Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. 2. 2014 Seminář pro aktivity PRE-SEED II projektové realizační týmy projektů 316, 317, 318, 320.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. 2. 2014 Seminář pro aktivity PRE-SEED II projektové realizační týmy projektů 316, 317, 318, 320."— Transkript prezentace:

1 4. 2. 2014 Seminář pro aktivity PRE-SEED II projektové realizační týmy projektů 316, 317, 318, 320

2 ÚVOD  Společný cíl: realizovat projekt podle plánu a dosáhnout všech cílů projektu  Obsah semináře  2 části : prezentace a konzultace  klíčové oblasti realizace a související postupy a pravidla  nákupy, VZ, ODV, administrativa  materiály ve složkách a na www (kontakty, prezentace) 2

3 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY  VÝZVA 7.3 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO 3 OP VaVpI: Podpora pre- seed aktivit  Monitorovací indikátory uvedené v rámci oblasti podpory 3.1 OP VaVpI – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví  Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Příručka pro příjemce OP VaVpI verze 5.0  Pravidla způsobilosti výdajů – verze 1.0  Výklad pravidel způsobilosti výdajů – verze 3.0  Technický Anex - popis výstupů a milníků jednotlivých IA  Směrnice TUO_OST_13_001 - Rada pro komercializaci VŠB-TU Ostrava  Směrnice TUO_SME_07_003 - Poskytování náhrad cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce zaměstnancům VŠB-TUO  TUO_SME_06_010 – Zadávání veřejných zakázek  Manuál vizuální identity OP VaVpI 3

4 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA REALIZACE  Pravidelná komunikace mezi VM RT a VM IA (dle potřeby; konzultace vždy předem), zejména u podstatných a nepodstatných změn)  Schvalování výdajů, resp. nákupů – vždy předem písemně  Dodržování termínů stanovených realizačním týmem  Pravidelné vyplňování pracovních výkazů  Dodržování pravidel pro publicitu (používání předepsaných formulářů s logolinky OP VaVpI)  Poskytování podkladů pro monitorovací zprávy  Plnění monitorovacích indikátorů a milníků stanovených v Technickém Anexu (průběžné informování dle požadavku VM RT) – nejpozději do 30.11.2014!!  Dodržování rozpočtu a konzultace změn s finančním manažerem-písemně  Spolupráce s ostatními pracovníky realizačního týmu – viz kontakty  Kancelářské potřeby (papíry, tonery apod.) nejsou součástí rozpočtu IA  Sledování webových stránek projektu: http://cpi.vsb.cz/cpp/cs/op-vavpi/projekty-v- realizaci/pre-seed-aktivity-vsb-tuo-II/cshttp://cpi.vsb.cz/cpp/cs/op-vavpi/projekty-v- realizaci/pre-seed-aktivity-vsb-tuo-II/cs 4

5 NÁKUPY do 200 tis. Kč bez DPH Co je nezpůsobilý výdaj?  Nezpůsobilými jsou např. výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu, nebo nejsou pro jejich dosažení nezbytné, případně jsou označeny za nezpůsobilé v textu výzvy, v rámci tohoto dokumentu či v další dokumentaci k jednotlivým výzvám. Dále se jedná o výdaje, které nejsou přiměřené, nejsou vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti, nebo v souladu s evropskou nebo českou legislativou. Nezpůsobilý je i takový výdaj, který sice lze svou povahou považovat za způsobilý, nicméně s ohledem na stanovenou maximální výši celkových způsobilých výdajů na projekt jej nebude možné jako způsobilý klasifikovat. 5

6 PROCES NÁKUPU  Nákupy nelze provádět předem bez souhlasu, vždy je nutná konzultace (telefonicky, písemně zdůvodněno) s PRT. Takto se předchází pozdějším nesrovnalostem nebo neuznatelným nákladům.  Rozhodující je:  plán veřejných zakázek (průzkum trhu x veřejná zakázka) http://innet.vsb.cz/cs/dokumenty/plany-verejnych-zakazek/  Směrnice Zadávání veřejných zakázek TUO_SME_06_010  Objednávku podepisuje VM IA nebo VM RT  Originál průzkumu trhu s objednávkou zůstává založen u realizačního týmu  Faktura je opatřena podpisy: -Příkazce operace (koordinátor projektu) -Správce rozpočtu (VM RT) -Hlavní účetní -Parafa VM IA 6

7 SCHÉMA NÁKUPU 7

8 8

9 9

10 CESTOVNÉ - PRAVIDLA  Výdaje spojené se stážemi v ČR a zahraničí; výdaje spojené s twinningem.  Účast na konferencích, seminářích a jednání s potenciálními komerčními partnery spojená s prezentací produktu nezbytnou pro propagaci a komercializaci, včetně účastnických poplatků.  Náklady na cestovné, ubytování, prezentaci na výstavách a veletrzích a účastnické poplatky.  Odsouhlasení záměru cestovat s PM – s dostatečným předstihem (min. 3 pracovní dny předem e-mailem)  Nic nelze předem objednávat a hradit, dokud cesta nebude povolena VM a nebude podepsán cestovní příkaz, návrh na vyslání příslušnými vedoucími  DODRŽOVAT PRAVIDLA ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI!!! 10

