Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inkluzivní vzdělávání versus speciální pedagogika Jitka Sinecká Tam kde je každé dít ě vítano a pozitivn ě hodnoceno bez ohledu na jeho schopnosti č i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inkluzivní vzdělávání versus speciální pedagogika Jitka Sinecká Tam kde je každé dít ě vítano a pozitivn ě hodnoceno bez ohledu na jeho schopnosti č i."— Transkript prezentace:

1 Inkluzivní vzdělávání versus speciální pedagogika Jitka Sinecká Tam kde je každé dít ě vítano a pozitivn ě hodnoceno bez ohledu na jeho schopnosti č i nedostatky.

2 Nau č íme se pár znak ů :-) Pozdrav Jméno Dny v týdnu...v č eském znakovém jazyce

3 Terminologie  Ve SP se stále setkáte s výrazy typu „defekt“, „vada“, rehabilitace, speciální t ř ída, mentální retardace, atd.  Inkluzivní p ř ístup hovo ř í o tom, jak zahrnout všechny bez rozdílu a o tom, jak zm ě nit výuku co do metod, zkoušení, fyzického prost ř edí, tak, aby ka ž dý uplatnil maximáln ě sv ů j potenciál a schopnosti

4 Video – jak vzdělat Ro? (5 bodů) Ro – Rettův syndrom, postihuje jen ženy, zhoršující se fyzické a mentální schopnosti, minimální komunikace (zvuky, pohyb těla) Jakým způsobem vzdělat Ro? – Speciální v. běžná škola v. speciální třída? – Asistent v. běžný učitel? – Komunikace? – Zkoušení znalostí? – Podepiš a odevzdej na konci hodiny!

5 Terminologie SP DEFEKT - ztráta či poškození v anatomické stavbě (defectus - úbytek) organismu a porucha ve funkcích organismu. Projev - anomálie vzhledu a výkonnosti Příčiny defektů ( bývají zjevné) - úrazy, onemocnění, dědičnost Dělení defektů dle vzniku a/ vrozený – dědičný - v období prenatálním - v období perinatálním - v období postnatálním b/ získané během života (Zdroj: Powerpoint k přednáškám SP V. Šika)

6 Dělení „vad“ dle druhu Tělesné a/ vady pohyb. aparátu,centrální a periferní obrny, deformace a amputace končetin, b/ chronická onemocnění, srdeční choroby, alergie, astma, epilepsie, cukrovka, Zrakové - vady refrakce, barvoslepost, šeroslepost,šilhavost, tupozrakost, slabozrakost, slepota (Zdroj: Powerpoint k přednáškám SP V. Šika)

7 Dělení „vad“ dle druhu Sluchové - nedoslýchavost, hluchota, ohluchlost Poruchy v oblasti komunikačních schopností poruchy vývoje řeči,výslovnosti, plynulosti, rezonance, poruchy neurotické, symptomatické a kombinované Mentální vady – oligofrenie, různé druhy demence,

8 Dělení „vad“ dle druhu Vady v oblasti poruch chování – disociální, asociální a antisociální chování Kombinované, sdružené vady – postižení dvěma (více) vadami současné Parciální postižení - specif. vývojové poruchy učení, LMD, leváctví, poruchy školní přizpůsobivosti

9 Terminologie: „Defektivita“ Znaky a příznaky - poruchy ve funkční a psychické výkonnosti, - změny v učení a chování, - změny společenských a pracovních aktivit, - změny zaměření osobnosti a motivace, - změny v potřebách a hodnotovém systému Defektivita – není stav trvalý, je předmětem spec. výchovy, vzdělávání a sociální rehabilitace … CO SI MYSLÍTE O UŽÍVÁNÍ TÉTO TERMINOLOGIE „DEFEKTŮ“, KDYŽ MLUVÍME PŘEDEVŠÍM O LIDECH???

