Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 HYPOXIE Katka Kreml á čkov á 7.kruh 2 Úvod Druhy hypoxie – z á kladn í rozdělen í Působen í hypoxie, projevy Jednotliv é typy hypoxie, nemoci, kter.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 HYPOXIE Katka Kreml á čkov á 7.kruh 2 Úvod Druhy hypoxie – z á kladn í rozdělen í Působen í hypoxie, projevy Jednotliv é typy hypoxie, nemoci, kter."— Transkript prezentace:

1

2 1 HYPOXIE Katka Kreml á čkov á 7.kruh

3 2 Úvod Druhy hypoxie – z á kladn í rozdělen í Působen í hypoxie, projevy Jednotliv é typy hypoxie, nemoci, kter é je způsobuj í… Shrnut í Diskuze

4 3 Hypoxie = nedostatek kyslíku v tkáních x anoxie = vůbec žádný kyslík v tkáních - mnoho typů klasifikace, asi nejběžněj ší na 4 z á kladn í typy: - hypoxick á hypoxie ( extr é mem anoxick á hypoxie ) - je sn í žen arteri á ln í pO2 - anemick á hypoxie - arteri á ln í pO2 norm á ln í x sn í ženo množstv í hemoglobinu - stagnačn í = ischemick á hypoxie - průtok krve je výrazně sn í žen, takže do tk á n í nen í dod á v á no dostatečné množství O2, i když pO2 i množství hemoglobinu je norm á ln í - histotoxick á hypoxie -množstv í O2 dod á van é tk á n í m je v normě x tk á ně jsou toxicky poškozeny, tak nemohou dodávaný kyslík využívat

5 4 Působení hypoxie -z á vis í na typu tk á ně a době působen í -nejdř í ve po š kozen mozek -niž ší stupeň hypoxie: - stavy podobn é opilosti – neadekv á tn í rozhodov á n í, netečnost, slab é vn í m á n í bolesti, poruchy orientace, bolest hlavy … -těžk á hypoxie: - tachykardie, hypertenze, bezvědom í - dyspnoe =du š nost - cyan ó za - namodral é zbarven í perifern í ch č á st í těla tam, kde je kůže tenk á – lůžka nehtů, ušní boltce, rty, prsty - objev í se, pokud je koncentrace neoxigenovan é ho hemoglobinu v krvi vět ší, než 50g/1l krve, neoxigenovaný hemoglobin m á tmavě modrou barvu

6 5 Hypoxická hypoxie Arteri á ln í pO2 klesne z a na a´ → extrakce O2 nezměněna → org á nov é ven ó zn í pO2 klesne z v na v´

7 6 Příčiny -pobyt ve vysok é nadmořsk é vý š ce - arterioven ó zn í zkraty - pneumothorax - astma - cystick á fibr ó za - plicn í emfyz é m

8 7 Pobyt ve vysoké nadmořské výšce - složen í vzduchu zůst á v á stejn é x kles á tlak → kles á i arteri á ln í pO2→ méně O2 se naváže na hemoglobin - n í zký obsah O2 stimuluje chemoreceptory→ hyperventilace → sníží se i pCO2 → respirační alkalóza - aby se přede š lo probl é mům, nutn á aklimatizace - u netr é novaných lid í – 5000m – těžk á hypoxie, 6000m – bezvědom í - horsk á nemoc – objev í se během 8 – 24 hodin po přesunu do vysoké výšky, trvá 4 – 8 dní - bolest hlavy nauzea, du š nost, podr á žděnost,nespavost - n í zký pO2 dilatuje mozkov é arterioly → zvý ší se kapil á rn í tlak→ tekutina protlačována do okolní mozkové tkáně → edém mozku - aklimatizace: - hyperventilace → disociačn í křivka Hb posunuta doleva x z á roveň zvýšení 2,3-DPG → celkově nižší afinita ke kyslíku → snáz projde do tkání - zvý š en á sekrece erytropoetinu → v í ce erytrocytů →

9 8 Arteriovenózní zkraty - ven ó zn í krev př í mo přev á děna do plicn í ch arteriol → neproch á z í kapil á rami na stěn á ch alveolů → neokyslič í se - srdečn í vady – např. defekt s í ňov é ho septa: - pokud je tlak v P s í ni vět ší než v L s í ni → krev proch á z í ne ú plně uzavřeným foramen ovale Astma - bronchokonstrikce → do plic se dost á v á men ší množstv í O2, než by bylo potřeba → krev se m é ně okysličuje

10 9 Pneumothorax Otevřený: - klid – intrapleur á ln í tlak na poraněn é straně vět ší než na zdrav é → mediastinum přesunuto ke zdravé straně -vdech – vdechovaný vzduch zvý ší intapleur á ln í tlak na zdrav é straně → mediastinum se posune zpět - nebezpeč í – pokud je otvor př í li š velký → deformace c é v na zdravé straně → mohou se uzavřít Ventilový: - tk á ň plic nebo hrudn í stěny překrýv á otvor → vzduch může dovnitř, ale ne ven → intrapleurální tlak stále roste→ deformace c é v na zdrav é straně

11 10 Uzavřený: - otvor uzavřen → vzduch neproud í do mediastina, ale do plic - přebytečný vzduch se vstřeb á – pO2 a pN2 v atmosf é rick é m vzduchu mnohem vyšší než ve venózním v plicích → vzduch z pleur á ln í dutiny se vstřeb á do krve a po 1až 2 týdnech vymizí úplně