11 Pravidla poskytování cestovních náhrad 11  cestovné (jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, letenky v ekonomické třídě a související poplatky, silniční motorové a služební vozidlo za podmínky plného vytížení a za podmínky, že účelem prac. cesty je propagace technologie, převoz demonstračního vzorku – pozor: silniční daň není uznatelný výdaj)  ubytování (*** hotel, výjimka**** za podmínky, že je levnější než dva *** hotely  stravné (dle směrnice TUO_07_003) – nutno přiznat poskytnuté jídlo  kapesné (cenový limit max. 30%)  nutné vedlejší výdaje (cestovní pojištění v případě zahraničních služebních cest, parkovné)  možnost poskytnutí zálohy na pracovní cestu předem palubní lístky do 10 pracovní dnů  po skončení prac. cesty dodat všechny jízdenky, palubní lístky, letenky, faktury apod., včetně zprávy z pracovní cesty, a to nejpozději do 10 pracovní dnů

12 Pravidla poskytování cestovních náhrad 12 nejlevnější způsob dopravy  uznatelný náklad: nejlevnější způsob dopravy: dokladovat jízdenky, stvrzenky taxi služby – výjimečně; časové kupóny, jsou-li levnější než jednotlivé jízdenky  odlet letadlem: vždy z Prahy (výjimka odlet z Ostravy za předpokladu, že se jedná o přímý let Ostrava – zahraničí)  způsobilost účastnických poplatků je vázána na způsobilost cestovného v dané výzvě a na patrnou přímou souvislost věcné náplně akce s projektem. Pokud nejsou splněny obě podmínky zároveň, pak jsou účastnické poplatky nezpůsobilým výdajem projektu. Ostatní pravidla  Nákup přístrojů a zařízení je nezpůsobilým výdajem, pokud daný přístroj či zařízení není součástí prototypu nebo není nezbytný pro ověření technologie. Pořízené množství propagačních předmětů musí odpovídat účelům propagace. Tvorba webových stránek není součástí povinné publicity a případné výdaje s ní spojené mohou být vykázány v kapitole rozpočtu Propagace.

13 SCHÉMA SCHVALOVÁNÍ PRACOVNÍCH CEST 13

14 Ostatní užitečné informace Nepodstatné změny  změny v rámci položek jedné kapitoly, jedné IA, stejné fáze Podstatné změny bez dodatku (k RoPD)  v rámci položek různých kapitol, mezi jednotlivými IA, mezi fázemi (při zachování ne/investic), navýšení požadovaného předfinancování oproti předkládanému vyúčtování Podstatné změny s dodatkem (k RoPD)  při změně ne/investic, výše dotace 14

15 Úspěšné a neúspěšné IA  Neúspěšné jsou IA, u kterých nejsou splněny projektové závazky.  Neúspěšné IA nepokračují do fáze PK. Jejich výdaje (vynaložené a plánované) jsou nezpůsobilé v plné výši, včetně souvisejícího podílu v rámci PRT.  Úspěšná je IA, u které došlo k prokazatelnému provedení technického a komerčního ověřování (je zavázáno v Technickém popisu projektu). Úspěšná je i taková IA, u které proběhlo ověření, ale bylo vyhodnoceno, že není vhodná pro další přípravu ke komercializaci.  IA nevhodné k další přípravě ke komercializaci nepokračují do fáze PK. IA, které postupují do PK  Postupují IA nejvíce perspektivní pro budoucí komercializaci:  Z úspěšných aktivit budou k pokračování vybrány jen ty nejvíce perspektivní IA z hlediska budoucí komercializace. Jejich vhodnost je doložena v hodnocení. 15

16 Co není podporováno ×Není podporován vznik výsledku VaV (výzkum)....ale nedošlo by k narušení pravidel VP ×Cizí DV – nemůže být komercializováno, DV připravované ke komercializaci musí patřit žadateli a partnerům projektu....mohlo by dojít k narušení pravidel VP ×Není podporován vývoj komerčního produktu – není ani podporován vývoj a výzkum pro jednoho konkrétního a známého zákazníka....zcela jistě by došlo k narušení pravidel VP ×Komerční činnost – musí nastat až po skončení realizační fáze projektu nebo IA....v opačném případě by zcela jistě došlo k narušení pravidel VP Co není podporováno 16

17 Co není podporováno  Z uvedených důvodů proto podporované aktivity v rámci projektu/IA končí v okamžiku navázání práce/spolupráce s konkrétním komerčním partnerem.  Nelze tedy například v rámci projektu ani: ×provádět práci pro konkrétního komerčního partnera, ×přizpůsobovat výsledky pro konkrétního partnera.  V rámci pre-seed tedy není možné podporovat vznik produktu (hotového výrobku, jeho certifikace), je možné vyvíjet prototyp, demonstrační vzorek.  Jak rozlišit produkt od prototypu, demonstračního vzorku? Specifické znaky se liší dle odvětví. Zásadním je ale neprodejnost prototypu, demonstračního vzorku. 17

