Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D T M K Vysočina seminář nad studií proveditelnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D T M K Vysočina seminář nad studií proveditelnosti"— Transkript prezentace:

1 D T M K Vysočina seminář nad studií proveditelnosti
Jiří Hiess, odbor informatiky, KrÚ kraje Vysočina

2 Program semináře k DTMK Vysočina 20.2.2008
Čas: Bod programu: Mluvčí: 10:00 Úvod VYSOČINA - Hulák, Pavlinec, Hiess 10:20 Studie proveditelnosti JDTMK Vysočina HRDLIČKA - Červenka 11:00 JDTM-VC,-StČ,-ZK, KHK (za Zlín) GEOVAP – Cimpl 11:30 DTM ve městech Vysočiny: 1) Velké Meziříčí, 2) Pelhřimov 1) Švec 2) Urbánek, Jurček 12:00 Správci technické infrastruktury: 1) EON, 2) RWE, 3) TO2 Hřebačka, Červenka Bažantová Novotný, Michalčáková 12:45 Přestávka 13:15 Diskuze Plénum s moderací 14:00 Závěry, zveřejnění podkladů VYSOČINA

3 Otázky dne: (1) POJMY. Co je DTMK? Proč krajská DTM?
(2) PRAXE. Mám zkušenost s DTM? Znám příklady? (3) BENEFITY. Má DTMK smysl? Výhody, nevýhody -? (4) „HRÁČI“. Patřím mezi tvůrce, anebo uživatele? (5) MD. Čím mohu do DTMK přispívat? (6) DAL. Co chci získávat? Dá mi DTMK něco navíc? (7) DWH a GEOPORTÁL. Je technické řešení srozumitelné? (8) RIZIKA, ZÁVAZKY. Jsou jasné kompetence a finance? (9) SDRUŽENÍ, KLASTR. Mohu a chci spolupracovat? Odkdy? (10) VYSOČINA ZÍTRA. S / anebo bez DTMK?

4 Zadání Studie Proveditelnosti DTMK Vysočina
DTMK nesmí zvýšit počet pracovníků KrÚ, ani provozních nákladů kraje Hlavní financování JDTMK musí vycházet ze zdrojů mimo krajský rozpočet Do DTMK musí být stále otevřený diferencovaný přístup Preferujeme externí řešení DTMK s významnou úlohou Kraje DTMK musí žít a dále se rozvíjet nezávisle na Kraji

5 Obsah Studie Proveditelnosti DTMK Vysočina
Pojmy Zadání Analýza dostupných zdrojů (příl. 1, 2, 3) Standardy (metadata, směrnice JIH) (příl. 4, 6, 7) Zdroj pro Územně Analytické Podklady Provozování JDTMK Financování Právní forma (příl. 5 a 8) Shrnutí Proč budovat JDTMK Vysočina Současné problémy SWOT analýza Harmonogram 7 závěrečných tezí

6 Výtah ze Studie proveditelnosti
Principy DTMK Právní forma Financování Návrh klauzulí smlouvy o sdružení SWOT analýza Harmonogram Závěry studie