12 11 Cystická fibróza - hlen ucpe dýchac í cesty → br á n í tak průchodu vzduchu do plic - inaktivace kan á lu Cl v BM epitelových B v dýchac í ch cest á ch → ionty Cl a voda nemohou proch á zet do B → množství hlenu v DC se postupně zvyšuje

13 12 Plicní emfyzém - ničen í elastick é tk á ně ve stěn á ch alveolů → m í sto alveolů velk é vzduchov é v á čky - m é ně kapil á r se dostane k alveolům → m á lo okysličen é krve - kuř á ci → zmnožen í alveol á rn í ch makrof á gů → „ přivolaj í“ do plic leukocyty → uvolňuj í prote á zy, např. elast á zu – rozkl á d á plicn í tk á ň - elast á zu inhibuje antitripsin x ten je inhibov á n působen í m leukocytů → celkově převažuje aktivita elast á z - asi ve 2% podm í něno geneticky – AR mutac í genu pro antitripsin

14 13 Anemická hypoxie Kles á koncentrace Hb → kapacita pro O2 kles á z a na a´ → extrakce O2 nezměněna → orgánové venózní pO2 klesne z v na v´

15 14 Anemická hypoxie - způsobena nedostatkem hemoglobinu → nav á že se celkově m é ně O2, i když je ho dod á van é norm á ln í množstv í - reakce organismu – zvý ší tvorbu 2,3 – DPG: - 2,3 – difosfoglycer á t - vedlej ší produkt glykolýzy erytrocytů - vkl á d á se mezi podjednotky hemoglobinu → změna konformace → uvoln í se O2: HbO2 + 2,3-DPG → Hb-2,3-DPG + O2 - v í ce 2,3-DPG → uvoln í se v í ce O2 → pokud je pacient s anemi í vklidu, je nedostatek hemoglobinu kompenzovaný x probl é my při tělesn é n á maze

16 15 Otrava oxidem uhelnatým - ve star é m Řecku a Ř í mě obl í bený způsob popravy - nen í ovlivněno celkov é množstv í hemoglobinu v krvi x jeho schopnost v á zat kysl í k - CO – asi 210x vy šší afinita k Hb než u O2, z Hb se uvolňuje velmi pomalu - COHb posunuje disociačn í křivku ostatn í ho Hb doleva → afinita Hb k O2 je vy šší ( při konst. pO2 se uvoln í m é ně O2 do tk á n í ) - př í znaky: bolest hlavy, zvracen í - m í sto cyan ó zy se objev í tře š ňově červen é zabarven í perifern í ch č á st í těla - PP- dých á n í O2

17 16 Ischemická = stagnační hypoxie Perfuze org á nu kles á → př í vod O2 kles á → extrakce O2 stoup á → org á nov é ven ó zn í pO2 kles á z v na v´

18 17 Ischemická hypoxie - vzniká při nedostatečném prokrvení – např. po srdeční zástavě (srdce přestává fungovat jako pumpa, krev se nerozvádí po těle) nebo po ucpání tepny ( aterosklerotické pláty, embolie ) → do postižené oblasti nejde kyslík, živiny, ani se neodvádí metabolity - mozek – po 15 s – bezvědomí, po 4 – 5 min – nevratné poškození

19 18 Histotoxická hypoxie - vzniká po enhibici enzymů oxidativní fosforylace (cytochromoxidáza) toxiny → B nevytváří energii → † - nejčastěji po otravě kyanidy - léčba: - podání metylénové modři nebo nitritů → vytvoří methemoglobin ( netoxický ) – reaguje s kyanidy→ kyanomethemoglobin ( netoxický )

20 19 Shrnutí na závěr… 4 základní typy hypoxií: - hypoxická – málo O2 v krvi - anemická – málo hemoglobinu v krvi - ischemická = stagnační – nedostatečné prokrvení, špatný rozvod O2 po tělě - histotoxická – poškození orgánů, nemohou přijímat O2 z krve

21 20 Diskuze 1. Proč se cyanóza v chladu objeví i u zdravých lidí???? V chladu dochází ke konstrikci kožních arteriol a venul, takže průtok kapilárami bude velmi zpomalen. Díky tomu bude více času na difůzi krevních plynů a z kapilár se odčerpá více O2. V krvi tak bude více deoxygenovaného hemoglobinu, který má modrou barvu. 2. Proč se cyanóza neobjeví při velkém mrazu? Velmi nízká teplota posunuje disociační křivku Hb doleva, tj. Hb má vyšší afinitu k O2, takže se na periferiích hůře volňuje, jeho spotřeba bude nižší a vznikne méně deoxy-Hb.

22 21 3. Objeví se cyanóza u všech typů hypoxie? Proč? Ne. Cyanóza se objeví pouze, pokud množství deoxy-Hb je vyšší než 50g/l. Cyanóza tedy nebude při anemické hypoxii (zde je snížen celkový obsah Hb) a při histotoxické hypoxii (zde je celkové množství Hb i krevních plynů normální ).


Stáhnout ppt "1 HYPOXIE Katka Kreml á čkov á 7.kruh 2 Úvod Druhy hypoxie – z á kladn í rozdělen í Působen í hypoxie, projevy Jednotliv é typy hypoxie, nemoci, kter."

Podobné prezentace


Reklamy Google