Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křemík a spol..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křemík a spol.."— Transkript prezentace:

1 Křemík a spol.

2 Historie Křemen SiO2 Si silex – pazourek, 40 000 př.Kr
silicon – -on (carbon, boron), Thomson 1831 Si 1823 Berzelius redukce K2[SiF6] roztaveným draslíkem 1858 příprava SiH4 Wöhler 1863 příprava SiEt4 Friedel Crafts

3 Výskyt křemíku 2.nejzastoupenější prvek v zemské kůře (27,2% hm.), po kyslíku (45,5%) hm. Ve vesmíru až 7.místo, nerovnoměrné rozložení prvků při vzniku sluneční soustavy V minerálech zpravidla s kyslíkem olivín (Mg,Fe)2SiO4, M2SiO4 olivín, M2Si2O6 pyroxen, M7{(Al,Si)4O11}(OH)2 amfibol, (K,H)2(Mg,Fe)2(Al,Fe)(SiO4)3 biotit, KAlSi3O8 orthoklas, křemen SiO2 … Obrovská diverzita Eventuálně přítomnost OH- a F- ve struktuře, Většinou koordinační číslo 4, jednotka {SiO4}

4 Výroba Redukce křemene (písku) koksem v elektrické obloukové peci
SiO2 + 2 C → Si + 2 CO 2 SiC + SiO2 Si → 3 Si + 2 CO - dočištění loužením vodou, čistota 96-99% V přítomnosti železa – ferrosilicium FeSi Do polovodičů - obsah nečistot pod 10-9 i % Chlorace na SiCl4, či SiHCl3 – frakční destilace) Redukce velmi čistým Zn či Mg Houbovitý Si se roztaví, nechá narůst do válcového monokrystalu Zonální tavení Alternativy redukce Na2[SiF6] sodíkem Rozklad SiI4 na rozžhaveném wolframovém vlákně…

5 Atomové a fyzikální vlastnosti
C Si Ge Sn Pb Atomové číslo 6 14 32 50 82 Atomová hmotnost 12,011 28,085 72,59 118,69 207,2 Počet stabilních izotopů 2+1 3 5 10 4 Ionizační energie I (kJ/mol) 1086,1 786,3 761,2 708,4 715,4 II. 2351,9 1576,5 1537,0 1411,4 1450,0 III. 4618,8 3228,3 3301,2 2942,2 3080,7 IV. 6221,0 4354,4 4409,4 3929,3 4082,3 rII/pm (iontový) - 73 118 119 rIV/pm (iontový) (15) 40 53 69 78 Teplota tání (°C) 4100 1420 945 232 327 Tepltota varu (°C) ~3280 2850 2623 1751 Hustota (gcm-1) 3,514 2,336 5,323 α 5,769 β 7,265 11,342 elektrická rezistivita (20°C) (Ωcm) ~48 ~47 β 11·10-6 20·10-6 Zakázaný pás Eg (kJ/mol) ~580 106,8 64,2 α 7,7 β 0

6 Chemické vlastnosti Odolný – pasivace tenkou vrstvou SiO2
Při vyšších teplotách: 600 °C + S °C → SiO2 1000 °C + P 1400 °C → SiN + Si3N4 S kyselinami pouze HF a HNO3 Horké vodné roztoky alkalických hydroxidů Si + 4 OH → SiO H2 S halogeny reaguje F2 normální teplota Cl2 300°C Br2 + I °C S alkylhalogenidy (katalýza Cu) Roztavený rychle oxiduje, redukuje většinu kovových oxidů (slitiny, silicidy) Žáruvzdorné nádoby – boridy, ZrO2

