Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská síť pro surveillance a kontrolu rakoviny děložního čípku v nových členských zemích – projekt AURORA Modul 3: Prosazování a lobování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská síť pro surveillance a kontrolu rakoviny děložního čípku v nových členských zemích – projekt AURORA Modul 3: Prosazování a lobování."— Transkript prezentace:

1 Evropská síť pro surveillance a kontrolu rakoviny děložního čípku v nových členských zemích – projekt AURORA Modul 3: Prosazování a lobování

2 www.aurora-project.eu Tento kurz byl připraven v rámci projektu «AURORA» s finanční podporou z programu EU v oblasti veřejného zdraví.

3 OBSAH 1.Co je to veřejné obhajování a prosazování určité myšlenky či konceptu (advocacy)? 2.Co je to kampaň zaměřená na obhajování a prosazování určité myšlenky či konceptu? 3.Jak analyzovat kontext problému? 4.Cíle kampaně zaměřené na obhajování a prosazování 5.Kdo je zapojen do prosazování a lobování? 6.Budování spojenectví 7.Co je to lobování? 8.Ovlivňování lékařů/klinických pracovníků a profesních zdravotnických sdružení 9.Monitorování a hodnocení aktivit zaměřených na obhajování a prosazování 10.Komunikační kampaně realizované na evropské úrovni

4 1. Co je to veřejné obhajování a prosazování určité myšlenky či konceptu (advocacy)? Veřejné prosazování (též veřejná obhajoba) je činnost zaměřená na podporu určité myšlenky či záležitosti. Obhajujeme určitou myšlenku či záležitost, protože chceme: Poskytnout o ní informace a vytvořit povědomí veřejnosti Získat pro ni podporu Ovlivnit ostatní, aby ji podporovali a/nebo Pokusit se o ovlivnění či změnu relevantní veřejné politiky

5 Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March 2004. Publication #1-2004 VEŘEJNÉ PROSAZOVÁNÍ – 5 KROKŮ PROCESU IDENTIFIKACE Identifikujte problém, který je třeba řešit ŠETŘENÍ Shromážděte nezbytné informace a ověřte si, že jste správně pochopili příčiny a dopady problému. PLÁN Poté, co propagace byla stanovena jako vhodný způsob řešení problému, je třeba navrhnout strategii. V akčním plánu pro realizaci propagační kampaně musí být stanoven hlavní cíl a specifické cíle, ukazatele plnění, metody,aktivity a harmonogram. AKCE Realizujte plán, přičemž postupujte koordinovaně se všemi subjekty zapojenými do kampaně. HODNOCENÍ Provádějte průběžné monitorování a hodnocení aktivit. Rozhodněte o dalších krocích a stanovte, co by se mohlo v budoucnu dělat jinak, aby bylo dosaženo lepších výsledků.

6 Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March 2004. Publication #1-2004 AKTÉŘI SPOJENCI Spojenci jsou osoby a instituce, které naši kampaň podporují. Typicky se jedná o jedince či instituce sympatizující s tématem – známí propagátoři, současní i dřívější politikové, osobnosti z médií, neziskové organizace, akademici a samozřejmě příslušníci dotčené cílové skupiny. Tito aktéři věnují svůj čas, odborné znalosti, finanční a materiální zdroje i svůj osobní vliv na podporu naší kampaně. NEUTRÁLNÍ Neutrální aktéři jsou osoby a organizace, které si dosud neutvořily pevný názor na propagovanou problematiku. Pro naši kampaň jsou důležití, neboť se z nich velmi rychle mohou stát buď naši spojenci či naši oponenti. OPONENTI Oponenti jsou osoby a instituce, které s naší kampaní nesouhlasí. Tyto kampaně často zviditelní existující mocenskou nerovnováhu ve společnosti a taková situace často vyvolá negativní reakci těch, kteří jsou v současnosti u moci či těch, kteří vyznávají odlišné hodnoty. Oponenti se projevují různě, od lidí, kteří sice nesouhlasí, ale nevyvíjejí žádné aktivity k vyjádření tohoto nesouhlasu až po agresivní a násilnické projevy.