18 Výkazy práce  postup  Do 5. dne v měsíci vyplnit, předat VMA  VMA (nebo jím pověřená osoba) zašle výkazy VMP  Tím stvrdí a odsouhlasí platnost výkazů a jejich obsah  Proběhne kontrola výkazů na straně PRTu  Schválené výkazy PRTem se vytisknou, podepíší a založí 18 KOORDINÁTOR PROJEKTU Výkonnému manažerovi aktivity Výkonnému manažerovi projektu VÝKONNÝ MANAŽER PROJEKTU Koordinátorovi Projektovému realizačnímu týmu (PRT) VÝKONNÝ MANAŽER AKTIVITY VaV pracovníkům Technické podpoře

19 Druhy výsledků neregistrovaných (nechráněných) u ÚPV  Funkční vzorek  Poloprovoz  Ověřená technologie  Software  Certifikovaná metodika  Prototyp  Všechny tyto výsledky podléhají pouze registraci na univerzitě! 19 Vyplnění formuláře + CD Smlouva o uplatnění v praxi Doručení na KvVaV

20 Druhy výsledků registrovaných u ÚPV (chráněných)  Užitný vzor  Patent 20

21 Legislativní rámec veřejných zakázek  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI  Směrnice VŠB  Výkladová praxe Výše uvedené tvoří rámec, jehož překročení může být sankcionováno odejmutím části dotace. Některé hranice nejsou obecně dané – jsou vždy posuzovány pro konkrétní veřejnou zakázku  možné subjektivní posouzení konkrétním kontrolorem Opatrnostní hledisko = předejít krácení dotace 21

22 Postup realizace veřejných zakázek (VZ) 1) Požadavek na provedení VZ2) Příprava zadávací dokumentace3) Průběh VZ4) Hodnocení a posouzení nabídek5) Uzavření smlouvy 22

23 Požadavek na VZ – vstupní informace  Požadavek na VZ vypracuje výkonný manažer spolu s manažerem IA  Zásadní části, které je třeba mít před vyhlášením VZ ujasněné: a)Předmět – nejdůležitější část: −Musí být popsán dostatečně konkrétně −Dodavatelé nabídnou vždy to nejlevnější co vyhoví požadavkům −Popis předmětu nesmí být diskriminační = nesmí být uvedeny obchodní názvy, typy, výrobce, diskriminační parametry apod. −V krajním případě lze obchodní název připustit – důkazní břemeno zadavatele b)Návrh kvalifikace: −Jak má dodavatel „vypadat“ – jaké má mít zkušenosti, odbornost zaměstnanců, předložení vzorků −Lze návrh nechat na specialistovi VZ 23

24 Požadavek na VZ – vstupní informace c)Hodnocení: −Primárně cena, pokud i jiná, musí vyjadřovat vztah ceny k užitné hodnoty −Subjektivní kritéria lze použít jen v některých případech (marketing,…) d)Dodavatelé k oslovení: −Dle typu VZ je nutno oslovit 3 nebo 5 dodavatelů −Dodavatelé musí být schopni poptávané zboží (služby) dodat −Existuje pouze jeden dodavatel v rámci EU – důkazní břemeno zadavatele e)Sčítání veřejných zakázek: −Zadavatel má povinnost spolu sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek a služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období −Role útvaru veřejných zakázek Veškerá specifika či nejasnosti je vhodné předem konzultovat se specialistou VZ, zda nemůže jít o porušení pravidel. 24

25 Příprava ZD, Průběh VZ, Hodnocení, Smlouva  Příprava ZD −Specialista VZ na základě Požadavku zpracuje návrh ZD vč. návrhu smlouvy −Návrh ZD bude připomínkován všemi zúčastněnými  Průběh VZ - od vyhlášení po podání nabídek −Procesně zajistí Specialista VZ −Odpovědi na případné technické dotazy dodavatelů zajistí manažer IA  Hodnocení a posouzení nabídek - od podání nabídek po výběr −Procesně zajistí Specialista VZ −Nabídky po technické stránce posoudí manažer IA  Uzavření smlouvy −Smlouva musí být uzavřena ve znění dle nabídky – zpětně nelze nic měnit 25

26 Lhůty jednotlivých zadávacích řízení  Předpokládaná doba od předání kompletního Požadavku po uzavření smlouvy: a)Veřejná zakázka malého rozsahu – 46 dnů b)Zjednodušené podlimitní řízení – 78 dnů c)Otevřené podlimitní řízení – 113 dnů d)Otevřené nadlimitní řízení – 147 dnů  Nutno kalkulovat s rizikem možného opakování zakázky! V případě dotazů či nejasností se na mne kdykoliv obraťte: Ing. Miroslav Jílek, miroslav.jilek@vsb.cz, 606 705 818 26

27 Děkujeme za pozornost 27


Stáhnout ppt "4. 2. 2014 Seminář pro aktivity PRE-SEED II projektové realizační týmy projektů 316, 317, 318, 320."

Podobné prezentace


Reklamy Google