7 Principy JDTMK Vysočina
cíle JDTMK vytvoření JDTMK jako jednotného datového zdroje na úrovni kraje zajištění procesů aktualizace JDTMK vytvoření pravidel používání dat a mapových děl zajištění financování provozování JDTMK zpřístupnění dat JDTMK pomocí moderních technologií (mapový server) využití JDTMK jako zdroje dat ÚAP Smluvní zásady ochrana dat účastníků a společně vytvořeného know-how dlouhodobá spolupráce s pravidelnými schůzkami účastníků centrální server u provozovatele – soustředění a sjednocení dat, aktualizace přístup k datům JDTMK účastníkům bezúplatně poskytování dat třetím osobám za úplatu Financování Správci Vložení vlastních mapových podkladů (ÚMPS) a vložení průběhů (tras) sítí včetně financování vložení těchto dat do JDTMK Aktualizace JDTMK na základě jimi předaných dat Podílení se na provozu mapového serveru dle intenzity využívání mapového serveru jednotlivých účastníků Kraj (zajištění alternativních zdrojů) aktualizace dat z jednotlivých stavebních úřadů podílení se na provozu mapového serveru resp. zajistit , že obce budou na provoz mapového serveru přispívat ze svých rozpočtů výhledově, dle získaných prostředků sjednocení dat v jednotnou ÚMPS, dotvoření v územích, kde DTM není Třetí strany Prodej dat třetím stranám Role účastníků Kraj garant provozu JDTMK metodické vedení, komunikace s obcemi na území kraje podpora zavádění systému pravidelné aktualizace DTM přes stavební úřady (ve smyslu nového stavebního zákona) vyhledávání zdrojů financování DTM mimo komerční sféru Správci sítí dodání a následná pravidelná aktualizace dat, podíl na správě dat strategické rozhodování o nových směrech využití dat podíl na schvalování rozpočtu a vyúčtování Provozovatel (správce mapového serveru) provoz mapového serveru JDTMK, včetně všech souvislostí (vstupy, výstupy, aktualizace, ochrana dat), poskytování a prodej datových výstupů DTM (včetně poskytování výstupů obcím a technické veřejnosti) koordinace projektu, jednání s pověřenými obcemi o přistoupení k systému (separátní smlouva o spolupráci), vyhledávání zdrojů financování provozu organizace pravidelných setkání účastníků rozpočtování, vyúčtování a fakturace nákladů účastníkům

8 2. Právní forma DTMK Vysočina
Sdružení Klastr

9 3. Financování DTMK Vysočina
KRAJ: SPRÁVCE TI: Dotace Zdroj Vytvoření mapového serveru přímo 0 Kč, částečně v poplatcích za provoz částečně Interreg, OPPI (Inovace) úprava dat do cílového formátu malou částí na základě vnitřních potřeb částečně – financování především z dotací a grantů ano Interreg, OPPI (Spolupráce) vložení vlastních dat (ÚMPS, průběhy sítí) 100% Interreg sehrání dat – vytvoření jednotného polohopisu 0 Kč částečně – dofinancování dotací a grantů provoz mapového serveru ne aktualizace dat na základě podkladů předaných správci poskytování a prodej dat postupné dopracování JDTMK OPPI (Spolupráce), IOP Program - žadatel Potenciál dotace (max. výše v %) Využitelná část Trvání v letech Interreg III – klastr (kraj) 9 mil. Kč (85 %) 6 mil. Kč OPPI (Spolupráce) – klastr 15 mil. Kč ( %) 7 mil. Kč 2008 – 2010 OPPI (např. Inovace) – klastr / členové klastru (MSP) 15 mil. Kč (45 %) 10 mil. Kč IOP (nejisté) – kraj 30 mil Kč (85 %) 27 mil. Kč

10 4.1 Návrh smlouvy účasti ve sdružení DTMK Vysočina
III. Předmět a účel smlouvy Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem společného postupu při tvorbě, správě, aktualizaci, archivaci a jednotném zpracování digitální technické mapy kraje Vysočina (dále jen „JDTMK“) a vytvoření zásad společného financování tvorby, aktualizace a správy JDTMK na tomto území. Koordinátorem a odborným garantem JDTMK bude provozovatel. JDTMK bude vytvořena za finanční spoluúčasti všech smluvních stran. JDTMK bude tvořena soubory dat, jež jsou vymezeny v následujícím rozsahu: Informace o inženýrských sítích a jejich zařízeních. Účelová mapa povrchové situace (dále jen „ÚMPS“) – postupně tak, jak bude vznikat v jednotlivých lokalitách. Další mapové vrstvy (Katastrální mapa, mapa 1 : , ortofoto.) Zpřístupnění jednotlivých vrstev bude řešeno individuálně po projednání přístupových práv s majiteli dílčích mapových děl.