7 Aktivity v rámci veřejného prosazování/obhajování Příklady: Politická analýza Lobování Demonstrace Watchdogové aktivity Leták Webové stránky Networking Setkání Newsletter Petice Vyjednávání Tisková konference Stávka Básnická soutěž Pochod Brožura Průzkum Divadlo Soudní pře Plakátová kampaň Talk Show Kulatý stůl Workshop Školení Televizní či rozhlasové drama „Podomní“ prosazování a obhajování Dopis Rozhovor Veřejné fórum Tisková zpráva Mediace Výjezdy do terénu pro přímé seznámení s problematikou Tiskový briefing

8 2. Co je to kampaň zaměřená na obhajobu a prosazování určité myšlenky či konceptu? Jedná se o skupinu aktivit zaměřených na ovlivnění politiků či veřejnosti s cílem získat podporu pro určitou myšlenku či záležitost Před zahájením kampaně je třeba: Provést analýzu a přesně definovat myšlenku či problematiku, kterou chcete prosazovat. Stanovit, kdo by měl vaši věc podporovat - koho se snažíte ovlivnit či změnit tak, aby vás začal podporovat. Stanovit, co má být konkrétním výsledkem vaší kampaně – čeho chcete dosáhnout. Kampaň nemůže být realizována několika jedinci; je třeba, aby se do ní zapojil každý z pořádající organizace i řada lidí „zvenku“.

9 3. Jak analyzovat kontext problému? Která stávající politika je příčinou či alespoň má vazbu na náš problém a jak je tato politika realizována? Jak by změny této politiky pomohly řešit náš problém? Jaký typ změny potřebujeme (legislativa, prohlášení, regulativní změna, institucionální praxe či jiné)? Jaké jsou finanční dopady navržené změny dotčené politiky? Klíčové otázky

10 Co je klíčové pro prosazování myšlenky screeningu karcinomu cervixu: Drtivá většina evropských žen stále ještě ví velmi málo o rakovině děložního čípku a možnostech její prevence. V řadě evropských zemí mají programy prevence karcinomu cervixu nízkou účinnost, či tam neexistují vůbec.

11 Zjistěte si fakta a čísla o vašem tématu Sběr dat o dotčené problematice může být pro jakoukoli akci na veřejnosti či v médiích zásadní. Nicméně dostatečně rozsáhlý sběr spolehlivých dat je finančně a časově náročnou záležitostí; proto se nejdříve pokuste využít informace z již provedených relevantních studií, výzkumů atd. Čím více dat shromáždíte k doložení vaší záležitosti, tím informovanější a tedy důvěryhodnější se budete jevit veřejnosti, politikům, případně dalším subjektům, které se snažíte ovlivnit. Nejúčinnější argumenty jsou postaveny na solidních faktech o řešené problematice a o vaší skupině..

12 Sběr dat k vaší problematice ZDROJE DAT O KARCINOMU CERVISU: International Agency for Research on Cancer (IARC) European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) European Cervical Cancer Association (ECCA) European Network for Indicators on Cancer (EUNICE), European Network of Cancer Registries (ENCR), International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) ZDROJE DAT O KARCINOMU CERVISU: International Agency for Research on Cancer (IARC) European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) European Cervical Cancer Association (ECCA) European Network for Indicators on Cancer (EUNICE), European Network of Cancer Registries (ENCR), International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Organizace zabývající se prosazováním různých myšlenek a konceptů v oblasti zdraví by měly provádět sběr a analýzu dat jak pro svou vlastní potřebu, tak kvůli informování všech zapojených subjektů. Pokud potřebujete informace, které sami zjistit nemůžete, zkuste využít internet. Pokuste se najít buď již hotové statistiky nebo data, která můžete sami analyzovat.

13 Využití dat Poznejte dostatečně vaše zdroje dat. Uvědomte si, kdy a jak byla data sbírána; např. určitý vzorek může být statisticky reprezentativní na celostátní ale nikoli na místní úrovni. Seznamte se a dobře si zapamatujte, co znamenají údaje v procentech, údaje vyjádřené jako míra určité veličiny, data propočtená na osobu či standardní odchylka. Pak budete snadno vysvětlovat vašim posluchačům, co které číslo vlastně znamená. Téměř všechna data, která budete používat byla sebrána na základě vzorků. Existuje řada různých metod pro práci se vzorky, ale obecně lze říci, že pokud budete pro popisnou statistiku využívat rozsáhlé národní databáze, můžete si být jisti, že data, která používáte, pocházejí z vhodných reprezentativních vzorků. U hlubších analýz, zejména u těch, kde očekáváte poněkud kontroverzní výsledky, konzultujte zkušeného odborníka.

