Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nepovedený večer v Music Baru Canistr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nepovedený večer v Music Baru Canistr"— Transkript prezentace:

1 Nepovedený večer v Music Baru Canistr
Než naliješ skleničku Nepovedený večer v Music Baru Canistr

2 Projekt Olomouckého kraje a Policie České republiky
Orgán sociálně-právní ochrany dětí Krajský živnostenský úřad Česká obchodní inspekce Krajská hygienická stanice Hasičský záchranný sbor

3 Problém ! ? Alkohol Lucka Kuba Číšník Vedoucí baru Kontrola Zákon

4 Pátek třináctého Na konci pracovního týdne měl Kuba dohodnuté
rande s Luckou. Rozhodli se vyrazit za zábavou do Music Baru Canistr. Kuba slíbil starostlivým rodičům, že se o šestnáctiletou Lucku řádně postará a doprovodí ji zpět domů.

5 Music Bar Canistr V době, kdy vstoupili do baru, probíhala taneční zábava. Hudba přispívala k pohodové a uvolněné atmosféře. Kuba s Luckou usedli a objednali si pivo. Náhle vstoupila do baru kontrola …

6 Nezvaný host ! To bude průšvih!!! Dobrý den, kontrola !

7 Kdo má právo kontrolovat podávání a prodej alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let?
Policie České republiky Obecní policie Obec v přenesené působnosti Česká obchodní inspekce, jde-li o alkohol Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o tabákové výrobky Orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o stravovací služby

8 Policie České republiky

9 Co obsluha porušuje, když osobě mladší 18 let podala alkoholický nápoj?
V případě, že se jedná o ojedinělé podání alkoholu, dopouští se přestupku. Pokud se jedná o časté porušování zákazu nebo podání většího množství alkoholu, bude věc kvalifikována jako trestný čin.

10 Jaké sankce hrozí obsluze za přestupek?
• Za podání alkoholu osobě mladší let se obsluha dopouští porušení § 30 odst. 1 a, e, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Pokud není přestupek vyřešen na místě, postupuje jej policie správnímu orgánu příslušné obce.

11 Jaké tresty hrozí za trestný čin?
Za trestný čin podávání alkoholických nápojů mládeži dle § 218 zákona č.140/1961 Sb. trestní zákon, může být podávající osoba potrestána odnětím svobody až na jeden rok.

12 Jaké jsou sankce, tresty, za správní delikt?
Za správní delikt lze uložit provozovateli, který je fyzickou osobou, pokutu do Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let. Provozovateli, který je právnickou osobou, pokutu do Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let. Při stanovení sankce se přihlédne k délce doby, po kterou porušování povinnosti trvalo a k následkům tohoto jednání.

13 Kamarád a alkohol Pokud kamarád, nebo jiná dospělá osoba
objedná alkohol osobě mladší 18 let, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena bloková pokuta. Při zjištění požití alkoholu u osoby mladší 18let oznámí věc policie rodičům, popřípadě zajistí ošetření u lékaře.

14 Pokuta! Orgán, který pokutu uložil, ji vybírá.
Pokuta je příjmem státního rozpočtu, s výjimkou pokuty uložené obcí, která je příjmem rozpočtu obce. Probíhá-li souběžně několik řízení o tomtéž správním deliktu, v řízení pokračuje a dokončí je orgán, který řízení zahájil jako první.

15 Orgán sociálně-právní ochrany dětí

16 Konzumace alkoholu osob mladších 18 let
Je požadováno vysvětlení, za jakých podmínek došlo k požití alkoholických nápojů a další skutečnosti potřebné k objasnění věci. Záležitost je dále oznámena orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který se případem dále zabývá v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

17 Opatření ve vztahu k osobě mladší 18 let, která požila alkohol
Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje mimo jiné i na děti, které požívají alkohol a jiné návykové látky, živí se prostitucí, atd. Orgán sociálně-právní ochrany dětí volí opatření, která by účinně působila na děti. Obecní úřad nebo soud tak může: a) napomenout nezletilého, jeho rodiče a osoby, které narušují jeho řádnou výchovu, b) stanovit nad nezletilým dohled c) uložit nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu.

18 Opatření ve vztahu k dospělé osobě
Osobě, která nějakým způsobem narušuje řádnou výchovu dítěte, může být uloženo dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, výchovné opatření v podobě napomenutí, o kterém rozhodne soud nebo obecní úřad.