7 SiO2 + 2 C (koks, antracit)→ Si + 2 CO
Karbid křemíku 1891 E. G. Acheson Carbon (10) + Corundum (9) = Carborundum (9,5) SiC 70 krystalových modifikací α – hexagonální wurzitový typ ZnS β – kubický diamantový, nebo sfaleritový typ SiO2 + 2 C (koks, antracit)→ Si + 2 CO Si + C → SiC Fyzikální a chemická odolnost rozklad až při 2700 °C odolává i HF (ale ne H3PO4 !) oxidace hydroxidy SiC + 2 NaOH + 2 O2 → Na2SiO3 + H2O + CO2 reakce s chlorem (100 °C)→ SiCl4 + C Brusiva, žáruvzdorné materiály s nízkým koeficientem roztažnosti, polovodiče (β-vysokoteplotní), elektrické topné prvky, elektroluminiscenční diody…

8 Silicidy Celá řada sloučenin s většinou kovů
Podobné spíše boridům, než karbidům (ale Si má větší kovalentní poloměr, nejsou tedy isodtrukturní Si (118 pm) > B (88 pm) proměnlivé složení vazba: kovová → kovalentní → iontová M6Si, M5Si, M4Si, M15Si4,M3Si, M5Si2, M2Si M5Si3, M3Si2, MSi, M2Si3, MSi2, MSi3, MSi6 … příprava , přímým tavením směsi prvků společná redukce SiO2 s MxOy uhlíkem či hliníkem Silicidy kovů I a IIA sk. mnohem reaktivnější, hydrolyzují NaSi2 + H2O → Na2SiO3 + H2 MgSi + 2 H2SO4 (aq) → MgSO4 + SiH4 záleží i na povaze silicidu, hydrolýza Ca2Si, CaSi a CaSi2 poskytuje zcela odlišné produkty

9 Silany (Hydridy křemíku)
1857 připraveno SiH4 a SiHCl3 1863 Fridel, Crafts SiEt4 1902 H. Moissan, S. Smiles Si2H6 1916 A. Stock, název silany obecný vzorec SinH2n+2, rozvětvené i nerozvětvené (až n = 8), i cyklické hexamery –preference lineárních řetězců větší iontový průměr (napadání nukleofily), větší polarita vazeb Si-X, přítomnost energeticky nízkoležících orbitalů d - tvorba aduktů 1:1 a 1:2 – snižuje aktivační energii reakce energie vazby:Si –Si < Si-C < C-C … Si-H < C-H … C-X < Si-X bezbarvé plyny nebo těkavé kapaliny velmi reaktivní (samovzněcování na vzduchu apod.) s délkou řetězce stálost klesá snaha o přípravu silenů nakonec úspěšná: Mes2SiCl2 (+Li) → (Mes2Si)3 (+hν) → Mes2Si=SiMes2 (stálý až do 176 °C)

10 Silany (Hydridy křemíku)
Příprava SiCl2n+2 + Li[AlH4] → SiH4, Si2H6, Si3H8 Me2SiCl2 + Li[AlH4] → Me2SiH2 eventuálně přímo z křemíku Si + 3 HCl → SiHCl3 + HCl (350 °C) Si + MeCl → MeSiHCl2 + H2 + C (Cu, 300 °C) Pyrolýzou vznikají polymerní látky (SiH2)n a následně Si + H2 (příprava ultračistého Si) neprobíhá radikálově (H3C·), ale dochází k eliminiaci silenů (:SiH2 či :SiHR) – mimořádně reaktivní částice, viz organoprvky Čisté silany s vodou ani se zředěnými kyselnami nereagují, ale přítomnost alkalických látek vede k totální hydrolýze na SiO2 a H2 solvolýza SiH4 + MeOH → SiH4-n(OMe)n SiH4 + Me2CO → C3H7OSiH3 ( 400°C) V přítomnosti Cl2 či Br2 reaguje SiH4 explozivně (u Br2 to lze regulovat snížením teploty na -78°C) Dva důležité prekurzory pro syntézu dalších silanů :SiMe2 + MeI → SiH3I SiH4 + 2K → SiKH3 + KH

11 Silany (Hydridy křemíku)
„Je namístě plísnit chemika, který se pokouší aplikovat úspěch organické chmie také na studium polysilanů, neboť se chová jako ten, kdo dojí koně, a přitom rajtuje krávu“ Grant Urry