10 Člověk s postižením ve společnosti

11 Metody SP Reedukace - postupy, kterými se přeučí, či přecvičí osoba a tím zmírní vliv postižení Kompenzace - porušená, ztracená, nevyvinutá nebo zaniklá funkce je nahrazena funkcí jinou Rehabilitace - postupy, jejichž pomocí se upravují společenské vztahy a osoba zařazuje do společnosti

12 Druhy rehabilitace Léčebná - medikamenty, operace, rehabilitace, ergoterapie Výchovně-vzdělávací - všeobecné a odborné vzdělávání, výchovné poradenství Pracovní - možnosti zaměstnávání, rozvoj specifických schopností Sociální - bydlení, doprava, volný čas… Jabok - Speciální pedagogika 2006/2007

13 Ucelená (komprehensivní) rehabilitace 1.Léčebná – medikamentózní,operativní, rehabilitační,fyzioterapie,léčebná Tv, ergoterapie 2. Výchovně-vzdělávací – všeob. i odb. vzdělání a výchova, příprava pro povolání, porad. 3. Pracovní – kvalifikace a rekvalifikace ( rozvoj specif. vědomostí, dovedností a návyků ) 4. Sociální – zajiš. zaměstnání, bydlení,doprava,ekonom.otázky,zájmy, prevence defektivity 5. Psychologická – klinická, pedag,sociální a pracovní psychol. pomoc, motivace, 6. Technická – protetika ( ortopedie, optoptie,ortodoncie, akustické pom.), bezbariérovost 7. Právní – zákony a směrnice pro postižené občany 8. Ekonomická – organizace a řízení výrobní činnosti a produktivity práce postižených

14 Integrace  p ř ístupy a zp ů soby zapojení žák ů se zvláštními vzd ě lávacími pot ř ebami do hlavních proud ů vzd ě lávání a do b ě žných Škol Nem ě ní se systém, ale p ř ístup k jednotlivci, kt. je vybrán jako vhodný pro integraci - ve smyslu „byl vydělen a je začleňován zpět do hlavního proudu“ Jabok - Speciální pedagogika 2006/2007

15 Podmínky integrace  Legislativa  Odstranění bariér, nižší počet žáků ve třídě  Informace  Přístup rodičů dítěte s postižením  Vzdělání učitelů  Asistent pedagoga  Učební a kompenzační pomůcky  Finanční náročnost  Speciálně pedagogické centrum Jabok - Speciální pedagogika 2006/2007

16 Inkluze Stav společnosti - rozumí odlišnostem a akceptuje je, přizpůsobí se ona, ne jedinec s postižením Možnost vzdělávat se, žít, pracovat v přirozeném prostředí Pokud chci, mám možnost, ale nemusím

17 Školy pro děti se ZP  Primární integrace/inkluze  Existují školy pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami - nyní MŠ,ZŠ  Základní škola (praktická)  Základní škola speciální  Praktická škola  Odborné učiliště Jabok - Speciální pedagogika 2006/2007

18 Pedagogicko-psychologický poradenský systém v ČR. Systém Výchovných poradců Školní psycholog, Školní speciální pedagog, Preventisté sociálně-patologických jevů Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) Speciální pedagogická centra (SPC) Střediska výchovné péče Institut pedagogicko-psychologického poradenství

19 Inkluzivní vzdělávání je “přístup“  Přístup, že dveře do škol, tříd a školních aktivit jsou otevřeny VŠEM a že mohou využít každou příležitost BÝT se svými nepostiženými spolužáky  Přístup, který dá každému dítěti podporu a pomoc, kterou potřebuje k tomu, aby se učilo a rozvíjelo

20 Inkluzivní vzdělávání NENÍ:  Naházet studenty s postižením do běžných tříd bez podpory a asistence, kterou potřebují k úspěchu  Rušení speciální pedagogiky a jejích metod, protože dítě je přece v “normální” škole  Snižovat úroveň dětí bez postižení jen proto, aby děti s postižením mohly být zahrnuty a zapojeny

21 Inkluzivní vzdělávání NENÍ místo, inkluzivní vzdělávání JE...  Fyzická terapie  Komunikační alternativy  Jazyková terapie  Envirnmentální změny  Úpravy stylu výuky

22 Inkluzivní vzdělávání JE... …individualizovaná podpora, která dá studentům s postižením tu extra pomoc, kterou potřebují, aby se učili s ostatními ze standardních osnov, a zároveň přizpůsobení OKOLÍ  Fyzická terapie  Úpravy osnov  Komunikační alternativy  Jazyková terapie  Plán chování  Environmentální změny  Úpravy stylu výuky

23 Každý student má individuální plán  ZAHRNUJE:  Vzdělávací cíle  Služby, podpory, terapie  Kompenzační a asistenční pomůcky a technologie  Modifikace prostředí  Modifikace stylu výuky, známkování, osnov

24 Studenti se nenaučí nic z běžných osnov, pokud nebudou ve třídě, kde se to učí

25 Není to o místě či třídě!!!  Všichni studenti musí mít přístup k běžným osnovám a standardnímu učivu – jak víme, že student nemá větší prospěch v běžné třídě?  Dokonce i studenti v těch nejsegregovanějších třídách MUSÍ mít přístup k učivu s ohledem na jejich věk a stupeň