19 Krajský živnostenský úřad

20 Jaké živnostenské oprávnění je zapotřebí?
Pro prodej baleného alkoholu je zapotřebí živnost volná Výroba, obchod a služby. Pro prodej rozlévaného alkoholu k bezprostřední spotřebě je zapotřebí živnost řemeslná Hostinská činnost.

21 Co je nutné splnit pro získání živnostenského oprávnění?
Dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, k Hostinské činnosti odbornou způsobilost, odpovědného zástupce, který splní všeobecné i zvláštní podmínky, odpovídá za řádný provoz živnosti,…… odpovědný zástupce může být max. pro čtyři podnikatele.

22 Co je neoprávněné podnikání a co za ně hrozí?
Pokud bude podnikatel provozovat činnost bez živnostenského oprávnění, dopouští se správního deliktu neoprávněného podnikání, za který se ukládá pokuta.

23 Co je nutné v restauračním zařízení označit a jak?
Zvenčí viditelně obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení podnikatele a jeho IČO, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní a provozní dobu.

24 Česká obchodní inspekce

25 Co vše se v rámci tzv. obecné kontroly veřejného stravování kontroluje?
Informace o ceně výrobků a službách, označení a prodej všech výrobků, správnost účtování, vydání dokladu, včetně náležitostí, používání ověřených měřidel, označení provozoven, včetně mobilních stánků a automatů, omezení dostupnosti a prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, nekalé obchodní praktiky, diskriminace.

26 Prodejní automaty Pouze tam, kde nemají přístup osoby mladší 18 let.

27 Uvnitř zařízení ZÁKAZ PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET Viditelně text „Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let!“ „Zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let!“

28 Kdy se provozovatel dopouští správního deliktu?
Pokud prodá nebo podá alkohol osobě mladší 18 let. Povinnost je dána ust. § 24 odst. 1 písm. d) zákona o opatřeních k ochraně.

29 Krajská hygienická stanice

30 Jaká je věková hranice podávání alkoholu?
Osobě mladší 18 let nesmí obsluha prodat ani podat alkoholický nápoj. Povinnost je dána § 12 odst. 1 zákona o opatřeních k ochraně.

31 Ochrana zdraví Škody, které zahrnují poškození zdraví, zejména závažná chronická onemocnění, úrazy, otravy a škody způsobené dopravními nehodami, poškození plodu v těhotenství, předčasná úmrtí, sociální problémy, zejména ztráta zaměstnání a rodinné problémy, včetně škod ekonomických souvisejících s užíváním těchto látek, požáry a kriminalita.

32 Jak je definován „alkoholický nápoj“?
Z definice uvedené v § 2 písm. g) zákona o opatřeních k ochraně, se alkoholickým nápojem rozumí lihovina, víno a pivo; též nápoj, který není lihovina, víno, pivo, tj. pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

33 Provozovatel zajistí:
Zdravotní kontroly Provozovatel zajistí: Zdravotní průkazy všech zaměstnanců Dodržování zákazu kouření ve vyhrazených prostorách

34 Uvnitř zařízení V zařízeních společného stravování viditelný nápis „Prostor vyhrazený pro kouření“ nebo „Zákaz kouření“ dle zákona.

35 Hasičský záchranný sbor

36 Požární ochrana Vybavení prostředky požární ochrany, zejména hasicími přístroji. Zabezpečení provozuschopnosti prostředků požární ochrany, zejména hasicích přístrojů a hydrantů. Pravidelné kontroly dodržovaní předpisů, neprodlené odstraňování zjištěných závad. Dodržovat podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činnosti. Za nesplnění hrozí pokuta až korun.

37 Přístup a průchod Přístup k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům.
Trvale volná průchodnost komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest. Neoznačení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů a směrů úniku osob. Nesplnění - sankce do korun.

38 Co je nutné dodržovat ! Číslo tísňového volání, označit hlavní uzávěry! Plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí. Zvyšování požárního rizika chráněných únikových cest. Za nesplněni povinnosti je možno uložit pokutu až do Kč.

39 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Nepovedený večer v Music Baru Canistr"

Podobné prezentace


Reklamy Google