Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava"— Transkript prezentace:

1 Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava
Ustavující zasedání Asociace škol cestovního ruchu Jihlava 11. června 2009 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na VŠP Jihlava Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Úvod Cestovní ruch je obor s největším potenciálem růstu zaměstnanosti v EU a představuje přibližně 4 % HDP EU, v rozmezí od 2 % až do 12 %. V ČR je to kolem 3 %, pokud vycházíme z metodiky satelitního účtu cestovního ruchu. CR má zvláště velký význam v tom, že nabízí pracovní příležitosti mladým lidem, kterých v tomto odvětví pracuje dvakrát více než v ostatních odvětvích ekonomiky.

3 Úvod Růst zaměstnanosti v cestovním ruchu byl v posledních letech mnohem vyšší než ve zbytku ekonomiky, toto odvětví tak významně přispívá k dosahování lisabonského cíle vytváření více a lepších pracovních míst. Předpokládá se, že důležitost CR pro ekonomiku EU se bude i v nadcházejících letech zvyšovat, očekává se roční nárůst poptávky po službách v cestovním ruchu o více než 3 %.

4 Nutnost inovace oboru CR je obor, který se velmi rychle vyvíjí. Do výuky řady předmětů je nutno promítnout direktivy EU ve směru trvale udržitelného rozvoje CR. Velmi rychle se mění formy CR a jsou významně ovlivněny vývojem informačních technologií. V rámci oboru CR je nutno vytvořit nové specializace a větší množství volitelných předmětů tak, aby bylo dosaženo určité diferenciace v získaných klíčových kompetencích absolventů.

5 Nutnost inovace oboru Je nutné prohloubit internacionalizaci vzdělávání a větší možnost studia studentů v zahraničí a zahraničních studentů na VŠPJ tím, že se zvýší počet předmětů přednášených v cizím jazyce, především v angličtině. Pro studenty oboru CR je větší možnost studia v cizích jazycích zásadní, protože jazyková vybavenost absolventů patří k jedné z nejdůležitějších kompetencí budoucích pracovníků v cestovním ruchu.

6 Projekt na inovaci oboru CR
VŠPJ byla založená teprve v roce 2004, jako veřejná vysoká škola neuniverzitního typu. Přesto dnes přijímá na obor cestovní ruch ročně největší počet studentů v ČR– kolem 300 studentů ročně. Každoroční zájem je čtyřikrát vyšší než může škola přijmout. V současné době proběhla reakreditace oboru a akreditace kombinované formy studia. Specifikou studia je semestrální praxe studentů, převážně v zahraničí. V současné době získala škola projekt pod názvem „Komplexní inovace oboru cestovní ruch na VŠPJ“.

7 Cíle projektu Cílem projektu je především diferenciace studia vedoucí ke zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce, které bude provedeno: zavedením nových předmětů do výuky, úpravou současných osnov některých předmětů, aktualizací témat a přístupu k výuce, vypracováním dosud chybějících studijních textů, opatřením nezbytných pomůcek k výuce zapojením informačních technologií a multimediálního obsahu do výuky partnerstvím s potenciálními zaměstnavateli a organizacemi, které zajišťují praxi studentů.

8 INTRODUCTION VŠPJ je největším "producentem" vysokoškolsky vzdělaných odborníků na CR v České republice. Přichází sem studovat studenti z celé republiky. Vznikají stále nové formy CR a obor je značně ovlivněn rozvojem komunikačních a rezervačních systémů. Většina absolventů pracuje v malých firmách, které si nemohou dovolit zaměstnávat specialisty, kteří získávají specifické dovednosti až v průběhu zaměstnání a proto je nutná specializace studentů již v průběhu studia.

9 Inovativnost projektu
Projekt je inovativní v tom, že dosud žádná vysoká škola není schopna poskytnout tak všestranné a současně diferencované vzdělání v oboru, což by mělo být hlavním cílem projektu. Při tak velké diferenciaci vzdělávání bude nezbytné využívat moderních forem studia, jako je e-learning, zaměřit se především na praktickou výuku formou seminářů, seminárních prací, diskuzí s odborníky z praxe, exkurzí apod.

10 Cílová skupina Hlavní cílová skupina projektu jsou studenti oboru CR na VŠPJ. Inovace výuky budou spočívat ve vytváření nových předmětů a studenti k dosažení požadovaného počtu kreditů si budou z rozšířené nabídky vybírat. Do výuky je nutno zahrnout problematiku trvale udržitelného CR a směrnice a direktivy EU. Pro studenty budou organizovány besedy a přednášky, které by je měly seznámit se zaměřením jednotlivých specializací a možnostmi uplatnění po skončení studia.