11 4.2 Užití DTMK JDTMK je vytvářena společně všemi smluvními stranami. Právo na užívání JDTMK mají všechny smluvní strany. U mapových děl zanesených do JDTMK z jiných zdrojů (ČÚZK apod.), budou přístupová práva specifikována individuálně, a to dle podmínek stanovených jejich poskytovatelem, do doby, než budou na základě jednání kraje zpřístupněna účastníkům dle této smlouvy.

12 4.3 SoS – povinnosti Kraje Kraj se zavazuje:
Metodicky vést práce na JDTMK, pravidelně komunikovat s pověřenými obcemi na území kraje, vytvářet a projednávat s pověřenými obcemi jednotná pravidla pro práci stavebních úřadů na území kraje ve věci tvorby a aktualizace JDTMK. Ve spolupráci s provozovatelem svolávat pravidelná setkání účastníků vždy dvakrát ročně za účelem vyhodnocení funkčnosti systému tvorby, aktualizace a správy JDTMK a řešení úhrady nákladů na provoz. Spolupůsobit koordinačně při zavádění systému pravidelné aktualizace JDTMK na základě dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS) poskytované stavebními úřady, při sjednocování dat a zobrazení a spolupůsobit při zajištění zdroje financování pro provádění této aktualizace. Vyhledávat možné zdroje financování (vlastní zdroje, rozpočet ČR, dotační tituly apod.) pro zhotovení JDTMK postupně na celém území kraje a pro plošné zajištění její aktualizace. Vést jednání s ČÚZK ve věci zpřístupnění státních mapových děl pro účastníky smlouvy za účelem zobrazení územně analytických podkladů.

13 4.4. SoS – povinnosti správce TI
Správci sítí se zavazují: Spolupracovat s krajem a provozovatelem při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Podílet se na úhradě tvorby, aktualizace a správy JDTMK alikvotně dle množství předaných aktualizačních dat. Konkrétní částky bude obsahovat protokol z pravidelných setkání účastníků. Předávat provozovateli aktualizační data JDTMK Podílet se poměrnou částí na provozu serveru

14 4.5 SoS – povinnosti provozovatele DTMK
Provozovatel se zavazuje: Spolupracovat s krajem a správci sítí při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Koordinovat činnost všech správců sítí za účelem splnění předmětu této smlouvy a zastupovat smluvní strany při jednáních s třetími subjekty ve věcech spolupráce smluvních stran dle předmětu této smlouvy. Provozovat řádně a bezpečně mapový server JDTMK, zajišťovat aktualizaci a archivaci dat, jejich předávání účastníkům této smlouvy a poskytnutí dat třetím osobám za úplatu. Zajistit poskytnutím dat nebo jeho zprostředkováním částečný zdroj financování provozu mapového serveru. Zajistit, aby data JDTMK byla předávaná jednotlivým účastníkům smlouvy podle Směrnice pro tvorbu a údržbu JDTMK. Vést prokazatelně provozní informace o vstupech a výstupech JDTMK, minimálně v rozsahu – klient, popis požadavku, datum přijetí. Zajistit, aby o každém grafickém elementu JDTMK byly známy popisné údaje (metadata) v rozsahu – zpracovatel a ověřovatel zaměření (geodetická firma), investor (pro koho bylo zaměření vyhotoveno), popis (účel zaměření a střední souřadnicová chyba), datum zaměření. Minimálně dvakrát ročně předat smluvním stranám aktualizovanou JDTMK, a to vždy nejpozději do konce pololetí, popř. i mimo tyto termíny, pokud dojde k rozsáhlé změně dat nebo vyžádají-li si to ostatní smluvní strany. Zmocnění provozovatele Smluvní strany zmocňují provozovatele k jednání s pověřenými obcemi v rámci kraje za účelem uzavření smlouvy o spolupráci ve věci aktualizace dat ze strany stavebních úřadů (DSPS) a možnosti využívání JDTMK. Smluvní strany zmocňují provozovatele k jednání s třetími stranami o poskytnutí dat z JDTMKK, resp. o zřízení systému tohoto poskytování dat třetí osobou.