14 Sběr dat o karcinomu cervixu na národní úrovni Projděte databáze o prevalenci, incidenci, mortalitě, primární a sekundární prevenci, které jsou ve vaší zemi k dispozici. Prostuduje výše zmíněná data s vazbou na konkrétní HTRP identifikovanou ve vašich podmínkách. Zásadní otázky, které je třeba si položit při sběru dat za účelem prosazování screeningu karcinomu cervixu: Existují specifická epidemiologická data týkající se karcinomu cervixu? U kolika žen je nově diagnostikován karcinom cervixu? Jaká je incidence karcinomu cervixu ve vašem členském státě? Jaký je počet úmrtí na karcinom cervixu? Existuje ve vašem státě program zaměřený na screening karcinomu cervixu a jaké je pokrytí cílové populace? Jsou k dispozici data o nákladech na realizaci programu a o nákladové efektivnosti screeningu jako nástroje prevence rakoviny ?

15 Příklad: KARCINOM CERVIXU - EPIDEMIOLOGICKÁ DATA PARTNERSKÝCH ZEMÍ PROJEKTU Země Incidence Hrubá/ ASR(W) na 100 000 žen/rok (rok) Mortalita Hrubá/ ASR(W) na 100 000 žen/rok (rok) Stádium choroby při stanovení diagnózy stádium I % stádium IV % Bulharsko 29.6/20.6 (2008)8.8/5.3 (2008)43.6% (2008)4.0% (2008) Kypr / 5.3 (2007) /1.7 (2008)50 (2007)3,33 (2007) Česká republika 18,8? (2007)Absolutní čísla46.9 (2007)9.9(2007) Řecko (dle informace WHO/ICO) 5.5/3.8 (2008)2.8/1.5(2008) Maďarsko Absolute numbersAbsolutní čísla Itálie 9.8? (yrs 1998-2002)Absolutní čísla Lotyšsko 18,9? (2009) 20.9? (2010) Absolutní čísla17 (2010) Polsko 16,6/11,2 (2008)8,9/5,3(2008) Rumunsko 18.97-24.58 ASR(W) (2000-2006) 31(36)? (2008 WHO) 10.64-11.51 ASR(W) (2000-2006) Slovensko 15.8 (2008) ASR(W)4.8 (2008) ASR(W)455 Slovinsko 12.6? (2008) 20.6? (2003) 2,8 ASR(W) (2008 Globocan) 42.8 (2007-09) 11.9 (2007-09) EU-15 (2004) 11.8/9.54.9/2.8 EU-27(2004) 13.9/12,46.6/4.8

16 4. Cíle kampaně zaměřené na obhajování a prosazování Cíle Nejdříve si sepište cíle vaší kampaně. Buďte konkrétní a přesní. Pomůže vám to zpětně zjistit, v čem jste byli úspěšní, v čem nikoli a na co se máte zaměřit příště. Otázky, které vám pomohou definovat cíle Co je hlavním cílem kampaně? Jaké specifické cíle byste chtěli dosáhnout na cestě za vaším hlavním cílem? Které cíle byste chtěli splnit v krátkodobém a které v dlouhodobém časovém horizontu? Jak definujeme náš hlavní cíl? Jak bychom měli naše cíle popsat, aby byly snadno pochopitelné? Jak bude vypadat náš úspěch či vítězství? Jak je změříme? Určete cílovou skupinu kampaně

17 Cíle prosazování prevence karcinomu cervixu Zvýšit povědomí o karcinomu cervixu a jeho možné prevenci mezi: – Ženami - aby se dozvěděly, jak se před tímto onemocněním chránit a kde najdou potřebnou zdravotní péči, – politiky a úředníky v resortu zdravotnictví - aby pochopili přínosnost preventivních programů a pokud takové programy ještě neběží, aby jejich zavedení dali co nejvyšší prioritu. Prosazovat screening karcinomu cervixu, a to především u obtížně dosažitelných skupin populace (HTRP)

18 www.aurora-project.eu The AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers) Čeho chceme dosáhnout jako školitelé a jako prosazovatelé Prosazovat screening karcinomu cervixu, a to především u obtížně dosažitelných skupin populace; Zvýšit povědomí o karcinomu cervixu a jeho možné prevenci. Cíle Školitelé Prosazovatelé Lobovací strategie Hledat oporu pro screening karcinomu cervixu v legislativě a relevantních veřejných politikách Vzdělávací strategie Sledovat inovativní přístupy k cervikálnímu screeningu a zlepšovat tyto služby Aktivační strategie Vybudovat podporu pro prevenci karcinomu cervixu a realizaci screeningových programů