11 E-learning Při realizaci projektu bude využíváno i výsledků projektu, který je založen na masivním využití e-learningu v rámci výuky a který škola také získala. Znamená to, že výsledkem projektu se nebude měnit jen obsah studia, ale i formy, které budou potlačovat význam přednášek a budou zdůrazňovat metody individuální a skupinové práce studentů a workshopů a diskuzí studentů s učiteli i odborníky z praxe. VŠPJ podává také projekt do OP Přeshraniční spolupráce ČR- Rakousko, který je zaměřen na spolupráci s konkrétní rakouskou školou v oboru CR.

12 Monitoring potřeb trhu práce
Cílem první klíčové aktivity a současně první etapy realizace projektu je monitoring potřeb praxe pro vzdělávání v CR: série řízených rozhovorů s představiteli asociací a institucí veřejné správy v CR i podnikatelských subjektů. Publikace výsledků výzkumu v odborném tisku může sloužit pro potřeby dalších vysokých škol. Uskuteční se benchmarking z pohledu předmětové skladby, forem studia, délky praxe v průběhu studia, obsahu seminárních a závěrečných prací na vysokých školách podobného zaměření v ČR a zahraničí.

13 Monitoring potřeb trhu práce
Výsledky výzkumu budou sloužit k specifikaci předmětů pro jednotlivé navrhované specializace. Z monitoringu bude zpracována závěrečná zpráva z výzkumu a návrh konkrétních specializací, o které projevily odborné asociace, podnikatelé v CR a studenti největší zájem. Hlavní závěry zprávy budou publikovány i v odborném tisku.

14 Spolupráce se školami v oboru CR
VŠPJ organizovala v březnu mezinárodní konferenci na téma "Výzkum a vzdělávání v cestovním ruchu". Při přípravě konference byl proveden průzkum zájmu škol v České republice založit asociaci škol zaměřených na cestovní ruch. O její založení projevilo zájem zatím 39 středních, vyšších a vysokých škol a to jak veřejných, tak i soukromých. VŠPJ připraví vydávání časopisu, který se bude zabývat výukou CR. V průběhu trvání projektu budou vydána tři čísla internetového časopisu, uskuteční se nejméně dva semináře učitelů odborných předmětů CR.

15 Inovace oboru CR V rámci oboru CR budou předběžně nabídnuty tyto specializace: podnikání v cestovním ruchu řízení cestovního ruchu management volného času v cestovním ruchu veřejná správa v cestovním ruchu se zaměřením na kulturní cestovní ruch šetrné formy a trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu lázeňství a wellness pobyty

16 Inovace oboru CR Inovace studijního programu proběhne následujícím způsobem: zpracování osnov předmětů, zpracování nebo úprava studijních materiálů, zakoupení potřebné literatury, návštěva odborných konferencí, nákup nezbytného vybavení pro potřeby inovovaných předmětů, vypracování odborných posudků a recenzí, tvorba multimediálních pomůcek nebo prezentací v PowerPointu.

17 Výuky v cizích jazycích.
Součástí projektu bude zajištění překladu a komentovaného vydání dvou významných zahraničních učebnic v oblasti cestovního ruchu. VŠPJ nabídne studentům výuku šesti odborných předmětů v angličtině nebo němčině, čímž se jejich počet zvýší na 8. Navržené sylaby předmětů, ale i studijní texty budou v rámci projektu podrobeny externí oponentuře odborníků z jiných vysokých škol, anebo odborníkům z praxe. Každý učitel zpracuje v daném jazyce učební texty s využitím e-learningových forem výuky.

18 Mezioborové studium Zvláštní postavení má specializace "Informační systémy v cestovním ruchu". Kombinuje některé předměty akreditovaných studijních oborů cestovní ruch a aplikovaná informatika, které se na škole již vyučují. Po ověření specializace a po skončení projektu by mohl být předložen návrh na akreditaci samostatného mezioborového studia. Z výsledku monitoringu budou vytyčovány tři nosné specializační předměty z oblasti informačních a komunikačních systémů v cestovním ruchu

19 Zapojení odborníků z praxe a zahraničí
Při realizaci některých specializací bychom využili odborníky ze zahraničí, především ze Slovenska, Rakouska a Polska. Předpokládáme, že by první semestr přednášeli vybrané specializované předměty zahraniční odborníci, kteří by zajistili i studijní materiály a následující semestr by tuto výuku převzali kmenoví pracovníci školy. K výuce budeme využívat i fakultativní přednášky předních odborníků z praxe, kteří by obohatili výuku jejich praktickými zkušenostmi.

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava"

Podobné prezentace


Reklamy Google