15 4.6 SoS – obecné závazky smluvní strany
Smluvní strany se zavazují: Zmocnit svého zástupce pro provozně - technická jednání vedená za účelem plnění této smlouvy. Poskytnout prostorovou polohu svých sítí, v datové struktuře dle Směrnice pro tvorbu a údržbu JDTMK, v nejbližším možném termínu dle provozních možností smluvních partnerů. Prostorové polohy sítí dle tohoto bodu, pokud existují, předají smluvní partneři do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy provozovateli. Mimo prostorovou polohu svých sítí poskytnout ev. další údaje dle následné konkrétní dohody. Předávat provozovateli informace o změnách prostorové polohy inženýrských sítí a jejich zařízeních ke konci každého kalendářního pololetí. Tyto informace poskytnuté smluvními stranami zůstávají ve výhradním dispozičním právu smluvních stran. Případný požadavek na poskytnutí širší informace nad rámec daný touto smlouvou řešit písemným dodatkem k této smlouvě. Zmocnit provozovatele k jednání se třetími subjekty, vedených z účelem plnění této smlouvy. Provozovatel nemá právo z titulu zmocnění zavazovat, schvalovat a podepisovat za účastníky této smlouvy, jakékoliv dokumenty, smlouvy apod

16 4.7. Ochrana dat a informací ve SoS
Smluvní strany se zavazují: Veškerá data a informace z JDTMK, která vznikla na základě spolupráce dle této smlouvy, užívat pouze pro svoji vlastní potřebu s výjimkou ustanovení čl. IV, odst. 3, písm. c). Není povoleno poskytovat výstupy v analogové či digitální formě z JDTMK třetím subjektům s výjimkou zpracovatelů projektových dokumentací (dále jen „PD“), kde investory jsou jednotliví účastníci smlouvy. Smluvní strany smluvně zajistí u výše uvedených zpracovatelů PD, že zapůjčená data budou používána pouze po dobu vykonávání činností pro zpracování těchto PD. Toto ustanovení se netýká vyjádření týkajících se vlastních sítí smluvního partnera. Kraj jako provozovatel JDTMK je oprávněn použít údaje získané od jednotlivých účastníků systému JDTMK v rámci náplně práce jednotlivých odborných útvarů krajského úřadu. Toto ustanovení se netýká provozovatele, který v zastoupení účastníků data poskytuje třetím stranám za úhradu a získané finance zahrnuje do každoročního či periodického vyúčtování .tzn. že veškeré prodeje by se realizovaly přes provozovatele. Provozovatel se zavazuje poskytovat údaje z JDTMK dalším subjektům podílejícím se přímo na tvorbě JDTMK, tj. smluvním partnerům dle této Smlouvy. Při poskytnutí dat vést evidenci subjektů, kterým byla data poskytnuta (předávacím protokolem o poskytnutí dat, který bude obsahovat mimo jiných i ustanovení o neposkytování dat dalším subjektům, nepoužívání dat k reklamním a prezentačním účelům a používání dat jen v době účinnosti smlouvy o poskytnutí dat) a zabezpečit smluvně, případně i jinak (např. technicky), ochranu dat před zneužitím třetími subjekty. Tato evidence bude předkládána za uplynulé období vždy na schůzkách smluvních stran. Zabezpečit ochranu dat a informací získaných při činnosti v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, údaje a data osobního charakteru nevyjímaje. V případě