19 5. Kdo je zapojen do veřejného prosazování a lobování? Subjekt Aktivity Politikové Vytvoření dostatečného povědomí a poptávky po preventivních programech zaměřených na karcinom cervixu, a to na národní i regionální úrovni. Alokace zdrojů na preventivní programy zaměřené na karcinom cervixu a promítnutí změn zdravotní politiky (screening) do národních strategií zdravotní péče. Manažeři zdravotních programů Požadovat, aby se screening stal součástí strategií pro prevenci rakovinných onemocnění. Příprava vzdělávacích programů, které přispějí ke snížení nemocnosti a úmrtnosti v důsledku infekcí HPV a vyzdvihnou možnost prevence rakoviny děložního čípku. V rámci boje s rakovinou začlenit screening do preventivních aktivit. Ženští lékaři Provádění osvěty u pacientek zaměřené na prevenci infekcí HPV. Akceptace screeningu jako součásti vyšetření žen. Vůdčí osobnosti reprezentující veřejnost a propagátoři sexuálního a reprodukčního zdraví Aktivní šíření informací o možnosti podstoupení screeningu v rámci existujících programů prevence proti HPV. Příprava vzdělávacích programů, které pomohou snížit nemocnost a úmrtnost na onemocnění způsobená HPV a zdůrazní možnost prevence rakoviny děložního čípku. Využití zkušeností s médii a interpersonální komunikací nabytých během osvětových kampaní zaměřených na prevenci rakoviny čípku a prsu s cílem posílit pozitivní vnímání screeningu ze strany veřejnosti a jeho reálné využívání. Média Zajištění dostatečné informovanosti veřejnosti o rakovině děložního čípku a screeningových programech. Ženy Přesvědčování žen, aby vyžadovaly přístup ke screeningu.

20 Jak budovat podporu propagace screeningu karcinomu cervixu Vytvořte koalici, která podpoří vládu a ministerstva zdravotnictví a financí při přípravě komunikačních strategií zaměřených na zvýšení informovanosti o HPV a prevenci karcinomu cervixu. Lobujte u politiků (tvůrci legislativy, ministerstvo zdravotnictví, instituce zabývající se genderovou problematikou, vzděláváním, relevantní regionální subjekty atd.) s cílem otevřít diskusi o karcinomu cervixu jako zdravotním tématu celostátního zájmu Snažte se působit na lékaře/klinické pracovníky clinicians i profesní zdravotnická sdružení, aby se zabývali inovativními přístupy ke zvýšení adherence k cervikálnímu screeningu a zlepšováním těchto služeb. Připravte materiály s informacemi o epidemiologii karcinomu cervixu v různých státech/regionech, s údaji o pokrytí cervikálním screeningem a o dalších preventivních opatřeních.

21 6. Budování spojenectví Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro získání podpory je sdružení. Sdružení je skupina několika obdobně smýšlejících organizací, které spolupracují za účelem dosažení společných cílů. Koalice s jinými organizacemi či jednotlivci, kteří usilují o stejné změny veřejných politik, stojí na konkrétních politických tématech a cílech. Koalice mohou fungovat trvale či dočasně, mohou být zaměřeny na jedno či více témat, mohou být zaměřeny na určité zájmové skupiny či mohou mít geografické vymezení. Poté, co je dosaženo změny politiky, může se koalice rozpustit, nebo může pokračovat ve své existenci s cílem řešit další otázky společného veřejného zájmu.

22 Budování spojenectví Spojenectví vám může pomoci: vybudovat trvalý základ pro poskytování podpory zvýšit dopad vaší kampaně vychovat další vůdčí osobnosti pro vaši kampaň rozšířit zaměření vaší kampaně posílit vaše finanční aj. zdroje

23 Budování spojenectví: Identifikace potenciálních spojenců Pro propagování a prosazování jakékoli myšlenky je velmi důležité mít spojence. Většinou můžete dopad vašich aktivit zvýšit díky spolupráci s dalšími organizacemi či jedinci, kteří mají stejný zájem. Společné úsilí, dovednosti i disponibilní zdroje povedou s větší pravděpodobností k minimalizaci rizik, k zaměření pozornosti na klíčové polické otázky a k úspěšné změně příslušné politiky. Udělejte si seznam: Místních a/nebo celostátních institucí, které se zabývají podobnou problematikou Osob, které pro tyto subjekty pracují – ať už za úplatu či jako dobrovolníci Organizací, které se věnují řešení problémů spadajících do oblasti prevence rakoviny a sexuálního a reprodukčního zdraví obyvatel (i když jde o jiné konkrétní problémy); tyto organizace vás pravděpodobně podpoří také.