12 Halogenidy křemičité (a jemu podobné)
SiX4 Nejen důležitý krok pro přípravu polovodičivě čistého Si smíšené halogenidy nSiH4 + (4-n)SiY4 ↔ 4 SiXnY4-n připraveny perhalogenované vyšší homology připraveny až Si16F34 ,Si6Cl14 ,Si4Br10 řetězení častější než u hydridů zpětná dativní vazba ze zaplněných pπ(X) do dπ(Si), která synergicky kompenzuje snížení elektronové hustoty vznikající vazby σ možnost částečné hydrolýzy, Cl3Si(OSiCl2)nOSiCl3

13 oxid křemičitý ... přenecháme jiným 

14 Sloučeniny se sírou sulfidy Si + S → SiS2 (100 °C)
Struktura asbestu – nekonečné řetězce tvořené tetraedry sdílející společné hrany Dlouhá bílá ohebná vlákna, teplota tání 1090 °C Není moc chemicky stálý Hydrolýza SiS2 + 2 H2O → SiO2 + 2 H2S Amonolýza SiS2 + 4 NH3 → Si(NH)2 + NH4SH Alkoholýza SiS2 + 4 EtOH → Si(OEt)4 + H2S

15 Sloučeniny s dusíkem Nitridy Si3N4 Si2N2O
Si + N2 → Si3N4 (1300 °C) SiO2 + C (koks) + N2 → Si3N4 + CO2 Velmi chemicky stálá a tvrdá (9), izolant Zachovává tvar, pevnost i odolnost i při 1000 °C Si2N2O Si + SiO2 + proud Argonu s 5% N2, 1450 °C Zprohýbané hexagonální sítě se střídáním Si-N Vrstvy spojené přes kyslík (úhel na O: 148° )

16 Organokřemičité sloučeniny
Stálé a netečné Pevná vazba Si-C (dvojné Si=C ne moc stálé) Silikonové materiály Vazby Si-C a Si-O-Si Hydrofobní, tepelně i chemicky odolné Oleje, mazadla, kaučuky a pryskyřice -OSi(R)2O- (R = organický zbytek – Me, Ph…) Polykondenzace síťování Zavedení RSiCl3 do reakční směsi(R3SiCl – terminace) Dodatečně, radikálově

17 Germanium Cín Olovo

18 Historie Germanium Cín Olovo 1864 J.A.R. Newlands předpověděl
1886 C.A. Winkler – argyrodit Ag8GeS6 Cín Součást bronzu Cu (85%) + Sn (15%) 3000 př.Kr Olovo Glazování keramiky př. Kr. Řím – olověné trubky

19 Výskyt a rozšíření Ge – 1,5 ppm, 53. místo Sn - 2,1 ppm, 48.místo
V minerálech velkmi vzácně, argyrodit Ag8GeS6 Izolace z uhelného popela, resp. z popílku uvolněném při zpracování zinečnatých rud Sn - 2,1 ppm, 48.místo SnO2 cínovec (kassiterit) Pb – 13 ppm 206Pb, 207Pb, 208Pb produkt rozpadu těžkých radioaktivních prvků (204Pb nikoliv), diverzita atomové hmotnosti Galenit PbS, anglesit PbSO4, cerussit PbCO3, pyromorfit Pb5(PO4)3Cl…

20 Výroba a použití Ge Loužení popílků H2SO4 a následná alkalizace (současně se sráží Zn) Zahřívání s HCl/Cl a frakční destilace → GeCl4 83,1°C (ZnCl2 756 °C) Hydrolýza (na GeO2), redukce H2 (při 500 °C) Zonální tavení Polovodiče Optická zařízení (propustnost v IR) – okénka, čočky… Speciální slitiny, supravodiče, luminofory (MgGeO3)