porušení ustanovení čl. V, odst. 1. písm. a) a b) této smlouvy zaplatí smluvní strana smluvní pokutu ve výši ,- Kč každé další ze smluvních stran této smlouvy, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení písemného vyúčtování vystaveného druhou smluvní stranou. Ustanovení o náhradě škody zůstávají tímto ujednáním nedotčena. Za porušení tohoto ustanovení není považováno vyjádření o existenci vlastních nebo provozovaných inženýrských sítí a jejich zařízení. Provozovatel se zavazuje za úplatu poskytovat data JDTMKK třetím osobám pouze na podkladě smlouvy o poskytování dat JDTMK uzavřené mezi Provozovatelem a třetí osobou (Uživatelem). Tato smlouva se musí vztahovat na všechna poskytnutá data JDTMK, která byla předána třetí osobě. Provozovatel je povinen v této smlouvě uvést následující znění čl. V, odst. g) a h). Třetí osoba, dále jen Uživatel je oprávněn trvale užívat výhradně pro svoji interní potřebu data JDTMK, a to i transformovaná do jiného formátu, ve svém informačním systému. Interní potřebou se rozumí provozní, opravárenská, projekční činnost a zpracování vlastního informačního systému. Použití pro interní potřebu zahrnuje možnost Uživatele poskytnout data JDTMK zpracovateli svého informačního systému, popřípadě zpracovateli své zakázky, související s provozní, opravárenskou, projekční a dokumentační činností, a to pouze na základě písemné smlouvy o poskytnutí dat JDTMK uzavřené mezi Uživatelem a zpracovatelem, kterou zaváže zpracovatele k nezneužití dat JDTMK, zabezpečení dat JDTMK proti zneužití třetí osobou, neposkytnutí dat žádným možným způsobem další osobě, nepoužívání dat JDTMK pro prezentační a reklamní účely bez písemného souhlasu a k nakládání s polohopisnými daty jen v rámci smlouvy o zpracování dat JDTMK. Po ukončení prací nebo po skončení platnosti smlouvy o zpracování dat JDTMK je povinen Uživatel i zpracovatel data JDTMK smazat ze všech medií .Provozovatel je povinen třetí osobu k tomu zavázat v „podmínkách prodeje“ Transformace, překreslování, kopírování či dělení JDTMK pro jiný účel než pro interní potřebu Uživatele nejsou povoleny. Právo užívání dat JDTMK poskytnuté Uživateli písemnou smlouvou je určeno výhradně Uživateli a nelze je postoupit ani převést na třetí osobu. Uživatel není oprávněn data JDTMK užívat s třetí osobou, pronajímat je, půjčovat je, poskytovat je pro agenturní služby, ani data JDTMK prodávat. Za třetí osobu se nepovažuje společnost, ve které má Uživatel minimálně 51 % majetkovou účast. Uživatel nesmí zhotovit nebo povolit zhotovení stejné JDTMK pro třetí osobu na základě kopie, transformace či jiné manipulace, ať již mechanické či elektronické s poskytnutými daty JDTMK. Zpětná digitalizace map vytištěných na základě dat JDTMK je zakázána. Uživateli je povoleno poskytnutí výřezu z dat JDTMK v tištěné podobě pro účely předání podkladů o průběhů podzemních vedení třetí osobě. Provozovatel musí technicky i jinak zajistit, aby přístup k předaným datům JDTMK umístěným na serveru Provozovatele měla jen třetí osoba, s kterou byla uzavřena smlouva podle čl. V, odst.g) a h) této smlouvy.