24 Budování spojenectví: Identifikace potenciálních oponentů Součástí dolaďování vaší strategie je také identifikace vašich potenciálních oponentů. To je stejně důležité jako identifikace potenciálních spojenců. Budete efektivnější, pokud: pochopíte argumentaci vašich oponentů a důvody, proč se mohou cítit ohroženi změnami veřejné politiky, které navrhujete; např. iniciativa, která se snaží změnit politiku uplatňovanou u antikoncepce, může narazit na nesouhlas náboženských vůdců. Nezapomeňte proto na argumenty a aktivity zaměřené na vaše odpůrce – v takovém případě se oponenti mohou stát vaší sekundární cílovou skupinou. Zhodnoťte, zda můžete nějakým způsobem přesvědčit vaše odpůrce, aby změnili názor, či zda můžete alespoň neutralizovat jejich negativní vliv na vaše úsilí o změnu politiky.

25 Příklad: Národní asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku (NCCC) sdružuje v USA stále větší počet osob bojujících proti rakovině děložního čípku a infekcím HPV Členové Především ženy, členové jejich rodin, přátelé a pečovatelé Ženské skupiny Cytotechnologové Patologové a gynekologové Laboratorní pracovníci Biotechnologické firmy Odborníci zabývající se výzkumem rakoviny Nemocnice Instituce realizující programy pro detekci karcinomu cervixu Další subjekty, v USA i ve světě Cíle Snaha poskytnout ženám, které jsou infikovány HPV a měly či mají karcinom cervixu, místo, kde najdou bezpečí a potřebné informace. Aktivity Preventivní, osvětové a vzdělávací akce Den BEZPLATNÝCH Pap testů pořádaný druhý lednový pátek pro ženy, které za poslední tři roky test nepodstoupily. Lékařské konference věnované gynekologickým zhoubným nádorům. Konference jsou pořádané společně s Národní asociací pro prevenci karcinomu vaječníků (NOCC) a hodnocené kredity v rámci průběžného vzdělávání lékařů (CME). NCCC provozuje oceněnou webovou stránku zaměřenou na prevenci karcinomu cervixu a rozvíjí síť svých poboček v jednotlivých státech USA.

26 7. Co je to lobování? Pokud usilujete o změnu legislativy či veřejné politiky, je třeba navázat kontakt s tvůrci politik/osobami z rozhodovací úrovně a prosazovat u nich váš pohled na problém. Lobování je nejúčinnější, pokud požadujete nějakou konkrétní změnu legislativy/veřejné politiky.

27 Rozhodovací úroveň Jak lobovat? Seznamte se řádně s celým legislativním procesem – jak funguje, jaká jsou jeho psaná i nepsaná pravidla Rovněž se seznamte s osobami, které plánujete při lobování oslovit. Vzhledem k tomu, že různí politici mohou mít různé priority, měli byste svou prezentaci vždy individuálně upravit; Pokud chcete za vaši věc lobovat, můžete s vytipovanou osobou komunikovat prostřednictvím dopisu, nebo ještě lépe telefonicky či osobně. Tvůrci legislativy/ veřejné politiky Snaha o změnu ve prospěch programů prevence karcinomu cervixu Lobování Co? Jak?Kdo?

28 Dobrá znalost domácí situace Klíčové otázky: Who is pushing for and tracking progress? Who is responsible for cervical cancer prevention and control at the Ministry of Health? Is there a National Cancer Registry tracking progress? If not, are there smaller registries at hospitals and/or clinics that offer screening? Do national and community leaders see cervical cancer as a problem? Are these programs ongoing? Are national or sub-national cervical cancer advocacy or education efforts underway? Možné překážky, na které můžete narazit: Malá znalost problematiky rakoviny děložního čípku Lidé často neví, že rakovině děložního čípku lze předcházet Nedostatek zdrojů v sektoru zdravotnictví Národní screeningové programy zaměřené na rakovinu děložního čípku nejsou považovány za účinné Menšiny a ženy, které nevyužívají zdravotní péči nejsou dostatečně zastoupeny are Vakcinace vs. screening