21 Výroba a použití Sn Relativně snadná příprava redukcí SnO2 uhlím (koksem 1200 °C) Přítomnost Fe v rudě způsobuje tvrdost vzniklé slitiny – proces v dostatečném tlaku O2 (aby železo zůstávalo jako FeO, nikoliv jako Fe) – polování (míchání taveniny hranoly ze syrového dřeva) či vhánění horké páry či stlačeného vzduchu 40 % – pocínování plechu, elektrolyticky Balení potravin – konzervy, plechovky od piva Slitiny Pájka Sn/Pb (typicky 33% Sn), přídavek Cd, Ga, In či Bi Bronz Sn/Cu (5-10% Sn) Ložiskový kov (80-90% Sn), Pb, Cu, nebo 75% Pb, 12% Sn, 13% Sb Uložení tvrdých materiálů v měklé matrici – ložiska vagonů, lokomotiv, těžkých strojů Cínová slitina (90-95% Sn), Sb, Cu Dekorativní užitková slitina, dobrá obrabitelnost – čajové misky, podnosy, svícny… (90-95% )Sn + Pb – výroba varhanních píšťal (Royal Albert Hall – 4 manuály, 111 rejstříků, píšťal = 150 t Sn) Liteřina Pb/Sn/Sb přibližně 2:1:1 S růstem obsahu Sn a Sb roste tvdrost a odolnost k opotřebení Supravodivé magnety Nb3Sn 8% ve sloučeninách

22 Výroba a použití Pb PbS – flotace (zakoncentrování chudé rudy)
Pražení za omezeného přístupu vduchu → PbO Redukce koksem s tavidlem (CaCO3) PbS + 1,5 O2 → PbO + SO2 PbO + C → Pb + CO PbO + CO → Pb + CO2 Eventuálně PbS + 2 PbO → 3 Pb + SO2 Surové Pb obsahuje ještě Cu, Ag, Au, Zn, Sn, As a Sb, které je nutno odstranit (do nejlepší čistoty elektrolýzou) Polovina vyrobeného olova – akumulátory Slitiny (pájka, ložiskové kovy, liteřina, nízkotající slitiny) Broky, munice, závaží, zátěže Pigmenty – antikorozí nátěrové hmoty: Pb3O4minium , PbMoO4 (červenooranžový), 2PbCO3·Pb(OH)2 olovnatá běloba, PbCrO4 – žlutý pigment = značení silnic Organanické sloučeniny olova – antidetonanční přísady (PbEt4 a PbMe4)

23 Atomové a fyzikální vlastnosti
C Si Ge Sn Pb Atomové číslo 6 14 32 50 82 Atomová hmotnost 12,011 28,085 72,59 118,69 207,2 Počet stabilních izotopů 2+1 3 5 10 4 Ionizační energie I (kJ/mol) 1086,1 786,3 761,2 708,4 715,4 II. 2351,9 1576,5 1537,0 1411,4 1450,0 III. 4618,8 3228,3 3301,2 2942,2 3080,7 IV. 6221,0 4354,4 4409,4 3929,3 4082,3 rII/pm (iontový) - 73 118 119 rIV/pm (iontový) (15) 40 53 69 78 Teplota tání (°C) 4100 1420 945 232 327 Tepltota varu (°C) ~3280 2850 2623 1751 Hustota (gcm-1) 3,514 2,336 5,323 α 5,769 β 7,265 11,342 elektrická rezistivita (20°C) (Ωcm) ~48 ~47 β 11·10-6 20·10-6 Zakázaný pás Eg (kJ/mol) ~580 106,8 64,2 α 7,7 β 0

24 Vlastnosti prvků Podobnost Si/Ge (zaplňování 3d10)
Podobnost Sn/Pb (zaplňování 4f14) Ge křehké, šedobílé krystaly, struktura diamantu Podobná elektrická rezistivita k Si, ale menší šířka zakázaného pásu Sn nejvíce stabilních izotopů – 10 - (119Sn NMR, Mössbauer) β-Sn bílý, tetragonální α-Sn šedý, kubický, diamantová struktura teplota transformace 13,2 °C, vyžaduje dlouhou expozici, tzv. cínový mor, změna hustoty o 26 %, distorze podel osy c (Ge a Si vykazují podobnou vlastnost, ale až při tlacích 20 Gpa, změna hustoty od 25%) Pb modrošedý kujný kov

25 Chemická reaktivita Ge
reaktivnější (elektropozitivnější) než Si, pasivace GeO2 rozpouští se pomalu v horké koncentrované H2SO4 a HNO3 s vodou ani hydroxidy (v přítomnosti oxidačních činidel ano) při 250 °C se pomalu oxiduje na GeO2 (v parách síry → GeS2)) mírné zahřívání Cl2, Br2 → GeX4 HCl → GeCl4, CeHCl3 (+ H2) alkylhalogenidy → organogermaničité sl.