17 4.8 Platební podmínky ve SoS
Způsob úhrady nákladů a platební podmínky při tvorbě a správě JDTMK Smluvní strany se dohodly na výši úhrady prací spojených s tvorbou, aktualizací a se správou takto: a) podílem správců sítí na správě, vypočítaným na základě objemu předaných dat provozovateli JDTMK, s přihlédnutím k čerpání výstupů z JDTMK z jejich strany, případně včetně úhrady za převody dat z a do požadovaného formátu dle objednávky účastníka, b) úhradou kraje (příp. financovanou z alternativních zdrojů) za dotvorbu JDTMK, aktualizaci a sjednocení dat poskytnutých stavebními úřady, c) poskytnutím a zprostředkováním dat třetím osobám prostřednictvím provozovatele. Provozovatel JDTMK je povinen na pravidelných setkáních účastníků předložit vyúčtování za předchozí období a rozpočet na následující období jako podklad pro rozúčtování podílů jednotlivých účastníků ke schválení. Provozovatel je povinen evidovat pro účely rozúčtování a úhrady nákladů JDTMK všechny potřebné údaje o objemu obdržených a poskytnutých dat v rozlišení dle jednotlivých účastníků a vést rovněž podrobnou evidenci o datech poskytnutých či prodaných třetím osobám. Provozovatel po schválení vyúčtování na pravidelném setkání vystaví účty jednotlivým účastníkům, a to formou faktury. Faktury musí vyhovovat platným finančním a daňovým předpisům. Příjemce vyúčtování je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení vyúčtování, která neobsahuje některou z uvedených náležitostí nebo má jiné zřejmé vady v obsahu. Ve vráceném vyúčtování musí vyznačit důvod jeho vrácení. Oprávněným vrácením vyúčtování přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného, nebo nově vystaveného vyúčtování, tzn. že nezaplacením oprávněně vráceného vyúčtování není dlužník v prodlení. Splatnost písemných vyúčtování bude 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. V případě pochybnosti o doručení vyúčtování, má se za to, že bylo doručeno pátý pracovní den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotovitelem. Vyúčtování bude vystaveno tak, aby došlo na adresu objednatelů nejpozději čtvrtý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, v němž nastalo zdanitelné plnění.

18 5.1 S W O T Silné stránky (maximalizovat, rozšiřovat) - vnitřní prostředí vytvořit chybějící centrální zdroj dat strategičtí správci mají data Kraj je důvěryhodný partner pro ostatní subjekty kraj - tvůrce standardů GIS na úrovni kraje a v rámci republiky nízké požadavky na personální a technické kapacity kraje dáme ufinancovatelné řešení malým obcím, které nejsou schopny samy DTM řešit zpřístupníme data odborné veřejnosti (podklady pro investiční činnosti…) otevřenost a škálovatelnost systému při zapojení široké odborné veřejnosti využití moderní technologie přístupu k datům Příležitosti (maximalizovat, realizovat) - vnější prostředí rozsáhlé datové zdroje na území kraje Vysočina čerpání prostředků z dotačních fondů zpřístupnit data široké odborné veřejnosti zájem strategických subjektů o spolupráci legislativa ÚAP - získání tras od správců stavební zákon - podpora DTM aktuální stav informačních technologií – sdílení dat pomocí web technologií praktické zkušenosti subjektů s vedením DTMM v rámci regionu

19 5.2 S W O T Slabé stránky (koncepčně řešit) - vnitřní prostředí
jednotná standardní metodika - neexistuje malý zájem menších subjektů majetkové vztahy na stávajících DTMM nejednotné datové podklady náročnost sjednocování existujících podkladů - roztříštěnost dat velký počet subjektů, které bude potřeba zapojit komplikované financování z mnoha zdrojů neochota subjektů investovat do kompletace reálná vymahatelnost podkladů pro aktualizace Rizika (monitorovat, omezovat) - vnější prostředí nedostatečná dokumentace infrastruktury u malých správců spolupráce se stavebními úřady - nechota v dílčích případech nepochopení projektu ve vztahu k ÚAP nejisté termíny a rozsahy vypsání dotačních fondů

