Pro impedanci sériového obvodu platí vztah

17 Sériový rezonanční obvod
V obvodu mohou nastat tři možné případy: XL > XC Na indukční reaktanci bude větší napětí než na kapacitní reaktanci a sériový obvod RLC bude mít indukční charakter. Rozdíl XL – XC = X bude kladný a proud v obvodu se bude zpožďovat za napětím o úhel φ. XL < XC Na kapacitní reaktanci bude větší napětí než na indukční reaktanci a sériový obvod RLC bude mít kapacitní character. Rozdíl XL – XC = X bude záporný a proud v obvodu bude předbíhat napětí o úhel φ.

18 Sériový rezonanční obvod
XL = XC Při rovnosti kapacitní a indukční reaktance dochází k sériové rezonanci. Impedance obvodu je rovná odporu rezistoru. Platí tedy K tomuto stavu dochází při určité frekvenci fo, kterou nazýváme rezonanční frekvencí. Nastane zvláštní stav kdy napětí UL a UC jsou stejně velké a jejich rozdíl je nulový. Účinky se navzájem ruší.

19 Sériový rezonanční obvod
Napětí na cívce a kondenzátoru mohou mít nebezpečnou, několikrát vyšší hodnotu, než je na svorkách obvodu U. Výsledné napětí obvodu se bude rovnat úbytku napětí na rezistoru R a bude s proudem ve fázi. Platí tedy Sériové rezonanci také říkáme napěťová rezonance. Při rezonanční frekvenci obvodem prochází maximální proud, jehož velikost je dána vztahem Tomuto proudu říkáme rezonanční proud.

20 Sériový rezonanční obvod
Impedance obvodu při rezonanci je Z podmínky rezonance , kdy XL = XC, stanovíme rezonanční kmitočet Tomuto vztahu se říká Thomsonův vzorec. Při napěťové rezonanci proud v obvodu dosahuje své maximální hodnoty a impedance obvodu je při rezonanci nejmenší.

21 Sériový rezonanční obvod
Pro fázový posun mezi celkovým napětím U a proudem I platí v sériovém RLC obvodu vztahy:

22 Sériový rezonanční obvod

23 Sériový rezonanční obvod
Do rezonanční frekvence je úhel fázového posuvu mezi výsledným napětím a proudem záporný, obvod má kapacitní charakter. Nad rezonanční frekvencí je úhel fázového posunu kladný, obvod má indukční charakter. Činitel jakosti obvodu je dán poměrem napětí na cívce, resp. kondenzátoru a napětím na rezistoru. Vyjadřuje tedy kolikrát je napětí na cívce resp. kondenzátoru větší jako napětí na rezistoru v rezonančním obvodu. Označujeme jej písmenem Q.

24 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

25 Literatura J. Kubrycht, R. Musil, L. Voženílek: Elektrotechnika pro 1. ročník učebních oborů elektrotechnických, SNTL Praha 1980 A. Blahovec: Elektrotechnika II, Informatorium Praha 2005


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google