26 Chemická reaktivita Sn za normální teploty stálý (vzduch i voda)
s horkou vodní parou se oxiduje → SnO2 (+ H2) se zředěnými HCl či H2SO4 nereaguje Sn + HNO3 →Sn(NO3)2 + NH4NO3 s horkou HCl → SnCl2 (+H2) s horkou H2SO4 →SnSO4 +SnO2 s horými alkalickými hydroxidy nikoliv SnII, ale SnIV Sn + 2 KOH + 4H2O → K2[Sn(OH)6] + 2 H2 s halogenidy SnX4 se S či Se vzniká SnII či SnIV, podle stechiometrie s alkylhalogenidy: Sn + 2 RX → R2SnX2 (+ RnSnX4-n) organocíničité sl.

27 Chemická reaktivita Pb
poměrně chemicky stálé (pasivace vrstvou oxidu uhličitanu síranu či chloridu), jemný prach pyroforický na vzduchu: 600 až 800°C → PbO s H2SO4 nereaguje (skladovací nádoby) s HCl → PbCl2 (málo rozpoustný- pod 1%, probíhá pomalu) s HNO3 → Pb(NO3)2 (velmi rozpustný 50g na 100ml , probíhá rychle) halogeny F2 → PbF2 (normální teplota) Cl2 → PbCl2 nutno zahřát

28 Chemická reaktivita přechod od MIV k MII
účinek inertního páru organoprvkové sl. výhradě SnIV a PbIV (jinak spíš kuriozity) řetězení ve struktuře (viz Si) nižší stabilita (MO2) Ge-O-Ge, nejsou analoga silikonových polymerů stereochemie dvojmocné - přítonost volného el. páru SnIV, sloučeniny s k.č. 5 či 6 Sn, Pb – polyatomové klastrové anionty M52-, M94-

29 Hydridy Ge germany GenH2n+2 (n= 1-5)
bezbervé těkavé kapaliny eventuálně plyny GeO2 + NaBH4 event. GeCl4 + LiAlH4 v reaktivitě podobné silanům (méně těkavé, méně aktivní, GeH4 na vzduchu „ani“ nevzplane (na rozdíl od SiH4 či SnH4), nereaguje asi se zřeď. kys. ani 30% hydroxdy Lewisova kyselina GeH4 + NH3 → NH4-GeH3+ NH4-GeH3+ + M(alk.) → MGeH3 (bílé, kryst., pro další syntézy) vyšší germany – tichý elektrický výboj v GeH4 (SiH4+ GeH4 → SiH3GeH3) cyklické ani nenasycené nepřipraveny Halogengermany Ge (GeX2, GeH4) + HX → GeHnX4-n (X= Cl, Br, I) (další synt.) fosfinogermany RnGe(PH2)4-n

30 Hydridy Sn Pb méně stálé binární hydridy SnCl4 + LiAlH4 → SnH4
SnCl2 + NaBH4 → SnH4 SnH4, plyn, rozkládá se pomalu na Sn a H2 Sn2H6, distannan, nejvyšší, ještě méně stálý alkylované stannany, mnohem stabilnější termolýza Ph2SnH2 → H(Ph2Sn)6H příprava alkylstannanů redukcí odpovídajícího organocíničitého chloridu pomocí LiAlH4 Pb PbH4 plumban, hypotetická záležitost, nebyl detekován alkylderiváty stálejší, příprava redukcí odpovídajících halogenidů pomocí LiAlH4 eventuálně výměnou s organocíničitými sl. Bun3PbX + Ph3SnH → Bun3PbH + Pb3SnX Me3PbH (t.r. -30°C) a Et3PbH (t.r. -20°C) se snadno adují na alkeny (alkyny) za vzniku stabilních tetraalkylolovičitých sl. (hydroplumbace)