20 6. Harmonogram dle SP 20.2.2008 Termín (měsíce) Položka
Finanční náročnost ODHAD Typ 1. Zpracování úvodní nabídky na spolupráci pro strategické subjekty (správce sítí). Jejich oslovení. - 2.-3. Uzavření smlouvy o sdružení mezi strategickými správci, krajem a klastrem 4.-5. Zpracování metodiky provozování JDTMK tisíc Inv. 5.-7. Oslovení ostatních subjektů ohledně spolupráce na JDTMK Vysočina, uzavírání smluvních vztahů. Zprovoznění jednotného datového skladu a mapového serveru pro přístup k JDTMK 100tisíce až mil. Inv 5.-6. Získání a vložení dostupných ÚMPS do jednoho datového skladu. tis. Vložení dat účastníků (mimo ÚMPS) – pilotní lokalita Do 100tis. na 1 účastníka Průběžně Provozování mapového serveru 100tisíce/rok Prov. Aktualizace JDTMK Dle počtu změn 100tisíc až mil./rok Aktivity s cílem získat finanční zdroje mimo účastníky sdružení (dotace) Výhled Sjednocení dat JDTMK -1* 100 tisíc až mil Plošné dopracování JDTMK -1* řádově milióny

21 7 závěrů studie proveditelnosti DTMK Vysočina 2007
Kraj musí být aktivní, jinak nelze DTMK realizovat. Kraj má DTMK koordinovat a zastřešovat. Přínosy – projekt JDTMK může na území kraje zajistit vznik přesného a odborné veřejnosti dostupného mapového díla, které výrazně podpoří investiční činnost. Podklady existují - v rámci území kraje Vysočina existuje velké množství polohopisných dat, které mohou sloužit jako základ JDTMK Vysočina. Odhadujeme, že se stávající podklady vyskytují na více jak 90 % obcí. Integrovat podklady – data jsou bohužel v majetků různých subjektů, nejsou jednotná Standardizovat - neexistuje standardní metodika JDTMK, lze navázat na dílčí zkušenosti, kraj se má angažovat jako spolutvůrce GIS standardů Strategické subjekty mají potřebná data a mají zájem o účast v projektu JDTMK. Financování je proveditelné - finanční náročnost projektu se pohybuje v řádech 100tisíců až miliónů Kč. Největší náročnost se týká sjednocení a případného dopracování polohopisné situace. Důležité bude získání finančních prostředků mimo příspěvků účastníků projektu a to z dotačních titulů.

22 Závěry k DTMK Vysočina ze dne 20.2.2008:
Účastníci semináře se seznámili s e současnou situací a e závěry Studie proveditelnosti DTM kraje Vysočina a podporují 7 jejích závěrečných bodů Kraj zveřejní Studii proveditelnosti DTMK, ppt odkazy a další podklady z jednání na krajském webu ( Kraj bude pracovat na dosažení DTMK na svém území za splnění následujících podmínek: Vyčíslit investiční vklady a provozní náklady všech účastníků v horizontu nejméně 5 let, Stanovit mechanismus oceňování dat a toků dat v duchu ochrany vložených investic a bezpečnosti informací, Zajistit finanční zdroje s maximálním využitím zdrojů ČR a EU, Dohodnout organizační strukturu a přesnou roli kraje v ní, Je nezbytné doplnit analýzu zdrojů a nacenění vkladů účastníků projektu DTMK Kraj vyhlásí VŘ na zpracovatele projektu obsahujícího C/B analýzu DTMK do nejméně 2 operačních programů (IOP, OPPI,..), aby zajistil kofinancování z externích zdrojů v maximální možné míře Standardizace na úrovni kraje – kraj nebude pasivně čekat na celostátní koordinaci, bude vytvářet tlak, aby ke standardizaci DTM v národním měřítku došlo Kraj zadá nebo zpracuje pilotní projekt první fáze (minimální) částečné integrace a harmonizace stávajících DTMM do ukázkové DTMK, k tomu je nutný souhlas rady kraje Poté kraj zadá výběr dodavatele DTMK, k tomu je nutný souhlas zastupitelstva kraje

23 byla do provozu uvedena internetová stránka s informacemi k Digitální mapě kraje Vysočina

24 Děkuji za pozornost Jiří Hiess, oddělní GIS odboru informatiky KrÚ kraje Vysočina


Stáhnout ppt "D T M K Vysočina seminář nad studií proveditelnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google