Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada personálních ř editel ů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada personálních ř editel ů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa."— Transkript prezentace:

1 Porada personálních ř editel ů – Ostrava Miroslav Svoboda-OSHŽ Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa

2 Osnova: Ostrava Historie Výchozí projekt Žádost o podstatnou zm ě nu Č erpání limitu de minimis k Režijní a spole č né náklady projektu Nejistoty a p ř edpokládaný scéná ř

3 Historie Ostrava Dne vydalo MPSV výzvu č.33 k p ř edkládání žádostí o fin.podporu s alokací 600 mil.K č Název globálního grantu: Zvýšení adaptability zam ě stnanc ů podnik ů v profesních oborových a odv ě tvových sdruženích Ukon č ení p ř íjmu žádostí : Žádost o finan č ní podporu byla podána dne , projekt zpracovala spole č nost EUROVISION Projekt zahrnoval 11 hutních spole č ností, celkové náklady projektu č inily ,-K č, zahájení Vzd ě lávací projekt OSHŽ byl schválen dne na základ ě doporu č ení výb ě rové komise, výše finan č ní podpory byla snížena na ,-K č Z 66 podaných žádostí bylo vybráno 22 projekt ů

4 Historie Ostrava MPSV si vyžádalo ř adu dopl ň ujících podklad ů (fin.situace žadatele, bezdlužnost a p ř edevším: Prohlášení o zapojení cílové skupiny do projektu Následn ě vy ř adilo MPSV spole č nosti ŽDB Group, ArcelorMittal Ostrava a Válcovny trub TŽ z d ů vodu p ř ekro č ení limitu de minimis ( ,-EUR na 3 plovoucí roky) 2 možnosti :  Dopln ě ní nových subjekt ů, č len ů OSHŽ  Snížení rozpo č tu projektu Rozpo č et byl snížen na ,-K č, sou č asn ě byl p ř epracován harmonogram a monitorovací indikátory Po č et zapojených subjekt ů klesl na 8, zahájení se posunulo na

5 Historie Ostrava odstoupila z projektu spole č nost Vítkovice,a.s. Op ě t otázka dopln ě ní projektu nebo p ř epracování projektu Projekt byl dopln ě n o spole č nosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a Železárny Veselí,a.s. Žádost o podstatnou zm ě nu byla podána dne a vy ř ízena k datu

6 Výchozí projekt Ostrava Č len ě ní do 5 klí č ových aktivit (KA)  KA1 - jazykové vzd ě lávání  KA2 - kurzy práce na PC  KA3 - rozvoj v oblasti „soft skills“  KA4 - odborné seminá ř e  KA5 - ř ízení a koordinace projektu Každá aktivita je č len ě na na p ř ímé náklady (PN) a nep ř ímé náklady (NN) – 12% z p ř ímých PN pro jednotlivé KA vycházejí z po č tu zapojených osob, po č tu seminá řů a cenových sazeb Celkové náklady v jednotlivých KA jsou rozd ě leny na podniky podle po č tu školených osob

7 Výchozí projekt Ostrava KA5 obsahuje spole č né (režijní) náklady – osobní náklady, č ást náklad ů na vybavení Další (rozhodující) č ást náklad ů na vybavení je obsažena v KA4 Výchozí stav lze tedy popsat tabulkou p ř í respektování t ě chto výchozích sazeb: KA1-KA4 jazyky PC Soft skillsOdborné seminá ř e Sazba v K č /hod.; den

8 Výchozí projekt Ostrava

9 Výchozí projekt Ostrava V b ř eznu 2010 prob ě hlo výb ě rové ř ízení na dodavatele školení (KA1- KA3) na základ ě výzvy z Rozpo č et projektu stanovil cenu školení na ,-K č byla vybrána spole č nost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši ,-K č a výchozí sazby se zm ě nily takto: KA1-KA4 jazyky PC Soft skillsOdborné seminá ř e Sazba v K č /hod.; den

10 Žádost o podstatnou změnu Ostrava Podána v dob ě kdy MPSV m ě nilo metodiku pro sledování č erpání limitu de minimis a pozastavilo vy ř izování žádostí Nová metodika :  Rozpustila KA5 (spole č né náklady) mezi školící aktivity - KA (1-4)  P ř edpokládá nep ř ekro č ení stanovených limit ů de minimis u žádného subjektu  Stanoví stejný podíl zapojeného subjektu na spole č ných (režijních) nákladech i v p ř ípad ě nižšího č erpání limitu