26 Video Enabling Dreams http://www.edutopia.org/assistive- technology-enabling-dreams-video

27 Zkuste si být v jejich kůži...  Neslyšící – koukněte na oblíbený pořad/písničku bez zvuku  Naučte se znakovat/číst Braille  Neporozumění textu – za úkol máte přečíst něco v jazyce, který neumíte, a pak z toho máte test  Neschopnost mluvit –zkuste si vyřešit týmový úkol, když nemůžete mluvit  Stravte den na vozíku  Dyslexia – přečtěte si odstavec s pozměněnými a vynechanými písmeny  Citlivost na zvuk – vyplňte písemný test, když kolem je spousta hluku  Citlivost na jiné podněty – zkuste se učit v záři reflektorů a za vůně, kterou nemáte rádi

28 Naučíme se...  10% toho, co čteme  20% toho, co slyšíme  30% toho, co vidíme  50% toho, co jak slyšíme tak vidíme  70% toho, co diskutujeme  95% toho, co učíme někoho jiného William Glasser William Glasser

29 Přizpůsobení nebo modifikace?  Přizpůsobení (accommodations) se používá, když se student učí tu samou látku, ale jinými způsoby, se změnou prostředí  Modifikace se užívá, když se student učí méně nebo trochu jiný obsah látky – modifikuíí se materiály, testování znalosti, zadání úkolu

30 Přizpůsoben = Adaptace Adaptace a přizpůsobení se potřebám studenta zahrnuje změny v: Adaptace a přizpůsobení se potřebám studenta zahrnuje změny v: Kde učíš Kde učíš Kdo učí Kdo učí Jak učíš Jak učíš Jakým způsobem studenti mohou odpovídat Jakým způsobem studenti mohou odpovídat Jaké podklady používáš Jaké podklady používáš Jak zkoušíš... atd.. Jak zkoušíš... atd..

31 Adaptace prostředí  Speciální židle, nesmekavé polštáře, zvedací stoly, prostor na práci a oddech– oddělený roh, koberec, míčky, hudba...  Světlo  Obrázkové materiály, vizuální nápovědy  Prostor pro soustředění – nic na stěnách či podlaze, ticho  Kódování barvami

32 Adaptace učitelů  Nevoň se  Nenos hodně šperků a ozdob  Počítej do 10 předtím, než žáci odpoví – čas na zpracování odpovědi pro každého  Měň styly výuky  Zadej projekty a extra kredity namísto úkolů na čas  Dávej pokyny krok za krokem, ne najednou  Ptej se, abys ověřil, že žáci informaci pochopili  Rozděl třídu na malé skupiny, slabší se silnějšími  Používej aktivity při hodině, rozdej role  Uprav cíle výuky (více času, kooperace, sdílení)  Vytvoř alternativní aktivitu či úkol (výzkum, projekt...)

33 Individuální modifikace  Méně úkolů na stránce, velký font, kontrast barev  Čti věci studentovi, zkoušej verbálně  Povol nahrávání hodiny- student si tak dělá poznámky, odevzdává úkoly  Dovol přestávky z důvodu senzorických potíží  Komunikační tabulky, znakový jazyk  Používej dotykovou obrazovku, hlasový software pro ovládání počítače, adaptovanou klávesnici, myš, kalkulačku...  Peer tutoring or peer taking notes  Small group work instead or individual assignments  Assistance with organizing  More time to transition to next activity  Change the materials (counting actual objects, tape recorder)  Change how much or what kind of personal assistance a student gets (prompts, verbal cues, gestures, physical assistance)

34 Modifikace známkování  Use a grading system to show the combination of what they learned and how hard they tried.  Give extra credit for consistent effort and completing assignments.  Give extra points for positive behaviors or extra assignments.  Base assignments and grades on meeting IEP goals  Reduce the amount of writing by using T/F, multiple choice or fill in the blanks, or oral tests  Give child less to learn at a time  Allow students to take classes as pass/fail

35 Legislativa  Zákon č. 108/2006 o sociálních službách  Zákon č. 561/2004 „školský zákon“  Zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících  Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních  Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

36 Hezké odpoledne!


Stáhnout ppt "Inkluzivní vzdělávání versus speciální pedagogika Jitka Sinecká Tam kde je každé dít ě vítano a pozitivn ě hodnoceno bez ohledu na jeho schopnosti č i."

Podobné prezentace


Reklamy Google