31 Halogenidy – hlavní trend
MX2 CX2<< SiX2 < GeX2 < SnX2 < PbX2 MX4 CX4> SiX4 > GeX4 > SnX4 > PbX4

32 Halogenidy Ge GeX2 GeX4 GeF4 + Ge → 2 GeF2 (150 – 300 °C)
SiHCl3 → GeCl2 /světle žlutý/ + HCl (70°C) GeCl2 1000°C vak, disproporcionace (GeCl4 + Ge) + Br2 (20 °C) → GeBr2Cl2 + Cl2 (20 °C) → GeCl4 (+ H2, 800°C → GeCl2) + H2O → Ge(OH)2 /žlutý/ (+teplo)→ GeO /hnědý/ GeBr2 – analogické GeI4 + H3PO2 (+HI) → GeI2 /jasně oranžový/ Zajímavé koordinační vlastnosti (organoprvky) GeI2+ Hacac → [Ge(acac)I] + HI (k.č.3, Ge lomená molekula) GeI2 + C2H2 → dimer – šestičetný dienový heterocyklus GeX4 HX (aq) + GeO2 → GeX4 (bezbarvé, těkavé kapaliny, GeI4 pevná, oranžová látka) Všechny hydrolyzují GeCl4 – prekurzor organogermaničitých sl.

33 Halogenidy Sn SnX2 SnX4 SnII stereochemie značně složitá
Zvyšování k.č. SnII polymerací do cyklů či řetězců přítomnost nevazebného elektronového páru asymetrické ionty Deformace 5s2 orbitalu volným el.párem Lewisovské adukty SnX2·NMe3 (X = Cl, Br, I) Dvojité adukty BF3 {SnX2( NMe3)} Ve vodných roztocích pyramidální [SnX3]- polyanionty X = F, Cl, Br Polyanionty [SnX3]∞∞- - tetragonální pyramidy (vrchol – volný el. pár Sn) spojené do lineárního řetězce přes dva protilehlé atomy fluoru v základně SnO + HF (40% aq) → SnF2 (tetramery Sn4F8, velmi deformované oktaedry{SnF6}) Fluoristan™ – zubní pasty SnX2 - stálé, krystalické látky (body tání v rozmezí °C) Tvorba aduktů, hydrátů… SnX4 Jednodušší struktury SnCl4 + HF (bezvodý) → SnF4 (krystalický, silně hygroskopický) Polymerní struktura, planární vrstvy – sdílení ekvatoriálních F v oktaedru “SnF6“ SnX4 (X = Cl, Br, I) “nezajímavé“ těkavé kapaliny, hydrolyzují Komplexy [LSnX4] k.č. 5 a [L2SnX4] k.č. 6

34 Halogenidy Pb PbX2 Stabilní, ve vodě krystalické nerozpustné látky Příprava vysrážením z vodných roztoků PbII pomocí HX PbCl2 a PbBr2 fotolyzují (UV-vis), vyluřuje se Pb0 Halogenkomplexy M4[PbCl6] PbX4 Jediným stálým PbF4 PbCl4 se rozkládá při 50 °C Stabilizace koordinací M2[PbCl6] M= Na, K, Rb, Cs, NH4

35 Oxidy a hydroxidy Ge Ge + GeO2 → 2 GeO (1000 °C) /žlutý/
Ge(OH)2 → GeO + H2O Zahříváním lze připravit hnědý GeO GeO – redukční vlastnosti, nad 700 °C tendence disproporcionovat GeO2 nápadná podobnost SiO2 K.č. 4 analoga β-křemene, skelný GeO2 – tavené sklo Ge-analogy křemičitanů a hlinitokřemičitanů