29 8. Ovlivňování lékařů/ klinických pracovníků a profesních zdravotnických sdružení Chcete-li kontaktovat odborníky zabývající se rakovinou děložního čípku, měli byste: Zařadit je do svého adresáře pro obesílání vybranými materiály Zvát je na vaše akce a konference Případně je požádat, aby se stali členem výboru či pracovní skupiny Pošlete jim dopis, kde se představíte a také materiály o vaší kampani Navštivte je osobně a zeptejte se, zda by byli ochotni se zapojit Identifikujte potenciální příznivce Musíte vědět, kdo jsou tito lidé a tyto organizace.

30 O čem přesvědčovat lékaře/klinické pracovníky a profesní zdravotnická sdružení aby revidovali interní politiku a postupy a pomohli tak zajistit, aby byl screening ženám dostupný a aby z něj neměly obavy. aby byla zajištěna: o finanční dostupnost o místní a časová dostupnost o důvěrnost a soukromí o Možnost komunikace v jazyce příslušné HTRP

31 9. Monitorování a evaluace vašich aktivit Monitorování je proces sběru informací a dat o všech aspektech vaší kampaně s cílem využít tyto informace pro další rozhodování a aktivity. Evaluace spočívá v systematické objektivní analýze kampaně, pokud jde o její účinnost a hospodárnost a její dopad ve vztahu ke stanoveným cílům. U kampaní zaměřených na prosazování určitého tématu hodnotíme: Cíle Způsob informování a argumentace a komunikaci Využití výzkumu a statistických dat Rozhodovací procesy Budování spojenectví Řízení a organizaci

32 10. Komunikační kampaně realizované na evropské úrovni 1. ECCA (European Cervical Cancer Association, Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku): Evropské kampaně zaměřené na veřejnost a subjekty na rozhodovací úrovni Evropský týden prevence rakoviny děložního čípku Petice STOP rakovině děložního čípku (STOP Cervical Cancer) Kampaň Perla moudrosti (Pearl of Wisdom ) Další informace lze nalézt na: http://www.ecca.info/index.htmlhttp://www.ecca.info/index.html 2. WACC (Women against Cervical Cancer, Ženy proti rakovině děložního čípku): Vzdělávací kampaně Brožury a letáky Rozhovory a videa Publikace Další informace lze nalézt na : http://www.wacc-network.orghttp://www.wacc-network.org

33 Reference The Alliance for Cervical Cancer Prevention (ACCP) www.alliance-cxca.orgwww.alliance-cxca.org Center for Lobbying in the Public Interest (2007), Know The Legislative Process & Players. Center for Lobbying in the Public Interest (2007). Working in Coalitions. Cervical Cancer Action: A Global Coalition to Stop Cervical Cancer (CCA). (2007). Coalition Building: A Cornerstone of National Advocacy, Policymaking and Effective Cervical Cancer Prevention Programs ECCA (European Cervical Cancer Association): http://www.ecca.info/index.htmlhttp://www.ecca.info/index.html EuroNGOs (2011). SRHR Advocacy in the new aid environment: Targeting European donors at embassy level Fieldstone Alliance Nonprofit Guide to Forming Alliances: Working Together to Achieve Mutual Goals www.fieldstonealliance.org www.fieldstonealliance.org Fox, Leslie (1997). Advocacy Strategies for Civil Society: A Conceptual Framework and Practitioner's Guide, USAID/Global Bureau, Center for Democracy and Governance, Washington, D.C. The International Planned Parenthood Federation (IPPF) (2011), From advocacy to accessTargeted political action for change The Knowledge for Health (K4Health) project http://www.k4health.org/pr/advocacy/strategy.shtmlhttp://www.k4health.org/pr/advocacy/strategy.shtml The National Cervical Cancer Coalition (NCCC). http://www.nccc-online.org/about.html WACC (Women Against Cervical Cancer) http://www.wacc-network.orghttp://www.wacc-network.org World Health organization (WHO) 2002, Cervical Cancer Screening In Developing Countries. http://www.rho.org/files/WHO_CCscreening_2002.pdf http://www.rho.org/files/WHO_CCscreening_2002.pdf


Stáhnout ppt "Evropská síť pro surveillance a kontrolu rakoviny děložního čípku v nových členských zemích – projekt AURORA Modul 3: Prosazování a lobování."

Podobné prezentace


Reklamy Google