Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada personálních ř editel ů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada personálních ř editel ů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa."— Transkript prezentace:

1 Porada personálních ř editel ů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa

2 Osnova: Ostrava 24.2.2011 2 Historie Výchozí projekt Žádost o podstatnou zm ě nu Č erpání limitu de minimis k 31.1.2011 Režijní a spole č né náklady projektu Nejistoty a p ř edpokládaný scéná ř

3 Historie Ostrava 24.2.2011 3 Dne 18.12.2008 vydalo MPSV výzvu č.33 k p ř edkládání žádostí o fin.podporu s alokací 600 mil.K č Název globálního grantu: Zvýšení adaptability zam ě stnanc ů podnik ů v profesních oborových a odv ě tvových sdruženích Ukon č ení p ř íjmu žádostí : 16.3.2009 Žádost o finan č ní podporu byla podána dne 12.3.2009, projekt zpracovala spole č nost EUROVISION Projekt zahrnoval 11 hutních spole č ností, celkové náklady projektu č inily 26 108 000,-K č, zahájení 1.11.2009 Vzd ě lávací projekt OSHŽ byl schválen dne 13.8.2009 na základ ě doporu č ení výb ě rové komise, výše finan č ní podpory byla snížena na 25 439 755,-K č Z 66 podaných žádostí bylo vybráno 22 projekt ů

4 Historie Ostrava 24.2.2011 4 MPSV si vyžádalo ř adu dopl ň ujících podklad ů (fin.situace žadatele, bezdlužnost a p ř edevším: Prohlášení o zapojení cílové skupiny do projektu Následn ě vy ř adilo MPSV spole č nosti ŽDB Group, ArcelorMittal Ostrava a Válcovny trub TŽ z d ů vodu p ř ekro č ení limitu de minimis (200 000,-EUR na 3 plovoucí roky) 2 možnosti :  Dopln ě ní nových subjekt ů, č len ů OSHŽ  Snížení rozpo č tu projektu Rozpo č et byl snížen na 15 572 095,-K č, sou č asn ě byl p ř epracován harmonogram a monitorovací indikátory Po č et zapojených subjekt ů klesl na 8, zahájení se posunulo na 1.2.2010

5 Historie Ostrava 24.2.2011 5 11.2.2010 odstoupila z projektu spole č nost Vítkovice,a.s. Op ě t otázka dopln ě ní projektu nebo p ř epracování projektu Projekt byl dopln ě n o spole č nosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a Železárny Veselí,a.s. Žádost o podstatnou zm ě nu byla podána dne 15.7.2010 a vy ř ízena k datu 1.2.2011

6 Výchozí projekt Ostrava 24.2.2011 6 Č len ě ní do 5 klí č ových aktivit (KA)  KA1 - jazykové vzd ě lávání  KA2 - kurzy práce na PC  KA3 - rozvoj v oblasti „soft skills“  KA4 - odborné seminá ř e  KA5 - ř ízení a koordinace projektu Každá aktivita je č len ě na na p ř ímé náklady (PN) a nep ř ímé náklady (NN) – 12% z p ř ímých PN pro jednotlivé KA vycházejí z po č tu zapojených osob, po č tu seminá řů a cenových sazeb Celkové náklady v jednotlivých KA jsou rozd ě leny na podniky podle po č tu školených osob

7 Výchozí projekt Ostrava 24.2.2011 7 KA5 obsahuje spole č né (režijní) náklady – osobní náklady, č ást náklad ů na vybavení Další (rozhodující) č ást náklad ů na vybavení je obsažena v KA4 Výchozí stav lze tedy popsat tabulkou p ř í respektování t ě chto výchozích sazeb: KA1-KA4 jazyky PC Soft skillsOdborné seminá ř e Sazba v K č /hod.; den 50031 43027 500550

8 Výchozí projekt Ostrava 24.2.2011 8

9 Výchozí projekt Ostrava 24.2.2011 9 V b ř eznu 2010 prob ě hlo výb ě rové ř ízení na dodavatele školení (KA1- KA3) na základ ě výzvy z 5.3.2010 Rozpo č et projektu stanovil cenu školení na 8 089 000,-K č 7.4.2010 byla vybrána spole č nost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 7 679 184,-K č a výchozí sazby se zm ě nily takto: KA1-KA4 jazyky PC Soft skillsOdborné seminá ř e Sazba v K č /hod.; den 46823 86228 662550

10 Žádost o podstatnou změnu Ostrava 24.2.2011 10 Podána 15.7.2010 v dob ě kdy MPSV m ě nilo metodiku pro sledování č erpání limitu de minimis a pozastavilo vy ř izování žádostí Nová metodika :  Rozpustila KA5 (spole č né náklady) mezi školící aktivity - KA (1-4)  P ř edpokládá nep ř ekro č ení stanovených limit ů de minimis u žádného subjektu  Stanoví stejný podíl zapojeného subjektu na spole č ných (režijních) nákladech i v p ř ípad ě nižšího č erpání limitu