36 Oxidy a hydroxidy Sn SnO – nejběžnější modročerná tetragonální modifikace - příprava alkalickou hydrolýzou cínatých solí Červený SnO – zahřátí bílého, hydratovaného oxidu Při 300°C obě oxidují na SnO2 (bez přítomnosti vzduchu disproporcionují) Amfoterní vlastnosti v kyslinách → cínaté sole v hydroxidech → pyramidální anionty [Sn(OH)3]- → klastrové struktury [Sn6O8H4] Me3SnOH + SnCl2 → Sn(OH)2 + Me3SnCl SnO2 – hlavní cínová ruda v kyselinách a zřeď. hydroxidech se nerozpouští v roztavených hydroxidech M2[Sn(OH)6] tepelnou dehydratací cíničitany (K2SnO3 ∙ 3H2O → K2SnO3, K4SnO4, K2Sn3O7) K2SnO3 SnIV k.č. 5, sdílení hran tetragonáních pyramid součást pigmentů, glazur a ů, tvrzení skla (potahování SnCl4, které vytvoří transparentní film SnO2), izolace oken (propouští vis, odráží IR…) heterogenní katalyzátory Sn – V (event Sn – Sb) Sn(OH)2 přirpaven, Sn(OH)4 nikoliv

37 Oxidy a hydroxidy PbO Pb3O4 PbO2 černý, hnědý hydroxid Pb(OH)2 netvoří
červený, tetragonální „klejt“ žlutý, stálý nad 488 °C, orthorombický „masikot“ 2 Pb (l) + O2 → PbO (600 °C) rozpouští se v kyselinách i hydroxidech alk. kovů výroba skla (vysoký obsah Pb) – lesk, odolnost, tvrdost akumulátory (černý oxid Pb + PbO) Pb3O4 směsný oxid PbO∙PbO2, „suřík“, „minium“ PbO + O2 → PbO2 antikorozní základová nátěrová hmota, pigment PbO2 černý, hnědý PbO2 → (293 °C) Pb12O19 → (351 °C) Pb12O17 → (374 °C) Pb3O4 → (605 °C) PbO + H2SO4 → PbSO4 + HNO3 → Pb(NO3)2 + HCl → PbCl4 silné oxidační činidlo (in situ v akumulátorech) zápalky, pyrotechnika vytvrzovací činidlo (kaučuky a plasty) hydroxid Pb(OH)2 netvoří hydroxykomplexy [Pb6O(OH)6]4+, klastr 3 tetraedrusdílejících stěny

38 Deriváty oxokyselin soli Ge většinou nestálé SnII SnIV Pb
Ge(OAc)4, Ge(SO4)2 SnII Sn3(PO)4, SnHPO4, Sn2P2O7, Sn(PO3)2… CuSO4 + Sn → SnSO4 + Cu SnIV Sn2O(PO4)2, Sn2O(PO4)2∙10 H2O, SnP4O7, KSn(PO4)3… Sn(NO3)4, Sn(SO4)2∙2H2O Pb většinou PbII, ale známé i PbIV Pb(OAc)4 ox. činidlo Pb(SO4)2 PbSO4 – prakticky nerozpustný /vážkové stanovení Pb/ PbCO3 – nerozpustný (minerál cerussit) Pb(NO3)2 – velmi rozpustný Pb(OAc)2 doslazování vína

39 Další anorganické sloučeniny
pseudohalogenidy chalkogenidy- S, Se, Te PbII, SnII – kubická strutkura NaCl PbS – fotoelektrická vodivost vynikající detektor infračerveného záření fotočlánky klastry kov-kov: především Sn, v omezené míře i Pb aniontové klastry připravené s kryptandy (Ge, Sn, Pb) KGe + kryptand → [K(crypt)]66+[Ge9]2-[Ge9]4- oxopolyanionty [Pb6O(OH)6]4+ organokovy organociničité sl. Stilleho reakce organoolovičité sl. Antidetonační aditiva

40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Křemík a spol.."

Podobné prezentace


Reklamy Google