11 Žádost o podstatnou změnu Ostrava Zm ě ny limitu de minimis mezi zapojenými subjekty z d ů vodu:  Odstoupení Vítkovice, a.s.  Zm ě ny a up ř esn ě ní školícího plánu Název podniku Původní podporaNová podporaRozdíl náhrada Vítkovic náhrada EVRAZNáhrada TŽ ArcelorMittal Frýdek Místek a.s ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s Sandvik Chomutov precision tubes, s.r.o TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s VÍTKOVICE, a.s VÚHŽ, a.s Z-group a.s Vítkovické slévárny,spol. s r.o Železárny Veselí,a.s snížení podpory zvýšení podpory

12 Čerpání limitu de minimis k Ostrava Do bylo vy č erpáno (vyú č továno) 23,8% z p ř islíbené dotace Zpožd ě ní lze vysv ě tlit :  Zp ř es ň ováním po č tu lidí v jednotlivých kurzech a podnicích  Zp ř es ň ováním zam ěř ení odborných seminá řů  Odstoupením spole č nosti Vítkovice,a.s. a nutností zajišt ě ní náhrady  Nejasnostmi p ř i zavád ě ní nové metodiky MPSV zejména s ohledem na zp ů sob rozvrhování režijních náklad ů Nep ř íjemným d ů sledkem zpožd ě ní je :  vysoký podíl spole č ných náklad ů (SNK) z celkových p ř ímých náklad ů – 35.2%  Snížené možnosti č erpání nep ř ímých náklad ů, kdy n ě které vynaložené nep ř ímé náklady (projekt) nebylo možno pokrýt v plné výši

13 Čerpání limitu de minimis k Ostrava Skute č né č erpání k podle jednotlivých KA:  Poskytnutá záloha (dotace) : ,-K č  Vy č erpáno : ,-K č  Zbývá vy č erpat ze záloh : ,-K č  P ř edpokládaná záloha na další období : ,-K č

14 Čerpání limitu de minimis k Ostrava Do byly realizovány tyto školení a seminá ř e :  Jazykové vzd ě lávání – 984 hod. (AJ,NJ,RJ); zapojilo se celkem 224 osob v (2-3) hodinových lekcích  Kurzy PC – 28 dní (2 denní kurzy v 6 oblastech); zapojilo se celkem 164 osob  Kurzy „soft skills“ – 19 školících dní (1-2) denní kurzy v 10 oblastech; zapojilo se 136 osob  Odborné seminá ř e – 205 hod.; zapojilo se 378 osob  Zatím prob ě hly seminá ř e na téma : technické normy, marketing a prognostika, controlling, ekologie, ř ízení jakosti a tepelné zpracování

15 Režijní náklady projektu Ostrava Režie jsou významn ě ovlivn ě ny č erpáním mzdových náklad ů Mzdy mají fixní charakter, zatímco náklady na školení jsou variabilní  Č asový pr ů b ě h školení tak významn ě ovliv ň uje výši podílu mzdových a režijních náklad ů na nákladech celkem. Rychlejší č erpání náklad ů na školení=nižší č erpání režijních náklad ů =možnost využít uspo ř ené režijní (mzdové) náklady na školení  K je podíl pracovních smluv 29,8% proti 23,4% v rozpo č tu P ř edstava – podnik by p ř i „do č erpání limitu“ nevystoupil p ř ed č asn ě z projektu, ale ne č erpal by podporu na mzdové náklady koordinátora  Možnost p ř esunu (zvýšení, snížení) limitu v dalším pr ů b ě hu a znovu ř ešení mzdových náklad ů  Týká se zejména malých spole č ností, kde byla nastavena minimální hranice úvazku koordinátora

16 Nejistoty a předpokládaný scénář Ostrava V dalším pr ů b ě hu lze z hlediska finan č ního pln ě ní projektu doporu č it: Snažit se naplnit rozepsané limity a to spíše v p ř edstihu Ukon č it (p ř erušit) pracovní smlouvy u t ě ch podnikových koordinátor ů u kterých bude hrozit p ř ekro č ení rozepsaného limitu de minimis, nebo nebudou v nejbližším plánovacím období realizovat žádná školení Na základ ě zhodnocení vývoje pln ě ní č erpání limitu de minimis za r.2011 p ř izp ů sobit i pracovní smlouvy č len ů vedení RT nové situaci V tuto chvíli lze spíše p ř edpokládat možnost nedo č erpání dotace za projekt jako celek a tomu bude nutno p ř izp ů sobit i č erpání osobních (mzdových) náklad ů

17 Děkuji za pozornost Ostrava


Stáhnout ppt "Porada personálních ř editel ů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa."

Podobné prezentace


Reklamy Google