11 Žádost o podstatnou změnu Ostrava 24.2.2011 11 Zm ě ny limitu de minimis mezi zapojenými subjekty z d ů vodu:  Odstoupení Vítkovice, a.s.  Zm ě ny a up ř esn ě ní školícího plánu Název podniku Původní podporaNová podporaRozdíl náhrada Vítkovic náhrada EVRAZNáhrada TŽ ArcelorMittal Frýdek Místek a.s.1142400.301756020.24613619.94 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.1137116.881815130.61678013.73249884.140.00428129.58 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s2413614.662292779.72-120834.94 Sandvik Chomutov precision tubes, s.r.o.246723.16266209.9019486.74 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.4881700.404374427.57-507272.83 VÍTKOVICE, a.s.4451042.22128154.20-4322888.02 VÚHŽ, a.s.245603.66275756.6830153.02 0.00 Z-group a.s.1053893.441204231.85150338.41 71195.1779143.25 Vítkovické slévárny,spol. s r.o.0.002775196.95 Železárny Veselí,a.s.0.00684186.99 15572094.7215572094.71-0.010.00 snížení podpory zvýšení podpory

12 Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 Ostrava 24.2.2011 12 Do 31.1.2011 bylo vy č erpáno (vyú č továno) 23,8% z p ř islíbené dotace Zpožd ě ní lze vysv ě tlit :  Zp ř es ň ováním po č tu lidí v jednotlivých kurzech a podnicích  Zp ř es ň ováním zam ěř ení odborných seminá řů  Odstoupením spole č nosti Vítkovice,a.s. a nutností zajišt ě ní náhrady  Nejasnostmi p ř i zavád ě ní nové metodiky MPSV zejména s ohledem na zp ů sob rozvrhování režijních náklad ů Nep ř íjemným d ů sledkem zpožd ě ní je :  vysoký podíl spole č ných náklad ů (SNK) z celkových p ř ímých náklad ů – 35.2%  Snížené možnosti č erpání nep ř ímých náklad ů, kdy n ě které vynaložené nep ř ímé náklady (projekt) nebylo možno pokrýt v plné výši

13 Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 Ostrava 24.2.2011 13 Skute č né č erpání k 31.1.2011 podle jednotlivých KA:  Poskytnutá záloha (dotace) : 6 228 838,-K č  Vy č erpáno : 3 709 661,-K č  Zbývá vy č erpat ze záloh : 2 519 177,-K č  P ř edpokládaná záloha na další období : 725 542,-K č

14 Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 Ostrava 24.2.2011 14 Do 31.1.2011 byly realizovány tyto školení a seminá ř e :  Jazykové vzd ě lávání – 984 hod. (AJ,NJ,RJ); zapojilo se celkem 224 osob v (2-3) hodinových lekcích  Kurzy PC – 28 dní (2 denní kurzy v 6 oblastech); zapojilo se celkem 164 osob  Kurzy „soft skills“ – 19 školících dní (1-2) denní kurzy v 10 oblastech; zapojilo se 136 osob  Odborné seminá ř e – 205 hod.; zapojilo se 378 osob  Zatím prob ě hly seminá ř e na téma : technické normy, marketing a prognostika, controlling, ekologie, ř ízení jakosti a tepelné zpracování

15 Režijní náklady projektu Ostrava 24.2.2011 15 Režie jsou významn ě ovlivn ě ny č erpáním mzdových náklad ů Mzdy mají fixní charakter, zatímco náklady na školení jsou variabilní  Č asový pr ů b ě h školení tak významn ě ovliv ň uje výši podílu mzdových a režijních náklad ů na nákladech celkem. Rychlejší č erpání náklad ů na školení=nižší č erpání režijních náklad ů =možnost využít uspo ř ené režijní (mzdové) náklady na školení  K 31.1. je podíl pracovních smluv 29,8% proti 23,4% v rozpo č tu P ř edstava – podnik by p ř i „do č erpání limitu“ nevystoupil p ř ed č asn ě z projektu, ale ne č erpal by podporu na mzdové náklady koordinátora  Možnost p ř esunu (zvýšení, snížení) limitu v dalším pr ů b ě hu a znovu ř ešení mzdových náklad ů  Týká se zejména malých spole č ností, kde byla nastavena minimální hranice úvazku koordinátora

16 Nejistoty a předpokládaný scénář Ostrava 24.2.2011 16 V dalším pr ů b ě hu lze z hlediska finan č ního pln ě ní projektu doporu č it: Snažit se naplnit rozepsané limity a to spíše v p ř edstihu Ukon č it (p ř erušit) pracovní smlouvy u t ě ch podnikových koordinátor ů u kterých bude hrozit p ř ekro č ení rozepsaného limitu de minimis, nebo nebudou v nejbližším plánovacím období realizovat žádná školení Na základ ě zhodnocení vývoje pln ě ní č erpání limitu de minimis za r.2011 p ř izp ů sobit i pracovní smlouvy č len ů vedení RT nové situaci V tuto chvíli lze spíše p ř edpokládat možnost nedo č erpání dotace za projekt jako celek a tomu bude nutno p ř izp ů sobit i č erpání osobních (mzdových) náklad ů

17 Děkuji za pozornost Ostrava 24.2.2011 17


Stáhnout ppt "Porada personálních ř editel ů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa."

Podobné prezentace


Reklamy Google